جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرآیند مهندسی پلیمر

جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرآیند که توسط دکتر سیدرضا غفاریان در سال 1393 تهیه شده است و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر…