ضرورت برنامه ریزی محیطی مجموعه های طبیعی - تاریخی شهرها مقالات شهرسازی

وجود آثار و عوارض طبیعی نظیر رودخانه، کوه و مناظر باز، ارزش فراوانی برای هر شهر دارد. این آثار جدای از آنکه…