نوسازی شهری مقالات شهرسازی

آغاز دوران رواج واژه‌هاي نوسازي، بهسازي و حفاظت از بافت‌هاي شهري در فرهنگ شهرسازي، هم‌زمان است با پيدايش پديده قطبي شدن شهرها،…