چگونه یک صورتجلسه بد ننویسیم؟ مدیریت و حسابداری

گام اول: استفاده از یک الگوی مناسب اگر می خواهید هنگام نوشتن صورت جلسه، برای یادآوری اطلاعات عمومی جلسه و همچنین ثبت…