باغ های ایرانی- اسلامی امویان در اندلس مهندسی فضای سبز

الگوشناسی باغ های ایرانی- اسلامی امویان در اندلس(اسپانیا)، مطالعه موردی مجموعه ی الحمرا به موجب گسترش اسلام و ورود خلفای اموی به…