سنسورهای اثر انگشت مهندسی برق

سنسورهای اثر انگشت – Fingerprint Sensor تصدیق اثر انگشت به روش اتوماتیک مقایسه بین اثرانگشتهای مختلف اطلاق می شود. شناسایی با اثر…