الگوریتم کلونی مورچه ها مهندسی کامپیوتر

انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامونخود نگریسته است. یکی از بهترین طرح های شناخته شده، طرح پرواز انسان است…