مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران مهندسی کامپیوتر

انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی نوزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری…