الیاف پلیمری مصنوعی مهندسی نساجی

اشنایی با الیاف مصنوعی والیاف پلیمری که درصنعت نساجی کاربرد گسترده ای دارند
مجموعه ای عالی درزمینه مهندسی نساجی وشیمی نساجی