کتاب راهنمای تدوین ساختار شکست کار کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب راهنمای تدوین ساختار شکست کار (WBS) براساس استانداردهای PMBOK و PRINCE2 که توسط نادر خرمی راد تهیه شده است را به…