کتاب اقتصادسنجی میانه اقتصاد

کتاب اقتصادسنجی میانه دانشگاه پیام نور که توسط علی حسین صمدی برای مقطع ارشد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تهیه شده است…