کاربرد شاخص هاي گیاهی حاصل از داده هاي ماهواره اي IRS مهندسی محیط زیست

عنوان مقاله : کاربرد شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای IRS در تعیین سطح جنگل های حرای نایبند در…