اصول طراحی برای افراد ناتوان کتاب های شهرسازی

کتاب اصول طراحی برای افراد ناتوان با عنوان اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلولیت در سال ۱۳۷۳ زیر نظر…