راهنمای طراحی بخش خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب CNICU خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش نهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-9 در سه جلد…