مفهوم اشکال هندسی در طراحی لوگو گرافیک

هریک از تصاویر و اشکال مختلف حاوی پیام‌های خاصی برای مخاطب هستند که به همین دلیل آشنایی با مفهوم اشکال هندسی در…