کتاب کانبان و اسکرام مدیریت و حسابداری

کتاب کانبان و اسکرام در کنار هم نوشته هنریک کنیبرک و ماتیاس اسکارین که توسط انجمن چابک ایران ترجمه شده است را…