استاندارد پستهای توزیع زمینی خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

استاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلو ولت که توسط شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) تهیه شده است…