استاندارد خطوط هوایی توزیع خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

استاندارد خطوط هوایی توزیع که استاندارد شماره 51 شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) می باشد را در 6…