ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس شیمی

ترکیبات شیمیایی اسانس گل نرگس Narcissus tazetta L. در دو شرایط مزرعه ای و رویشگاه طبیعی در خراسان جنوبی بررسی گردید. اسانس…