کتاب تصمیم گیری کاربردی مدیریت و حسابداری

به طور کلی، جهان مجموعه ای است از اجزاء یا عناصری که بر هم اثر متقابل دارند. به عنوان مثال، اقتصاد به…