ارزیابی ترافیک با توجه به نیازهای معلولین مقالات شهرسازی

ارزیابی ترافیک شهری با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis (مطالعه موردی شهر شیراز) معلولیت…