پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی مهندسی محیط زیست

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی که به بررسی روش های ارزیابی زیست محیطی می پردازد توسط عزیز عابسی و زیرنظر…