ارزشیابی کیفی کتاب های مدیریت و صنایع

ارزشیابی کیفی( توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی گردآورنده : دشتیانی به  عنوان معلم بايد عميقاً  باور داشته باشيم که…