بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه دموکراسی مقالات شهرسازی

انسان در کجا زندگی می کند؟ چگونه و تا چه حد می تواند با محیط پیرامون ارتباط برقرار سازد؟ و یا بشناسد؟…