خلاقیت و نو آوری ضروریتی برای سازمانها مدیریت و حسابداری

از آنجا که پویایی و تغییر مهمترین ویژگی محیط سازمان های امروزی است حفظ و بقای سازمان ها تنها در صورتی محقق…