امکان سنجی استفاده از آسفالت رنگی نقشه، طرح، پروژه عمران

امکان سنجی استفاده از آسفالت رنگی در منطقه یازده شهری مشهد که توسط سمیرا پنجه باشی تهیه شده است را به صورت…