احداث مرغداری نقشه، طرح، پروژه عمران

احداث سالن مرغداری و تاسیسات آن ساختمانهای مرغداری بایستی به طریقی ساخته شوند که در زمستان گرم ودر تابستان خنک باشد ….