احداث باغ در اراضی شیب دار مهندسی کشاورزی

پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی کشاورزی کشور است، نسبت…