اثرات MTBE در آلودگی منابع آب مقالات مهندسی شیمی

MTBE(متیل ترسیو – بوتیل اتر) یک ماده آلی اکسیژن دار است که امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان به صورت گسترده…