کتاب شهرها در فرآیند جهانی شدن کتاب های شهرسازی

کتاب شهرها در فرآیند جهانی شدن که گزارشی است که توسط مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد تهیه شده است و…