خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

حفاظت از محیط زیست با استفاده از اصلاح ضریب توان کنوانسیون سال 1992 دربارۀ تغییرات محیط زیست که از اجلاس سران زمین…