گیاه شناسی کاربردی و طراحی کاشت مهندسی فضای سبز

مقدمه موجودات زنده به دو گروه جانوران و گیاهان تقسیم می شوند. وجه تمایز گیاه از جانوردر چند مورد به شرح زیر…