ابعاد زیباشناختی نقاشی های دیواری نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه مطالعه و بررسی ابعاد زیباشناختی نقاشی های دیواری در سطح شهر تهران (نمونه موردی: خیابان ولیعصر تهران) توسط مریم محمدی و…