کدهای آماده متلب فیلتر گابور دانلود و آموزش نرم افزار

در کاربردهای مختلف بینایی کامپیوتر از قبیل آنالیز بافت و آشکارسازی لبه، توابع گابور بطور وسیعی استفاده شده اند. فیلتر گابور یک…