کتاب آموزش سالیدکم کتاب های مهندسی مکانیک

کتاب آموزش سالیدکم به زبان اصلی با عنوان SolidCAM 2010 Milling User Guide راهنمای کاملی است که به آموزش نرم افزار SolidCAM…