نرم افزار Idrisi32 دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار Idirisi یک نرم افزار GIS و RS بوده که با ساختار رستری کار می کند. بخش RS این نرم افزار نسبتاً قوی…