آموزش نرم افزار Ductsize دانلود و آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار Ductsize که جهت طراحی کانال های HVAC بکار می رود، توسط میثم بارفروش به زبان فارسی برگردانده شده است…