بررسی جریان سیال و انتقال حرارت دانلود و آموزش نرم افزار

در این آموزش کاربردی استفاده از فلوئنت به بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در یک سه راهی پرداخته می شود که…