تحقیق در عملیات 1 مهندسی صنایع

تحقیق در عملیات 1 واحد درسی بسیار مهمی برای رشته‌های مختلف از جمله مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، بازرگانی و ریاضیات کاربردی است….