سند توسعه کسب کارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی مدیریت و حسابداری

سند توسعه کسب و کارهای کوچک تولید و خدمات فنی در شهر تهران که توسط مهندسین مشاور کهن‌دژ تهیه شده است را…