تکنیکهای دور سنجی برای شناخت بیشتر لایه های زمین مهندسی معدن

(مطالعه موردی: مطالعه کانیهای رسی و کربناتی با استفاده از تکنیکهای دورسنجی در قسمتی از زون زاگرس چین خورده) چکیده در سه…