جزوه مبانی ارتباطات توسعه مدیریت و حسابداری

جزوه مبانی ارتباطات توسعه دانشگاه پیام نور برای مقطع کارشناسی ارشد که توسط خانم فرحناز مصطفوی در سال 1395 تهیه شده است…