رفتن به مطلب
Astraea

سلسله های پادشاهی ایران

پست های پیشنهاد شده

مادها، هخامنشيان،سلوکيان اشکانيان، ساسانيان

 

طاهريان، صفاريان، سامانيان، زياريان، بوييان، غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانان، دودمان ‌هاي محلي، آل مظفر يا مظفريان، آل اينجو، تيموريان

 

صفويان، افشاريان، زنديان، قاجار، پهلوي

 

انقلاب اسلامي ....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مادهادياکو، فره ورتيش، هوخشتره، آستياگ

 

هخامنشيان کوروش بزرگ، کمبوجيه، بردياي دروغين (گئوماتمغ)، داريوش بزرگ، خشايارشا (خشيارشا)، اردشير يکم (اردشير درازدست)، خشايارشايدوم، سغديانوس، داريوش دوم، اردشير دوم، اردشير سوم، ارسس، داريوش سوم

 

سلوکيان جانشينان اسکندر

 

اشکانيان ارشک (اشک يکم)، تيرداد يکم (اشک دوم)، اردوان يکم (اشک سوم)، فرياپت (اشک چهارم)، فرهاد يکم (اشک پنجم)، مهرداد يکم (اشک ششم)،فرهاد دوم (اشک هفتم)، اردوان دوم (اشک هشتم)، مهرداد دوم (اشک نهم)، سيناتروک (اشکدهم)، فرهاد سوم (اشک يازدهم)، مهرداد سوم (اشک دوازدهم)، ارد يکم (اشک سيزدهم)،فرهاد چهارم (اشک چهاردهم)، فرهاد پنجم يا (فرهادک) (اشک پانزدهم)، ملكه موزا همراه با پسرش فرهاد پنجم، ُرد دوم (اشک شانزدهم)، ونن يکم (اشک هفدهم)، اردوان سوم (اشکهيجدهم)، تيرداد سوم، وردان (اشک نوزدهم)، گودرز (اشک بيستم)، ونن دوم (اشک بيست ويکم)، بلاش يکم (اشک بيست و دوم)، پاکور (اشک بيست و سوم)، اردوان چهارم، خسرو (اشکبيست و چهارم)، بلاش دوم (اشک بيست و پنجم)، مهرداد چهارم، بلاش سوم (اشک بيست وششم)، بلاش چهارم (اشک بيست و هفتم)، بلاش پنجم (اشک بيست و هشتم)، اردوان پنجم (اشک بيست و نهم)، بلاش ششم، اردوازد

 

ساسانيان اردشير يکم (اردشير بابکان)، شاپور يکم، هرمزيکم، بهرام يکم، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسي، هرمز دوم، آذر نرسي، شاپور دوم (ذوالاکتاف)، اردشير دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، يزدگرد يکم، بهرام پنجم (بهرامگور)، يزدگرد دوم، هرمز سوم، پيروز يکم، بلاش، قباد يکم، جاماسب، قباد يکم، خسرويکم (خسرو انوشيروان)، هرمز چهارم (ترک‌ زاد)، بهرام ششم، خسرو دوم (خسرو پرويز)،قباد دوم (شيرويه)، اردشير سوم، شهربراز، خسرو سوم، جوانشير، پوراندخت، گشناسببنده، آزرمي دخت، هرمز پنجم، خسرو چهارم، پيروز دوم، خسرو پنجم، يزدگردسوم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مادها، هخامنشيان،سلوکيان اشکانيان، ساسانيان

 

 

طاهريان، صفاريان، سامانيان، زياريان، بوييان، غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانان، دودمان ‌هاي محلي، آل مظفر يا مظفريان، آل اينجو، تيموريان

 

صفويان، افشاريان، زنديان، قاجار، پهلوي

 

 

انقلاب اسلامي ....

 

 

چرا بعد از انقلاب اسلامي سه تا نقطه گذاشتي!!! :w00:

مگه نگفتن بحث سياسي ممنوعع اينجا :whistle:

 

:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
چرا بعد از انقلاب اسلامي سه تا نقطه گذاشتي!!! :w00:

مگه نگفتن بحث سياسي ممنوعع اينجا :whistle:

 

:ws3:

تکبیررررررررررررررررررر...:banel_smiley_52::banel_smiley_52::banel_smiley_52:

خدارو چه دیدی!!!؟؟:ws3::ws37:

من که منتظر سوشیانت ایرانم...:ws21::ws21:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

قرون وسطي :

طاهريان: طاهر بن حسين (طاهر ذواليمينين)، طلحه بن طاهر، علي بن طاهر، عبدالله بن طاهر، طاهر بن عبدالله، محمد بن طاهر بن عبدالله

صفاريان: يعقوب ليث، عمرو ليث، طاهر بن محمد بن عمرو ليث، ليث بن علي بن ليث، محمد بن علي بن ليث، احمد بن محمد بن خلف، خلف بن احمد

سامانيان :اسماعيل بن احمد، نامدار به امير ماضي، احمد بن اسماعيل, نامي به امير شهيد، نصر بن احمد، نامي به امير سعيد، نوح بن نصر، نامي به امير حميد، عبدالملک بن نوح، نامي به امير رشيد، منصور بن نوح، نامي به امير سديد، نوح بن منصور، نامي به امير رضي، منصور بن نوح، عبدالملک بن نوح

زياريان: مرداويج زياري، وشمگير، بيستون پسر وشمگير، قابوس پسر وشمگير، منوچهر پسر قابوس، انوشيروان پسر منوچهر بوييان علي ( عمادالدوله ) حسن ( رکن الدوله ) احمد ( معزالدوله :) فنا خسرو (عضدالدوله ) ديالمه ي فارس ديالمه ي همدان

غزنويان :ناصرالدين سبکتکين، اسماعيل پسر سبکتکين، سلطان محمود غزنوي (محمود بن سبکتکين)، محمد پسر محمود، سلطان مسعود غزنوي (مسعود بن محمود)، مودود پسر مسعود، مسعود دوم پسر مودود، علي پسر مسعود، عبدالرشيد پسر محمود، طغرل غاصب، فرخزاد پسر مسعود، ابراهيم پسر مسعود، مسعود سوم پسر ابراهيم، شيرزاد پسر مسعود، ارسلانشاه پسر مسعود، بهرامشاه پسر مسعود، خسروشاه پسر بهرامشاه، خسرو ملک پسر خسروشاه

سلجوقيان: طغرل، الب ارسلان، ملکشاه، برکيارق، محمد بن ملکشاه، سنجر، محمود

خوارزمشاهيان :قطب الدين محمد، علاء الدين اتسز، جلال الدين سلطانشاه، علاء الدين تکش، علاء الدين محمد، جلال الدين منکبرني

ايلخانان :هولاگو، اباقاخان هولاکو، سلطان احمد تکودار بن هولاکو، ارغون ‌خان‌ بن اباقا، گيخاتون بن اباقا، بايدو خان بن طرغان‌، غازان‌ بن ارغون، اولجايتو خدابنده بن ارغون، ابوسعيد بهادرخان‌ بن اولجايتو، ارپاگاون، موسي خان، محمد خان، ساتي بيک، شاه جهان، سليمان خان، طغا تيمورخان، انوشيروان عادل

آل مظفر يا مظفريان :مبارزالدين محمد، شاه محمود، عمادالدين احمد، نصره الدين شاه يحيي، شاه شجاع، زين العابدين بن شاه شجاع، شاه منصور

تيموريانک: تيمور لنگ، خليل سلطان، شاهرخ، الغ بيگ، عبدالله، بابر، ابو سعيد، سلطان احمد، سلطان محمود، سلطان حسين بايقرا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

صفويان: شاه ‌اسماعيل يکم، شاه طهماسب يکم، شاه اسماعيل دوم، شاه محمد خدابنده، شاه عباس يکم، شاه صفي، شاه عباس دوم، شاه سليمان، شاه سلطان حسين، شاه طهماسب دوم، شاه عباس سوم

افشاريان :نادرشاه افشار، عادلشاه افشار، ابراهيم ‌شاه، شاهرخ ‌ميرزا

زنديان :کريم‌ خان زند، زکي‌ خان زند، ابوالفتح‌ خان زند، صادق‌ خان زند، علي ‌مراد خان زند، جعفر خان زند، صيد مراد خان زند، لطفعلي ‌خان زند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

قاجار:آقا محمدخان قاجار، فتحعلي شاه، محمد شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمد علي شاه، احمد شاه

پهلوي: رضا شاه پهلوي، محمد رضا شاه پهلوي

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

انقلاب اسلامی و در هم پیچیدن طومار 2500 سال حکومت طاغوت:w00:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به امید ایران آریانی سرافراز و باشکوه :a030::a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...