رفتن به مطلب

مقالات همایش معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی


ارسال های توصیه شده

تو این تاپیک مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی که 19 و 20 بهمن 1391 در مشهد توسط موسسه آموزش عالی خاوران برگزار شد رو تو این تاپیک می تونید دانلود کنید.

 

آب، نمادی از معماری ایرانی

 

مكان يابي شهري درتمامي جوامع بشري نشان داده است كه آب به عنوان يك عنصر حياتي و مادي درشكل گيري شهرها موثربوده اهست به علت اهميت بسياراب به عنوان عنصري مهم درزندگي مادي و ساختارزيست محيطي انسان افزوده شدن بعدمعنوي و ارزش نهادن به اين عنصرازطرف جامعه درطي زمان امري طبيعي به نظر مي رسد دراين تحقيق به روش توصيفي تحليلي درابتدا به بررسي معنا و مفهوم آب درمعماري و چگونگي استفاده ازاين نماد درالقاي مفاهيم معنوي پرداخته و سپس با روش توصيفي مقايسه اي به تشابهات و تفاوت هاي اين مفهوم دردوره قبل و بعدازاسلام پرداخته ميشود نتايج بدست آمده نشان داد كه آب به همراه خاك اتش و هوا به عنوان عناصرچهارگانه تشكيل دهنده جهان هستي به شمار ميرود درواقع طرز برخورد با آن و معماري آن نشان دهنده نوع برداشت و ميزان درك هنرمندان و معماران آن منطقه مي باشد اين تفاوت نيز وابسته به ميزان دسترسي به آب نيز مي باشد. فرضيه بدست آمده نشان ازاهميت مفهوم آب ازگذشته تا به امروز و بغير ازجنبه مادي بعدمعنوي كه نمادي اززندگي مي باشد دارد.

 

كلمات كليدي: آب، معماري و شهرسازي ايراني/معماري اسلامي

 

نویسندگان: مهشا همايي، آناهيتا كاوياني

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 116
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

  • Mohammad Aref

    117

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

احياي نمادها و نشانه هاي تاريخي - فرهنگي شهرهاي ايراني - اسلامي مطالعه موردي: بناي قبه سبزدريافت تاريخي شهركرمان

 

نشانه واسطه هايي ميان انسان و معنا هستند و درك آنها بطور ناخودآگاه ازطريق ارتباط دادن آنها با نظامهاي اشنايي با هنجارها و قراردادهاي اجتماعي تحقق پذيرفته است حال اين مقاله با اين فرضيه كه احياي نمادها و نشانه هاي تاريخي شهرهاي اسلامي - سبب خوانايي وزنده كردن آنها خواهد شد شهرهاي تاريخي ايران را به عنوان نظامي كه هويت نسبي نشانه درارتباط با يكديگر دردرون آن شكل گرفته است و خوانايي و شفافيت اين شهرها را موجب گشته است موردبررسي قرار داده و با استفاده ازروش تحقيق كتابخانه اي و ميداني تحليل محتوا و استدلال منطقي بناي قبه سبز را دربافت تاريخي شهركرمان به عنوان يك نشانه براي شهر مورد مطالعه و راهكارهاي جهت چگونگي بازافريني و احياي اين نشانه و بناي قديمي درشهر به منظور زنده كردن محله ارايه كرده است.

 

كلمات كليدي: نشانه، شهر ايراني - اسلامي، كرمان، قبه سبز

 

نويسند‌گان: مرجان ترابي، فيروزه آزمون، ابريشم مدافع بهزادي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارزيابي مكان گزيني مساجد محله اي نمونه موردي:منطقه 1شهرداري كلانشهر شيراز

 

درطول تاريخ شكل گيري شهرهاي اسلامي مساجد همواره به عنوان فضاهاي عمومي مهم و مردمي داراي عملكردهاي متعدداجتماعي اقتصادي سياسي و كالبدي بوده و جايگاه والايي براي دفاع و ارايه ارزشهاي فرهنگي علمي و سنتي هاي اسلامي دارد كه ميتوان آن را محوري ترين كانوني ترين و ارزنده ترين عنصركالبدي متبلور كننده مدنيت جامعه اسلامي دانست مهمترين راه حفظ اهميت و ارزش مسجد تعريف جايگاه عملكردي شاخص درساختارشهر است و به عبارتي نقش برجسته مسجد درساختارشهرهاي اسلامي به آنها هويت مي بخشد اين پژوهش با رويكرد توصيفي تحليلي ضمن تبيين جايگاه مساجد محله اي و مولفه هاي آنها درپي ارزيابي مكان گزيني مساجد محله اي درساختارشهري منطقه 1شهرداري شيراز ميب اشد هدف پژوهش ارزيابي ميزان توزيع متوازن سهولت دسترسي ساكنين و بررسي تجانس كاربري هاي همجوار با مساجد محله اي درساختارشهري محدوده مورد مطالعه و ارايه پيشنهادات مبني برتحليل وضعيت موجود درجهت مكان گزيني مساجد محله اي درساختارشهر است

 

كلمات كليدي: مساجد محله اي، مكان گزيني، توزيع متوازن، دسترسي ، تجانس كاربري ها، منطقه 1 شهرداري كلانشهر شيراز

 

نويسند‌گان: علي سلطاني، سجاد عسكري

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارزيابي ميزان انطباق پذيري الگوي معماري و برنامه ريزي كالبدي شهرهاي ايران باشاخص هاي معماري ايراني – اسلامي

 

شهرمجموعه اي كالبدي فرهنگي است كه براساس نيازها فعاليت ها و رفتارهاي ساكنين آن شكل گرفته است فضاهاي شهري به عنوان بستر پاسخگوي اين نيازها و ظرفي جهت تعاملات اجتماعي شناخته ميشوند درشهرهاي ايراني اسلامي فرم ظاهري هرشهر ناشي ازمحتوا و معنايي درباطن است كه ريشه درجهان بيني و فرهنگ و رسوم و طبيعت بومي آن منطقه دارد انتخاب الگوي معماري و برنامه ريزي براساس جغرافياي طبيعي و انساني هرمنطقه صورت ميگيرد انچه درشهرهاي ايران به عنوان شاخصهاي حائز اهميت مطرح ميگردد دومعيارمهم ايراني و اسلامي بودن است مشكلات ناشي ازآن است كه دربرنامه ريزيها به اين دو معيار توجه چنداني نمي شود براين اساس دراين مقاله سعي شده معيارهاي انطباق الگوي معماري و برنامه ريزي كالبدي شهرهاي ايران با شاخصهاي ايراني و اسلامي تعيين شود نتايج تحقيق نشان ميدهد كه درسالهاي اخير ميزان انطباق كاهش يافته و اين مساله پيامدهاي خاص خود را به دنبال داشته است و درنهايت جهت حل اين معضلات راه كارهاي مبني بربرنامه ريزي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي ارايه شده است روش تحقيق به صورت كتابخانه اي و بيان توصيفي تحليلي مطالب مي باشد.

 

كلمات كليدي: معماري، شهرسازي، برنامه ريزي كالبدي، الگوي ايراني – اسلامي

 

نويسنده: شيما اميني

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

از اصول اسلامي تاشهرهاي ايراني

 

شهرها و اصول حاكم برآنها درقالب علم شهرسازي نمودبارزترين وملموس ترين جلوه فرهنگ و تمدن بشري ميباشند ازانجايي كه انفكاك علوم ازبسترعقلي تمدني كهدرآن نمون يافته اند امكان ناپذير است بنابراين علومي كه درهرتمدني بوجود آمده و رواج مي يابند با اصول ديني و نظريات كلي آن تمدن نسبت به عالم ربطي تام و تمام و انفصال ناپذيردارد شهرواصول مرتبط با آن نيز ازاين قاعده مستثني نيستند و شهر اسلامي به منزله انعكاس ارزشهاي اسلامي است كه گذشته ازتمام گوناگوني هاي متاثر ازعوامل طبيعي غرق درايماني واحد است و ظرفي براي زندگي و حصول به لقاءالله فردمومن اززمان محمدمصطفي ص استواري اسلام ريشه درشهرها داشته است و تمدن اسلامي ضرورتا ويژگيهاي شهري را دارا بوده است به همين دليل اسلام جهت ساخت شهربرپايه اسلام نيز آموزه هايي دارد بازشناسي اصولي كه مورد تاكيد اسلام به ويژ] قران است و تداوم سيرتاريخي و اصيل اوليه آنها ميتواند درتبلورمجدد مفهوم شهراسلامي راهگشا باشد. روش اين تحقيق مروري و فراتحليلي است و نهايتا اين اموزه ها درقالب اصول اساسي اسلام و درابعاد اجتماعي اقتصادي سياسي و كالبدي دسته بندي شوند و نمود عيني و كالبدي اين اموزه ها درشهرهاي ايراني پس ازظهور اسلام موردواكاوي قرارميگيرند.

 

كلمات كليدي: شهرسازي اسلامي، شهرايراني، مباني حكمي فرهنگ اسلامي، قرآن كريم

 

نويسنده: ستاره زينل زاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

استخراج اصول شكل دهنده ي پايداري اجتماعي درمحلات مسكوني براساس اخلاق اسلامي

 

تعاملات اجتماعي يكي ازنيازهاي اساسي فطري انسان است كه امروزه به سادگي درحال نابودي است و كمبود آن درجوامع مختلف ديده ميشود به نحوي كه امروزه به يك بحران بدل شده است و دامنه هاي اين بحران كم و بيش به كشور ما نيز كشيده شده است حال آنكه محلات شهري سنتي ايراني دراين زمينه گذشته ي درخشاني داشته اند و روابط پايدار اجتماعي دراين محلات قابل مشاهده بوده است پرسش اين است كه محلات مسكوني ايراني اسلامي درگذشته چگونه به لحاظ اجتماعي پايدار بوده اند؟ ايا اسلامي دراينزمينه راه كارهايي ارايه كرده است ؟درراستاي همين پرسشها با مراجعه به مبحث اخلاق اسلامي و بررسي پارامترهاي ان سعي دراستخراج اصولي براي پايداري اجتماعي محلات مسكوني ايران مي شود و سپس با ذكرمظاهر و مصاديق آن درمعماري و شهرسازي محلات مسكوني سنتي ايران پرداخته ميشود تا راهنمايي باشد براي معماران و شهرسازاني كه درتلاش براي تحقق پايداري اجتماعي درمحلات مسكوني سازگار با مباني اسلامي هستند.

 

كلمات كليدي: پايداري اجتماعي، اصول اخلاقي اسلام، محلات مسكوني ايراني

 

نويسند‌گان: فاطمه صميمي فر، مهدي حمزه نژاد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

استفاده ازالگوي سلسله مراتب فضايي درمجتمع هاي مسكوني بارويكرداحياي هويت معماري اسلامي - ايراني

 

معماري خانه ي ايراني هميشه متاثر از فرهنگ و گذشته جامعه خود بوده است اماامروزه كمرنگ شدن اين پيوند باعث شده كه مجتمع هاي مسكوني نه برپايه هويت اصيل خود بلكه با تقليد ازالگوهاي غربي شكل گيرند ازانجا كه سلسله مراتب فضايي يكي ازالگوهاي مهم هويت بخشي به شهرهاي اسلامي بوده است فرضيه اينتحقيق براساس احياي اين كهن الگوي اسلامي با هدف هويت بخشي به سيماي معماري امروز ايران شكل گرفت اين پژوهش با بكارگيري روش كيفي و ازطريق مطالعه اسنادي به تدوين مفهوم سلسله مراتب فضايي درمعماري ايراني پرداخت و با روش تحليلي راه كارهاي جهت احياي اين الگو درمجتمع هاي مسكوني جديد ارايه داد نتايج تحقيق نشان داد استفاده ازعناصرنور حركت و مكث پيش فضاها و فضاي واسط جهت احياي الگوي سلسله مراتب فضايي درطراحي مجتمع هاي مسكوني منطبق برهويت معماري اسلامي ايراني پاسخ گو خواهد بود.

 

كلمات كليدي: سلسله مراتب فضايي، مجتمع مسكوني، هويت اسلامي، معماري ايراني

 

نويسنده: نيره زلفي پور

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اصالت فضاي تهي درشناخت نشانه شناسي معماري ايراني و بازنمايي نشانه ها

 

رويارويي با نمادها و نشانه ها شناخت آنها و ابداع اشكال جديدي ازآنها درجهان امروز يكي ازمهمترين و جالب توجه ترين راه هاي درك و اشنايي فضاي معماري است تحقيق د رپي دستيابي به درك بهتري ازفضاي معماري ايران با استفاده ازنشانه هاي آن هدف اصلي اين مقاله است فضاي تهي ازاصلي ترين نشانه هايدرك معماري ايراني است دراصالت ايراني به نظر يك طراح طراحي يك فضاي خالي است كه اهميت دارد و هرچه درآخر باقي بماند فضاي پراست كه بايك نمونه يموردي به اصالت آن مي پردازيم روش تحقيق دراين مقاله براساس روش نشانه شناختي و ديدگاه تاويلي مي باشد هدف ازكاربرد نشانه شناسي اين است كه ازآن بهعنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل ساختارظاهري به كاررفته درطراحي فضاي معماري ايراني و بطور كلي پيام نشانه ها به عنوان نتقال دهنده ي معنا دركنش ميان استفاده گروطراح درطراحي فضاي معماري استفاده شود درنتيجه نشانه شناسي معماري ايران ميتواند به بازنمايي واقعيت ها و درك آن به بيننده كمك شاياني نمايد.

 

كلمات كليدي: نشانه شناسي، فضاي تهي، عنصرتهي، بازنمايي نشانه ها

 

نويسند‌گان: آرمين زرتاج، حسين زرتاج

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اصول بي زمان قدسي دراينه شهراسلامي

 

تمام بينش هاي توحيدي به ويژه دين اسلام شهر را به گونه اي نمادين محل و عامل ارتباط بشر با جهان و خالقش مي دانستند اين جهان هستي و تصوير آن درشهر اسلامي كه به جهت حرمت وتقدسش بيت الاسلام نام گرفته است براساس پيوند و وحدت زندگي مادي و معنوي شكل و قوام يافته است درچنين تصويري امور دنيوي نيز سمت و سويي الهي و عبادي توحيد وذكر به خود گرفته و صفات كمال از آسمان مفاهيم معنا برزمين مصاديق صورت نازل گشته و اشكال گوناگون هستي ازطريق حقيقت متعالي نهفته درخودشان معنا مي شود درحقيقت شهراسلامي با استفاده ازمعاني بي شكل نمادين معماري امكان آن را يافته تا تصوري ازجهان اكبر را دراين بناهاي كوچك به ظهور برساند اين اشكال نمادين موجب نفوذ وحدت درجهان فرم ها ودرنتيجه افزودن كيفيت قدسي شهرهايي گرديده كه درآن اشكال زميني برحقايقي وراي اين جهان اشارت مي كند. ايننوشتار برآن است كه تجلي و بروز دو معنا و محتواي ريشه اي دين قدسي اسلام يعني توحيد و ذكر را با استفاده ازروش تحقيق كيفي و تاريخ يدرصورت و كالبدبخشي ازمهمترين فضاهاي شهر اسلامي بازارمسجد و ... جستجو و به رديابي مفاهيم نهفته دروراي مصاديق آن بپردازد.

 

كلمات كليدي: شهراسلامي، وحدت، ذكر، قدسي، كالبد ومحتوا

 

نويسنده: بابك شاه پسندزاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اصول معماري اسلامي ريشه درمعماري پيش از اسلام با تاكيد برعمارت فيروزآباد

 

كاخ اردشير بابكان كه به نام آتشكده فيروزاباد نيز شهرت دارد ازبناهاي دوره ساساني است كه درشكل شكوهمند و با عظمت خود تجسمي ازهمه عناصربنيادي معماري ساساني است بسياري ازاصول معماري اسلامي ريشه درمعماري پيش ازاسلام و به ويژه ريشه درمعماري ساسانيان دارد پس شناسايي اصول معماري ساسانيان علاوه براهميت آن درجايگاه خود دررابطه با معماري اسلامي نيز ارزشمند است به بياني ديگر ريشه هاي بسياري ازكهن الگوهاي معماري ايراني اسلامي را ميتوان درعمارت فيروزاباد مشاهده كرد دراين مقاله الگوهايي مطرح مي شوند كه به نوعي دراين بنا نوظهور بوده ولي به دليل تكرار درمعماري اسلامي جايگاه ويژه اي بدست آورده و به شكل الگو درامده اند كه ازنمونه هاي كهن الگوها ميتوان به اصل رده بندي يا سلسله مراتب فضايي اصل محوربندي فضايي و اصل مركزگرايي اشاره كرد روش دستيابي به اين مقاله مطالعات كتابخانه اي بوده است.

 

كلمات كليدي: كهن الگو، عمارت فيروزآباد، اصول معماري اسلامي

 

نويسند‌گان: سميرا تفضل، شيوا شيخي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

الگوهاي تزئينات گچبري و توپي گچي ته آجري درمسجدجامع ورامين

 

مسجدجامع ورامين دردوره اي ايلخاني بنا شده است تزئينات گچبري اين مسجد از منحصربفردترين طرح هاي اسليمي تشكيل شده اند كه ديوارها طاقها گنبدخانه و محراب را پوشش ميدهند و گچ بري محراب مسجد زيباترين بخش مسجد است كتيبه هاي موجي شكل نيز درتمامي بنا موجب زيبايي بيشتر اين بنا شده اند.

 

كلمات كليدي: ايلخاني، مسجدجامع ورامين، اسليمي، توپي گچي ته آجري، گچبري

 

نويسنده: جواد فتحي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

الگوهاي مناسب تهويه مطبوع درمعماري سنتي ايراني جهت بكارگيري درساختمان هاي مسكوني معاصر

 

درده اخير استفاده ازتجهيزات تهويه مطبوع درساختمانها رشدبسيارزيادي داشته است همواره درسالهاي اخير استفاده ازتجهيزات صنعتي تهويه مطبوع به خصوص تكنولوژي هاي توليد هواي مناسب با استفاده ازالگوهاي معماري آپارتماني رشدبسياري داشته است ازانجايي كه باتوجه به داده هاي ترازنامه انرژي كشور نزديك به 35درصد انرژي مصرفي سالانه دركشور دربخش ساختمان ها مصرف مي شود و حدود 30درصد ازاين انرژي مصرفي توسط تجهيزات سرمايش و تهويه مطبوع درساختمان ها مي باشد لازم است با نگاه و رويكردي اجرايي و كاربردي به الگوهاي مناسب تامين هواي مطبوع درروشهاي معماري سنتي ايراني كه روشي پايدار و غيرفعال مي باشد دراين مقاله فناوريهاي خنك كنندگي و تهويه مطبوع مناسب و سازگار با معماري معاصرساختمانها درشهرهاي بزرگ ايران منطبق با الگوهاي معماري سنتي ايراني بررسي و مطالعه شده است و روشهاي با كارايي بالاتر پيشنهاد ميشود.

 

كلمات كليدي: معماري سنتي، تهويه مطبوع، معماري پايدار، خنك كنندگي

 

نويسند‌گان: مرتضي كريمي دمنه، فرزان رسول زاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

امنيت ديداري - اجتماعي براي آرامش شهروندان محلات قديمي اردبيل : نقش جداره محلات درامنيت ساكنين يا هراس عابرين

 

طراحي محيط درمشكلات اجتماعي ازجمله جدايي افراد اجتماع سهم بسزايي دارد نحوه طراحي محلات مسكوني درحس امنيت ساكنان محله سلامت رواني و تعلق فرهنگي به محل سكونت موثر بوده و تحليل مشكلات حاصل از آن هدف تحقيق را تشكيل داده است پژوهش به شيوه كتابخانه اي و ميداني با پيمايش محدوده مورد مطالعه نشان داداحساس امنيت وابستگي عدم برقراري ارتباط بصري به منظور تامين امنيت درسطح محله ناشي ازجداره كوچه هاي محلات قديمي است حياط محصور با ديد نامناسب به سطح محله كمبود حس تعلق پيوند وجدايي همسايگان به واسطه فقدان كيفيت ديداري - اجتماعي را موجب شده است برايندتحقيق نشان داد بناهاي با طرح نيمه محصور امكان نظارت به كوچه خيابان و ورودي خانه ها را فراهم كرده است و سلامت رواني امنيت همسايگان و امنيت عابرين اعم اززنان كودكان و ...سالمندان را شامل مي شود.

 

كلمات كليدي: امنيت ديداري - اجتماعي، محلات قديمي، جداره محله، هراس عابرين، اردبيل

 

نويسنده: فرامرز ستاري اردبيلي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اولويتهاي پايداري اجتماعي و اقتصادي مجتمع هاي مسكوني درشهرهاي ايراني - اسلامي

 

امروزه با افزايش جمعيت و گستردگي فضاهاي شهري و بخصوص فضاهاي مسكوني پايداري اجتماعي و اقتصادي دركليه عرصه ها بويژه درعرصه معماري و شهرسازي ازاهميت دوچنداني برخوردار مي شود هدف اصلي اين مقاله بررسي انتظارات مردم اولويت هاياجتماعي و اقتصادي و شناسايي متغيرهاي مختلف كالبدي با رويكرد پايداري اجتماعي و اقتصادي براي تدوين اصول كمي و كيفي مسكن و به تبع آن رفع مشكلات عملكردي و افزايش رضايتمندي خانوارهاست اين پژوهش ازنوع توصيفي تحليلي و درجهت شناخت الويت هاي پايداري اجتماعي و اقتصادي مجتمع هاي مسكوني درشرايط كنوني شهرهاي ايراني اسلامي انجام گرفته است جامعه اماري اين تحقيق جمعي ازساكنين و متقاضيان مسكن مهرشهر جديد پرند تهران بوده كه ازميان آنها 384 نمنه با روش تصادفي ساده مورد پرسشگري مستقيم قرارگرفته اند پس ازجمع آوري اطلاعات ميداني ازطريق ابزار پرسشنامه با بكارگيري نرم افزار Spss روابط بين متغيرهاي تحقيق مورد ازمون قرارگرفته است نتايج حاص لازتحقيق نشان داد كه بيشترين ميزان تاثير گذاري براي دستيابي به پايداري اجتماعي و اقتصادي درمجتمع هاي مسكوني براساس الگوي ايراني اسلامي ازنظر جامعه اماري به ترتيب 58/7و57/4درصد پاسخ ها مربوط به ارزيابي آنان ازميزان انعطاف پذيري و قابليت تغيير فضاها و كيفيت و كميت سامانه تاسيسات جهت اتلاف نشدن انرژي و كمترين ميزان تاثير گذاري نيز مربوط به هويت كالبدي و هيبت بيروني مجتمع هاي مسكوني نما و عناصرخارجي با 22/1 درصد پاسخ ها بوده است.

 

كلمات كليدي: الگوي ايراني - اسلامي، پايداري اجتماعي، پايداري اقتصادي، مجتمع مسكوني

 

نويسند‌گان: فيض الله عابديني، عباس عليپور

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بادگيرنماد معماري كوير ايران ازديروز تا امروز

 

هنگامي كه سخت ازآسايش انسان به ميان مي آيد قطع به يقين مجموعه عواملي دست دركار خواهندداشت كه شرايط اين ارامش را به جهت زندگي انسان به ارمغان بياورند دراين بين اسايش محيطي و درزيرمجموعه آن اسايش حرارتي باعث مي گردد كه انسان بتواند با احساس بهتر و خوشايند درمحيط كهدرعرصه كارمعماران فضايي معماري ميب اشد زندگي نمايد دست يافتن به شرايط اسايش حرارتي همواره ازدغدغه هاي اصلي انسان بوده كه درگذشته ودراقليم كويري ايران اين مشكل با تيزهوشي مردم بومي و استفاده ازمصالح بوم آورد با ابداع ساختاري نو به نام بادگير مرتفع گرديده است با توجه به مطالعات و اسناد موجود خاستگاه بادگير كه يكي ازنمادهاي معماري سنتي كوير محسوب ميگردد ايران است اين عنصركاركردي معماري ايراني توانسته با ساختاربسيارساده شرايطي مطلوب را درخانه هاي كويري و با استفاده ازخاكهاي گرم و خاك آلوده آن سامان به وجود آورد و موجبات زندگي را دراين مناطق آب و هوايي رقم زند پژوهش حاضر با بررسي تاريخچه انواع و ساختاركالبدي بادگير سعي درشناساندن و شناسايي يكي ازنمادها و ابداعات معماري كوير را خواهد داشت

 

كلمات كليدي: بادگير، معماري، كوير، شرايط اقليمي، بومي

 

نويسند‌گان: علي علايي، نوشين كاوسي، دنيا ترابي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بازتعريف محله هاي اصيل درسايه اقتضائات شهرسازي مدرن بررسي نقش فرهنگي محلات درسازماندهي فضايي شهرسازي و معماري ايران

 

هويت هرملت درمعماري و فرهنگ آن كشورنهفته است با معماري بايد به مثابه امري فرهنگي مواجه شد و بايددانست كه هرامرفرهنگيمراحل و مراتبي دارد كه بايد طي شود يكي ازويژگيهاي كهن شهرهاي ايراني وجودمحلات شهري داراي وحدت ازحيث كالبدي فضايي و برخورداري ازاستقلال نسبي ازنظرعملكردي بوده كه گروهي متجانس ازمردم را درخود جاي مي داده است شهرنشيني دوران جديد آغاز مرحله اي است كه درآن فلسفه و فرهنگ حيات بشري دستخوش تغييرات وسيع شده و متعاقب آن هنجارها ارزشها و الگوهاي مناسب با زندگي صنعتي وتجاري گسترش پيدا كرده است ازجمله نتايج مستقيم شهرنشيني دوران معاصر به انزوا كشيده شدن بسياري ازيادمان هاي تاريخي بوده ا ستكه طي قرنهاي متوالي درنقش عوامل هويت ساز گروه هاي انساني عمل ميكردند علت اين امر را ميتوان دربي توجهي به مفهوم واقعي محله كاركردها و نقش هاي آن درحيات شهري دانست بازتعريف مفهوم محله با اتكا به ضرورت ها و نيازهاي زمانه و جايگاه كهن فرهنگي و تاريخي محلات ازيك سوسبب حفظ نظام اجتماعي اقتصادي محلات تاريخي شهرها و يا محلات شهرهاي تاريخي و به دنبال آ« جلوگيري ازنابودي ساختاركالبدي شده و ازسوي ديگر سبب شكل گيري مفهوم محله دربافت هاي توسعه يافته شهري مي گردد.

 

كلمات كليدي: محلات قديمي، هويت فرهنگي، شهرنشيني مدرن، اجتماع شهري، هويت معماري

 

نويسند‌گان: عطيه دزفولي ، حامد محمدي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بازآفريني حس مكان دربافت تاريخي شهرهاي ايراني - اسلامي مطالعه موردي: محله ي خواجه خضردربافت تاريخي شهركرمان

 

حس مكان به معناي ويژگيهاي غيرمادي مكان مي باشد كه هويتمندي افراد و احساس تعلق آنها به مكان را معنا مي بخشد بافت هاي تاريخي شهرهاي ايراني اسلامي اين معناپذيري را بهبهترين نحو صورت داده اند اكنون باتوجه به پيشرفت هاي فرهنگي اجتماعي و صنعتي اين مقاله به دنبال حفظ ارزشها و معناپذيري اين شهرها بوده و با اين فرضيه كه احياي حس مكان با استفاده ازاستراتژيهاي ارايه شده دربافت تاريخي به زنده كردن آن كمك خواهد كرد و با استفاده ازروش تحقيق كتابخانه اي استدلال منطقي و ميداني بدان تحقق مي بخشد محله خواجه خضر دركرمان ازاني باب بررسي شده و تطبيقي ميان تعاريف حس مكان و محله ي موردنظر صورت پذيرفته و درنهايت راه كارهايي جهت بازآفريني حس مكان و معناپذيري محله موردمطالعه پيشنهاد شده است.

 

كلمات كليدي: حس مكان، بافت تاريخي، كرمان، خواجه خضر

 

نويسند‌گان: مرجان ترابي ، فيروزه آزمون

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بازار، كانون تعاملات شهرهاي اسلامي نمونه موردي بازارتبريز

 

دردهه هاي اخير و باتحولات عميق كالبدي و اجتماعي شهرهاي ايران بازار به عنوان كانون اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهرهاي سنتي ايران و يكي ازعناصر مشخصه شهرهاي اسلامي دچاردگرگوني و تغييرات قابل توجهي شده است دريك نگاه گذرا به اين نكته پي ميب ريم كه بازار ازيك كانون پرجنب و جوش با مركزيت قوي به عنصري نسبتا حاشيه اي بويژه درارتباط با عملكردهاي شهري بدل شده است اين مساله باعث گرديده كه بخش چشمگيري ازبازارهاي شهرهاي اسلامي نقش اقتصادي كالبدي خود را ازدست بدهند و دچار ركود و تخريب شوند دراين مقاله سعي شده است تحولات صورت گرفته درساختاروكالبد بازار بزرگ و قديمي شهر تبريز بهعنوان موردي شهراسلامي ايراني مورد مطالعه و بررسي قرارگيرد نوع تحقيق حاضر بصورت تاريخي تحليلي است كه روش مطالعه با استفاده ازمطالعات كتابخانه اي و ميداني مي باشد درپايان علل اصلي اين تحولات را ميتوان دردگرگوني شيوه هاي توليد ومصرف نوسازي و نوگرايي معاصرشهرهاي جديد و تغيير درنقش و عملكرد شهرتبريز جستجو كرد.

 

كلمات كليدي: بازارتبريز، شهراسلامي، كالبد بازار، نوگرايي شهري

 

نويسند‌گان: مسعود حق لسان، لاچين پهلوان علمداري

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بازتاب فرهنگ درشكل گيري حياط مركزي خانه هاي كويري ايران

 

معماري سازماندهي اگاهانه فضاست فرايند سازماندهي فضايي درمناطق و شهرهاي مختلف ايران بسته به عوامل گوناگون شكل گيري هاي متنوعي ازفضاهاي شهري و معماري را موجب شده است دراين رابطه فرهنگ نيز ميتواند به عنوان عامل مهم و موثر درشكل گيري باشد چرا كه هربنايي به عنوان نمود و كالبدي عينيت يافته ازيك انديشه ذهني است كه درقالب فرم ظاهري تجلي مي يابد و معياري است براي سنجش فرهنگ آن جامعه اين سنجش متاثر از اعتقادات باورها سنت ها و الگوهاي رفتاري و نيز ادبيات آن جامعه است دراين بين خانه هاي سنتي فلات مركزي ايران به عنوان بازتابي مناسب ازفرهنگ و شيوه زندگاني مردم اين سرزمين است ناگفته نماند كه دراين خانه ها حياط مركزي به عنوان عاملي شاخص درپاسخ به اعتقادات محرميت افراد خانواده بصورت ساختاري تاثير گذار درزمينه شكلي و فرمي بنا درنظر گرفته شده است دراين مقاله برانيم تا با بررسي نمونه هايي ازخانه هاي كويري كه داراي حياط مركزي ميب اشند به تركيب هاي حجمي يا تركيب هاي خاص درپلان اين خانه ها و تاثيرپذيريشان درايجاد درون گرايي و محرميت به عنوان يك فرهنگ غالب پي برده و نتايجي را دراين راستا استخراج نماييم روش گرداوري دراين مقاله مطالعات ميداني و كتابخانه اي است

 

كلمات كليدي: فرهنگ، سازماندهي، معماري كوير، حياط مركزي

 

نويسند‌گان: فرزان رسول زاده ، مهرداد خليلي فر ، محسن اميري منش

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بازخواني الگوهاي مسكوني درخانه سنتي كويري بررسي نمونه موردي شهرسبزوار

 

خانه براي انسان همواره بيش ازيك مفهوم مادي وكاربردي بوده بگونه اي كه حتي ميتوان فرم بيروني و تقسيم بنديهاي داخلي آن را به گرايشهاي فرهنگي و اجتماعي درهربوم نسبت داد دراين ميان خانه هاي سنتي به دليل تاثيري كه اثار گذشتگان برما دارند داراي جايگاه ويژه اي مي باشند اين درحالي است كه درهرمنطقه خصوصا شهرهاي كويري خانه هاي شاخص سنتي بسياري وجود دارد كه با وجود تنوع و ويژگيهاي خاص مطالعات كاملي درباره آنها صورت نگرفته است دراين نوشتار سعي برآن شده كه بصورت اجمالي با استفاده روش تحقيق كتابخانه اي و بصورت تركيبي به بررسي الگوهاي شكلي و فضايي خانه هاي سنتي سبزوار بپردازيم درنهايت نيز نتايج حاصله ازمطالعه نشان داد كه خانه هاي اين منطقه ازناحيه كوير داراي مشخصات معماري اقليم بياباني و عمدتا درونگرا مي باشند و آنها را براساس ويژگيهاي شكلي فضاي معماري ميتوان به چهارگونه تيپولوژيك تقسيم كرد.

 

كلمات كليدي: خانه سنتي، گونه شناسي، سبزوار

 

نويسند‌گان: مينو قاسمي، اباصلت عسكري رابري

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...