رفتن به مطلب

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت


ارسال های توصیه شده

مشخصات فني استاندارد براي كات فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولت

بخش يك - نيازمندهاي عمومي :

اين مشخصات در برگيرنده حداقل نيازمندهاي مربوط به طراحي و تهيه مواد ، ساخت ، بازررسي ، آزمون و نشانه گذاري و آماده سازي جهت حمل كات اوت فيوزها مي باشد .

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتا‍‍‍ژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد.

-محدوده تامينات و خدمات :

الف) كات اوت فيوزها متشكل از پايه فيوز ، فيوزگير و لينك فيوز هستند.

ب) چوبدست

ج) مدارك و اطلاعات فني

- واحد اندازه گيري :

واحدهايي كه در اندازه گيري ، ساختمان و تنظيم مدارك مربوط به تجهيزات و اجزاء آنها بكار رفته است بايد همگي منطبق با استاندارهاي ((اس . آي )) (سيستم متريك ) باشند.

-زبان

زبان مورد استفاده براي بسته بندي ، نشانه گذاري ، علامتگذاري و تنظيم مدارك فني انگليسي خواهد بود .

اصطلاحات فني بايد جملگي طبق استاندارد آي . اي . سي . انسي باشد .

زبان فارسي يا انگليسي مي تواند در نامه نگارهاي غير فني و ساير مكاتبات مورد استفاده گيرد .

-حفاظت در برار جانوران و گياهان

صدمات ناشي از پرندگان مي بايد با طراحي مناسب تجهيزات مورد پيشگيري قرار گيرد.

آسيب هاي حاصل از پوسيدگي ، خشكيدگي و قارچ زدن مي بايد از طرق لعاب كاري ، روكش كاري ، ورني زدن يا ساير وسايل موثر جلوگيري گردد.

-حفاظت در برابر زنگ زدگي

هر بخش از تجهيزات مي بايد از مواد مقاوم در برابر زنگ زدگي تهيه شود و استفاده از رنگ آميزي بعنوان وسيله اصلي حفاظت قابل قبول و پذيرش نيست.

-هماهنگي فني :

كليه اجزاء مشابه در ساخت تجهيزات مي بايد از سازنده واحدي تامين گرديده و جملگي از يك نوع و سري باشند.

-برچسب گذاري و نشانه زني :

پايه فيوز ، فيوزگير ، لينك فيوز ، هركدام بطور جداگانه مي بايد داراي علامت مشخصه طبق آي . اي . اس . انسي باشند.

-آزمون كارخانه اي :

1-آزمون جاري

2-آزمون نوعي

3- آزمون نمونه اي

آزمون جاري : بايد بدون استثناء در مورد تك تك تجهيزات اعمال گردد .

الف ) آزمون مكانيكي

ب) آزمون ولتاژ عايقي خشك با فركانس شبكه

ج) بازبيني وسايل ، چفت و جور بودن و پرداخت كاري

د) آزمون ابعاد

-آماده سازي جهت حمل و نقل

كليه تجهيزات مي بايد بسته به مورد حمل دريايي يا خشكي آماده شوند و بسته بندي آنها بگونه اي باشد كه تجهيزات را در مقابل صدمات ناشي از جابجاي ، انبار كردن در فضاي باز و در تمام حمل

 

و نقل محفوظ نگاه دارد.

صندوق ها بايد با علايم (( دستگاه هاي دقيق )) ، (( شكستني )) و غيره علامت زده شوند.

بخش دوم – نيازمنديهاي خصوصي

كات اوت فيوزها مي بايد داراي خصوصيات كلي بشرح باشند :

از نوع رو باز ، براي هواي آزاد ؛ مناسب براي نصب روي كنسول چوبي يا فلزي تيرهاي خط هوايي ؛ با سهولت در نصب ؛ مناسب براي شرايط اقليمي مشخص شده ؛ ضدزنگ ، خوردگي و فرسايش

 

؛ ضد پرنده ؛ با ابعاد و وزن بهينه ؛ تك قطب ، تك كورس ؛ با مقره اتكائي منفرد ؛ پايدار از هر نظر ؛ عمل فرو افتادن كامل با قطع مطمئن خطا ؛ از نوع قابل قطع زير بار ، با كمك چوبدست قطع بار ؛ تك

 

منفذي ؛ عملكرد آسان با چوبدست قلابدار

-مقادير نامي جريان ، ولتاژ و فركانس

ولتاژ كار بطور كلي بين 10%- تا 10%+ ولتاژ نامي سيستم تغيير مي كند.

-ساختمان

كات اوت فيوزها مي بايد از پايه فيوز ، فيوزگير و لينك فيوز با هم لوازم مورد نياز براي ساختن يك كات اوت فيوز كامل ، سوار شده و آماده بهره برداري تشكيل شده باشند.

كات فيوزها مي بايد از نظر مكانيكي زمخت و مستحكم باشد . كات اوت فيوز بايد در مقابل نيروهاي كار ناشي از عمليات پر زور باز و بست توسط مامور سيمبان و نيروي قطع ناشي از جريانات شديد

 

پايداري كند.

-پايه فيوز

مقره اتكايي بايد بصورت يك قطعه منفرد و جنس مقره بايد تماما همگون بوده و سطح آن براق با پرداختي صاف و شفاف برنگ خاكستري باشد.

يك كلاهك ضد پرنده مي بايد در بالاي عايق كار گذاشته شود.

-فيوزگير

فيوز گير مي بايد مناسب براي لينك فيوز نوع كله دكمه اي باشد.

غلاف فوقاني بايد مجهز به يك حلقه قلاب براي باز و بستن باشد . اين مجموعه بايد بطرز قابل اطميناني حداكثر فشار انفجار ناشي از قطع جريان نامي اتصال كوتاه را تاب بياورد.

استفاده از يك ضامن فنردار لازمست تا موجب تميزي كنتاكت بهنگام عمليات بستن ، باعث تسريع در جدايي المان ذوب شده فيوز شده و سبب بيرون جستن سريع سيم فيوز گردد و همچنين ب

 

بهنگام خطاهاي خفيف يا اضافه بار ، عمل چكش واري را به منظور سهولت در امر فرو افتادن مجموعه فراهم سازد.

-لينك فيوز

لينك فيوها ميبايد پاسخگوي نيازمنديهاي باشد كه تحت عنوان عمومي لينك هاي اونيورسال كات اوت فيوز هواي آزاد طبق استاندارد (( ان سي )) شناخته شده است.

لينك فيوزها بايد از اجزاء زير تشكيل يافته باشند :

الف ) كله دكمه اي قابل در آوردن

ب) يك المان قابل ذوب حساس به جريان همراه با سيم تحت كشش

ج) يك محفظه فيبري مقاوم در برابر عوامل جوي و داراي خواص خاموش كنندگي قوس

د) يك سيم انتهايي انعطاف پذير

-چوبدست قلابگير و چوبدست قطع بار

انجام عمليات روي كات اوت فيوز بكمك چوبدست قلابگير انجام مي گيرد.

كليه قلابگير بايد براي عمليات ايمن روي شبكه اي با ولتاژ عملكرد 36 كيلو ولت مناسب باشند.

چوبدست هاي قلابگير مي بايد مجهز به چراغ قوه هاي مخصوص باشند كه ايمني عمليات بهنگام شب را فراهم نمايد.

براي باز كردن كات اوت در شرايط تحت بار مي بايد از چوبدست قطع بار ، كه گاه (( لود بوستر )) ناميده مي شود استفاده نمود .

-ابعاد

زاويه نصب بايد نسبت به وضعيت قائم 20 درجه تمايل داشته باشد، بدين معني كه زاويه بين خط گذرنده از مراكز سر و ته مقره با راستايي قائم برابر 20 درجه باشد.

قطر داخلي حلقه مخصوص كشيدن و بلند كردن بايد 28 ميليمتر باشد.

-دوام مكانيكي و الكتريكي

دوام مكانيكي كات اوت فيوز بايد بيشتر از 300 باشد . بدين معني كه بعد از 300 مرتبه عمليات پي در پي باز و بست كات اوت فيوز بوسيله چوبدست قلابگير در شرايط بي برق هچگونه نشانه

 

خرابي و لقي در آن مشاهده نشده و هيچ نوع صدمه اي به مجموعه وارد نگرديده باشد.

دوام الكتريكي كات اوت فيوز نبايد كمتر از 20 باشد به ترتيبي مشابه آنجه براي پايداري مكانيكي ذكر گرديده باشد ، با اين تفاوت كه در اينجا كات اوت فيوزها برقدار بوده و جريان نامي كليدزني از آن

 

مي گذرد.

-مواد

مقره : ميان سخت ،از سراميك بعمل آمده به حالت تر ، خاكستري شفاف ، باقدرت مكانيكي و الكتريكي زياد و مقاومت بالا در برابر قوس الكتريكي .

قسمت هاي فلزي حامل جريان: مس الكتريكي خالص با آلياژ مس با همان خواص

كنتاكت هاي ثابت و متحرك : آلياژ مس با روكش ضخيم نقره .

لوله فيوز : لوله اپوكسي رزين كلافبندي شده با الياف پشم شيشه ، با نشاندن فيبر سلولوزي سختيا فيبر گوگردي روي ديواره داخلي جهت ايجاد قابليتهاي بالاي خاموش كردن قوس الكتريكي .

يك پوشش مقاوم اشعه ماوراء بنفش نيز مي بايد لوله فيوز را در برابر تاثيرات جوي و تابش خورشيد محافظت نمايد.

متعلقات فيوز گير : برونز ريخته گري شده با قابليت هدايت بالا

فنرهاي پشت كنتاكت ها و ضامن : فولاد ضد زنگ

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...