رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

فرهنگ واژگان مديريت کيفيت - واژه نخست :‌ معيار پذيرش

 

آشنايي با استاندارد مديريت كيفيت ISO 9001:2000 و مشخصه فني TS 16949:2002 منوط به شناخت واژگان و اصطلاحات كاربردي آنها مي‌باشد ؛ بندهاي گوناگون اين دو مرجع كيفيت ، با اين واژگان و اصطلاحات شكل گرفته است و لذا آگاهي از زمان و مكان كاربرد اينگونه كلمات در پهنه آنها از اهميت بسزايي براي مديران ، مشاوران و پياده كنندگان سيستمهاي مديريت كيفيت برخوردار است . هدف آن است كه به معرفي كليدواژگان و بندهايي از استاندارد 9001 و مشخصه فني 16949 كه اين كلمات در آنان بكار رفته اند ، پرداخته و در صورت وجود زمان اين روند را تا به انتها (از A تا Z) استمرار بخشيم

به نقل از سایت

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

واژه نخست : Acceptance Criteria (معيار پذيرش)

 

الف) تعريف :

معيار پذيرش ، ضابطه‌اي است كه به منظور قضاوت پيرامون تطابق يك پارامتر با آنچه كه بايد باشد ، مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

ب) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مديريت كيفيت) :‌

1- بند 7 – 3 – 3 - خروجيهاي طراحي و توسعه :

خروجي‌هاي طراحي و توسعه بايد به شكلي تهيه شوند كه تصديق با ورودي‌هاي طراحي و توسعه را امكان پذير سازد و بايد پيش از انتشارمورد تصويب قرار گيرند .

خروجي‌هاي طراحي و توسعه بايد :

الف) الزامات ورودي‌هاي طراحي و توسعه را برآورده سازند .

ب) اطلاعات مناسب براي خريد ، توليد و ارائه خدمات را فراهم سازند .

ج) معيارهاي پذيرش محصول را شامل شوند يا به آنها ارجاع دهند .

د) ويژگي‌هايي از محصول كه براي كاربرد مناسب آن ضروري هستند را مشخص نمايند .

2- بند 8 – 2 – 4 – پايش و اندازه گيري محصول :

سازمان بايد ويژگي‌هايي از محصول را مورد پايش و اندازه ‌گيري قرار دهد تا بدين وسيله برآورده شدن الزامات محصول را تصديق نمايد ؛ اين موضوع بايد در مراحل مناسب فرآيند تحقق محصول مطابق با ترتيبات طرح‌ريزي شده انجام شود . (رجوع كنيد به بند 7-1)

شواهد تطابق با معيارهاي پذيرش بايد نگهداري شوند . سوابق بايد مشخص كننده فرد يا افراد داراي اختيار براي ترخيص محصول باشد (رجوع كنيد به بند 4-2-4)

ترخيص محصول و ارائه خدمات نبايد پيش از آن كه ترتيبات طرح‌ريزي شده (رجوع كنيد به بند 7-1) به صورت رضايت‌بخشي تكميل شده باشند صورت گيرد ، مگر آنكه به ‌گونه ديگري توسط فرد داراي اختيار و در صورت مقتضي ، توسط مشتري تصويب شده باشد .

ج) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنايع خودروسازي) :‌

1- بند 7 – 1 – 2 - ‌معيارهاي پذيرش :

معيارهاي پذيرش بايد توسط سازمان تعريف شده و در صورت لزوم به تاييد مشتري برسد ؛ براي طرح هاي نمونه برداري داده هاي وصفي سطح پذيرش بايد نقص صفر باشد . (به بند 8-2-3-1 رجوع شود)

2- بند 7 – 3 – 3 – 2 - برونداد طراحي و فرآيند ساخت :

برونداد طراحي فرآيند ساخت ، بايد به گونه اي ارائه شود كه در برابر الزامات درونداد طراحي فرآيند ساخت قابل تصديق بوده و صحه‌گذاري شود ؛ برونداد طراحي فرآيند ساخت بايد شامل موارد ذيل باشد :

- مشخصات و نقشه‌ها

- نمودار جريان / جانمايي فرايند ساخت

- FMEA هاي فرآيند ساخت

- طرح كنترل

- دستورالعمل هاي كاري

- معيارهاي پذيرش تاييد فرآيند

- داده هاي كيفيت ، قابليت اطمينان ، قابليت نگهداري و تعميرات و قابليت اندازه‌گيري .

- در مواقع مقتضي ، نتايج فعاليت‌هاي خطاناپذيرسازي .

- روش‌هاي تشخيص سريع و بازخورد عدم انطباق‌هاي محصول/فرآيند ساخت.

3- بند 7 – 6 – 1 - تحليل سيستم اندازه‌گيري :

بررسيهاي آماري بايد به منظور تجزيه و تحليل نوسانات موجود در نتايج حاصل از هر نوع سيستم اندازه‌گيري و تجهيزات آزمون انجام گيرد . اين الزام بايد براي سيستم‌هاي اندازه‌گيري درج شده در طرح كنترل بكار روند . روش‌هاي تحليل و معيار پذيرش مورد استفاده بايد با آنهايي كه در نظامنامه‌هاي مرجع مشتري در مورد تحليل سيستم اندازه‌گيري وجود دارد ، مطابقت داشته باشند ؛ ساير روشهاي تحليلي و معيارهاي پذيرش در صورتيكه توسط مشتري تاييد شوند قابل استفاده مي‌باشند .

4- بند 8 – 2 – 3 – 1 - پايش و اندازه گيري فرايندهاي ساخت :

سازمان بايد بمنظور تصديق توانمندي فرآيند و فراهم كردن ورودي بيشتر براي كنترل فرآيند ، مطالعه فرآيند را بر روي همه فرآيندهاي ساخت جديد (شامل مونتاژ يا توالي عمليات) انجام دهد . نتايج حاصل از مطالعه فرآيندها همراه با مشخصات آنها جهت دستورالعملهاي توليد ، اندازه‌گيري و آزمون و نگهداري و تعميرات در مكاني كه كاربرد دارد مدون گردند . اين مستندات بايد شامل اهدافي براي توانمندي (‌قابليت) فرآيند ساخت ، قابليت اطمينان (پاياني) ، قابليت نگهداري و در دسترس بودن و همچنين معيارهاي پذيرش باشند .

سازمان بايد توانمندي (قابليت) فرآيند ساخت يا عملكرد را آنچنان كه در الزامات فرآيند تاييد قطعه توليدي توسط مشتري مشخص گرديده حفظ نمايد . سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه طرح كنترل و نمودار جريان فرآيند اجرا گرديده و شامل موارد مشخص شده ذيل مي‌باشند :

- فنون اندازه ‌گيري

- طرح‌هاي نمونه برداري

- طرح‌هاي واكنشي وقتي معيارهاي پذيرش برآورده نشده باشند .

رويدادهاي مهم در فرآيندها از قبيل تغيير ابزار ، تعمير ماشين بايد يادداشت شوند .

سازمان بايد براي مشخصاتي كه از نظر آماري ناپايدار بوده و يا توانمند نيستند طرح واكنشي را مطابق طرح كنترل اجرا نمايد . اين طرح واكنشي بايد بطريق مقتضي شامل محدود ساختن محصول و بازرسي 100% باشد . سپس بايد توسط سازمان يك طرح اقدام اصلاحي با زمانبندي مشخص و مسئوليتهاي معين شده جهت اطمينان از اينكه فرآيندها با ثبات بوده و توانمند مي‌باشند ، تكميل گردد . هنگامي كه مشتري خواسته باشد ، طرحها بايد توسط او مورد بازنگري قرار گرفته و تاييد شوند .

سازمان بايد سوابق و تاريخ اعمال تغييرات فرآيند را نگهداري نمايد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فرهنگ واژگان مديريت کيفيت دومين واژه : Adequacy (كفايت)

دومين واژه : Adequacy (كفايت)

الف) تعريف :

 

كفايت به معناي مناسب بودن و كافي بودن به منظور برآورده سازي يك هدف يا نياز برنامه ريزي شده مي‌باشد .

 

ب) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مديريت كيفيت) :‌

 

1- بند 4 - 2 - 3 - كنترل مستندات :

 

مستنداتي كه در سيستم مديريت كيفيت الزام شده‌اند بايد تحت كنترل باشند . سوابق كيفيت نوع خاصي از مستنداتي بوده و بايد مطابق الزامات مندرج در بند 4-2-4 تحت كنترل قرار گيرند . يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل‌هاي مورد نياز زير تعريف گردد :

 

الف) تصويب مستندات از نظر كفايت آنها ، پيش از انتشار

 

ب) ...

 

2- بند 5 – 6 – 1 – كليات بازنگري مديريت :

 

مديريت رده بالا بايد سيستم مديريت كيفيت سازمان را در فواصل زماني برنامه‌ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم تناسب ، كفايت و اثربخشي آن اطمينان حاصل نمايد. اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت‌هاي بهبود و نياز به تغيير سيستم مديريت كيفيت و اهداف كيفيت را شامل گردد .

 

سوابق بازنگري‌هاي مديريت بايد نگهداري شوند (رجوع كنيد به بند 4-2-4)

 

3- بند 7 – 3 – 2 - وروديهاي طراحي و توسعه :‌

 

ورودي‌هاي مرتبط با الزامات محصول بايد معين شده و سوابق آنها نگهداري شوند (رجوع كنيد به بند 4-2-4) ؛ اين ورودي‌ها بايد شامل موارد زير باشند :

 

الف) الزامات كاركردي و عملكردي

 

ب) الزامات قانوني و دولتي مرتبط

 

ج) در موارد مقتضي ، اطلاعات به دست آمده از طراحي‌هاي مشابه قبلي

 

د) ساير الزامات ضروري براي طراحي و توسعه .

 

اين ورودي‌ها بايد براي حصول اطمينان از كفايت آنها بازنگري شوند ؛ الزامات بايد كامل ، بدون ابهام و بدون تناقض باشند .

 

4- بند 7 – 2 – 4 – اطلاعات خريد :

 

اطلاعات خريد بايد محصول مورد نظر براي خريد را توصيف نمايد و بر حسب مورد شامل موارد زير شود :

 

الف) الزامات براي تاييد محصول ، روش‌هاي اجرايي ، فرآيندها و تجهيزات

 

ب) الزامات مربوط به احراز شرايط كاركنان

 

ج)‌ الزامات مربوط به سيستم مديريت كيفيت .

 

سازمان بايد از كفايت الزامات تعيين شده براي خريد ، پيش از آنكه اين الزامات به تامين كننده اطلاع داده شوند اطمينان حاصل نمايد .

 

ج) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنايع خودروسازي) :‌

 

 

بند 7 – 6 – 3 – 1 - آزمايشگاه داخلي : امكانات آزمايشگاه داخلي سازمان بايد داراي يك دامنه كاربرد تعريف شده شامل قابليت آن در اجراي خدمات مورد نياز بازرسي ، آزمون يا كاليبراسيون باشد . اين دامنه كاربرد آزمايشگاه بايد در مدارك سيستم كيفيت گنجانده شود ؛ آزمايشگاه بايد حداقل ، الزامات فني براي موارد ذيل را مشخص و اجرا نمايد :

 

- كفايت روشهاي اجرايي آزمايشگاه

 

- صلاحيت كاركنان آزمايشگاه

 

- آزمون محصول

 

- قابليت انجام صحيح اين خدمات كه قابل رديابي به استاندارد فرايند مربوطه مانند EN و ASTM و غيره باشد .

 

- بازنگري سوابق مرتبط

 

د) توضيح بيشتر :

 

براي اطمينان از كفايت چيزي بايد از تركيب پرسنل شايسته و معيارهاي پذيرش بهره برد ؛ اين معيارها هدف برنامه ريزي شده و فاكتورهايي كه براي حصول آنها لازمند را تعريف و تبيين مي‌نمايند . به عنوان مثال در امر كفايت وروديهاي طراحي و توسعه ، يك طراح داراي صلاحيت ، وروديهاي طراحي را از روي يك چك ليست يا معيار ديگر مورد بازبيني قرار مي‌دهد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ فاكتوري از قلم نيفتاده است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فرهنگ واژگان مديريت کيفيت - سومين واژه : تجزيه و تحليل داده

الف) تعريف :

تجزيه و تحليل داده ها به معناي استخراج اطلاعات و نتايج واقعي از داده هاي بدست آمده به منظور استفاده در تصميم گيريها مي‌باشد

سومين واژه : Analysis of data (تجزيه و تحليل داده ها)

ب) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مديريت كيفيت) :‌

1- بند 8 - 4 – تجزيه و تحليل داده ها :

سازمان بايد داده‌ هاي مناسب را تعيين ، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل نمايد تا تناسب و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را نشان دهد و ارزيابي نمايد كه در كدام مكان‌ها مي‌تواند بهبود مستمر اثربخشي سيستم كيفيت صورت پذيرد .

اين موضوع بايد شامل داده‌ هاي به وجود آمده به عنوان نتايج پايش و اندازه‌گيري و ساير منابع مرتبط باشد .

تجزيه و تحليل داده‌ها بايد اطلاعات مربوط به موارد زير را فراهم آورد :

الف) رضايت مشتري (رجوع كنيد به بند 8-2-1)

ب) انطباق با الزامات محصول (رجوع كنيد به بند 7-2-1)

ج) ويژگي‌ها و جهت‌گيري‌هاي فرآيندها و محصولات و از جمله فرصت‌هايي براي اقدامات پيشگيرانه

د) تامين كنندگان

2- بند 8 - 5 - 1 – بهبود مستمر :

سازمان بايد به ‌طور مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را از طريق بكارگيري خط‌ مشي كيفيت ، اهداف كيفيتي ، نتايج مميزي‌ها ، تجزيه و تحليل داده‌ها ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت بهبود بخشد .

ج) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنايع خودروسازي) :‌

بند 8 – 4 – 1 – تجزيه و تحليل داده ها و استفاده از آنها :‌

روند كيفيت و عملكرد عملياتي بايد با پيشرفت به سوي اهداف مقايسه گرديده و منجر به اقدامي براي پشتيباني از موارد ذيل شود :

- تعيين اولويتها براي اجراي راه حلهاي فوري در مورد مشكلات مرتبط با مشتري .

- تعيين روندهاي كليدي مرتبط با مشتري و همبستگي داده ها براي بازنگري وضعيت ، تصميم گيري و طرح ريزي بلندمدت تر .

- يك سيستم اطلاعاتي براي گزارش‌دهي به موقع از اطلاعات به دست آمده از مصرف محصول .

يادآوري : داده‌ها بايستي با داده‌هاي رقبا و يا الگوهاي مناسب مقايسه شوند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...