رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

پست های پیشنهاد شده

کنفرانس عمران، معماری و توسعه پایدار شهری سال 92 در تبریز برگزار شد که نزدیک به 3000 مقاله فارسی و انگلیسی در 11 محور همایش پذیرش شد که از لینک های زیر می تونید مقالات مربوطه رو دانلود کنید:

 

1- مهندسی عمران و توسعه پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2- سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3- مهندسی معماری و توسعه پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5- شهرسازی و توسعه شهری پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6- ترافیک، حمل و نقل و زیر ساخت شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7- معماری معاصر، سبک شناسی و هویت شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

8- فضای سبز و محیط زیست شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

9- مرمت بافت های و آثار تاریخی

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

10- جامعه شناسی و روانشناسی شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11- محیط زیست و اثرات زیست محیطی طرح ها

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

منبع: ایران سازه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1. آپارتمان نشيني درشهرهاي ايراني - اسلامي ومشكلات اجتماعي وفرهنگي ناشي ازآن مطالعه موردي: شهرتبريز

 

2. آسبادهاي خراسان نمودي از معماري همساز با اقليم - مطالعه موردي: آسبادهاي منطقه خواف

 

3. آسيب شناسي ابعادمسئوليت مهندسي واجراي ساختمان

 

4. آسيب شناسي بافت تاريخي شهرشيرازوارائه راهكارجهت ساماندهي

 

5. آسيب شناسي بافت فرسوده و ارائه راهكارهاي نوسازي آن درراستاي توسعه پايدار

 

6. آسيب شناسي بافت هاي فرسوده شهري بارويكردجذب دوباره ساكنين موانع ، كاستي ها،راهكارها

 

7. آسيب شناسي بخشي ازبدنه بافت گلين يزد بارويكردتحليلي به مقوله زلزله

 

8. آسيب شناسي بناهاي تاريخي مطالعه موردي مسجدجامع ساوه

 

9. آسيب شناسي كالبدي - فضايي ناشي ازمهاجرت دربافت فرسوده بااستفاده ازgis مطالعه موردي؛بافت قديم شهردزفول

 

10. آسيب شناسي مداخله دربافتهاي فرسوده شهري

 

11. آسيب شناسي مديريت پسمانددرشهرتهران باتمركزبرمحور آموزش

 

12. آسيب شناسي مهندسي ارزش درتحليل ساماندهي قوانين ترافيكي بادورنمايي ازآيين نامه ها و قوانين دولتي

 

13. آسيب شناسي وريشه يابي فرآيند ادعاها درقراردادهاي سرجمع

 

14. آسيب شناسي ونحوه اجراي ساختمانهاي LSF ازمنظرآكوستيك

 

15. آشكارسازي ساختمان هايتخريب شده براثرزلزله درمدت زمان كوتاه بااستفاده ازتصاويرماهواره اي با قدرت تفكيك بسياربالا

 

16. آشنايي با پروژه طرح جامع شبكه ارتباطي خليج فارس باهدف ارتباط جزيره قشم به سرزمين اصلي

 

17. آمايش سرزمين و توسعه پايدارشهري مطالعه موردي: شهرستان فيروزآبادفارس

 

18. آموزش شهروندان و يادگيري: بعدپنهان معماري بازارهاي ايراني

 

19. آناليز اجزا محدود دال هاي دو طرفه بتني مسلح شده با ميلگرد هاي FRP

 

20. آناليز ارتعاشات آزادشفت هاي مدرج محوري به كمك الگوريتم بهينه سازي پرندگان و شبكه عصبي مصنوعي

 

21. آناليز المان محدود لوله فولادي مدفون گاز دربرابرحركات گسل امتداد لغز

 

22. آناليز ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني وزني تحت تاثير گسلهاي متقاطع باسد

 

23. آناليز عددي پارامتر هاي موثر بر ظرفيت باربري پي نواري مجاور شيرواني ماسه اي مسلح و غيرمسلح تحت بار برون محور

 

24. آناليز عددي رفتار اصطكاكي شمع در خاك ماسهاي تحت بار محوري فشاري - مطالعه موردي، ماسه سرخرود

 

25. آناليز لرزهاي شيروانيهاي قائم مسلح به كمك روش قطعات افقي

 

26. آناليز و تحليل فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطافپذير - Cut off Wall در حالت پاسيو - مقاوم

 

27. آناليزاجزامحدود دال هاي يكطرفه بتني مسلح شده با شبكه TRC

 

28. آناليزپايداري شفت غربي ورودي TBM تونل خط 2متروتبريزبااستفاده ازنرم افزار FLAC

 

29. آناليزحساسيت قابليت اعتمادپارامترهاي ميراگرجرمي غيرفعال يگانه

 

30. آناليزديناميكي ديوارساحلي بتني باتوجه به اندركنش آب، خاك و سازه

 

31. آناليزسازه اي برج مقبره امامزاده يحيي به روش المان محدود

 

32. آناليزعددي تاثيرضخامت لايه غيرروانگرابرميزان نشست شالوده هاي سطحي مستقربرخاكهاي روانگرا

 

33. آناليزغيرخطي استاتيكي وطراحي ساختمانهاي بتن مسلح داراي ميانقاب بنايي

 

34. آناليزكيفي پساب وبررسي اطمينان پذيري سيستم بيولاك درتصفيه فاضلاب مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب اروميه

 

35. آناليزوبررسي انواع سيستمهاي اجراي پروژه وارايه مدل تصميم گيري چندمعياره براي انتخاب روش بهينه ي اجراي پروژه

 

36. آيندپايداري درساختمانهاي آينده

 

37. آينده پژوهي درپروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

 

38. ابنيه خشتي مقاوم دربرابر زلزله

 

39. اتصال خمشي جديد براي سازههاي مقاوم در برابر زلزله

 

40. اتصال ورق انتهايي داراي موادهوشمند

 

41. اثر اندركنش خاك و سازه بر آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بتني قاب خمشي و قاب خمشي با ديوار برشي

 

42. اثر بهبودي افزودن خاك رس جهت تقويت واكنش پوزولاني در خمير سيمان نانو

 

43. اثر پارامترهاي هندسي ترانشه هاي باز در ايزولاسيون فعال ارتعاشات پي ماشين آلات صنعتي

 

44. اثر تراكم سوزن زني بر رفتار بيرون كشيدن لايه هاي ژئوتكستايل

 

45. اثر ترك خوردگي بتن بدنه بر طيف پاسخ سدهاي بتني قوسي مطالعه موردي سد كارون 4

 

46. اثر رفتار ناهمسان خاك ها بر رفتار سازه هاي خاكي

 

47. اثر زبري سطح بر روي ضريب تخليه سرريزهاي اوجي با استفاده از مدل فيزيكي

 

48. اثر زهكشي مناسب روي هزينه هاي ساخت و ترميم راه

 

49. اثر عوامل فردي-محيطي بر ميزان رضايتمندي افراد از محلهء مسكوني مطالعه موردي: محلهء پاستور شهر همدان

 

50. اثر لايه بندي ماسه بر روي جابجايي شمع مايل تحت بارهاي جانبي

 

51. اثر وزن ناحيه آسيب ديده بر توزيع تنشها در اطراف تونل

 

52. اثر ولاستونيت و ميكروسيليس برمقاومت فشاري و خمشي بتن

 

53. اثرات اعوجاج قاب برتوزيع نيرو دروجوه صفحه اتصال درقابهاي فولادي مهاربندي شده همگراي ويژه

 

54. اثرات بزرگي دانه هاي ليكا و مقدار مصرف آنها بر خواص تازه و سخت شده ملات سبك خود تراكم

 

55. اثرات توزيع نامنظم سختي برپاسخ لرزه اي پل ها

 

56. اثرات شهرزنجان برتغيير كاركردهاي اقتصادي روستاهاي پيراموني جهت رسيدن به توسعه پايداربااستفاده ازgis

 

57. اثرات طرح نوسازي بركيفيت اقتصادي،اجتماعي وكالبدي بافت فرسوده درراستاي دستيابي به توسعه پايدارمطالعه موردي: بافت فرسوده چوگيا

 

58. اثرات كمي عوامل موثر در تغييرات تراز آب درياچه اروميه با استفاده از مدل پويايي سيستم ها

 

59. اثرات لايه هاي ژئوسنتتيك بركاهش ترك هاوافزايش عمرروسازي راه

 

60. اثرارتفاع سازه روي خرابي پيشرونده درميانقاب بتني باقاب خمشي

 

61. اثرتغييرارتفاع دررفتارقاب خمشي فولادي تقويت شده با ديواربرشي

 

62. اثرچيدمان ميانقاب بتني برخرابي پيشرونده درقابهاي خمشي

 

63. اثرزئوليت برمقاومت فشاري سيمان سرباره قليا فعال

 

64. اثرزلزله حوزه دوربرشبكه انتقال آب با مدل تحليل تنش

 

65. اثرزلزله و اندركنش خاك و سازه برپاسخ ديناميكي ساختمان راكتورنيروگاه اتمي

 

66. اثرقرارگيري ميراگرهاي ADAS و اصطكاكي درقابهاي داخلي سازه فولادي داراي جداسازپايه LRB تحت پالسهاي مصنوعي

 

67. اثرلايه بندي ماسه برروي جابجايي شمع مايل تحت بارهاي جانبي

 

68. اجتماع پذيري محلات شهري نمونه مورد مطالعه محله جلفاي اصفهان

 

69. احياء هويت معماري ايراني،اسلامي ودستيابي به الگوهاي جديدهمسو با فرهنگ ديني و ملي

 

70. احياي هويت محله هاي تاريخي نمونه موردي: محله امامزاده يحيي شهرهمدان

 

71. اختلاط بهينه آسفالت گرم براي تقاطع هاي موجود در مناطق داراي دماي گرم با مطالعه موردي در مسير تبريز بازرگان

 

72. ارائه الگوي بهينه مداخله دربافت هاي فرسوده شهري بااستفاده ازgisوروش AHP موردي:محله سرتپوله شهرسنندج

 

73. ارائه تفسيري احتمالاتي ازمنحني پوش منطقه سيلاب وتخمين سيلاب طراحي سدباتكنيك ماتريس واحدمطالعه موردي سدرودبار لرستان

 

74. ارائه راهكارهاي طراحي براي بهره وري حداكثري از انرژي خورشيدي در جهت گرمايش ساختمان

 

75. ارائه راهكارهاي مناسب براي بند تنظيمي گتوند جهت مديريت مخزن سدگتوند عليا

 

76. ارائه راهكارهايي براي افزايش استقبال عابرين پياده اززيرگذرهاي عابرپياده

 

77. ارائه راهكارهايي براي سرزندگي ويادگيري بيشتركودكان درپارك هاي محلي

 

78. ارائه راهكاري برنامه ريزي براي ارتقاءكيفيت محيط مسكوني درمحلات شهرهاي جديد نمونه موردي: محله پرديس بهارستان

 

79. ارائه روش جديدپوشش نازك HS thin overlay براي ترميم ترك هاي موجود درروسازي هاي آسفالتي

 

80. ارائه روش حفاري و سيستم نگهداري تونل انتقال آب سدچمشيربراساس طبقه بندي مهندسي توده سنگ

 

81. ارائه شاخص جديد در مديريت ارزش كسب شده به منظور كنترل هزينه پروژه

 

82. ارائه مدل آموزشهاي ارتقاء ايمني حمل ونقل به منظور افزايش كيفيت زندگي كاري رانندگان حمل ونقل عمومي استان آذربايجان شرقي

 

83. ارائه مدل انتخاب سيستمهاي حمل ونقل عمومي درشبكه هاي درون شهري

 

84. ارائه مدل بهينه سازي الگوي انتخاب اقدامات اصلاحي وصرف بهينه منابع مطالعه موردي: محور خرم آباد - الشتر

 

85. ارائه مدل توسعه پايدارمنطقه توريستي بوستان جنگلي چيتگرتهران بارويكردمحله محور

 

86. ارائه مدل شيارشدگي درروسازي هاي انعطاف پذيربااستفاده ازنرم افزار ABAQUS

 

87. ارائه مدل لرزه زمين ساخت گستره سدنازلو اروميه

 

88. ارائه مدلهاي جديد اقتصادي تقاضاي سفربارويكردي انتقادي به مدلهاي سنتي برنامه ريزي حمل و نقل

 

89. ارائه مدلي براي تخمين جريان هاي ترافيكي به كمك الگوريتم هاي هوشمند

 

90. ارائه مدلي بهينه والگويي چندمنظوره جهت دستيابي به توسعه پايدارشهري

 

91. ارائه مدلي جهت ورود هوشمندانه هوش مصنوعي به صنعت ساختمان با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره

 

92. ارائه معيار گسيختگي براي خاك هاي سيماني شده و مقايسه با معيارهاي موهر كلمب و هوك براون

 

93. ارائه همبستگي ميان آزمايش cbr صحرايي وآزمايشگاهي درتعيين ضريب عكس العمل بسترحاصل ازآزمايش بارگذاري صفحه

 

94. ارائه ي يك مدل رفتاري الاستو پلاستيك جهت بررسي رفتارهيدرومكانيك خاك هاي رسي متورم شونده غيراشباع

 

95. ارايه الگوي مشاركت اجتماعي رسمي شهروندان دراداره امورشهري مطالعه موردي: كلانشهر تهران

 

96. ارايه مدل المانمحدود سهبعدي براي بررسي عوامل موثر بر آزمايشPull-Off در ارزيابي مقاومت بتن به كمك نرمافزار آباكوس

 

97. ارتباط سنجي آلودگي سرب درپوششهاي گياهي حاشيه بزرگراه ها مطالعه موردي: تهران

 

98. ارتقاء پايداري ازطريق تعيين شاخصهاي موثردرخلق مكانهاي امن پياده مدارباتاكيد برتعاملات اجتماعي نمونه موردي: محله باغ آذري تهران

 

99. ارتقاء حس مكان سكونتگاههاي دانشجويي، با تأكيد بر مؤلفههاي مدل مكان پايدار - نمونهي موردي: خوابگاههاي دانشگاه فردوسي مشهد

 

100. ارتقاء عملكردمديريت شهري بابهره گيري ازرويكردچشم انداز سازي مشاركتي نمونه موردي مطالعه :شهرشاهديه

 

 

101. ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري درفرآيند بهسازي اراضي شهري ونوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي خيابان رنجبر منطقه 10تهران

 

102. ارتقاء وتوانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي رهيافت دستيابي به توسعه پايدارشهري

 

103. ارتقاءتعاملات اجتماعي با استفاده ازراهكارهاي آرامسازي نمونه موردي: شهرجديد بينالود

 

104. ارتقاءتوريسم ورزشي با تمركز براكولوژي منظرنمونه موردي: جزيره كيش

 

105. ارتقاءكيفيت زندگي شهري باتاكيدبررويكردTOD نمونه موردي: خيابان امام شهراردبيل

 

106. ارتقاكيفيت خيابانهاي شهري ازطريق افزايش خوانايي نمونه موردي: خيابان زندشيراز

 

107. ارزش بخشي بافت تاريخي شيراز توسط اصلاح ساختارهاي معماري - اجتماعي

 

108. ارزش معماري بومي و اهميت تاثيرآن برشكل گيري شهرهاي جديد

 

109. ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از خاكستر پوسته برنج و الياف درروسازي بتني متخلخل

 

110. ارزيابي آسيب پذيري اجتماعي نواحي شهري خرمده دربرابرزلزله بااستفاده ازمدل VIKOR

 

111. ارزيابي آسيب پذيري سازه هاي بتن آرمه باسيستم قاب خمشي درحوزه نزديك ودور ازگسل

 

112. ارزيابي آسيب پذيري فيزيكي ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از GIS - مطالعه موردي شهر سمنان

 

113. ارزيابي آسيب پذيري كالبدي جهت مديريت بحران ناشي اززلزله مطالعه موردي منطقه 2شهرداري تهران

 

114. ارزيابي اثر افزودنيهاي متفاوت بر خصوصيات تازه و سخت شده ملات خودتراكم در حضور پودر شيشه بازيافتي

 

115. ارزيابي اثر جنس خاك بر روي خواص ژئوتكنيكي ماسههاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي

 

116. ارزيابي اثر ژئوسنتتيك برظرفيت باربري و نشست پذيري خاك مركب ريزدانه و درشت دانه مسلح شده با استفاده از آزمايش CBR

 

117. ارزيابي اثرات اسكان غيررسمي ويلاسازي برساختاركالبدي - فيزيكي، اجتماعي واقتصادي مطالعه موردي: شهرچمستان

 

118. ارزيابي اثرات زيست محيطي حمل ونقل دربهبود كيفيت خدمات

 

119. ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي جامع شهري نمونه موردي: طرح جامع شهرمراغه

 

120. ارزيابي اثراستفاده ازضايعات نفتي پالايشگاه ها براي تثبيت ماسه هاي بادرفتي مناطق مركزي ايران و تاثير شرايط اشباع برروي مقاومت آنها

 

121. ارزيابي اثرافزودنيهاي متفاوت برخصوصيات تازه و سخت شده ملات خودتراكم درحضورپودرشيشه بازيافتي

 

122. ارزيابي اثرجنس خاك برروي خواص ژئوتكنيكي ماسه هاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي

 

123. ارزيابي اثرزمان واسيدكلريدريك بربازده روش الكتروكينتيك درحذف روي ازخاك رس

 

124. ارزيابي احتمالاتي خسارت لرزه اي ساختمانهاي بتني كوتاه مرتبه

 

125. ارزيابي احتمالاتي عملكرد لرزه اي قاب فولادي به همراه ديواربرشي فولادي با استفاده ازروش تحليل ديناميكي فزآينده IDA

 

126. ارزيابي استفاده از نخاله هاي ساختماني در پروژه هاي عمراني

 

127. ارزيابي اصول و معيارهاي مكان يابي مراكز تجاري بزرگ مطالعه موردي: مركزخريدتيراژه منطقه 5تهران

 

128. ارزيابي اقليم آسايش وگردشگري شهري حوضه كارون با استفاده ازشاخص thi و مقايسه عملكرد آن درترازهاي مختلف باخروجي شاخص TCI

 

129. ارزيابي الگوي بزرگنمايي حركت نيرومند زمينهاي نرم مستعد روانگرايي در اثر اعمال زلزلههاي ميدان نزديك

 

130. ارزيابي امكانات ومحدوديت هاي توسعه فيزيكي وا بعادهويت كالبدي شهربيرجند به منظور جهات بهينه و توسعه آتي

 

131. ارزيابي انواع ديوارهاي ترومب ودستيابي به گونه بهينه تردراقاليم چهارگانه ايران

 

132. ارزيابي بر اساس عملكرد لوله هاي فلزي مدفون در برابر حركات گسل امتداد لغز

 

133. ارزيابي براساس عملكردلوله هاي فلزي مدفون دربرابرحركات گسل امتدادلغز

 

134. ارزيابي بصري خيابانهاي شهري بااستفاده ازروش تحليل عكس باپارامترهاهي زيبايي شناسي وپايداري

 

135. ارزيابي بهسازي خاك با روش نوين ستون هاي مدول كنترل شده - CMC - با بررسي پتانسيل استفاده در خاك هاي ايران

 

136. ارزيابي پاسخ لرزه اي انواع سيستم هاي قاب بندي بتن مسلح بااستفاده ازروشهاي تحليل استاتيكي وديناميكي تحت بارهاي ناشي اززلزله

 

137. ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك - مطالعه موردي شهرهير

 

138. ارزيابي پتانسيل روانگرايي ساختگاه سدشهيدمدني ونيارتبريز بااستفاده ازنتايج ازمايش نفوذاستاندارد

 

139. ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري استان سمنان باستفاده ازمدل TOPSIS

 

140. ارزيابي پراكنش فضايي وميزان دسترسي به فضاهاي بازشهري جهت مديريت بحران نمونه موردي: شهرتبريز

 

141. ارزيابي پيامدهاي برچيدن سدسفيدرود ازمنظررسوب گذاري ومورفولوژي

 

142. ارزيابي پيشنهادها براي پروژه هاي BOT

 

143. ارزيابي تاثير پارامترهاي موثردربهبود نرخ بهره برداري ماشين حفارمكانيزه TBM - مطالعه موردي تونل انتقال آب گلاب

 

144. ارزيابي تاثير پودرهاي ضايعاتي بعنوان فيلر در مخلوطهاي آسفالتي گرم

 

145. ارزيابي تاثير سازه هاي سطحي و مشخصات هندسي تونل بر نيروهاي داخلي پوشش تونلهاي مكانيزه با روش المان محدود

 

146. ارزيابي تاثيرات رويكردنوين ناحيه محوري برتمركززدايي ازمديريت شهري باتاكيدبرشهرتهران

 

147. ارزيابي تاثيررويكردCTPED برپايداري اجتماعي ازديدگاه استفاده كنندگان ازفضاي محلات شهري نمونه موردي: بخش مياني محله ي صابونپزان تهران

 

148. ارزيابي تاثيرساخت وسازهاي شهري دريك دهه اخيربرهويت شهرمشهد

 

149. ارزيابي ترس وخطركودكان درهنگام عبور ازخيابانهاي شهري و تاثير عوامل آموزشي مرتبط دركاهش ميزان تصادفات آنها مطالعه موردي: شهرستان بهشهر

 

150. ارزيابي ترك خوردگي روسازي صلب فرودگاه ها درسنين اوليه و ارائه روش تعميرونگهداري آنها

 

151. ارزيابي تغيرات اقليمي حوضه آبريز زرينه رود در دو دوره 0202 - 0211و2046-2065 با استفاده از ريزمقياس نمايي آماري خروجي مدل - HADCM3

 

152. ارزيابي تغييرات ضريب زبري لوله چدن داكتايل در اثر گذشت زمان - مطالعه موردي خط انتقال آب - SW به S5 -

 

153. ارزيابي توزيع انرژي درساختمانهاي مجهز به ميراگرهاي ويسكوز دراثرضربه

 

154. ارزيابي توزيع فضايي بافت فرسوده درشهرآبدانان وارائه الگوي بهينه مداخله درآن

 

155. ارزيابي جامع تصاوير ماهواره اي WorldView-2 به منظورتهيه نقشه توپوگرافي

 

156. ارزيابي جايگزيني سيمان ژئوپليمر با سيمان پرتلند درساخت و سازها

 

157. ارزيابي خصوصيات دروني محيط مسكوني موثربررضايتمندي ساكنين درمساكن عمومي نمونه موردي مسكن مهرصدرا

 

158. ارزيابي خطوط ويژه اتوبوس وتاكسي شهرشيراز وتاثير آن برروي ترافيك معابر اين شهر

 

159. ارزيابي خوداتكايي شهرهاي جديدبراساس سفرهاي غيركاري مطالعه موردي: شهرجديدپرديس تهران

 

160. ارزيابي داده هاي رفتار سنجي نشت از پي و تكيه گاههاي سد بتني دوقوسي جيرفت

 

161. ارزيابي رابطه متقابل خلاقيت و مولفه هاي زيبايي شناسي در طراحي فضاهاي كودك محور - مطالعه موردي :بوستان هاي شهر قزوين

 

162. ارزيابي راهبردهاي كاهش جزايرحرارتي شهري ومصرف انرژي

 

163. ارزيابي راهكارهاي مديريت زيست محيطي سدها

 

164. ارزيابي رفتار سد خاكي كبودوال - قره سو زرينگل در طول ساخت به روش اجزاي محدود توسط نرم افزارهاي Plaxis 2D و Plaxis 3D Foundation

 

165. ارزيابي رفتار غيرخطي قاب هاي مهاربندي زيپي منظم و نامنظم در مقايسه با قابهاي مهاربندي هشتي

 

166. ارزيابي رفتار لرزه اي سد هاي پشت بنددار در راستاي تعيين مدول بهينه ي طراحي با در نظر گرفتن اندركنش سد و مخزن

 

167. ارزيابي رفتارديواربرشي فولادي درقابهاي فولادي نورد سرد CFS

 

168. ارزيابي رفتارستونهاي بتني مسلح دربرابربارگذاري سريع

 

169. ارزيابي رفتارغيرخطي ميراگرهاي ويسكوالاستيك درسازه هاي بلندفولادي درزلزله هاي نزديك گسل

 

170. ارزيابي رفتارلرزه اي ساختمانهاي پانلي 4طبقه

 

171. ارزيابي رفتارلرزه اي سيستم چهارضلعي مفصلي سوپرالاستيك

 

172. ارزيابي رفتارلرزه اي غيرخطي ساختمانهاي بانامنظمي سختي درارتفاع درزلزله هاي نزديك گسل

 

173. ارزيابي روابط شكست آني سدوتعيين دبي پيك بامدل عددي سه بعدي

 

174. ارزيابي روانگرايي خاك بااستفاده ازروشهاي زيست محيطي

 

175. ارزيابي روشهاي مختلف مدلسازي سازه هاي بنايي غيرمسلح برطبق دستورالعمل fema-356

 

176. ارزيابي ريسك پروژه هاي عمراني بااستفاده از FMEA و AHP - مطالعه موردي نصب سگمنت عرشه پل بزرگراه شهيد صدر تهران

 

177. ارزيابي ريسك هاي ايمني موثر بر سلامت افراد در ساخت و سازهاي شهري گامي در جهت توسعه پايدار

 

178. ارزيابي سطوح لغزش درآناليز پايداري لرزه اي شيرواني هاي قائم مسلح به روش نوين

 

179. ارزيابي سياست هاي دولتي مسكن براي گروه هاي كم درآمدشهري مورد:شهرمهاباد

 

180. ارزيابي سياست هاي مسكن مهردرايران وارائه ي راهكارهايي جهت ارتقاء آن

 

181. ارزيابي سيلاب طراحي سدبه كمك منحني پوش منطقه اي سيلاب وروشمنطقه اي تاثيرمطالعه موردي: سدرودبارلرستان

 

182. ارزيابي شاخصهاي اجتماعي مسكن درمحله آغاجري شهربناب

 

183. ارزيابي شاخصهاي حكمروائي خوب شهري درمشهدمطالعه موردي: مناطق 2، 8و11شهرمشهد

 

184. ارزيابي شبكه هاي عصبي مصنوعي در مقايسه با روش المان محدود براي برآورد نشست سطح زمين ناشي از حفر تونل خط 2 متروي مشهد

 

185. ارزيابي شهرداري منطقه 9تهران ازبعدفرآيندها وزيرساخت ها درجهت همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات وسازمان

 

186. ارزيابي شيوه هاي مناقصه در پيمان هاي سه عاملي

 

187. ارزيابي طراحي شهري در قالب ضوابط و مقررات شهرسازي با تاكيد بر سيما و منظر شهري

 

188. ارزيابي طرح بهسازي - نوسازي مشاركتي بافت فرسوده گامي درراستاي توسعه پايدار،نمونه موردي: طرح بهسازي - نوسازي محله جويباره اصفهان

 

189. ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي رينگي واقع بر خاك هاي لايه اي بااستفاده ازتحليل عددي

 

190. ارزيابي ظرفيت باربري كششي شمع هاي پافيلي - پاپهن واقع در خاك هاي دانه اي با استفاده از روش اجزاي محدود

 

191. ارزيابي عددي رفتاربرشي اتصالات پرچ شده

 

192. ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي شيءمبنا و پيكسل مبنا جهت شناسايي ساختمان در تصاوير قدرت تفكيك بالاي ماهواره اي

 

193. ارزيابي عملكرد حرارتي در فرآيند طراحي يك ساختمان به كمك شبيه سازي - نمونه موردي: ساختمان بلندمرتبه مسكوني در تهران

 

194. ارزيابي عملكرد ساختمانهاي پايداروسبزبارويكردي به سامانه هاي انرژي

 

195. ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و برنامه ريزي بيان ژن در مدل سازي ضريب دبي در سرريز كرامپ

 

196. ارزيابي عملكرد لرزه ايي اتصال تير به ستون با استفاده ازورق انتهايي و چهار عدد پيچ بوسيله نرم افزار ABAQUS

 

197. ارزيابي عملكرد مدل توزيعي MIKE SHE در شبيهسازي متوسط دبي روزانه جريان - مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه قره سو اردبيل

 

198. ارزيابي عملكرد و رفتارنگاري ابزار دقيق سد خاكي شاه قاسم

 

199. ارزيابي عملكرد يك ساختمان فولادي نامنظم طرح شده براساس ضوابط ويرايش سوم استاندارد 2800

 

200. ارزيابي عملكردخاكريزهاي grps تحت بارانفجارباتوجه به فاصله انفجار ازخاكريزوفاصله ژئوسينتتيك ها

 

 

201. ارزيابي عملكردشهرداري شهراهواز درچهارچوب حكمرواني خوب شهري

 

202. ارزيابي عملكردلرزه اي يك ساختمان بتن مسلح آسيب ديده درزلزله 2011 وان تركيه

 

203. ارزيابي عملكردلرزه ايي اتصال تيربه ستون با استفاده ازورق انتهايي و چهارعدد پيچ بوسيله نرم افزار abaqus

 

204. ارزيابي عملكردمدل PMODynamics درمدلسازي امواج

 

205. ارزيابي عملكردواحدهاي اجرايي پروژههاي عمراني و رتبه بندي آنها با استفاده ازروش تحليل پوششي داده ها DEA مطالعه موردي پروژه ساخت مجتمع هاي مسكوني مسكن مهر

 

206. ارزيابي عوامل مؤثر بر افزايش ايمني راههاي سبز و اولويت بندي آن دربرنامه ريزي

 

207. ارزيابي عوامل موثربرنشست شالوده هاي شمع - راديه تحت بارزلزله درخاك روانگرا بادرنظر گرفتن اندركنش خاك - سازه

 

208. ارزيابي فشارهاي آب منفذي درپي و بدنه سدستارخان درزلزله سال 91اهر ورزقان

 

209. ارزيابي فشارهاي آب منفذي درپي و بدنه سدهاي خاكي دردوران بهره برداري بااستفاده ازقرائت هاي ابزاردقيق مطالعه موردي: سدخاكي زنوز

 

210. ارزيابي فني - اقتصادي وتعيين درصدقيربهينه درطرح اختلاط لايه توپكاروسازي آسفالتي

 

211. ارزيابي فني استفاده ازنخاله هاي ساختماني درلايه هاي اساس وزيراساس روسازي راه مطالعه موردي شهرقزوين

 

212. ارزيابي فني تثبيت خاكهاي رسي با حدخميري پايين با محصول فن آوري نانوCBR+ وآهك و سيمان

 

213. ارزيابي فني و اقتصادي انواع لولههاي مورد استفاده درشبكههاي آبرساني

 

214. ارزيابي قابليت مدلهاي هوشمند درتخمين جريان رودخانه بااستفاده ازبرنامه هاي شبكه هاي عصبي - مصنوعي و برنامه ريزي ژنتيك

 

215. ارزيابي قابليت هاي ژئوتوريستي وطبيعت گردي دراستان زنجان بابهره گيري ازمدل مديريت استراتژي SWOT

 

216. ارزيابي كارايي تصفيه خانه هاي فاضلاب مناطق سردسير كشورمطالعه موردي عجبشير

 

217. ارزيابي كارايي مصالح هوشمند در بهينه سازي مصرف انرژي در مراكز درماني با توجه به رويكرد طراحي پايدار

 

218. ارزيابي كاربرد الگوريتم تكامل تفاضلي دركنترل سازه هاي بلند

 

219. ارزيابي كاربردنانوذرات درروسازي بتني

 

220. ارزيابي كيفي پساب تصفيه خانه شهري عجب شيرجهت مصارف كشاورزي وفضاي سبز

 

221. ارزيابي كيفي نقش فضاهاي سبزشهري واثرات زيست محيطي واقليمي آن درشهرتبريز

 

222. ارزيابي كيفي نقش فضاهاي سبزشهري وبهينه سازي استفاده شهروندان ازآن درپرك ها مطالعه موردي: پارك خاقاني تبريز

 

223. ارزيابي كيفيت پيوستگي بتن تزريقي پشت پوشش بتني تونل با استفاده ازروش غيرمخرب پاسخ ضربه

 

224. ارزيابي گسيختگي پيشرونده درساختمانهاي فولادي با سيستم مهاربندهمگرا CBF

 

225. ارزيابي لرزه اي بناي بقعه شيخ شهاب الدين اهري تحت زمين لرزه سال 1391 شهرستان اهر

 

226. ارزيابي لرزه اي جداسازالاستومري مجهز به آلياژحافظه دارشكلي

 

227. ارزيابي لرزه اي ساختمان فولادي مقاوم شده با ميراگراصطكاكي سيلندري

 

228. ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي بامهاربندهاي كمانش ناپذيرتوسط تحليلهاي ديناميكي واستاتيكي غيرخطي فزاينده

 

229. ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي متوسط فولادي بلندمرتبه

 

230. ارزيابي مدلسازي رفتار خاك به كمك نظريه حالت آشفته و كاليبراسيون پارامترهاي مدل به كمك الگوريتمهاي بهينه سازي

 

231. ارزيابي مشخصات مكانيكي قيراصلاح شده با پليمر EVA,SBS

 

232. ارزيابي مصالح محلي جهت استفاده درلايههاي روسازي راههاي كم ترافيك با استفاده از نرم افزار Fps21

 

233. ارزيابي مطلوبيت حمل و نقل وترافيك شهري براي معلولان بااستفاده ازمدل TOPSIS نمونه موردي شهرساري

 

234. ارزيابي معماري شهري همسازبااقليم و ارائه تقويت گردشگري اقليمي به كمك شاخص اولگي و شاخص فشارعصبي درشهركرد

 

235. ارزيابي معيارهاي پذيرش آيين نامه بتن ايران بر اساس نتايج آزمايشگاهي و ارائه روابط پيشنهادي مطالعه موردي : استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و فارس

 

236. ارزيابي ميزان پايداري درطراحي فضاهاي شهري محلات شهرقزوين

 

237. ارزيابي ميزان پايداري سكونت وسنجه هاي موثربرآن درمحدوده نوسازي شده نمونه موردي طرح نواب

 

238. ارزيابي ميزان تاثيرآهك هيدراته دربهبود خرابي رطوبتي درروسازي آسفالتي

 

239. ارزيابي ميزان كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها با استفاده ازميراگرجرمي تنظيم شده غيرفعال و فعال

 

240. ارزيابي نحوه ي انتخاب شتاب نگاشت هاي زلزله برنتايج تحليل ديناميكي افزايش يابنده

 

241. ارزيابي نرم افزار المان محدود پلكسيس D 2 و D 3 در تحليل شمع تحت بارجانبي

 

242. ارزيابي نقش بازارچه هاي مرزي برتوسعه پايدارشهري وروستايي پيرامون آن نمونه موردي: بازارچه مرزي شهرمريوان

 

243. ارزيابي نقش بهسازي بافت فرسوده درتحقق پايداري شهري

 

244. ارزيابي نقش پارك هاوفضاهاي سبزدرارتقاءكيفيت فضاي شهري نمونه موردي پارك مادركرمان

 

245. ارزيابي نقش شهرهاي مياني درتوسعه اقتصادمنطقه اي مطالعه موردي شهرقشم

 

246. ارزيابي نقش مديريت شهري واقليم درتوسعه گردشگري نمونه موردي: غرب استان مازندران

 

247. ارزيابي نقش منحرف گرها درتقويت ظرفيت باربري تيرهاي فولادي پيش تنيده

 

248. ارزيابي نمونه اي ازساختمانهاي بنايي غيرمسلح موجود درشهركرمانشاه

 

249. ارزيابي نياز مخاطب درروندطراحي مبلمان شهري دربافت قديم شيرازنمونه موردي محله سنگ سياه

 

250. ارزيابي و اولويت بندي ريسك پروژه هاي BOT با استفاده از تحليل شبكه اي و ارائه ي راهكار پايدار

 

251. ارزيابي و مديريت ريسك هاي محيط زيستي معدن مس سونگون استان آذربايجان شرقي با استفاده روش دلفي ومدل Ahp

 

252. ارزيابي وبررسي سطح عملكرد بادبندهاي KBF,V-EBF درقابهاي فولادي

 

253. ارزيابي وبهسازي لرزه اي ساختمان فولادي با اتصالات خورجيني بااستفاده ازروش تحليل استاتيكي غيرخطي

 

254. ارزيابي وتحليل تاثيرات نحله هاي جديدعلمي برپيچيدگي سبك هاي معماري معاصرغرب دردودهه ي اخير

 

255. ارزيابي وتحليل شهرهاي جديدايران درتمركز زدايي ازمادرشهرها نمونه موردي: شهرجديد بهارستان

 

256. ارزيابي وضعيت فضاهاي عمومي شهربانه با استفاده ازمدل تحليل شبكه anp

 

257. ارزيابي وضعيت كمي وكيفي مسكن درمشكين شهراستان اردبيل

 

258. ارزيابي وضعيت نخست شهري درارتباط با نقش و جايگاه شهرهاي كوچك و مياني دراستان يزد

 

259. ارزيابي ومكان يابي پايگاه هاي چندمنظوره مديريت بحران پس ازوقوع زلزله با استفاده ازمدلهاي تصميم گيري چندمعياره mcdm نمونه موردي: بافت قديم شهركرمانشاه

 

260. ارزيابي ونقدپروژه طرح بهسازي ونوسازي ميدان امام اروميه

 

261. ارزيابي هنرعمومي بارويكردپايداري اجتماعي نمونه موردي: مجسمه هاي شهري اصفهان

 

262. ارزيابي يك مدل رفتاري براي شبيهسازي رفتار مكانيكي خاكهاي رسي

 

263. ارزيبي تاثيرات گردشگري درجهت توسعه پايدارشهري نمونه موردمطالعه شهرستان مهريز

 

264. ارزيبي توسعه پايدارشهرستان شبستربراساس جدول SWOT

 

265. ارزيبي نقش كريدورهاي طبيعي درهويت بخشي به شهرهاي رودكناري مطالعه موردي: رودخانه كارون شهراهواز

 

266. از ماندگاري تا پايداري در هنر و معماري اسلامي

 

267. ازخلق فضاي آموزشي تافضاي خلاق

 

268. ازشهرسازي پايداراسلامي تانوگرايي معاصرنمونه موردي: مشهدمقدس

 

269. ازگابيان تااصفهان بررسي وضعيت جي باستان وچشم اندازايده آل تپه اشرف

 

270. استانداردهاوسيستم هاي اجرايي ساختمان هاي هوشمند

 

271. استخراج نسبت حجمي فضاي باز - حياط مركزينيمه باز و بسته در بناهاي منتخب بوشهر

 

272. استخراج وتبيين شاخصهاي پايداري بومي نمونه موردي: محله گودال مصلي يزد

 

273. استراتژيهاي طراحي ومديريتي آب درفضاهاي سبزنواحي خشك و نيمه خشك

 

274. استفاده از تكنولوژي بتن سبك در جهت كاهش خسارت ناشي از زلزله

 

275. استفاده از چليكهاي قيچيسان تاشو بهعنوان سرپناه اضطراري

 

276. استفاده از سامانه هاي سبز به منظور رسيدن به معماري پايدار در ابنيه تبريز

 

277. استفاده از فناوري نانو در معماري روز دنيا

 

278. استفاده از مصالح سنتي در معماري روستا ها و آثار آن

 

279. استفاده ازانرژي تجديدپذيرژئوترمال درتوسعه پايدار

 

280. استفاده ازتحليل نرم افزاري والمان محدود اعضاي بتن مسلح به عنوان جايگزين روشهاي آزمايشگاهي وتجربي

 

281. استفاده ازتركيب نانوذرات Tio2 و Sio2 به منظورايجادبتن خودتميزشونده بامقاومت بالا

 

282. استفاده ازداربست هاي تاشودرعمليات مرمت بناهاي تاريخي

 

283. استفاده ازسيستم مختصات منطبق بربدنه درجريانهاي داخل ساختمانها

 

284. استفاده ازضايعات فولادي ناشي ازماشين تراشكاري جهت تقويت و مصلح كردن بتن

 

285. استفاده ازمدل ماشين بردارپشتيبان درپيش بيني خشكسالي مطالعه موردي: كرمان

 

286. استفاده ازمفاهيم انرژي لرزه اي و بهينه سازي درطراحي قاب خمشي فولادي

 

287. استفاده ازمهندسي ارزش جهت كاهش هزينه زمان و بالا بردن سطح ايمني پروژه هاي عمراني درمنطقه پارس جنوبي

 

288. استفاده ازمهندسي ارزش دربهينه سازي انرژي ساختمانهاي مسكوني

 

289. استفاده ازميراگرجرمي تنظيم شده ي چندگانه ي بهينه براي كاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي غيرخطي

 

290. استفاده ازنقوش سنگ مزارآرامستانهاي قديمي به عنوان الگوهاي معماري بومي درطراحي شهري

 

291. استفاده بهينه ازتوان مصالح درمقاطع بتن مسلح

 

292. استفاده بهينه ازسيستم هاي مهاربندي هم محور معمول وبزرگ مقياس درقابهاي ساده فولادي

 

293. اسكان غيررسمي چالشي فراروي توسعه پايدارشهري محله ي بي سيم شهرزنجان

 

294. اصلاح خواص قيربوسيله پليمرهاي تازه توليد شده و ضايعات پليمرها

 

295. اصلاح روند انتخاب والد در الگوريتم وراثتي با رتبهبندي نا مغلوب جهت بهينه سازي چندهدفهي سازه هاي خرپايي

 

296. اصلاح قيرباپليمرهاي داخلي برمبناي الزامات فني سيستم روسازي راه

 

297. اصول اخلاقي شهروندي زيست محيطي باتاكيدبرقرآن كريم

 

298. اصول پدافندغيرعامل درشهرپايداري

 

299. اصول طراحي معماري دربازآفريني عرصه رودخانه هاي شهري براي جذب توريست باتاكيدبرتوسعه پايدار

 

300. اصول طراحي و معماري پرديس دانشگاه با رويكرد پايداري

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

301. اصول معماري پايدار در معماري خانه هاي سنتي اقليم معتدل و مرطوب گيلان با نگاه به انبوه سازي در رشت

 

302. اصول معماري پايدار و تاثير بوم شناسانه

 

303. اصول معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي و مقايسه آن با معماري و شهرسازي معاصر

 

304. اصول وروشهاي طراحي المان هاي شهري

 

305. اعتبار سنجي و كاليبره كردن نرم افزار آناليز تصويري Goldsize جهت تعيين توزيع ابعادي جبهه كار خرد شده معدن شماره يك گلگهر

 

306. اعتبارسنجي روش تجربي در محاسبه نشست زمين در اثر حفاري به كمك ماشين حفار در مقايسه با روش عددي براي تونل هاي دوقلو و تونل تك

 

307. اغراق درحواس پنجگانه مفهومي مغفول مانده درمعماري بوستانهاي شهري ايران نمونه موردي بوستانهاي شهرتهران

 

308. افرادخاص علتي براي مناسب سازي محيط شهري مطالعه موردي كلانشهررشت

 

309. افزايش امنيت درراستاي بالا بردن كيفيت زندگي ضرورتي براي دستيابي به توسعه پايدارشهري با استفاده ازتكنيك چيدمان فضا نمونه موردي :محله هاي عظيميه ومهرشهرواقع دركرج

 

310. افزايش بازدهي كارگاه سنگ شكن بابررسي تحليلي اجزاء تشكيل دهنده

 

311. افزايش بهره وري مديريتي پروژه هاي ساخت بابكارگيري تكنيك مديريت ارزش كسب شده و تمركزبرنمودارهاي آن مطالعه موردي: پروژه احداث ساختمانهاي مخابرات نصب و راه اندازي تجهيزات وشبكه مخابرات بندرامام خميني

 

312. افزايش شكل پذيري با استفاده ازلايه ي نرم مياني درستونهاي بتن آرمه محصور شده با كامپوزيت frp

 

313. افزايش كيفيت فضاي شهري ازطريق گسترش پياده مداري مطالعه موردي: ميدان ونك تهران

 

314. افزايش مقاومت فشاري بتن بواسطه تغييرات درمشخصات فيزيكي و مكانيكي مصالح سنگي

 

315. افزياش مقاومت كششي كاه گل باافزودن نخ اكريليك

 

316. اقليم سرد و معماري مربوط به شهرهاي سردسيرمطالعه ي موردي: شهر تبريز

 

317. اقليم معماري منطقه پارس آبادوطراحي مساكن همسازبا آن

 

318. اكو - محله : پاسخي نوين به مشكلي ديرين بررسي تطبيقي شهرسازي سنتي اقليم گرم و خشك بااصول طراحي اكو محله

 

319. الزامات معمارانه در طراحي پدافند غيرعامل مدارس

 

320. الگوبرداري ازطبيعت درطراحي بناها بارويكردي به معماري پايدارنگاهي به ارتباط ميان طبيعت و معماري درمعماري بومي ايران

 

321. الگوريتم بهينه سازي موازي گروه گربه در بهره برداري از سيستمهاي منابع آب

 

322. الگوريتم تعويض سختي به منوظر كنترل ارتعاش سازه

 

323. الگوريتمي جهت آناليزارتعاش آزادصفحات با ضخامت متغيرولحاظ اثرتغييرشكلهاي برشي

 

324. الگوهاي جديدچندمتغيره براي برآورد دبي اوج ناشي ازشكست سدهاي خاكي

 

325. الگوهاي معماري بومي پايداردردل كويروتاثير آن بربهينه سازي مصرف انرژي مورددامغان

 

326. الگوي بومي معماري پايدار در اقليم سردوكوهستاني ايران - با نگاهي به روستاي سنگي ا برو

 

327. الگوي پيشنهادي توزيع بارگذاري انفجاراعمال شده برروي سازه ها

 

328. الگوي پيشنهادي نوسازي اجتماعي - كالبدي بافت فرسوده ازطريق مشاركت مردمي

 

329. الگوي شكل گيري فضاهاي معماري در منطقه معتدل و مرطوب - لنگرود

 

330. الهام ازآموزه هاي اسلامي درطراحي مجتمع هاي مسكوني مطلوب

 

331. امكان سنجي پياده راه ها درحيات اجتماعي وفضاي كالبدي شهرمراغه

 

332. امكان سنجي توسعه صنعت گردشگري جزيره ابوموسي درراستاي توسعه پايدارشهري بااستفاده ازمدل راهبرديsWOT

 

333. امكان سنجي وارزيابي استفاده ازالياف پليمري تقويت شده ابريشم sfrp درمقاوم سازي تيرهاي بتني

 

334. امنيت درفضاهاي شهري

 

335. امنيت درفضاهاي شهري مبتني برالگوي طراحي انسان محور

 

336. امنيت محيطي درپارك هاي محلي نمونه موردي: پارك هاي اعتمادوحكيم شهرتهران

 

337. انبوه سازي راه گذاربه نوسازي و بهسازي بافت فرسوده

 

338. انتخاب پيمانكاران همگام با محيط زيست در صنعت ساختمان ، چالش ها و فرصت ها

 

339. انتخاب مناسب ترين جداره دركاربري اداري

 

340. انتخاب نوع بهينه ي تقاطع غيرهمسطح به روش محاسبه هزينه هاي زيست محيطي

 

341. اندركنش شالوده حلقه اي انعطاف پذيربانيم فضاي ايزوتروپ جانبي

 

342. انعطاف پذيري كالبد معماري در محوطه سازي

 

343. انعطاف پذيري معماري بومي دررويكرد معماري پايدار

 

344. انگاره پنداري اسلام درشكل گيري وتكامل ايوان مساجد

 

345. اورامان تخت، شهرپايدار

 

346. اولويت بخشي به بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده مناطق 22گانه ي تهران بااستفاده ازمدل AHP

 

347. اولويت بندي پل ها جهت تعيين فوريت تعمير و نگهداري آن ها بر مبناي الگوريتم تصميم گيري چند معياره و روش مقياس ترتيبي - مطالعه موردي: پل هاي استان مازندران

 

348. اولويت بندي علل تاخير درپروژه هاي عمراني بااستفاده ازروشهاي تصميم گيري چندمعياره وارائه راهكاردرجهت بهبود آن پروژه هاي استان مازندران

 

349. اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم اجراي فراگير بتن خودتراكم در ايران با توجه به مزاياي اين بتن

 

350. اولويت سنجي مكاني فضاي سبزشهري بااستفاده ازروش تحليل فضايي وفرايندتحليل سلسله مراتبي AHP درمحيط GIS نمونه موردي: شهرياسوج

 

351. اولويتبندي پلهاي حياتي شبكه حمل و نقل

 

352. اهميت مطالعه ي محيطي منظررودخانه هاي درون شهري مطالعه موردي رودخانه هاي كارون، اهواز خوزستان

 

353. اهميت و تاثير رنگ درهويت و خوانايي فضاي شهري

 

354. اهميت همسازي معماري جديد باسازه بارويكرد طراحي اقليمي درجه حفظ محيط زيست

 

355. ايجادپايداري زيست محيطي درمحلات به كمك سندراهنماي طراحي شهري نمونه موردي: محله كبابيان همدان

 

356. ايجادمكاني باهويت اسطوره اي - شاهنامه اي جهت بازسازي تخيل دركودكان

 

357. ايچري شهرباكونمونه موفق حفاظت واحياء بافت تاريخي

 

358. باز شناسي نقش رنگ و نور در معماري داخلي محيط كتابخانه

 

359. بازآفريني الگوهاي كالبدي بازار سنتي درطراحي بازار هاي عمودي نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان

 

360. بازآفريني بافت هاي فرسوده باتكيه براصول توسعه پايدارشهري مطالعه موردي: محله عودلاجان تهران

 

361. بازآفريني فضاي عمومي شهري باتكيه برهويت وخاطره نمونه موردي: ميدان شهرداري رشت

 

362. بازآفريني مراكزشهري سرزنده دربسترمحيط هاي پاسخده بااستفاده ازمدل AHP مطالعه موردي بافت تاريخي شهرقزوين

 

363. بازآفريني هويت كالبدي دربافت تاريخي باتاكيدبرگذررنگرزهاي كاشان

 

364. بازآفريني هويت و طراحي معماري پيرامون رودخانه شهري قمرودبااستفاده ازرويكردتحليل راهبردي swot

 

365. بازار ايراني، تجسم انديشه پايدار - نمونه موردي، بازار مهاباد

 

366. بازتاب برنامه ريزي وطراحي شهري درطرح هاي توسعه شهري منطقه اي ومحلي ايران

 

367. بازخواني جايگاه مشاركت درساماندهي تبليغات شهري مطالعه موردي مشهد ايران

 

368. باززنده سازي ساحل رودخانه ازطريق طراحي اكوپاركهاي رودكناري نمونه موردي بررسي :رودخانه كارون

 

369. باززنده سازي محله تاريخي شاه عادل شهركرمان بارويكردتوسعه پايدارشهري

 

370. باززنده سازي مسيرآبراه جنوبي باغ موزه چهلستون

 

371. باززنده سازي معماري بومي مسكن روستايي جهت بازسازي مناطق زلزله زده نمونه موردي: روستاهاي كوهستاني زاگرس جنوبي استان فارس ممسني

 

372. باززنده سازي ميدان توپخانه شيراز ازمنظرتوسعه فضاي شهري پايدار

 

373. بازسازي خودكار مدل پريزماتيك ساختمانهاي چندلايهاي با استفاده از دادههاي ليدار

 

374. بازشناخت نقش فرهنگ اسلامي ايراني ومصالح برمعماري بومي - بررسي موردي: شهريزد

 

375. بازشناسي اصول توسعه پايدار، در مساجدتاريخي اصفهان

 

376. بازشناسي پارامترهاي معماري پايدار وبازتاب آن در طراحي هتل امروز

 

377. بازشناسي تجارب ارتقاء كيفيت محيط مسكوني درايران وجهان باتاكيدبررويكردطراحي كالبدي

 

378. بازشناسي تكايابه عنوان عامل موثردرهويت و پيكره بندي شهراسلامي مطالعه موردي :قم

 

379. بازشناسي توسعه پايدار در معماري زيرزميني

 

380. بازشناسي راهكارهاي طراحي مطابق با الگوهاي پايداري محيطي در معماري بافت قديم بوشهر

 

381. بازشناسي مفهوم توسعه پايدارازبعداجتماعي درخيابان چهارباغ شهراصفهان

 

382. بازشناسي مولفه هاي تاثيرگذاربرارتقاء كيفيت نماي ساختمانهاي مسكوني وسيماي محلات

 

383. بازشناسي هويت و زيبايي و تحليل مكانيابي بهينه فضاهاي سبزشهري بافت هاي سنتي پيرامون ميادين شاخص شهرهاي اسلامي بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي: ميدان وزيري كرمانشاه وبافت پيرامون

 

384. بازيابي باغ تاريخي گنبدسبزگامي به سوي فضاي شهري پايدار

 

385. بازيابي پاسخ هاي سازه اي دردرجات آزادي اندازه گيري نشده مبتني برمفاهيم ماتريس انتقال پذيري درحوزه فركانس

 

386. بازيابي هويت محله هاي قديمي درطرح بهسازي ونوسازي منطقه مركزي مشهد نمونه موردي: محله نوغان

 

387. بازيافت واحياي فاضلاب براي مصارف غيرشرب

 

388. بافت فرسوده شهردرچه اصفهان وساماندهي آن با مشاركت مردم

 

389. بام شيبدار، مكانيسم ارتباط دهنده انسان و محيط درمازندران

 

390. بتن سبك وآناليز رفتارسازه اي آن

 

391. بحران هاي زيست محيطي و معماري پايدار

 

392. بحران هويت شهري درشهرهاي جديد شهرجديد سهند

 

393. برآورد بار رسوب و راندمان تله اندازي مخزن سد دز با استفاده از روشهاي تجربي

 

394. برآورد بار كل مواد رسوبي در رودخانه ها با بستر شني - مطالعه موردي : بارون چاي - ماكو

 

395. برآورد پتانسيل روانگرائي خاك منطقه اسكله شهيدرجائي و بررسي بهسازي آن با ستونهاي سنگي

 

396. برآورد پتانسيل طبيعت گردي ژئوتوريسم واكوتوريسم دراستان آذربايجان شرقي بااستفاده از مدل پتانسيل اكوتوريستي

 

397. برآورد جريان آب رودخانه كسيليان ازطريق شبكه عصبي نرون بالا

 

398. برآورد خصوصيات لرزه اي لايه هاي خاك به كمك اندازه گيري ميكروترمورو شبكه عصبي مصنوعي - مطالعه موردي:شهر بابل

 

399. برآورد خطرلرزه اي ساختگاه سدعلي آباد هوراند

 

400. برآورد عرض متوسط شكست سدهاي خاكي در دو حالت پديده ايجاد لوله و روگذري با الگوهاي آماري چند متغيره

 

401. برآورد عمق آب درلبه آبشاربااستفاده ازمعادله جديدانرژي درجريان فوق بحراني براي كانال مثلثي معكوس Δ شكل

 

402. برآوردپتانسيل طبيعت گردي ژئوتوريسم واكوتوريسم دراستان آذربايجان شرقي بااستفاده ازمدل پتانسيل اكوتوريستي

 

403. برآوردمقدارفشارسينه كارباروشهاي تحليلي مطالعه موردي: قطعه شمالي - جنوبي خط هفت متروي تهران

 

404. برج آزادي تهران:بهره گيري ازفرصتها براي حيات بخشي اجتماعي فضاهاي پياده

 

405. برداشتي نو از ميراث كهن

 

406. بررسي آبگذري سرريز كنگرهاي انحنادار با شيب بالادست و پاييندست

 

407. بررسي آثار زندگي در مسكن بلند مرتبه بركودكان

 

408. بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پائين دست سازه شيب شكن مايل با كف مانع دار

 

409. بررسي آزمايشگاهي اثر استفاده از الياف كربن و نايلون بر پتانسيل شيارافتادگي مخلوط هاي آسفالتي گرم

 

410. بررسي آزمايشگاهي اثر زاويه صفحه مستغرق در كاهش پاسخ هيدروالاستيك سازه شناور بسيار بزرگ

 

411. بررسي آزمايشگاهي اثر متقابل پايههاي پل و آبشكن بر روي عمق و ابعادحفره آبشستگي در آبشكن

 

412. بررسي آزمايشگاهي اثر هندسه شمع بر عملكرد پي شمع راديه

 

413. بررسي آزمايشگاهي پرش هيدروليكي درون حوضچه آرامش با آستانه انتهايي پلكاني

 

414. بررسي آزمايشگاهي تاثير تعبيه سكو در سازه پايه پل و نقش آن در كنترل آبشستگي پيرامون پايه

 

415. بررسي آزمايشگاهي تاثير زبري مصنوعي نيم دايره اي بر روي عمق ثانويه در كانال هاي با شيب معكوس

 

416. بررسي آزمايشگاهي تاثير شاخص شكل و بافت سطحي مصالح سنگي درشتدانه طبق استاندارد ASTM D3398 بر مقاومت الكتريكي بتن تازه

 

417. بررسي آزمايشگاهي تاثيرپليمر برمدول ديناميكي مخلوطهاي آسفالتي بادانه بندي پيوسته HMA

 

418. بررسي آزمايشگاهي تاثيركاهش تمركز تنش بربهبود پاسخ ستونهاي بتني محصورشده بانوارهاي منقطع FRP

 

419. بررسي آزمايشگاهي تأثير دانه بندي ماسه و مقادير مختلف ميكروسيليس جهت دستيابي به ماتريس بهينه براي استفاده در SC-HPFRCC

 

420. بررسي آزمايشگاهي تركيب صفحات مستطيلي متصل به ساحل و تيغه افقي در كنترل فرسايش قوس 09 درجه همگرا

 

421. بررسي آزمايشگاهي تغييرات فشاراب درطول مخازن بسته مستطيلي شكل بتني بااستفاده ازآزمايش ميزلرزه

 

422. بررسي آزمايشگاهي حذف جلبك ازپساب بركه هاي تثبيت فاضلاب باكمك كيتوسان

 

423. بررسي آزمايشگاهي سه بعدي رابطه فاصله پي نسبت به تاج با ضريب اطمينان گسيختگي در شيروانيهاي داراي قوس محدب تحت بار استاتيكي

 

424. بررسي آزمايشگاهي شكل سازه شناور بسيار بزرگ

 

425. بررسي آزمايشگاهي ظرفيت نهايي ديوارهاي برشي فولادي ساده و مقايسه بانوع تقويت شده خاص با ورقهاي كركره اي

 

426. بررسي آزمايشگاهي عملكرد طوق هاي لوزي شكل درميزان كاهش آبشستگي پايه پل

 

427. بررسي آزمايشگاهي مقاوم سازي سازه هاي بتني درمقاطع دايروي با استفاده ازمقاومت چسبندگي ايجادشده بين دوبتن قديم و جديد

 

428. بررسي آزمايشگاهي مقاومت برشي خاك مسلح شده به الياف FRP با توزيع تصادفي

 

429. بررسي آزمايشگاهي ميزان جابجايي خارج ازصفحه درديوارهاي برشي فولادي ساده وتقويت شده باورقهاي كركره اي

 

430. بررسي آسايش اقليمي شهرجديد شهريارتبريزبه روش هاي ماهاني و اوانز

 

431. بررسي آسيب پذيري ايمني شهررشت بارويكردپدافندغيرعامل

 

432. بررسي آسيب پذيري ساختمانهاي بنايي غيرمسلح تحت الگوهاي متفاوت بارگذاري ثقلي وجانبي

 

433. بررسي آسيب پذيري فيزيكي بافت شهري دربرابرزلزله براساس معيارهاي اثرگذارمطالعه موردي: منطقه سه شهرداري مشهد

 

434. بررسي آشوبناكي دبي جريان رودخانه قره سو كرمانشاه

 

435. بررسي آلودگي آبهاي زيرزميني حوزه آبخيز سليمانشاه

 

436. بررسي آموزش معماري در ايران

 

437. بررسي آيين هاي خاص و آداب و رسوم فولكلوريك حرم مطهر رضوي و تاثير آن بر كالبد معماري صحن عتيق، دوره صفوي

 

438. بررسي اتصال خمشي با تيرمقطع كاهش يافته بوسيله برش درجان

 

439. بررسي اثر ابعاد پيستون بارگذاري بر تعيين ضريب عكس العمل بستر خاك در محيط محصور شده آزمايش CBR

 

440. بررسي اثر ارتفاع بر تحليل پايداري و تنش كرنش سدهاي خاكي غير همگن

 

441. بررسي اثر الياف پلي پروپيلن بر روي خواص بتن خودتراكم سبك ساخته شده با پوكه معدني قروه

 

442. بررسي اثر الياف فلزي با خم فضايي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه اي به وسيله انجام آزمايش برش مستقيم

 

443. بررسي اثر پارامترهاي هندسي و مكانيكي ترانشه هاي مورد استفاده درايزولاسيون فعال ارتعاشات پي ماشين آلات صنعتي

 

444. بررسي اثر تابع توزيع مشخصات ماده درموادباتغييرات تدريجي برعملكرد مكانيكي ماده تحت شرايط حضوروعدم حضورترك

 

445. بررسي اثر تعداد دهانه بر ظرفيت استاتيكي پلهاي قوسي بتني غيرمسلح

 

446. بررسي اثر تيزي ابتداي پايه پل بر جدايش جريان و گسترش تنش برشي اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت

 

447. بررسي اثر دبي ورودي به پرتابكننده جامي شكل بر طول پرتابه با استفاده از نرمافزار Flow3D - مطالعه موردي سر ريز سد مخزني گتوند عليا

 

448. بررسي اثر زاويه اتساع خاك بر روي تغيير شكلهاي گودبرداري به روش Tie-Back با استفاده از مدلسازي عددي دوبعدي

 

449. بررسي اثر زئوليت بر روي خواص بتن خود تراكم حاوي پوكه معدني قروه

 

450. بررسي اثر زهكشي بر پايدارسازي ديوارههاي نهايي معدن گلگهر برمبناي قابليت اطمينان

 

451. بررسي اثر ژئوسنتتيكها بر كاهش تنش هاي ايجادكننده و گسترش دهنده ترك در رويه راهها

 

452. بررسي اثر ژئوگريد بر عملكرد روسازيهاي آسفالتي به روش تحليل المان محدود

 

453. بررسي اثر ضريب زبري درزه برجابجايي لرزه اي شيرواني

 

454. بررسي اثر هندسه پرتابكننده جامي شكل بر توزيع پرتابه با استفاده ازنرمافزار Flow3D

 

455. بررسي اثرآرايش زاويه اي گروه ريزشمع بررفتارلرزه اي ومقاومسازي پي منفرد

 

456. بررسي اثرآلودگيهاي نفتي برظرفيت باربري پي هاي نواري ومحاسبه ميزان كاهش ناشي ازآلودگي

 

457. بررسي اثرآلودگيهاي نفتي و ابعادهندسي برظرفيت باربري شمع هاي بتني مدفون درخاك رس

 

458. بررسي اثرات اجتماعي اقتصادي سد شيرين دره بجنوردبا استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك - swot

 

459. بررسي اثرات افزايش تراكم ساختماني برساختاركالبدي شهرتالش بارويكردپايداري

 

460. بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي ومحيط زيست توسعه پايداردرروند تكامل شهرسازي

 

461. بررسي اثرات انواع فيلرهاي بازيافتي صنعتي بر آسيب رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي

 

462. بررسي اثرات R&D بررشدبخش حمل ونقل دركشورهاي درحال توسعه منتخب

 

463. بررسي اثرات پروژه هاي سدسازي برمحيط زيست بامحوريت توسعه پايدار

 

464. بررسي اثرات تغييركاربري پادگان ايرانشهربه پارك هنرمندان باغ تهران

 

465. بررسي اثرات توزيع فشار و سرعت بر پارامتر هاي هيدروليكي جريان درآبگيرهاي سد انحرافي تنظيمي گتوند به كمك – نرم افزار Flow3D

 

466. بررسي اثرات جداگرهاي لاستيكي دررفتارلرزه اي ساختمانهاي بتني داراي نامنظمي درارتفاع

 

467. بررسي اثرات زلزله هاي نزديك گسل برسازه هاي بتن مسلح بادرنظر گرفتن انرژي زلزله و رفتارغيرخطي

 

468. بررسي اثرات زيست محيطي پسماندهاي نفتي به عنوان تثبيت كننده جديد ماسه هاي بادرفتي ريزدانه

 

469. بررسي اثرات شتاب حداكثرزلزله برپارامترهاي ديناميكي ساختگاه

 

470. بررسي اثرات شرايط محلي برپاسخ ساختگاه

 

471. بررسي اثرات طول لوله بر استهلاك انرژي و پخش آشفتگي در جريانهاي گذرا در خطوط لوله

 

472. بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي درتوسعه فضايي شهرساري

 

473. بررسي اثرات مثبت و منفي ايجادشهرك هاي صنعتي درمناطق روستايي

 

474. بررسي اثرات ميراگرهاي جرمي تنظيم شده درسازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط و ويژه

 

475. بررسي اثرات ناشي از اضافه نمودن آهك بر بهبود عملكرد لايه هاي خاكريزروسازي با استفاده از روش عددي مطالعه موردي، قطعه ششم چهار خطه محور بيجار زنجان

 

476. بررسي اثراتصال RBS برشتاب طبقات قابهاي خمشي فولادي با استفاده ازتحليل ديناميكي تاريخچه زماني

 

477. بررسي اثراستفاده ازجداگرلرزه اي لاستيكي - سربي و جداگرپاندولي اصطكاكي بررفتارسازه بتني

 

478. بررسي اثرالياف فلزي با خم فضايي برروي مقاومت برشي خاك ماسه اي به وسيله انجام ازمايش برش مستقيم

 

479. بررسي اثرانتشارامواج زلزله برخطوط لوله فولادي مدفون نفت

 

480. بررسي اثرانفجاربرقاب بتني تقويت شده باپوشش Frp

 

481. بررسي اثربهنگام كردن الگوي باردرروشهاي پوش اوربهنگام شونده بردقت نتايج پارامترهاي جابجايي جابجايي نسبي برش و لنگرواژگوني طبقات

 

482. بررسي اثرپخش سيلاب برخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك

 

483. بررسي اثرتغييرمهاربندها درارتفاع بررفتارلرزه اي ساختمانهاي فولادي

 

484. بررسي اثرتوخالي بودن مقطع برظرفيت باربري و شكل پذيري ستونهاي مركب دولايه

 

485. بررسي اثرجنس سنگدانه درريزساختارناحيه انتقال بتن مقاومت بالا با استفاده ازSEMو Point Scan

 

486. بررسي اثردرصدالياف پلي پروپيلن برباربري خاك ماسه اي درتراكم هاي نسبي مختلف

 

487. بررسي اثرسختي اعضاي مرزي سيستم قاب خمشي دوطبقه تركيبي دوگانه با ديوارهاي برشي فولادي موجدارسينوسي وذوزنقه اي

 

488. بررسي اثرطول شيب و فواصل شمعها درظرفيت باربري گروه شمع تحت بارگذاري محوري درخاكهاي دانه اي

 

489. بررسي اثرعدم قطعيت هاي مدلسازي درعملكردقابهاي بتني تحت تحريك لرزه اي

 

490. بررسي اثرفاصله سخت كننده برمقاومت برشي تيرورقهاي فولادي

 

491. بررسي اثرفاصله و ابعادسوراخ برروي عملكرد اتصالات RBW

 

492. بررسي اثرفولادنرمه درميزان جذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي تحت اثربارهاي جانبي به كمك روش المان محدود

 

493. بررسي اثرگذاري مديريت شهري درپايداري محلات قياس تطبيقي محلات عظيميه و رجايي شهركرج

 

494. بررسي اثرمسلح سازي باژئوتكستايل برظرفيت باربري و خواص مكانيكي ماسه مطالعه موردي شهرساحلي محمودباد

 

495. بررسي اثرمصالح حافظه دارشكلي درفاز رفتاري سوپرالاستيك برضريب رفتارديوار برشي بتني همراه با بازشوهاي متقارن

 

496. بررسي اثرمقاوم سازي برظرفيت جانبي ديوارآجري ديوارغيرمسلح

 

497. بررسي اثرمقياس كردن ركوردهاي زمين لرزه به روش ميانگين هندسي برنتايج تحليل ديناميكي افزايشي I.D.A

 

498. بررسي اثرناهمساني بررفتارسدونيار درشرايط بعدازآبگيري

 

499. بررسي اثرنوع تابع پنجره زماني درروش تصادفي گسل محدود برروي پاسخ ديناميكي غيرخطي سازه هاي يك درجه آزادي

 

500. بررسي اجزامحدود رفتارخمشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با مصالح FRP به روش NSM

 

501. بررسي احتمال استفاده ازانرژي خورشيدي درksc چيلرهاي شركت فولاد خوزستان

 

502. بررسي احتمالاتي اثرناكاملي اندازه نبودن طول اعضا درقابليت اعتمادشبكه هاي تخت دولايه فضاكار

 

503. بررسي احداث بندوروانگرايي خاك منطقه مورد مطالعه ي شهرمهرستان

 

504. بررسي احداث واحدهاي پيش ساخته بتني، فلزي و 3dpanel و مزايا ومعايب آن ها

 

505. بررسي ارتباط معماري مدرن با آري ويتگنشتاين دوردوم ونقدارزشگذاري معماري براساس آن

 

506. بررسي ارتباط مولفه هاي كيفي سنجش فضاباطراحي شهرانسان گرا

 

507. بررسي استراتژيهايي طبيعي در طراحي ساختمان براي كاهش نياز به مصرف انرژي گرمايشي

 

508. بررسي استفاده ازپسماندهاي ساختماني درراهسازي

 

509. بررسي اصول طراحي معماري ايراني- اسلامي ازگذشته تا به » حال - با رويكرد اهميت نياز در پيدايش فرم

 

510. بررسي اصول گشتالت در نماهاي خانه حيدرزاده

 

511. بررسي افزودن سنگدانه هاي سرباره كوره قوس الكتريك دربتن آسفالتي وكم شدن اثرات زيست محيطي آن

 

512. بررسي افول استفاده ازمصالح چوبي درساخت وساز مسكن درايران

 

513. بررسي الگوهاي بوم گرا مسكن - نمونه موردي شهر مشهد

 

514. بررسي الگوهاي پايدارمعماري بومي درخانه هاي دوره اول شهرنشيني كاشان ازسال 1300تا1340 ه.ش

 

515. بررسي الگوهاي كالبدي معماري سنتي در ايجاد سرزندگي در فضاهاي مسكوني

 

516. بررسي الگوي توزيع زماني بارش 2 و 6 ساعته - مورد مطالعه: حوزه آبخيزآتشگاه

 

517. بررسي الگوي ساختارهاي دائم ، موقت و متحرك درمعماري سنتي شهر دزفول

 

518. بررسي الگوي سكونت دربافت حاشيه شهرتبريز وارائه راهكارهايي براي ساماندهي آن

 

519. بررسي الگوي فضاي پروخالي درمسكن ايراني دردوره هاي معاصر

 

520. بررسي الگوي معماري بومي نمونه موردي شهربيرم

 

521. بررسي الگوي معماري پايدار در خانه هاي تاريخي زنجان

 

522. بررسي امكان استفاده از متد ساده شده آناليز توام باد و موج توربين هاي بادي فراساحلي نوع اسپار براي نوع پايه كششي و ارائه سادهسازيهاي منطقي براي بررسي رفتار اين نوع توربين ها

 

523. بررسي امكان استفاده ازپسماندهاي ساختماني بازيافت شده درساخت، اجرا ونگهداري بتن

 

524. بررسي امكان پذيرش بتن خودمتراكم حاوي شيشه در صنعت معماري

 

525. بررسي امكان تحقق پذيري كهن الگوهاي معماري بومي ايران در دنياي معاصر: مقايسه موردي معماري بيونيك و معماري اسلامي ايران

 

526. بررسي امنيت محيطي درپياده گذرهاي شهري به عنوان بخشي ازفضاهاي شهري بارويكردCPTED نمونه موردي: پياده گذرتربيت و پاساژ تبريز

 

527. بررسي اندركنش خاك - سازه دررفتارلرزه اي شالوده هاي شمع - راديه درخاك روانگرا

 

528. بررسي اندركنش خمش و پيچش در ستونهاي بتن مسلح

 

529. بررسي انرژي تلف شده دراثررفتارغيرخطي مهاربندهاي كمانش ناپذيرتحت زلزله هاي ميدان نزديك و ميدان دور

 

530. بررسي انرژي هاي نو و رابطه آن با معماري

 

531. بررسي انواع شكلي ايوان مساجد شهر لاهيجان

 

532. بررسي اهميت تاثيرادراكات حسي نابينايان درتعريف فضايي مكان

 

533. بررسي اهميت حفاظت ازتنوع زيستي ورابطه آن باتوسعه پايدار

 

534. بررسي ايمني تونل ها در مواجهه با زمين هاي نرم

 

535. بررسي ايمني واقتصادي بودن پلهاي عابران پياده و سهم استفاده ازاين پل ها مطالعات موردي درشهرتهران

 

536. بررسي ايمني وطراحي دوربرگردانها مطالعه موردي دوربرگردان باباامان استان خراسان شمالي

 

537. بررسي بازسازي شهرتاريخي بم پس اززلزله سال 1382

 

538. بررسي بافت محله دردشت اصفهان و ارائه راهكارهايي جهت حفاظت و ايجاد تعادل و توازن ميان كالبد قديم و جديد محله

 

539. بررسي بام سبز و جايگاه آن در معماري سكونتگاههاي شهري

 

540. بررسي برش پانچينگ و تاثير ابعاد و مقاطع سرستون بر عملكرد دال درمحل اتصال دالهاي تخت بتن آرمه

 

541. بررسي برنامه ريزي زمين درشهرك تهرانسربراساس مطالعات مجاورت با فرودگاه

 

542. بررسي بهبود خواص مخلوطهاي آسفالتي بااستفاده ازپودرآهن ضايعاتي

 

543. بررسي بهبود سطح عملكردسازه هاي بتني با استفاده ازميراگرهاي ويسكوز

 

544. بررسي بي هويتي درمعماري معاصرايران وآسيب شناسي مسائل مربوطه

 

545. بررسي بيوكليماي انساني شهراهوازبااستفاده ازشاخص ترجونگ

 

546. بررسي پارامترهاي پنهان دربرآورد هزينه پروژ] هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد مطالعه موردي آتش نشاني هاي استان قزوين

 

547. بررسي پارامترهاي خرابي پلاستيك درمدلسازي عددي ترك دربتن

 

548. بررسي پارامترهاي موثر روي شكافت هيدروليكي در محيط متخلخل اشباع

 

549. بررسي پارامترهاي موثربرمطلوبيت فضاهاي عمومي شهرمطالعه موردي: شهربجنورد

 

550. بررسي پارامتريك اثرورق تقويت قطري درچشمه اتصال صلب تيربه ستون

 

551. بررسي پاسخ ساختمان به تغييرمكان هاي افقي و قائم ناشي از گودبرداري در مجاورت آن - بررسي كارهاي گذشتگان

 

552. بررسي پاسخ هاي ناشي اززلزله سكوي جاكتي CB32Aبااعمال دونوع ميراگراصطكاكي دوراني

 

553. بررسي پايداري تونل 7-6 خط 1متروي تبريزعبوري اززيرسازه پل بازار

 

554. بررسي پايداري در معماري ميدان نقش جهان اصفهان

 

555. بررسي پايداري شبكه حمل ونقل BRT شهراصفهان

 

556. بررسي پايداري شيرواني هاي سدهاي خاكي در حين ساخت و بهره برداري - مطالعه موردي سد البرز

 

557. بررسي پايداري قوس شبدري تنددربرابرباروزن

 

558. بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم ايجادشده درناحيه دريكنده مازندران موردمطالعه خانم مكرمه قنبري

 

559. بررسي پوزولانهامبتني برالگوي ابتكاري آمايش سرزمين براساس نيازپروژه باهدف توسعه پايدارملي

 

560. بررسي پيامد هاي تغييرات پلان در فضاهاي مسكوني بر توسعه پايدار شهرك هاي صنعتي شمال ايران

 

561. بررسي پيامدهاي ورود تكنولوژي در عرصه معماري معاصر ايران

 

562. بررسي تاثير ابعاد قطعات بتني در تعيين سرعت امواج فراصوتي و تاثيرآن در تخمين مقاومت فشاري بتن سخت شده

 

563. بررسي تاثير اجسام شناور چوبي در جلو پايه بر عمق آبشستگي پل وروشهاي جلوگيري از تجمع آنها

 

564. بررسي تاثير اندازه ذرات رسوب بر عمق آبشستگي موضعي پايه پل دربستر متحرك

 

565. بررسي تاثير پارامترهاي كيفي آب با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در ايستگاه هيدرومتري چمريز واقع بر رودخانه كر

 

566. بررسي تاثير پودر كوارتز بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ملات سيمان

 

567. بررسي تاثير تراكم پذيري سيال روي سدهاي دو قوسي به روش اجزاء محدود

 

568. بررسي تاثير تغييرات اقليمي بر عايق كاري ديوارشمالي و بام درساختمان مسكوني

 

569. بررسي تاثير جانمايي مهاربند بر روي انتقال حرارتي ديوارهاي خارجي و داخلي و مصرف انرژي

 

570. بررسي تاثير چسبندگي ديوار آب بند در تغيير شكل مش بندي سدهاي خاكي با پي غير همگن

 

571. بررسي تاثير درصد تسليح كنندگي بر ضرايب اطمينان سد هاي خاكي

 

572. بررسي تاثير دياتوميت بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ملات هاي سيماني

 

573. بررسي تاثير ريزي پودر شيشه بر جريان پذيري بتن خودتراكم حاوي متاكائولن

 

574. بررسي تاثير زاويهي جان موجدار تيرورق بر رفتار و عملكرد آن با تاكيد براثر زاويهي خم توسط نرمافزار ABAQUS

 

575. بررسي تاثير شكل هندسي شمعهاي پافيلي واقع در خاكهاي رسي برظرفيت باربري آنها با استفاده از روش عددي

 

576. بررسي تاثير عامل مذهب بر جهتگيري خانه هاي بافت سنتي - رون رو به حضرت در شهر مشهد

 

577. بررسي تاثير فركانس تحريك مخازن مستطيلي بر پديده اسلاشينگ با مدل عددي سه بعدي

 

578. بررسي تاثير فوق روان كننده ها بر دوام بتن

 

579. بررسي تاثير كاربرد پارچههاي شبكهاي بر رفتار خمشي كامپوزيت گچ

 

580. بررسي تاثير مباني اسلامي بر جاودانگي خانه هاي سنتي ايراني اسلامي - گزيده اي ازخانه هاي سنتي يزد

 

581. بررسي تاثير مشخصات آرماتورمصرفي و نحوه چيدمان لايه هاي GFRP درستونهاي بتني محصور شده به روش اجزاي محدود

 

582. بررسي تاثير ميكروسيليس بر خواص رئولوژيكي بتن خودتراكم حاوي سبكدانه اسكوريا

 

583. بررسي تاثير نانو سيليس و همچنين ارزيابي تاثير مشترك سيمان و نانوسيليس بر رفتار مقاومتي ماسه سواحل خزر

 

584. بررسي تاثير نصب پايه پل بر شرايط هيدروليكي سرريز سد ملاصدرا توسط مدل فيزيكي در مقياس كوچك

 

585. بررسي تاثيرآرگونومي بدن زنان گروه سني 20سال به بالا برروي مبلمان شهري - نمونه موردي پارك بانوان كرمان

 

586. بررسي تاثيرآرماتورطولي و عرضي بررفتارستونهاي بتن آرمه تحت بارگذاري انفجاري

 

587. بررسي تاثيرآرماتورهاي عرضي برشكل پذيري اعضاي خمشي بتن مسلح با بتن مقاومت بالا

 

588. بررسي تاثيرابعاد قطعات بتني درتعيين سرعت امواج فراصوتي و تاثير آن درتخمين مقاومت فشاري بتن سخت شده

 

589. بررسي تاثيرات باززنده سازي بافت تاريخي دهدشت درجذب گردشگر بامروري برتجربيات موفق داخلي و خارج ازكشور

 

590. بررسي تاثيرات دال برعملكردديوارهاي برشي بتني

 

591. بررسي تاثيرات شهرالكترونيك بركاربريهاي فرهنگي - تفريحي نمونه موردي: مناطق نه گانه شهرتبريز

 

592. بررسي تاثيرات گردشگري درجهت توسعه پايدارشهري نمونه موردمطالعه شهرتبريز

 

593. بررسي تاثيرات معماري بومي و فرهنگ مردم درمعماري مساجد استان آذربايجان غربي وچشم اندازآن در معماري حال و آينده

 

594. بررسي تاثيرات ناهمسانگردفرآيندهاي هيدرومكانيكي و شيميايي بستررسي درتونل تهويه آزمايشگاه تحقيقاتي مونت تري

 

595. بررسي تاثيراتصال RBS برجابجايي طبقات فوقاني درساختمان هاي بلندباسيستم سازه اي قاب محيطي مهاربندي شده

 

596. بررسي تاثيراتصال RBS برروند تشكيل مفصل پلاستيك درستونهاي ساختمانهاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي مهاربندي شده

 

597. بررسي تاثيراستفاده ازاتصالات استخواني درقابهاي فولادي خمشي به كمك نرم افزار etabs

 

598. بررسي تاثيراستفاده ازاتصالات استخواني درمنحني پوش آورقابهاي خمشي فولادي 4و8و12طبقه

 

599. بررسي تاثيراستفاده ازاتصالات بامقطع كاهش يافته تيردررفتارهاي قابهاي خمشي فولادي

 

600. بررسي تاثيراستفاده ازمصالح سنتي ومعماري بومي درتوسعه صنعت گردشگري نمونه موردي روستاي كندلوس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

601. بررسي تاثيرافزودن نانورس اصلاح شده وsbs برروي حساسيت حرارتي قير

 

602. بررسي تاثيرالياف درانرژي شكست تيرهاي ساخته شده بابتن خودتراكم

 

603. بررسي تاثيربازارسرپوشيده درهويت شهرهاي اسلامي جهان معاصر نمونه موردمطالعه: بازارتاريخي تبريز

 

604. بررسي تاثيربازشوبرسختي و مقاومت ميانقاب

 

605. بررسي تاثيربناهاي شاخص معماري چون بقعه شيخ صفي الدين دررونق وسرزندگي محله شيخ صفي اردبيل

 

606. بررسي تاثيرپارامترهاي موثربررفتاراندركنش خاك و مسلح كننده پليمري درآزمايش بيرون كشش مطالعات موردي

 

607. بررسي تاثيرپذيري هويت اجتماعي افراددرشهرها ازمنظرفرهنگ وخرده فرهنگ ها درعصرحاضر

 

608. بررسي تاثيرپنجره ارسي برميزان مصرف انرژي درمقايسه با پنجره ساده و پنجره دوجداره با عايق هوا

 

609. بررسي تاثيرتصادفات ترافيكي درجريان ترافيك تونلهاي درون شهري

 

610. بررسي تاثيرتغيير پارامترهاي بدنه سدروي توتال هددرمركزسدخاكي همگن

 

611. بررسي تاثيرتغييرات آرايش ميلگردها بررفتارچرخه اي دودكشهاي بتن آرمه

 

612. بررسي تاثيرتغييرات مقاومت بتن مصرفي و تعبيه بازشو دربدنه بررفتارچرخه اي دودكشهاي بتن آرمه

 

613. بررسي تاثيرجداسازلرزه اي پاندولي اصطكاكي برروي پاسخ سازه هاي فولادي

 

614. بررسي تاثيرحاشيه نشيني برتوسعه پايدارشهري چالشها وراهكارها

 

615. بررسي تاثيرديواربرشي فولادي بركاهش ديريفت وبرش پايه تحت زلزله هيا نزديك گسل

 

616. بررسي تاثيرروددره هاي درون شهري برتوسعه پايدارشهري موردنمونه مورددره فرحزاد

 

617. بررسي تاثيرساختاركالبدي بافت تاريخي درفعاليت هاي عمراني شهرداري تبريز مطالعه موردي: منطقه 8شهرداري تبريز

 

618. بررسي تاثيرسازگاري كاربريهاي همجوارشهري دركاهش اثرات زلزله درمحيطهاي شهري،نمونه موردي شهرمرند

 

619. بررسي تاثيرساماندهي رودخانه برتوسعه پايدارشهري

 

620. بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي درتوسعه پايدارمحله اي مطالعه موردي:محله امامزاده حسن شهرتهران

 

621. بررسي تاثيرسرمايه فكري برعملكرد شهرداري ساري

 

622. بررسي تاثيرشاخص كالبدي عملكردي وتاريخي دربازآفريني هويت مكان فضاي شهري نمونه موردي: ميدان شهرداري رشت

 

623. بررسي تاثيرشكل هندسي برشهاي انتهايي نوارهاي پليمرمسلح شده به فيبركربن درمقاوم سازي تيرها

 

624. بررسي تاثيرضخامت ورق L شكل بررفتارلرزه اي قاب هاي بامهاربند V-EBF داراي اتصال AW-RBS

 

625. بررسي تاثيرضخامت ورق فولادي دررفتاركمانشي ديواربرشي فولادي

 

626. بررسي تاثيرضريب رفتاردرطراحي قابهاي فولادي بامهاربندبرون محورباتيرپيوند بلند

 

627. بررسي تاثيرطراحي اقليمي برساختگاه و طراحي پايانه هاي دريايي نمونه موردي بندرانزلي

 

628. بررسي تاثيرطراحي اقليمي بومي برشهرسازي معاصرنمونه موردي تبريز

 

629. بررسي تاثيرعمق تيروكيفيت بتن بررفتارتيربتن مسلح تحت بارگذاري انفجاري

 

630. بررسي تاثيرعمق قرارگيري ژئوگريد درخاك ماسه اي روي تغييرات تنش با تراكم مختلف

 

631. بررسي تاثيرعمل آوري بتن حاوي خاكستربادي با بخارآب دركفسازي بتني كارخانه هاي روي زنجان

 

632. بررسي تاثيرعوامل كالبدي - فضايي درارتقاسطح امنيت اجتماعي فضاهاي گمشده

 

633. بررسي تاثيرعوامل ناپايداري درنماهاي شهري نمونه موردي: خيابان مسجدجامع شهريزد

 

634. بررسي تاثيرفرم دربهينه سازي نورگيرهاي خارجي

 

635. بررسي تاثيرقانون هدفمندي يارانه ها برصنعت سدسازي كشور

 

636. بررسي تاثيركاربرد سرباره كوره بلند و ولاستونيت بر مقاومت فشاري وخمشي بتن

 

637. بررسي تاثيرگذاري حكمروايي خوب شهري درپايدارشهري

 

638. بررسي تاثيرمتروبرروند توسعه پايدارشهرتهران

 

639. بررسي تاثيرمجموعه ميدان صاحب آباددرفضاي شهري تبريز دوره صفويه

 

640. بررسي تاثيرمشخصات مصالح و پارامترهاي طراحي دراناليزديناميكي غيرخطي سازه هاي بتن مسلح با قاب خمشي ويژه دربرابر خرابي پيشرونده براثرگسيختگي ستون

 

641. بررسي تاثيرمقاطع تيروستون بررفتارلرزه اي ديوارهاي برشي فولادي ساده، سخت شده و موجدارذوزنقه اي وسينوسي

 

642. بررسي تاثيرمكاتب شهري بربافت قديمي درشهريزد

 

643. بررسي تاثيرمهاربندقطري وديواربرشي فولادي سبك سردنورد شده بررفتارلرزه اي سازه هاي فولادي سبك سرد نورد شده LSF

 

644. بررسي تاثيرنامنظمي جرمي درميزان آسيب پذيري ساختمان هاي خمشي بتن آرمه متوسط

 

645. بررسي تاثيرنسبت عرض دهانه به ارتفاع دررفتاركمانشي ديواربرشي فولادي

 

646. بررسي تاثيرنقش گردشگري براقتصادروستايي نمونه : روستاي گوگتپه ازتوابع شهرستان مهاباد

 

647. بررسي تاثيرنيلينگ برپايداري تونلهاي شيستي مطالعه موردي تونل دولايي تويسركان

 

648. بررسي تاثيروانتخاب بهينه فولاد بانقطه تسليم پايين بررفتارديوار برشي فولادي درطبقات تحت بارگذاري ديناميكي به روش المان محدود

 

649. بررسي تاثيرونقش راه آهن بين شهري برروند زندگي شهروندان قائمشهر

 

650. بررسي تاثيرهماهنگي شكلي سازه و معماري خانه هاي امامزاده ابراهيم برمقاومت لرزه اي آنها

 

651. بررسي تأثير توأم الياف پلي پروپيلن و سيليكات سديم برظرفيت باربري ماسه

 

652. بررسي تأثير حضور سيال، سرعت آن و شيب لوله در طراحي لرزه اي لوله هاي مدفون

 

653. بررسي تأثير شرايط اقليمي در شكل معماري مساكن مناطق سرد و كوهستاني - مطالعه موردي: مجتمع مسكوني آسمان تبريز

 

654. بررسي تأثير مواد افزودني بر مقاومت بتن در سيستم هاي فاضلاب شهري

 

655. بررسي تأثير ميكروسيليس بر خصوصيات مكانيكي بتن

 

656. بررسي تأثير نور در كيفيت فضاي آموزشي مدارس شهر اصفهان

 

657. بررسي تأثيرات عناصر معماري و شهرسازي مدرن بر نقش و عملكرد مساجد در ايران - نمونه موردي مسجد جامع ساري

 

658. بررسي تأثيرات ناهمسانگرد فرآيندهاي هيدرومكانيكي و شيميايي بستررسي در تونل تهويه آزمايشگاه تحقيقاتي مونت تري

 

659. بررسي تأثيرهيدروليك رسوب در رودخانه هاي طبيعي بامقاطع مركب وغيريكنواخت

 

660. بررسي تبديل سيستم چنددرجه آزادي MDOF به سيستم يك درجه آزادي SDOF و محاسبه ضريب اصلاح RT دراثرالحاق ميراگرويسكوز

 

661. بررسي تجدد در فضاهاي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي دوره ي پهلوي اول نمونه مورد مطا لعه برسي شهر اروميه

 

662. بررسي تجربيات جهاني دركاربرد انرژيهاي تجديدپذيردرطراحي پاركهاي شهري

 

663. بررسي تحليل نيرو هاي داخلي سازه تركيبي ريز شمع در مهندسي شيب

 

664. بررسي تحليل يك بعدي پاسخ زمين در خط شمالي- جنوبي مترو اصفهان

 

665. بررسي تحليلي اتصال تير ستون بتني دروني مقاوم سازي شده با CFRP

 

666. بررسي تحليلي اتصالگيردارباجان شكافته و بال كاهش يافته به همراه ورقهاي فوقاني و تحتاني

 

667. بررسي تحليلي شرايط طراحي سازه ساختماني زيرآب درعمق 30متري آبهاي خليج فارس

 

668. بررسي تحليلي عملكردلرزه اي ديوارهاي جداكننده ي سفالي غيرسازه اي

 

669. بررسي تحليلي گونه هاي مختلف منابع توليد انرژي هاي نووپاك

 

670. بررسي تحليلي و عددي نشست ناشي از حفاري مكانيزه تونلهاي دوقلو

 

671. بررسي تحول ساختارهاي هندسي گره چيني درمعماري سلجوقي

 

672. بررسي تحول فضايي در معماري مسكن بعد ازانقلاب اسلامي تحت تاثير استفاده از فن آوريهاي نوين در زندگي شهري - نمونه موردي: شهر اردبيل

 

673. بررسي تطبيقي الگوهاي پايدار معماري ايراني با الگوهاي معماري اكوتك

 

674. بررسي تطبيقي توسعه پايداروحكمت متعاليه درحوزه چگونگي ارتباط با محيط زيست

 

675. بررسي تطبيقي رابطه موجود بين معماري وموسيقي با رويكردي به مفاهيم موسيقي آذري

 

676. بررسي تطبيقي سير تحول ساختار، عملكرد، معنا و تزئينات مدارس در شهر مشهد - دوره تيموري و صفوي

 

677. بررسي تطبيقي گرايش ها ورويكردهاي سه نسل معماران معاصر ايران

 

678. بررسي تطبيقي معيارهاي رويكردحفاظت و بازآفريني پايدارويكپارچه دربافت تاريخي بازارتبريزمجموعه صاحب الامروپل بازارها

 

679. بررسي تعارض هاي حركتي بين ساكنين، كسبه ورهگذران سواره و پياده درخيابان برادران شهيدقائدي هدايت تهران حدفاصل خيابان سعدي شمالي تا چهارراه فخرآباد

 

680. بررسي تعامل كارفرما و پيمانكار در حوزهي ساختمانسازي سبز

 

681. بررسي تعامل كودك و معماري در دوره معاصر با نگاه ويژه به تاثير تعامل ياد شده در رشد و ارتقا خلاقيت كودك

 

682. بررسي تعامل معماري و بستر فرهنگي با رويكرد منطقه گرايي انتقادي

 

683. بررسي تعدادوچيدمان بهينه ميراگرهاي ويسكوز قاب خمشي فولادي با ارتفاع متوسط

 

684. بررسي تعيين و اولويت بندي زمينه هاي گردشگري تصميم گيري غرب استان مازندران نمونه موردي چالوس

 

685. بررسي تغيير اقليم بر مقادير حداكثر بارش محتمل در حوضه سدگلستان

 

686. بررسي تغيير شكل افقي ديواره ي گود حفاظت شده به روش ميخ كوبي تحت اثر زلزله حوزه نزديك و دور از گسل به روش اجزاء محدود

 

687. بررسي تغيير مكان ديوارحائل انعطاف پذيرباتوجه به نيروي زلزله و تعيين زلزله غالب

 

688. بررسي تغييرات زماني پروفيل آبشستگي درپايين دست دريچه

 

689. بررسي تغييرات سرعت و عددكاويتاسيون بر روي سرريز سد بالارود با استفاده از مدلFLOW3D

 

690. بررسي تغييرات مقاومت برشي براي خاكهاي رسي تثبيت شده با آهك دردرصد رطوبت بالا

 

691. بررسي تغييرات مكاني و برآورد آماري حداكثر بارش محتمل ٤٢ ساعته براساس تصحيح ضريب فراواني هرشفيلد

 

692. بررسي تغييرشكل ديافراگم حائل انعطافپذير در حالت تحليل استاتيكي دو بعدي و سه بعدي براساس اجراي مراحل گود برداري

 

693. بررسي تغييرمكان جانبي حدنهايي حاصل ازتحليل غيرخطي درسازه هاي فولادي منظم باقاب مهاربندي برون محورمياني

 

694. بررسي تفكيك وتجميع اراضي ومستحدثات براساس قوانين و ضوابط حقوقي ايران وتاثير آن برشكل شهر

 

695. بررسي تقويت خمشي دالهاي ضعيف بتني با لايه هاي متفاوت كامپوزيتهاي اليافي توانمند HPFRCC

 

696. بررسي تقويم نياز اقليمي و آمار بادشهرستان بيرجند با رويكرد طراحي معماري همساز با اقليم

 

697. بررسي تكنيكهاي مختلف مشبندي درمدلسازي سيستم ميخكوبي خاك با استفاده از نرمافزار Abaqus

 

698. بررسي تناسبات پنجره در معماري مسكوني دوره قاجاريه در شيراز

 

699. بررسي تنش موثر پايان ساخت در مقاطع مختلف سدهاي خاكي واقع در دره هاي تنگ

 

700. بررسي توجه به اصول جهت گيري اقليمي درجهت جذب خورشيدي در محلات سنتي و تازه احداث - نمونه موردي: محله مقصوديه و محله رشديه تبريز

 

 

701. بررسي توزيع سرعت و فشار بر روي سريز اوجي سد بالارود با استفاده ازFLOW-3D

 

702. بررسي توسعه پايدارشهري درمقياس محله اي

 

703. بررسي توسعه كالبدي شهرميانه واثرات آن برتغييركاربري اراضي نواحي پيراموني

 

704. بررسي جابجايي شيب هاي تسليح شده با استفاده از ميخ كوبي تحت بارهاي ديناميكي

 

705. بررسي جامعه شناختي شهرگرايي مطالعه موردي شهرساري

 

706. بررسي جايگاه حقوق شهروندان درارتقاء مديريت شهري

 

707. بررسي جايگاه فرهنگ شهرنشيني درحفظ سالم سازي محيط زيست و توسعه شهري

 

708. بررسي جايگاه معماري بومي در جهت حفظ و ارتقاي توسعه پايدار سكونتگاه هاي زاگرس - نمونه موردي: روستاي پالنگان

 

709. بررسي جايگاه مهندسي ارزش و اهميت اجراي آن در پروژه هاي عمراني

 

710. بررسي جريان درون محيط هاي متخلخل درشت دانه همگن و ايزوتروپ با استفاده از مدل شبكه تركيبي

 

711. بررسي جنبه هاي فعال توسعه پايدار بر منظرشهري و نقد انگارههاي ذهني آن

 

712. بررسي جنبه هاي مفهومي و عملكردي تزئينات در معماري اسلامي ايران - نمونه موردي:مقرنس

 

713. بررسي چالش هاي موجود در مسيرفراگير كردن استفاده از نانو تكنولوژي در صنعت ساختمان

 

714. بررسي چالشها وراهبردهاي توسعه سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي: شهربابل

 

715. بررسي چالشهاي اقتصادي پيش روي مديريت پسماندشهري منطقه ازادتجاري و صنعتي ارس

 

716. بررسي چالشهاي تصميم گيري طرح هاي توسعه شهير درايران ازطريق مقايسه تطبيقي با انگلستان و مالزي

 

717. بررسي چگونگي اثرطرح هايه خودجوش درسرزندگي فضاي شهري نمونه موردي: بوستان سروبهشهر

 

718. بررسي چگونگي حصول امنيت درفضاهاي شهري پايدار

 

719. بررسي حاشيه نشيني وسكونتگاه هاي غيررسمي درقزوين

 

720. بررسي حذف كفبنددرتحكيمان سازه اي اوليه درروش حفاري NATM بااستفاده ازتحليل داده هاي ابزار دقيق درپروژه متروقم

 

721. بررسي حكمروايي شهري درقالب روابط شوراي اسلامي شهرباشهرداري براساس مدل وابستگي متغيرهانمونه موردي: منطقه 18شهرداري تهران

 

722. بررسي خروج از مركزيت قطري مهاربند نسبت به آكس تير در مهاربند واگرا

 

723. بررسي خسارات بهداشتي و اقتصادي ناشي ازگردوغبارباتوجه به سطوح مختلف تحصيلات دررانندگان شهراهواز

 

724. بررسي خصوصيات بتن خودتراكم اليافي حاوي مواد مكمل سيماني با استفاده از روش فراصوتي

 

725. بررسي خصوصيات قيراصلاح شده با پليمر پلي فسفريك اسيدPPA

 

726. بررسي خصوصيات مكانيكي آسفالت با توجه به نقش مواد افزودني بادرنظرگرفتن شرايط آب و هوايي استان لرستان

 

727. بررسي خطر سيل و تحليل آماري سيلاب هاي بخشي از رودخانه طالقان - مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري كماكان

 

728. بررسي خطرات تونل سازي با استفاده از روش حالت شكست و تجزيه وتحليل اثرات تحت محيط فازي - Fuzzy FMEA

 

729. بررسي خواص رئولوژيكي بتن خودتراكم حاوي مواد بازيافتي PET و PVC

 

730. بررسي خواص رفتاري بتن خود تراكم حاوي ضايعات شيشه با تغيير نرخ فوق روان كننده

 

731. بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي بتن خودمتراكم scc تحت فشارتك محوره به وسيله آزمون امواج فراصوت

 

732. بررسي درزانقطاع درسازه هاي فولادي منظم با قاب مهاربندي برون محور مياني

 

733. بررسي دلايل عمده ي خرابي هاي زودرس روسازي هاي آسفالتي در استان خوزستان

 

734. بررسي ديدگاه شهروندان دررابطه با المان هاي موجوددرشهرازنظر معاني و مفاهيم نمونه موردي شهرشيراز

 

735. بررسي ديدگاه متخصصين واستفاده كنندگان ازفضا درارتباط بانماي خيابان نمونه موردي: خيابان امام خميني تبريز

 

736. بررسي ديناميكي اثروضعيت تكيه گاهي برروي تيرهاي فولادي درمعرض آتش

 

737. بررسي ديناميكي پايداري ديواره ي گود حفاظت شده به روش ميخ كوبي تحت اثر زلزله حوزه نزديك و دور از گسل به روش اجزاء محدود

 

738. بررسي رابطه بهره مندي از مصالح، هندسه وروح زمان در پايداري معماري

 

739. بررسي رابطه بين برپايي نمايشهاي خياباني و سرمايه اجتماعي درفضاهاي شهري تهران

 

740. بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي شهري شهروندان ساروي

 

741. بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان درمديريت محيط زيست و سلامت شهري

 

742. بررسي رابطه ي هوش فضايي و معماري بومي درفضاهاي شهري نمونه ي موردي: شهرساري

 

743. بررسي راه هاي ساماندهي بافت فرسوده شهرزاهدان درجهت تحقق طرح تفصيلي چالشها؛راهكار موردشناسي ، محله شيرآباد

 

744. بررسي راهكار هاي ارتقاء كيفيت محيط هاي شهري با تاكيد بر ميادين شهري

 

745. بررسي راهكارهاي ارتقاء كيفيت درساخت ونگهداري به منظورافزايش عمرساختمانها وجلوگيري ازايجادمجددبافت فرسوده

 

746. بررسي راهكارهاي جايگزين حمل و نقل درمديريت بحران زلزله

 

747. بررسي راهكارهاي ساماندهي وتوانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي بابهره گيري ازروش Anp نمونه موردي باغ شهرتاريخي مراغه

 

748. بررسي راهكارهاي طراحي مسكن در بهينه سازي مصرف انرژي شهر تهران

 

749. بررسي راهكارهاي ممكن براي كاهش تصادفات ناشي ازترافيك وخستگي رانندگان

 

750. بررسي رفتار اتصال نيمه گيردار با نبشي نشيمن و ورق فوقاني پارويي - كله گاوي شكل به روش اجزاي محدود

 

751. بررسي رفتار اتصال نيمه گيردار با نبشي نشيمن و ورق فوقاني مستطيلي شكل به روش اجزاي محدود

 

752. بررسي رفتار بتن پر شده در لوله - CFT با مقطع گرد بدون بار محوري

 

753. بررسي رفتار برشي و خمشي دال هاي مجوف داراي گوي هاي پلاستيكي

 

754. بررسي رفتار خاك گچي منطقه اركان بجنورد و تثبيت آن با آهك

 

755. بررسي رفتار خاك گچي منطقه اركان بجنورد و تثبيت آن با سيمان

 

756. بررسي رفتار دال هاي بتني در شرايط زنجيره اي و مقاوم سازي آنها به كمك الياف FRP با استفاده از نرم افزار اجزا محدود

 

757. بررسي رفتار سازه هاي بتني و فولادي دراثرزلزله 21 مرداد 1391اهر، هريس و ورزقان

 

758. بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل ها با تغييرات طول اعضا

 

759. بررسي رفتار شمع تحت نيروي افقي به روش المان محدود

 

760. بررسي رفتار ماسه بهسازي شده با سيمان گوگردي با دستگاه برش مستقيم و روابط تجربي بدست آمده از آن

 

761. بررسي رفتاراتصال با مقطع كاهش يافته به روش اجزاي محدود

 

762. بررسي رفتاراتصالات صفحه انتهايي باسيستم ستون - درختي

 

763. بررسي رفتارتيربتني مسلح شده با ميلگردهاي پليمري تحت بارگذاري ديناميكي

 

764. بررسي رفتارچرخه اي اتصال تيرI شكل به ستون قوطي توسط اتصال صفحه كناري با ورق هاي ذوزنقه اي شكل

 

765. بررسي رفتارديناميكي اتصالات آكاردونيك A-W RBS درقابهاي خمشي فولادي

 

766. بررسي رفتارديناميكي تيربتني مسلح شده با ميلگردهاي پليمري

 

767. بررسي رفتارزمينه لرزه هاي نيمه فعال دراثرتنظيم شتاب كل سازه اي

 

768. بررسي رفتارسازه اي گنبدهاي بتن آرمه با فرم هندسي ايراني تحت اثربارزلزله

 

769. بررسي رفتارسازه اي وديناميكي آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي

 

770. بررسي رفتارسازه و تخريب پيشرونده درسازه هاي كوتاه با سيستم دوگانه و سيستم قاب خمشي

 

771. بررسي رفتارستون بتني مسلح شده با ميلگردهاي پليمري تحت باراستاتيكي

 

772. بررسي رفتارستونهاي مركب فولادي محاط دربتن

 

773. بررسي رفتارسيستم هاي دوگانه قاب - ديوار درساختمانهاي بلند به روش تحليل هاي سه بعدي

 

774. بررسي رفتارسيستم هاي مقاوم جانبي مختلف بااستفاده ازجداگرلرزه اي لاستيكي - سربي

 

775. بررسي رفتارشبكه هاي تخت تاشوقيچي سان تحت بارهاي لرزه اي درراستاي افقي وقائم براساس سطوح عملكرد

 

776. بررسي رفتارعملكردي قابهاي بتن آرمه مقاوم سازي شده با مهاربندهاي فولادي هم محور CBF

 

777. بررسي رفتارغيرخطي اتصالات تيربه ستون قابهاي خمشي بتن مسلح تحت اثربارهاي لرزه اي با خصوصيات تكتونيكي مختلف

 

778. بررسي رفتارغيرخطي ديواربرشي فولادي بااشكال مختلف بازشوي لبه دار

 

779. بررسي رفتارلرزه اي خارج ازصفحه ديواربنايي تقويت شده به همراه قاب بتني

 

780. بررسي رفتارلرزه اي ديوارهاي برشي فولادي موج دارتك و متقاطع

 

781. بررسي رفتارلرزه اي سازه باوبدون ميراگراصطكاكي پال

 

782. بررسي رفتارلرزه اي سازه هاي ديواربرشي بتني با استفاده ازآلياژهاي حافظه دار

 

783. بررسي رفتارلرزه اي قابهاي بتني دربرابرزلزله هاي متوالي بادرنظرگرفتن اثرنامنظمي درارتفاع

 

784. بررسي رفتارلرزه اي قابهاي خمشي متوسط مهاربندي فولادي داراي طبقه نرم درحوزه هاي نزديك ودورازگسل ازلحاظ انرژي

 

785. بررسي رفتارلرزه اي قابهاي داراي بادبندزيپي بااتصالات AW-RBS

 

786. بررسي رفتارلرزه اي قابهاي فولادي بابادبندهم مركزطراحي شده براساس تغييرمكان مستقيم

 

787. بررسي رفتارلرزه اي قابهاي مهاربندي با ستون زيپر درنزديك گسل

 

788. بررسي رفتارلرزه اي و ضريب رفتارسازه هاي فضاكارگنبدي دولايه

 

789. بررسي رفتارماسه بهسازي شده باسيمان گوگردي بادستگاه برش مستقيم وروابط تجربي بدست آمده ازآن

 

790. بررسي رفتارماسه ي مسلح با رشته هاي مجزا با توزيع تصادفي بادستگاه سه محوري

 

791. بررسي رفتارمستهلك كننده هاي انرژي درمقاوم سازي صفحات فولادي درمقابل انفجار

 

792. بررسي رفتارومقاومت ديوارهاي باربرسنگي دربرابر زلزله

 

793. بررسي روابط مقاومت دربسترثابت و متحرك ومدل هيدروليكي دررودخانه سياهرود

 

794. بررسي روانشناسي رنگ و بهينه سازي مصرف انرژي در مجموعه هاي فرهنگي ورزشي

 

795. بررسي روانگرايي خاكها وروشهاي پيشگيري ازآن

 

796. بررسي روش تحليلي اجزاء محدود در طراحي پيهاي موجود در بستر دريا

 

797. بررسي روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار جهت تقويت برشي تير بتني مسلح با ورقهاي FRP

 

798. بررسي روش نوين بازيافت ضايعات شيشه درتوليد بتن خودمتراكم

 

799. بررسي روش هاي پايدارسازي گود هاي عميق درون شهري

 

800. بررسي روش هاي غيرمستقيم تخمين مقاومت كششي برزيلي سنگ هاي آهكي سازند اليكا

 

 

801. بررسي روش هاي مختلف حفاظت دامنه هاي سدهاي خاكي

 

802. بررسي روش هاي نوين حمل و نقل بتن

 

803. بررسي روشهاي طراحي سازه هاي سردنورد شده مقاوم دربرابر آتش

 

804. بررسي روشهاي محاسبه ي نيروها درمحل اتصال ورق بادبند به تيروستون و ارائه ي روش جديد خرپاي اصلاح شده

 

805. بررسي روند تغييرات فشار آب منفذي در بدنه و پي سد كبودوال در دوران ساخت با استفاده از نتايج ابزار دقيق و مقايسه آن با نتايج تحليلي

 

806. بررسي روند طراحي خانه هاي خورشيدي با استفاده از فناوري نانو

 

807. بررسي روند وعلل بروزعناصرمعماري غربي درتهران معاصرباتمركزبرنماي ساختمان

 

808. بررسي روندتغييرات غلظت نيترات درآبخوان كرج وارتباط آن باشبكه جمع آوري فاضلاب

 

809. بررسي روندتوسعه مكاني - زماني شهرستان سلماس باتاكيدبرتوسعه فيزيكي به كمك مدل اتوماتاي سلولي

 

810. بررسي روندرسوبگذاري درمخزن سدعلويان بااستفاده ازمدل MIKE3

 

811. بررسي روندشكل گيري واحدهاي همسايگي باهدف ايجادگروه هاي اجتماعي پايدار

 

812. بررسي روندطراحي مركزورزشهاي آبي بين المللي تهران بارويكردپايداري

 

813. بررسي رويكردهاي نگهداشت انرژي باد در ساختمان هاي بلند

 

814. بررسي رويكردي تحليلي برجداافتادگي بافتهاي فرسوده شهري ازكليت مجموعه شهري نمونه موردي: محله سنگ سياه شيراز

 

815. بررسي ريسك هاي پروژه هاي راهسازي در ايران به عنوان يك كشور درحال توسعه

 

816. بررسي زاويه بهينه استقرار ژئوسنتتيك ها در شيرواني خاكي مورد نظر به هدف افزايش ضريب اطمينان در مقابل گسيختگي برشي

 

817. بررسي زبان الگوي معماري مسكوني معاصربا رويكرد نقد ضوابط شهرداري

 

818. بررسي زمينه هاوعوامل موثردرتغييركاربري فضاهاي سبزشهري تهران

 

819. بررسي زمينه هاي موثر در طراحي مجتمع هاي مسكوني با رويكرد حريم شخصي در شهرسازي امروزي ايران

 

820. بررسي زيباشناسي ازديدگاه معماري اسلامي بارويكردمساجدنمونه موردي مسجدجامع قزوين

 

821. بررسي زيبايي شناسي از ذهن تا عين ، و ازادراك تا مفهوم درمعماري

 

822. بررسي زيرساخت هاي شهر مشهد براي دستيابي به اصول معماري و شهرسازي پايدار

 

823. بررسي زيرساخت هاي شهرتبريز براي دستيابي به اصول معماري و شهرسازي پايدار

 

824. بررسي ژئوفيزيكي وژئوتكنيكي ترانشه شماره 1 راه آهن ميانه - اردبيل براي شناسايي زون هاي سست و ناپايدار

 

825. بررسي ساختار اماكن زيرزميني و صخرهاي در معماري بومي جهان با رويكرد پايداري

 

826. بررسي ساختارفضايي سلسله مراتبي الگوي نظام اسكان منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده ازمدل تاپسيس فازي

 

827. بررسي ساختارهويتي پست مدرنيسم وتاثير آن درمعماري مجتمع هاي تجاري نمونه موردي شهرشيراز

 

828. بررسي ساختمانهاي بامصالح بنايي شهرستان نهاوند ازنظررعايت اصول آيين نامه 2800

 

829. بررسي ساختمانهاي نوسازشيرازدرخصوص امكان يا محدوديت دربهره گيري مناسب ازانرژي خورشيدي

 

830. بررسي سازگاري اصول معماري و صنعتي سازي در راستاي افزايش سطح مطلوبيت متقاضيان

 

831. بررسي سازمان فضايي ابواب البر مظفريه درايجادفضايي شهري بااستفاده ازعامل پايدارمحور تجاري

 

832. بررسي سامانه معنايي درمعماري خانه هاي تاريخي شهريزد

 

833. بررسي سرعت نرخ تردد در آيين نامه كشور هاي مختلف

 

834. بررسي سطح عملكرد حاصل ازاعمال روشهاي مختلف بهسازي لرزه اي برروي ساختمانهاي آموزشي مطالعه موردي

 

835. بررسي سياست مسكن مهردرارتباط باقابليت توسعه درون زاباتاكيدبربافت فرسوده نمونه موردي: مسكن مهربوشهر

 

836. بررسي سياست هاي دولت دربهبودبافت فرسوده شهري درايران

 

837. بررسي سيرتحول تجلي هويت درسبكهاي معماري ايراني - اسلامي؛مبتني برشرايط عام و خاص دوران اسلامي؛مطالعه موردي حكومت هاي سلجوقيان تا قاجاريه

 

838. بررسي سيستم حمل و نقل عمومي وريلي ونقش آن درتوسعه پايدارشهري نمونه موردي: كرمانشاه

 

839. بررسي سيستم فتوولتاييك در ساختمانهاي هزاره سوم

 

840. بررسي سيستم هاي كنترل غيرفعال به منظور استهلاك انرژي لرزه اي سازه

 

841. بررسي سيستم هاي نوين وتاثير آن درمعماري پايدار

 

842. بررسي سيستمهاي فتوولتائيك يكپارچه با ساختمان در معماري نوين

 

843. بررسي سيستمهاي نوين ساختماني از نظرتاثيرات زيست محيطي

 

844. بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي و معماري همساز با اقليم شهرستان شاهرود

 

845. بررسي شاخصهاي اجتماعي مسكن باتاكيدبرشهرسالم نمونه موردي شهركردكوي

 

846. بررسي شاخصهاي اوليه تاثيرگذاردرطراحي ساختمانهاي بلندبارويكردي برمفاهيم پايداري

 

847. بررسي شاخصهاي بومي معماري استان خراسان شمالي - نمونه موردي: شهرستان بجنورد

 

848. بررسي شاخصهاي پايداري محلات بارويكردبومگرايي ECO-city نمونه موردي: شهرفين استان هرمزگان

 

849. بررسي شاخصهاي گرفتگي كلوئيدي غشاهاي اسمزمعكوس - RO - و نانوفيلتر - NF - در فيلتراسيون آب

 

850. بررسي شاخصهاي موثربرپايداري فضاي شهري باگرايش تعاملات اجتماعي نمونه موردي؛ميدان امام خميني شهرهمدان

 

851. بررسي شكست ناشي ازپديده ايجادلوله Piping درسدهاي خاكي مطالعه موردي: سدعلويان وسدآيدوغموش

 

852. بررسي شكل پذيري و رفتارخرابي شبكه هاي دولايه فضاكار تخت با تكيه گاه هاي مختلف

 

853. بررسي شكل گيري امواج دم خروسي پايين دست پايههاي شوت

 

854. بررسي ضرايب هم ارزي كاربريهاي خدمات رفاه عمومي درجذب سفرهاي شهري مطالعه موردي:شهرساري

 

855. بررسي ضربه موج نوساني سيال به سقف مخازن استوانه اي فولادي روزميني به كمك آزمايشهاي ميزلرزان

 

856. بررسي ضرورت نقش طبيعت در معماري معاصر - از خردگرايي دوران مدرن تا طبيعت مداري پست مدرن

 

857. بررسي ضرورت واهميت احداث پياده روهاي شهري به عنوان فضاهاي فراموش شده ازديدگاه برنامه ريزي شهري

 

858. بررسي ضريب تخليه دبي بر روي سرريز سد ملاصدرا توسط مدل فيزيكي با مقياس كوچك

 

859. بررسي ضريب رفتار سازه هاي كوتاه و متوسط مهاربندي شده با مهاربند كمانش ناپذير با چيدمان مختلف

 

860. بررسي ضريب رفتارپيشنهادي آيين نامه ها درطراحي پل هاي بتني با سيستم جداسازي لرزه اي

 

861. بررسي ضريب رفتارسازه هاي LSF بامهاربندي ازجنس ديواربرشي فولادي باورق گالوانيزه

 

862. بررسي ضعف هاومشكلات پياده روهاي شهراصفهان وارائه راهكاربراي رفع آنها به منظور دستيابي به حمل ونقلي پايداروانسان محور

 

863. بررسي ضوابط استاندارد 2800 ايران براي مقياس كردن شتابنگاشت ها

 

864. بررسي طول تيرپيوند درتعيين برش پايه تخت تحليل ديناميكي غيرخطي درسيستم ديواربرشي فولادي كوپله بااتصال صلب

 

865. بررسي ظرفيت آبدهي آب زيرزميني دشت مرند بااستفاده ازمدل پويايي سيستم ها

 

866. بررسي ظرفيت هاي قانوني شوراها وصيانت ازحقوق شهروندي

 

867. بررسي عددي الگوي جريان در تقاطع كانال هاي باز مستقيم و قوسي شكل

 

868. بررسي عددي تاثير تقويت دو طرفهي تيرورق با پوشش بتني بر رفتار وعملكرد آن

 

869. بررسي عددي تاثير شيب ديواره گودبرداري و مشخصات خاك در زاويه بهينه قرارگيري ميخ ها

 

870. بررسي عددي تاثير عرض كانال بر ناحيه جداشدگي جريان پيرامون آبشكن T شكل مستقر در قوس 09 درجه با استفاده از نرم افزار FLOW - 3D

 

871. بررسي عددي تاثيرتوسعه ناحيه اتصال تير ستون بتني تحت بارلرزه اي

 

872. بررسي عددي تاثيرهندسه سوراخكاري صفحه اتصال درپديده گسيختگي برش قالبي

 

873. بررسي عددي تغييرات مرحله اي ضريب ايمني پايداري سد خاكي چيتگر

 

874. بررسي عددي تقويت برشي تيرهاي بتن مسلح با استفاده ازالياف FRP

 

875. بررسي عددي توزيع نيروي محوري درالمانهاي ريزشمع و ميخ درديواره هاي گودبرداري شده توسط اين دوروش تركيبي

 

876. بررسي عددي رفتار گروه شمع قائم در خاك هاي لايه اي تحت اثر بارجانبي ديناميكي با در نظر گرفتن اندر كنش خاك شمع

 

877. بررسي عددي رفتارداخل صفحه سقف هاي طاق ضربي تقويت شده با روش مهارضربدري

 

878. بررسي عددي نقش حفاظ خاكي دركاهش اتلاف انرژي دراطراف ساختمان بااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي

 

879. بررسي عددي نوسانات تراز سطح آب درون حوضچه و پيرامون بندرفريدونكنار بر اثر امواج ساحلي

 

880. بررسي علل افزايش قيمت تمام شدهي پيمان هاي فني و ساختماني و ارايه راهكارهاي اصلاحي - مطالعه موردي شيرين شهر اهواز

 

881. بررسي علل تاخيرات پروژه هاي ساختماني با استفاده از شاخص RII

 

882. بررسي علل شكل گيري هشتي در معماري ايراني اسلامي با مقايسه ي عنصر هشتي در دو اقليم گرم و خشك و معتدل و مرطوب

 

883. بررسي علل عدم تماييز ساختاربناهاي معاصردراقليم هاي مختلف وارائه راهكارهاي موثربااستفاده ازتكنيكهاي ايراني معماري پايدار

 

884. بررسي عملكرد اتصالات تير ستون در سازه هاي بتن مسلح تحت بارچرخه اي به روش اجزاء محدود

 

885. بررسي عملكرد انواع سرمته هاي حفاري در معدن سنگ آهن گل گهر

 

886. بررسي عملكرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود

 

887. بررسي عملكرد بتن حاوي نانو سيليس، ميكرو سيليس ومتاكائولن در معرض سولفات هاي منيزيم، سديم و آهن

 

888. بررسي عملكرد بتن سبك سازه اي در اثر افزايش دما

 

889. بررسي عملكرد پروژه بهسازي خاك به روش پيش بارگذاري با مقايسه نتايج مدلسازي عددي و ابزارگذاري مطالعه موردي

 

890. بررسي عملكرد حرارتي نماهاي داراي لايه هواي تهويه شونده با درز باز

 

891. بررسي عملكرد ديوارهاي برشي بتني توخالي با استفاده ازروش المان محدود

 

892. بررسي عملكرد سيستم هاي مقاوم سازه اي در ساختمان هاي بلند و كاربرد فناوري هاي نوين درصنعتي سازي ساختمان

 

893. بررسي عملكرد شهرجديد پرند درراستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدارشهري

 

894. بررسي عملكرد گروهي شمعهاي پافيلي - پاپهن در مقابله با نيروهاي كششي با استفاده از روش عددي

 

895. بررسي عملكرد مدلهاي عصبي فازي و نرو فازي موجكي در تخمين هيدروگراف سيل به منظور مديريت بهينه منابع آب - مطالعه موردي حوزه آبريز تجن

 

896. بررسي عملكرد مهندسي ارزش در پروژههاي ساختماني با استفاده ازعملگر HWA

 

897. بررسي عملكرد همسوي معماري پايدار ونانوفناوري و تاثير محصولات نانوساختار در دست يابي به اهداف معماري پايدار

 

898. بررسي عملكرداتصال خمشي WCPF دربرابر خرابي پيش رونده

 

899. بررسي عملكردبادبندهاي واگرا درحوزه هاي نزديك ودورازگسل

 

900. بررسي عملكردروشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي براي سازه هاي قاب خمشي فلزي تحت اثرزمين لرزه هاي نزديك گسل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

901. بررسي عملكردسازه اي عرشه كامپوزيتي سلولي با مقطع ذوزنقه اي

 

902. بررسي عملكردسامانه هاي بام سبزدرپايداري و تنظيم شرايط محيطي ساختمان

 

903. بررسي عملكردسيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و ديواربرشي فولادي نازك به روش طيف ظرفيت

 

904. بررسي عملكردقابهاي بامهاربندي واگرا درزلزله هاي گذشته

 

905. بررسي عملكردلرزه اي يك قاب بتن آرمه به وسيله تحليل استاتيكي غيرخطي پوش آور

 

906. بررسي عملكردميراگرهاي جرمي تنظيم شونده درسازه هاي كوتاه و متوسط با استفاده ازكنترل فازي

 

907. بررسي عملكردميراگرهاي جرمي چندگانه سري و موازي با پارامترهاي بهينه تحت بارلرزه اي

 

908. بررسي عملكردوتعيين ضرايب سينيتيك فرايندبيولوژيكي سيستم لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان قدس سنندج

 

909. بررسي عناصر محيط طبيعي در تهويه مطبوع منفعل - مطالعه ي موردي شهر يزد، ايران

 

910. بررسي عناصرفضايي مناطق شهري به منظور مديريت بهينه اوقات فراغت و گردشگري شهري

 

911. بررسي عوامل اجتماعي تاثيرگذار برپياده سازي شهرالكترونيك درسبزوار

 

912. بررسي عوامل اقليمي وتعيين كارائي اقليمي مدارس دوره پهلوي شيرازنمونه موردي مطالعه هنرستان حبيب بن مظاهر

 

913. بررسي عوامل پايداري اجتماعي در طراحي مجتمع هاي مسكوني

 

914. بررسي عوامل تاثير گذار بر آسايش درمحدوده فضاهاي آموزشي مطالعات موردي دبيرستان موفقيان تهران

 

915. بررسي عوامل تاثيرگذاردرترافيك ميدان تجريش تهران

 

916. بررسي عوامل كالبدي و عملكردي تأثيرگذاربرپايداري يك محله در بافت فرسوده مطالعه موردي محله گازران شهر

 

917. بررسي عوامل كيفي تاثيرگذاردرسيماي شهرنمونه موردي خيابان فردوسي سنندج

 

918. بررسي عوامل مؤثر در طراحي محله پايدار با تكيه بر مفهوم پايداري اجتماعي

 

919. بررسي عوامل محيطي موجود در انتخاب مسير درفضاهاي مجازي و حقيقي مراكز تجاري با رويكردي بر رفتار فضايي تجربي - نمايشگاه بين المللي استان همدان

 

920. بررسي عوامل موثر بر تقويت تعاملات اجتماعي مبتني بر بستر كالبدي طرح

 

921. بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي سالمندان با نگرش به زندگي فعال در محله ي پايدار دوستدار سالمند

 

922. بررسي عوامل موثر برافزايش كيفيت نور طبيعي روزدرساختمان هاي اداري نمونه هاي مورد بررسي : ساختمانهاي اداري شهر بم

 

923. بررسي عوامل موثر در چگونگي شكل گيري حياط مركزي در خانه هاي سنتي اقليم سرد - نمونه موردي: شهر اردبيل

 

924. بررسي عوامل موثر در گرايش پايين مردم براي استفاده از سيستم گرمايش از كف در ساختمان هاي شهر ساري

 

925. بررسي عوامل موثربرارتقاء سرزندگي درفضاهاي بازمسكوني

 

926. بررسي عوامل موثربرايجادقرارگاه رفتاري نمونه موردي چهارراه آبرسان تبريز

 

927. بررسي عوامل موثربرتعاملات اجتماعي درفضاهاي عمومي شهري با استفاده ازمدل AHP نمونه موردي: پارك الغديروملت شهرقزوين

 

928. بررسي عوامل موثربرتقويت تعاملات اجتماعي مبتني بربستركالبدي طرح

 

929. بررسي عوامل موثربرتوسعه گردشگري درمنطقه تفريحي وتوريستي كوهرنگ

 

930. بررسي عوامل موثربرشكل گيري معماري ساختمانهاي مسكوني قشرمرفه درتهران

 

931. بررسي عوامل موثربرفرسودگي فيزيكي بافت محله باباطاهرخرم آبادوارائه راهكارهايي درجهت بهبود آن

 

932. بررسي عوامل موثربرمقاومت پيوستگي ورق frp درتيرهاي بتني تقويت شده درخمش

 

933. بررسي عوامل موثرجهت دستيابي به توسعه پايدارباتاكيدبرشهرپايدار

 

934. بررسي عوامل موثردرايجادوتحول قرارگاه هاي رفتاري درفضاي عمومي؛نمونه موردي پارك حاشيه اي بلوارچمران درشيراز

 

935. بررسي عوامل موثردربهبود رفتارترافيكي رانندگان درايران

 

936. بررسي عوامل موثردرتصادفات اتوبوسهاي برون شهري بااستفاده ازمدل لوجيت

 

937. بررسي عوامل موثردرجهت گيري اقليمي بارويكرد پايداري دربافت شهري تبريزنمونه موردي: محله مقصوديه ومحله رشديه

 

938. بررسي عوامل موثردرشكل گيري معماري معاصرايران درتعامل با سنت

 

939. بررسي عوامل موثردرطراحي سطوح شهري و نقش آن ها درتغييرات دمايي جزايرگرمايي

 

940. بررسي عوامل موثرمعماري وشهرسازي دربازارخريدوفروش مسكن مناطق شمالي ايران مطالعه موردي: شهرساري

 

941. بررسي عوامل و راهكارهاي موثردرمشاركت مردم درنوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري - مطالعه موردي منطقه 20تهران

 

942. بررسي فاكتور پايداري براي سدهاي خاكي ناهمگن

 

943. بررسي فاكتور پايداري براي سدهاي خاكي همگن در حالت اشباع

 

944. بررسي فرم شهري و فرم ساختمان در مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر - مطالعه موردي كنترل حجم ساختمان در شهر تهران

 

945. بررسي فرم فيزيكي ساختمانهاي سنتي بر اساس شرايط اقليمي جهت صرفه جويي درمصرف انرژي - نمونه موردي : خانه هاي قديمي كرمان

 

946. بررسي فرم فيزيكي شهراروميه فشردگي شهري يا پراكنش شهري؟

 

947. بررسي فشارآب حفره اي درسدهاي خاكي بانرم افزارهاي Plaxis و Seep/w و مقايسه آن با نتايج ابزار دقيق مطالعه موردي سدكبودوال

 

948. بررسي فضاهاي نوين زندگي پيشرفت تكنولوژي ودگرگوني شهر

 

949. بررسي فلسفي تكنولوژي وتاثيرآن برانسان و معماري

 

950. بررسي فمر شهري وفرم ساختمان درمفهوم شناسي معماري وشهرسازي معاصرمطالعه موردي كنترل حجم ساختمان درشهرتهران

 

951. بررسي قابليت هاي گردشگري پايداردرحوزه درياچه اوان بااستفاده ازرويكردتحليل راهبردي Swot

 

952. بررسي قابليتها وتنگناهاي بناهاي تاريخي درتوسعه گردشگري شهربابل بااستفاده ازتكنيك swot

 

953. بررسي كارآيي مقاوم سازي ساختمان مسجد دانشگاه آزاد آستارا با استفاده از ژاكت بتني

 

954. بررسي كارايي غشاء انعطاف پذيربراي كنترل بارلرزه اي روي ديواره مخازن

 

955. بررسي كاربرد هاي آلياژ حافظه دار شكلي در مهندسي عمران

 

956. بررسي كاربردهاي ژئوتكستايلها

 

957. بررسي كاربردهاي سيستم اطلاعات مكاني gis درمديريت وبرنامه ريزي شهري

 

958. بررسي كاربري اراضي درشهرمهابادبااستفاده ازمدل Swot

 

959. بررسي كاهش توليد آلاينده هاي هوا با جايگزيني حمل و نقل جاده اي بامترومطالعه موردي مسير يزد - اردكان

 

960. بررسي كمي و كيفي پسماندهاي بيمارستاني وارائه راهكارهاي مديريتي جهت بهبود وضعيت فعلي مطالعه موردي بيمارستانهاي شهرآبادان

 

961. بررسي كيفيت آب رودخانه ايلگنه چاي درمحل تلاقي به آبراهه هاي اطراف معدن مس سونگون وسدآبگيري باطله هابااستفاده ازنرم افزار WQI-NSF

 

962. بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت امام زاده جعفر گچساران با استفاده ازGIS جهت مصارف كشاورزي

 

963. بررسي گنبد هاي سازه اي سنتي ايران و مقايسه تنش ها و جابجايي آن ها تحت بار گذاري استاتيكي

 

964. بررسي گونهشناسي و تدوين شاخصهاي موثر برگونهشناسي نمايشگاههاي جهاني معاصر

 

965. بررسي لرزه اي پايه پل منوريل با درنظر گرفتن اندركنش خاك و سازه

 

966. بررسي لرزه اي مخازن استوانه اي فولادي روزميني تحت ركوردهاي حوزه دور و حوزه نزديك

 

967. بررسي لرزه اي مخازن ذخيره مايعات استوانه اي روزميني بادرنظرگيري اندركنش سيال و مخزن

 

968. بررسي لزوم ايجاد سايهبانهاي هماهنگ بااقليم كويري ايران در بهينه سازي مصرف انرژي در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار

 

969. بررسي مانورمقابله بابحران درشركت آب وفاضلب استان زنجان بارويكردهماهنگي بين سازمان هاي متولي مديريت بحران

 

970. بررسي محاسن ومعايب انعقادقراردادبه روش EPC درپروژه هاي آب وفاضلاب

 

971. بررسي مدل تسليح درتقويت سازه هاي احداث شده با مصالح بنايي

 

972. بررسي مدل هاي آزمايشگاهي درمطالعه ي لرزه اي خطوط انتقال گاز مدفون

 

973. بررسي مدلهاي برآورد آب معادل ذوب برف و كاربرد تصاوير ماهوارهاي دربرفسنجي و توصيه مدل و ماهواره مناسب

 

974. بررسي مدلهاي پيش بيني تقاضاي سفرفعاليت مبنا وكاربرد آنها درتجزيه و تحليل سياست هاي حمل ونقل پايدار

 

975. بررسي مدلهاي رفتاري بتن به منظور شبيه سازي عملكرد تير - ستون هاي بتن مسلح با استفاده ازروش اجزاءمحدود

 

976. بررسي مديريت بحران سيلاب شهري درمشكين شهر

 

977. بررسي مديريت پسماندهاي شهري وبيمارستاني درشهركرج مطالعه موردي شهركرج

 

978. بررسي مسايل ومشكلات پاركينگهاي عمومي شهرنكاوارائه راهكارهاي لازم

 

979. بررسي مشخصه هاي جريان دوفازي درتندآبهاي پلكاني با مدل عددي ANSYS CFX

 

980. بررسي مطلوبيت فضاهاي گذران اوقات فراغت ازمنظرتوسعه پايدارشهرهاي جديدشهرجديد هشتگرد

 

981. بررسي معماري چوبي كرانه جنوبي درياي خزربه عنوان نمونه اي از معماري پايدار

 

982. بررسي معماري حمام هاي سنتي ايران درراستاي توسعه پايدار

 

983. بررسي معماري زمينه گرا از منظر بوم گرايي در شهرستان رامسر

 

984. بررسي معماري گونه هاي مختلف خانه هاي تاريخي شهر يزداز ديدگاه توسعه پايدار

 

985. بررسي معيارهاي مسكن مطلوب درطراحي مجتمع هاي مسكوني

 

986. بررسي معيارهاي مسكن مطلوب درطراحي مجتمع هاي مسكوني مورد طراحي مجموعه مسكوني گلشن شبستر

 

987. بررسي مفاهيم پايداري و تحليل آن درساختمان هاي سبز

 

988. بررسي مفاهيم زيبايي شناختي مسجد بر مبناي قرآن كريم

 

989. بررسي مفاهيم وراهكارهاي دستيابي به توسعه پايدارشهري

 

990. بررسي مفهوم فرم در معماري و شهرسازي معاصر

 

991. بررسي مفهوم فضا درمعماري مساجد اسلامي ايران با تأكيد بر نمادگرايي

 

992. بررسي مقاومت فشاري خاك ماسهاي بهسازي شده با سيمان گوگردي بادستگاه تك محوري و روابط تجربي بدست آمده از آن

 

993. بررسي مقاومت فشاري وكششي بتن سبك ساخته شده با پليمرهاي سوپرجاذب

 

994. بررسي مقايسه اي مجتمع هاي مسكوني آپارتماني و باغشهري مطالعه موردي: مجتمع هاي مسكوني دهكده ساحلي و كاكتوس گيلان

 

995. بررسي مكانيك شكست بتن پودري واكنشپذيرRPC تحت بارگذاري مود مركب بروشهاي عددي و آزمايشگاهي

 

996. بررسي مكانيكي تأثيرات حل آهك بر اساس خصوصيات بتن تركيبي مضاعف نانوSio2

 

997. بررسي منحني ممان دوران اتصال پاي ستون به روش رياضياتي و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي

 

998. بررسي موانع آموزش معماري پايداردرايران

 

999. بررسي موانع اقتصادي اجراي شهرداري الكترونيك ازنظر شهروندان وكاركنان شهرداري تهران

 

1000. بررسي موانع پويايي وبهسازي ونوسازي بافت قديمي شهر تبريز - محله قره آغاج

 

 

1001. بررسي مولفه هاي روانشناختي وكالبدي تاثيرگذاربرامنيت محيط

 

1002. بررسي مولفه هاي موثر پايداري اجتماعي درفضاهاي آييني

 

1003. بررسي ميادين حس تعلق وعوامل موثردرسرزندگي ميادين شهري نمونه موردي،ميدان انقلاب بوشهر

 

1004. بررسي ميراگرهاي ويسكوز وسطح عملكردي آنها دربهسازي لرزه اي سازه ها

 

1005. بررسي ميزان آشنايي شهروندان با بازارهاي شهرداري بارويكرد تبليغات موثربراي جذب شهروندان به بازارها نمونه موردي: بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بارشهرداري مشهد

 

1006. بررسي ميزان اصطكاك و انتقال حرارت در سازه هاي كانالي شكل با هندسه پله به روش عددي

 

1007. بررسي ميزان اهميت اثرات زيست محيطي بام سبزبرشهرهاي ايران بااستفاده ازمدل ahp

 

1008. بررسي ميزان تطابق ادراك شهروندان از نماهاي شهري، با معيارهاي طراحي - نمونه موردي: خيابان اعلم الهدي، شهر رشت

 

1009. بررسي ميزان رضايتمندي زائران ازامكانات فضاهاي گردشگري مذهبي مطالعه موردي آرامگاه خواجه ربيع مشهد

 

1010. بررسي ميزان سازگاري محله هاي شهرك و فرهنگيان مهاباد بااصول رشدهوشمند

 

1011. بررسي ميزان كاهش مصرف انرژي با افزودن مواد تغيير فاز دهنده برعملكرد حرارتي بام سبز با رويكرد توسعه پايدار

 

1012. بررسي ميزان مشاركت شهروندان درتدوين حقوق وقوانين شهري

 

1013. بررسي ميزان موفقيت طرح هاي هويت بخشي فضاهاي گمشده شهري با استفاده ازفرايند تحليل سلسله مراتبي AHP مركزمحله آخوند قزوين

 

1014. بررسي ميزان نشت و گزينه هاي آب بندي پي آبرفتي سدمخزني باراندوز بااستفاده ازنرم افزار SEEP/W

 

1015. بررسي ميزان نشست پي هاي كم عمق درمسر خط يك قطارشهري تبريز مطالعه موردي حدفاصل چهارراه آبرساني تا ميدان شهرداري

 

1016. بررسي ناپايداري سدهاي بتني وزني دربرابرلغزش درمحل تماس كف سدوفونداسيون با استفاده ازنرم افزار ABAQUS and RS-DAM

 

1017. بررسي نانوزايكوسيل وقابليت استفاده ازآن درحفاظت ومقاوم سازي بناهاي تاريخي

 

1018. بررسي نتايج حاصل ازابزردقيق و مدلسازي روش المان محدود درپايدارسازي شيرواني هاي خاكي توسط شمع هاي بتني درجا

 

1019. بررسي نحوه توزيع ميلگردهاي طولي و عرضي برعملكرد ديواربرشي كوتاه

 

1020. بررسي نحوه سفرمشتريان بازارهاي روز دركلانشهرها بارويكردتوسعه پايدارمطالعه موردي: كلانشهرمشهد

 

1021. بررسي نحوه عملكرد پديده قنات از دريچه نظريه آشوب

 

1022. بررسي نحوه محله بندي وخصوصيات اجتماعي و ساختاري محلات درشهرقزوين

 

1023. بررسي نحوه ي انتشار آلاينده هاي هيدروكربني در خاك تحت شرائط مختلف

 

1024. بررسي نشت وگراديان هيدروليكي درسدخاكي علويان مراغه

 

1025. بررسي نشست در سد هاي خاكي با نرم افزارهاي Seep/w و PLAXIS - مطالعه ي موردي سد كبودوال

 

1026. بررسي نشست رس سست مسلح شده باستونهاي سنگي

 

1027. بررسي نشست سيكلي دو شالوده نواري نزديك هم، روي بستر ماسه اي مسلح شده با ژئوگريد

 

1028. بررسي نقش آتريمها در مصرف و كنترل انرژي در مراكز تجاري در هزاره سوم و معماري معاصرايران

 

1029. بررسي نقش آلودگي بصري بركيفيت فضاي شهري سرزندگي شهري نمونه موردي: باغ شهرتاريخي مراغه

 

1030. بررسي نقش استراتژي هاي توسعه شهري CDS برمديريت محيط زيست شهري نمونه موردي: شهربابلسر

 

1031. بررسي نقش استفاده ازفن آوري مدل سازي اطلاعات ساختمان BIM درجهت دستيابي به معماري پايدار

 

1032. بررسي نقش بلند مرتبه سازي در توسعه پايدار مناطق فرسوده شهر تهران

 

1033. بررسي نقش پاتوقهاي شهري در افزايش تعاملات اجتماعي در شهر اردبيل

 

1034. بررسي نقش پلكسيسازي مسكن جمعي در صرفهجويي مصرف انرژي، احياي حس همسايگي و افزايش تعاملات اجتماعي در اقليم سرد

 

1035. بررسي نقش پوزولان طبيعي تفتان و ميكروسيليس بر خواص بتن

 

1036. بررسي نقش تغييرمحله به مجتمع هاي مسكوني درافزايش ناهنجاريهاي رواني نمونه موردي شهرك اكباتان

 

1037. بررسي نقش حجاب و محرميت در معماري اسلامي وروز ايران

 

1038. بررسي نقش حضور طبيعت در رضايتمندي دانشجويان از دانشگاه

 

1039. بررسي نقش حياط مركزي و نسبت مساحت اجزاء تشكيل دهنده آن در پايداري محيطي - نمونه موردي: خانه هاي قاجاري شيراز

 

1040. بررسي نقش حياطهاي خانه هاي اصيل ايراني ولزوم تلفيق فضاهاي بازوبسته درجهت نيل به پايداري شهرهاي ايراني

 

1041. بررسي نقش خيابان وپايداري اجتماعي درتوسعه پايدارشهرمطالعه موردي خيابان انقلاب تهران

 

1042. بررسي نقش روسازي درايجادصداناشي ازاثرتاير وروسازي

 

1043. بررسي نقش ساختارهاي متحرك و باز و بسته شونده در دستيابي به يك معماري انعطافپذير

 

1044. بررسي نقش طرحهاي تفكيكي بنيادمسكن بربافت ومعماري روستاها بااستفاده ازمدل تحليلي Swot موردمطالعه: روستاي نوده درشهرستان بجنورد

 

1045. بررسي نقش عوامل كالبدي درايجادفضاهاي بي دفاع شهري دربافت هاي فرسوده به روش cpted نمونه موردي محله ساغريسازان رشت

 

1046. بررسي نقش فضاهاي سبزشهري درارتقاء سلامت رواني افرادجامعه

 

1047. بررسي نقش فضاهاي فرهنگي بر هويت بخشي شهرمورد مطالعه: تئاتر شهر تبريز

 

1048. بررسي نقش فضاي كنترل نشده يا حائل درمعماري بومي مسكن همدان

 

1049. بررسي نقش فوق روان كننده هاي vma در راستاي اصلاح الگوي مصرف سيمان در بتن

 

1050. بررسي نقش محيط كالبدي برهويت شهري محله هاي ساغريسازان وگلساررشت

 

1051. بررسي نقش معماري در مصرف انرژي و تغييرات اقليمي

 

1052. بررسي نقش معماري موزه درتقويت مفهوم هويت درشهرهاي آينده

 

1053. بررسي نقش نمادهاي اسلامي درمعماري بناهاي شهرزنجان

 

1054. بررسي نقش نورپردازي درسرزندگي فضاهاي شهري

 

1055. بررسي نقش و تاثير ژئوسنتتيك ها در كنترل ترك هاي انعكاسي رويه آسفالتي

 

1056. بررسي نقش و كاربرد نور در معماري اسلامي - نمونه موردي بازار تبريز

 

1057. بررسي نقش واثرات زيارت برفضاهاي تجاري بافت اطراف حرم مطهررضوي درشهرمشهد

 

1058. بررسي نقش وجايگاه تئوري شهرفشرده درارتقاء كيفيت زندگي ازمنظرتوسعه ي پايدار

 

1059. بررسي نقش وكاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS درتوسعه پايدارشهري

 

1060. بررسي نقوش و تزئينات خاص مساجدو مسجد مدرسه هاي شهر قزوين

 

1061. بررسي نماهاي پاسخگو جهت دستيابي به اهداف زيست محيطي در بناهاي اداري

 

1062. بررسي نماي شيشه اي دوجداره در جهت برقراري تعادل حرارتي در ساختمان با رويكرد پايداري محيطي در شهر صنعتي كاوه

 

1063. بررسي نمودفولدينگ دربازار تبريز

 

1064. بررسي نمودهاي معماري پايدار در معماري مازندران

 

1065. بررسي نيروهاي جانبي استاندارد2800ويرايش اول، دوم، سوم و پيش نويس ويرايش چهارم، جهت تقويت سيستم هاي بتني مقاوم جانبي

 

1066. بررسي و ارزيابي تخريب بتن براثربارانهاي اسيدي

 

1067. بررسي و ارزيابي چگونگي نانومعماري پايدار چشم اندازي نو در كاهش مصرف انرژي

 

1068. بررسي و ارزيابي عمق و طول بهينه لايه هاي مسلح سازژئوتكستايل درافزايش ظرفيت باربري خاك

 

1069. بررسي و ارزيابي فلاشينگ در سدها توسط نرم افزار SSIIM2 - مطالعه موردي سد شهيد عباسپور

 

1070. بررسي و امكان سنجي ايجاد متلهاي صخره اي در ايران

 

1071. بررسي و بازشناسي ماهيت فلسفي زيبايي درمعماري منظر

 

1072. بررسي و برازش توابع چگالي احتمال مناسب براي تعدادحوادث شبكه هاي توزيع آب شرب شهري درسطح شهرستانهاي استان زنجان

 

1073. بررسي و بهبود شرايط پايداري خاكريزهاي پساب كارخانه فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان

 

1074. بررسي و تجزيه وتحليل آزمايشگاهي مقاومت خمشي و چقرمگي دربتن هاي خودتراكم اليافي

 

1075. بررسي و تحليل الگوهاي معماري پايدار، موردمطالعاتي بافت بومي دزفول

 

1076. بررسي و تحليل الگوي مساكن معماري سنتي ايران (دراقليم هاي چهارگانه با تاكيد برشهر اردبيل)

 

1077. بررسي و تحليل پايداري شهري درسكونتگاه هاي غيررسمي درايران نمونه موردي: محله عباس آبادشهرسنندج

 

1078. بررسي و تحليل پلان و فضا از منظر زيبايي شناختي و اقتصادي در مركز تجاري شهر ساري - با تاكيد بر چالش ها و مشكلات آن

 

1079. بررسي و تحليل درديدگاه هاي فلاسفه به عناصرطبيعت وتاثيرات آنها درمعماري

 

1080. بررسي و تحليل ديناميكي غيرخطي سدبتني وزني قبل و بعدازمقاوم سازي

 

1081. بررسي و تحليل سامانه فتوولتائيك تلفيقي - با رويكرد معمارانه

 

1082. بررسي و تحليل سطح ناپايداري درمحلات حاشيه نشين شهرستان ملايردراستان همدان

 

1083. بررسي و تحليل شاخص اقتصادبرجمعيت و كالبدوسيماي شهرمطالعه موردي شهرزابل

 

1084. بررسي و تحليل فروش مازادتراكم ساختماني نمونه موردي: كوي وليعصرشهرتبريز

 

1085. بررسي و تحليل فضاهاي آموزشي شهرقزوين و تطبيق آن با شرايط بهينه - مطالعه ي موردي : مدارس ابتدايي پسرانه ي رشادت و كابل البرز وراهنمايي دخترانه ي حاجي بهرامي و بهشتيان

 

1086. بررسي و تحليل كاربري تاسيسات وتجهيزات شهري باتاكيدبرشاخصهاي توسعه پايدارنمونه موردي: شهرچالوس

 

1087. بررسي و تحليل مسجد جامع ساري

 

1088. بررسي و تحليل مهاجرت ونحوه مكان گزيني گروه هاي اجتماعي درمحلات مختلف شهريزد

 

1089. بررسي و تحليل ميزان رضايتمندي شهروندان ازساخت وسازهاي جديد درخيابانهاي اصلي منتهي به حرم امام رضا (ع)

 

1090. بررسي و تحليل نقش مهاجرت دررشدكالبدي جمعيتي شهريزد طي سالهاي 1335-1385

 

1091. بررسي و تفسير آزمايشگاهي تأثير مقدار فوق روان كننده برخواص بتن خودتراكم حاوي لاستيك در فاز خميري

 

1092. بررسي و رابطه بين عدالت سازماني ادارك شده و رفتارشهروندسازماني كاركنان منطقه شهرداري ساري

 

1093. بررسي و رتبه بندي معيارهاي موثردرانتخاب مكان مناسب فروشگاه زنجيره اي

 

1094. بررسي و ساماندهي فضاهاي شهري درجهت افزايش حضور پذيري زنان

 

1095. بررسي و شبيهسازي لرزهاي نقص دوران داخل صفحه قاب در بادبند همگرا

 

1096. بررسي و شناخت مولفه هاي تبيين كننده كيفيت درفضاهاي بازشهري به منظوردستيابي به پايداري اجتماعي نمونه موردي: مجموعه ناهارخوران گرگان

 

1097. بررسي و شناسايي ريسك پروژه هاي بلند مرتبه اداري تجاري

 

1098. بررسي و شناسايي ناپيوستگي ها و عيوب موجود درجوشكاري سازه هاي فولادي

 

1099. بررسي و طراحي عناصرتوليد انرژي هاي تجديدپذيردربهينه سازي مصرف انرژي ساختمانها

 

1100. بررسي و مديريت ريسك هاي پيش از ساخت در پروژه هاي ساخت و سازمطالعه موردي : موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

 

 

1101. بررسي و مشكلات راهسازي در بيابانهاي ريگ روان

 

1102. بررسي و مطالعه تأثير فشار جانبي خاك در حالت تحليل استاتيكي سه بعدي و دو بعدي - غيرخطي و خطي بر روي ديوارهاي حائل انعطافپذير

 

1103. بررسي و مطالعه رفتار غير خطي قاب هاي فولادي تقويت شده با مهاربندهاي همگرا

 

1104. بررسي و مطالعه ويژگيهاي بتن سازه اي با مقاومت بالا HSC

 

1105. بررسي و مقايسه آناليز حساسيت نسبت به ضريب مانينگ - n مدلهاي HEC-RAS و MIKE11 - مطالعه موردي: رودخانه قرهسو

 

1106. بررسي و مقايسه بار رسوبات معلق رودخانه هاي سياهرود و تالار استان مازندران

 

1107. بررسي و مقايسه تطبيقي طراحي لرزه اي سازه ها بر اساس روشهاي تنش مجاز و حالت حدي در آيين نامه هاي معتبر طراحي

 

1108. بررسي و مقايسه روشهاي اجزامحدود و توابع پايداري درآناليز مرتبه دوم غيرخطي و غيرالاستيك پايداري قاب ها

 

1109. بررسي و مقايسه زمان بندي وهزينه پروژه بر اساس عملكرد واقعي واستاندارد PMBOK در پروژه هاي ساختماني - مطالعه موردي

 

1110. بررسي و مقايسه سازماندهي فضا در خانه هاي تاريخي و معاصر

 

1111. بررسي و مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربندهاي واگرا و زانويي درقابهاي فولادي

 

1112. بررسي و مقايسه عملكردآزمايشگاهي دريچه نيم استوانه اي باانحناء دربالا دست ودريچه كشويي

 

1113. بررسي و مقايسه مدلهاي تحليلي نرم افزاري و نمونه واقعي مهاربند كمانش ناپذير

 

1114. بررسي و مقايسه مدلهاي ظرفيت ميدان تك خطه و امكان سنجي استفاده ازآنها درايران

 

1115. بررسي و مقايسه مدول الاستيسيته ديناميكي بتن بامقاومت بالا بدست آمده ازدواستاندارد ASTM C597 , C215-.2 و نيز بررسي اثرتراكم برروي آن

 

1116. بررسي و مقايسه معيارهاي انتخاب پوشش سنگچين جهت حفاظت پايه هاي پل

 

1117. بررسي و مكان يابي فضاي سبزپارك هاي محله اي درراستاي توسعه پايدارزيست محيطي با اصول gis نمونه موردي: شهرمراغه

 

1118. بررسي و نقش معماري پايداردرحوزه معماري وتاثير آن برشهرپايدار

 

1119. بررسي وتحليل ظرفيت هاي گردشگري فرهنگي شهركرمان

 

1120. بررسي ورقهاي پلي اتيلن باتراكم بالا به منظوراستفاده درمدفن جامع زباله هاي شهري

 

1121. بررسي ورودي در معماري ايراني با نگاهي برورودي هاي دوره صفوي،قاجار و پهلوي براي طراحي ورودي هاي تعريف شده در بنا

 

1122. بررسي وضع موجود بازاردامغان وارزيابي عوامل موثردراولويت هاي طرح مرمت و ساماندهي مجموعه

 

1123. بررسي وضعيت حاشيه نشيني دركلان شهرهاي ايران باديدگاه پايدارنمونه موردي: كلانشهر تبريز

 

1124. بررسي وضعيت رفاهي وامنيت اجتماعي شهروندان ساروي

 

1125. بررسي وضعيت فضاي سبزشهراهواز دررابطه با پارامترهاي اقليمي

 

1126. بررسي وضعيت معماري و شهرسازي خيابانهاي ورودي شهرها - مطالعه موردي شهر داراب

 

1127. بررسي ومطالعه فرم بناها درزيباشناسي معماري مطالعه موردي بررسي تاثيرفرم ساختمانهاي مسكوني درزيباشناسي شهراروميه

 

1128. بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي بتن اليافي حاوي الياف فلزي قلابدار

 

1129. بررسي ويژگي هاي معماري سنتي ايران درطراحي اقليمي با رويكرد بهينه سازي انرژي - مطالعه موردي شهر همدان

 

1130. بررسي ويژگي هاي معماري سنتي در هويت بخشي روستاي ماسوله با رويكرد گونه شناسي بازشو

 

1131. بررسي ويژگيهاي سازه اي ومعماري سيستم شبكه ي قطري درساختمانهاي بلندمرتبه

 

1132. بررسي ويژگيهاي شكلي، فضايي و معنايي حياط مركزي در خانه هاي سنتي اقليم سرد و كوهستاني - نمونه موردي: شهر سنندج

 

1133. بررسي ويژگيهاي محلي سكونتگاه هاي غيررسمي ونحوه برخورد بااين سكونتگاه نمونه موردي مطالعه : شهرك صابر/مشهد

 

1134. بررسي ويژگيهاي مديريت بحرانهاي شهري مطالعه موردي شهرك بعثت تهران بزرگ

 

1135. بررسي ويژگيهاي مصالح هوشمند و تأثيرات آن در معماري پايدار

 

1136. بررسي ويژگيهاي معماري ايراني اسلامي درپايداري خانه هاي سنتي اصفهان

 

1137. بررسي ويژگيهاي ميادين ايراني - اسلامي جهت ارتقاء پاسخدهندگي فضايي باتاكيدبرالگوهاي رفتاري نمونه موردي: ميدان انقلاب سنندج

 

1138. بررسي هندسه و تقارن در پايداري ساختمانهاي كهن در برابر زمين لرزه بر اساس آيين نامههاي زلزله، نمونه موردي خانه باقري علي آباد كاشان

 

1139. بررسي هنر هاي همگاني در افزايش كيفيت فضاي شهري - نمونه موردي مجسمه هاي شهري و نقاشي ديواري

 

1140. بررسي هويت اسلامي باتكيه برنقش نمادها ونشانه درشهرسازي و معماري ايران

 

1141. بررسي هويت درفضاهاي تعامل شهري نمونه موردي شهرشيراز

 

1142. بررسي هويت گنبد در معماري ايراني

 

1143. بررسي هيدروالاستيك مخزن آب در دوحالت استاتيكي و ديناميكي تحت اثر نيروي ديناميكي زلزله

 

1144. بررسي هيدروديناميك بنادررودخانه اي كم عمق با استفاده ازمدل عددي دوبعدي

 

1145. بررسي هيدروليكي پروفيلهاي سطح جريان در مقاطع پلهاي رودخانه صوفي چاي مراغه

 

1146. بررسي هيدروليكي پروفيلهاي سطح جريان درمقاطع پلهاي رودخانه صوفي چاي مراغه

 

1147. بررسي،تحليل و كاربردشمع هاي مكشي

 

1148. برنامه ريزي ارتقاء كيفي فضاهاي عمومي شهري باتاكيد برابعادزيباشناختي ميدانهاي شهري نمونه موردي:ميدان انقلاب شهرسنندج

 

1149. برنامه ريزي استراتژيك جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهري درمحلات مسكوني كلانشهرهابااستفاده ازمدل تحليل شبكه اي ANP نمونه موردي: كلانشهرتبريز

 

1150. برنامه ريزي براي پايداركردن توسعه شهرهاي جديد باتاكيدبرمشاركت اجتماعي نمونه موردي: شهرجديد بهارستان

 

1151. برنامه ريزي براي محورتاريخي بازارنمونه موردي: بازارسرشوروفرش مشهد

 

1152. برنامه ريزي بلندمدت شهري بارويكردCDS نمونه موردي: شهرقدس

 

1153. برنامه ريزي پهنه هاي مستعدگردشگري دربافت هاي فرسوده شهري بارويكردتوسعه خلاق مدل شناسايي پهنه هاي زمينه ساز توسعه خلاق

 

1154. برنامه ريزي توسعه پايدارگردشگري براساس ارزيابي اقليم وسنجش ظرفيت پذيرش گردشگري نمونه موردي بجنورد

 

1155. برنامه ريزي راهبردي توسعه ي گردشگري پايداردرمحدوده ي بازارسنتي تبريز بااستفاده ازالگوي تحليل swot

 

1156. برنامه ريزي راهبردي توسعه ي گردشگري شهربجنورد بارويكرداحياءمجموعه ي تاريخي مفخم براساس تحليل swot

 

1157. برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل منطقه اي مطالعه موردي شهرستان طارم

 

1158. برنامه ريزي زيست محيطي راهبردي براي گشودن مشكلات زيست محيطي شهررشت و پيرامون

 

1159. برنامه ريزي فضايي راهبردي ظهورپارادايمي جديد دربرنامه ريزي

 

1160. برنامه ريزي فضايي راهبردي منطقه اي مطالعه ي موردي شهرستان طارم

 

1161. برنامه ريزي فضايي سيستماتيك

 

1162. برنامه ريزي كاربري زمين درشهرهاي زلزله خيزبااستفاده ازمدل Ahp درمحيط GIS نمونه موردي شهرتبريز

 

1163. برنامه ريزي محيط زيست باروش فرآيندبرنامه ريزي مطالعه موردي: دهستان سردابه

 

1164. برنامه ريزي مسكن گامي به سوي توسعه پايداري شهري مطالعه موردي: استان يزد

 

1165. برنامه ريزي وطراحي زيرساختهاي شهري مطالعه موردي: آشنايي بااستانداردهاي طراحي ايستگاه هاي زباله شهري به عنوان عاملي موثردرزيست محيط شهر

 

1166. برهمكنش راهبردهاي توسعه پايدارشهري دربرون رفت ازآسيبهاي مهاجرت نمونه موردي: شهرايلام

 

1167. بكارگيري انرژي خورشيدي در بناها نمونه موردي: شهرك مسكوني دريك لندينگ در كانادا

 

1168. بكارگيري شبكهي عصبي مصنوعي به منظور پيشبيني پاسخ شتاب C زلزله براي حوزهي نزديك در خاك تيپ

 

1169. بكارگيري مدل تحليلي اكادا جهت شبيه سازي گسل عامل و نحوه جابجايي سطح زمين درزمين لرزه 1391/5/21 هريس، اهر و ورزقان

 

1170. بناهاي پايداردرايران ازمقياس شهرتا معماري بامعرفي پارا منحصربفردترين شيوه مهندسي تقسيم آب سنتي سمنان

 

1171. بناي فرهنگي با رويكرد هويت ايراني - با طراحي نمونه موردي مركز همايش هاي مردمي

 

1172. بومي سازي بدنه معابرشهري گامي درراستاي معماري وشهرسازي پايدارمطالعه موردي معابرشهريزد

 

1173. به كارگيري رهيافت اندك افزاي برنامه ريزي درفرايند برنامه ريزي شهرهاي سالم وپايدار

 

1174. به كارگيري فوم بتن با اختلاط نوين جهت ساخت جداول بتني

 

1175. بهبود الگوريتم وراثتي جهت بهينه سازي سازه هاي خرپايي با متغير هاي گسسته

 

1176. بهبود برخي ازخواص مكانيكي ملات گل بااستفادها زپارچه هاي شبكه اي

 

1177. بهبود حمل و نقل شهري باتاكيدبرساماندهي كاربري هاي اداري نمونه موردي: محدوده مركزي شهربابل

 

1178. بهبود رفتار مقاومتي خاك با استفاده از مواد ضايعاتي

 

1179. بهبود سطوح عملكرد ساختمانهاي قاب خمشي فولادي باديواربرشي فولادي باتحليل ida

 

1180. بهبود عملكردلرزه اي قابهاي با مهاربنددروازه اي بااستفاده ازاتصال جاذب انرژي

 

1181. بهبوددرروش كنترل كيفيت به منظورشناسايي نقاط حادثه خيزدرراه ها ومطالعه موردي بزرگراه سنندج - همدان

 

1182. بهبودرفتارديواربرشي فولادي با استفاده ازفولاد نرم

 

1183. بهترين سازه براي مرمت گره چيني هاي چوبي

 

1184. بهترين مكان قرارگيري ميراگرهاي ADAS دريك ساختمان خاص

 

1185. بهره برداري بهينه ازمنابع آب زيرزميني بااستفاده ازمولفه هاي بيلان مطالعه موردي: دشت امام زاده جعفرگچساران

 

1186. بهره گيري از تكنولوژي مصالح هوشمند درساختمان گامي جهت نيل به معماري پايدار

 

1187. بهره گيري از مصالح نوين ETFE در طراحي هاي معماري

 

1188. بهره گيري ازالگوهاي سنتي ساخت جهت ارائه ي روشهاي نوين مطالعه موردي ساختمان هاي چوبي

 

1189. بهره گيري ازمشاركت مردمي درحفاظت ازمحيط زيست گامي جهت نيل به توسعه پايدارشهري

 

1190. بهرهبرداري بهينه كمي و كيفي از مخازن سدها با استفاده از الگوريتمPSO

 

1191. بهرهگيري از انرژي خورشيدي در پايداري ساختمانهاي اداري

 

1192. بهرهمندي از گزينه هاي تصميم گيري در مديريت ساخت و ساز پروژهها بااستفاده از الگوريتم NSGA-II و NSPSO

 

1193. بهسازي پارامترهاي برشي خاك هاي گچي شهرك ولي عصر شهرستان بجنورد با موادشيميايي افزودني

 

1194. بهسازي رودكنارشادچاي گلستان به كمك شاخص هاي زيست محيطي درراستاي توسعه پايدار

 

1195. بهسازي عملكردلرزه اي ساختمان هاي بتني نامنظم موجود

 

1196. بهسازي قاب بتني بامهاربندفولادي برون محور داراي پيوند قائم براساس مدلسازي عددي

 

1197. بهسازي قابهاي خمشي بتن آرمه باكاربردميانقابهاي مصالح بنايي

 

1198. بهسازي قابهاي فولادي مهاربندي شده برون محوربراساس عملكردسازه

 

1199. بهسازي لرزه اي پايه پل بتن مسلح با دورپيچ CFRP

 

1200. بهسازي لرزه اي قابهاي بتني غيرشكل پذيرباديواربرشي براساس تغييرمكان مستقيم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1201. بهسازي ماسههاي بادرفتي با استفاده از پسماندهاي نفتي پالايشگاهها وتاثير آن بر روي پارامترهاي مقاومتي خاك

 

1202. بهسازي محوطه هاي تاريخي ومناظرفرهنگي بارويكرد توسعه گردشگري پايدار

 

1203. بهينه سازي تخصيص منابع محدود در پروژه هاي چندحالته با استفاده ازالگوريتم ژنتيك

 

1204. بهينه سازي تكاملي دوسويه سازه قاب درمقابل باركمانش

 

1205. بهينه سازي توپولوژي با استفاده از روش سطح تراز تكهاي و ميدان فازي

 

1206. بهينه سازي توپولوژي مهاربندي قابهاي فولادي باهدف افزايش سختي ديناميكي

 

1207. بهينه سازي رفتارلرزه اي سازه هاي فولادي بابادبندبرون محور با استفاده ازستون دوخت

 

1208. بهينه سازي سامانه ايستاي خورشيدي بااستفاده ازفناوري نانو

 

1209. بهينه سازي شبكه اتوبوسراني درونشهري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك مطالعه موردي:شهررشت

 

1210. بهينه سازي طراحي سازه هاي فضا كار با استفاده از الگوريتم جستجوي افشان و مقايسه با عملكرد الگوريتم ژنتيك

 

1211. بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبك خودمتراكم با استفاده ازروش تاگوچي

 

1212. بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آينده

 

1213. بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان باانتخاب نوع مصالح ساختماني: مقايسه ي چوب باانواع ديگرمصالح ساختماني

 

1214. بهينه سازي يك تيربامقطع L شكل براساس حداقل وزن باروش تندترين كاهش CSD

 

1215. بهينه مقاومت مشخصه جداگرهاي لاستيكي - سربي درساختمان هاي بتني تحت تحريكات نزديك گسل

 

1216. بهينه يابي مكان نصب ميراگرهاي MR روي پلهاي ريلي قطارهاي پرسرعت

 

1217. بهينهسازي اندازه مقاطع و شكل سازههاي فضاكار توسط الگوريتم اجتماع ذرات با در نظر گرفتن قيود مقاومتي و سرويس دهي

 

1218. بهينهه سازي نشست تفاضلي فونداسيون هاي گسترده مركب درخاك رسي

 

1219. پارامترهاي ضروري درتحليل لرزه اي سدهاي بتني قوسي

 

1220. پارامترهاي لرزه خيزي و تحليل خطر زلزله براي شهر مهران

 

1221. پاسخ به نيازهاي انسان وطراحي محيط

 

1222. پاسخ ديناميكي كلي شمع قرار گرفته در خاك لايه بندي شده نسبت به نيروي هارمونيك محوري

 

1223. پاسخ ميدان جريان آشفته روي بسترزبربه تغييرات نسبت استغراق جريان وتراكم زبريهاي مربعي

 

1224. پايان بحران زلزله تهران با رويكرد مديريت يكپارچه مقاوم سازي

 

1225. پايدارسازي پروژه هاي صنعت ساخت ولزوم مديريت موثردانش درآنها

 

1226. پايدارسازي ديوارهاي حائل به روش ميخ كوبي - نيلينگ

 

1227. پايداري اجتماعي برداشت وتحليلي ازديدگاه هاي جهاني

 

1228. پايداري اجتماعي درخيابانهاي شهري باايجادحس تعلق

 

1229. پايداري اجتماعي درفضاهاي شهري پايدارباتاكيدبرفضاهاي پاسخگونمونه موردي: سنندج

 

1230. پايداري اجتماعي فضاهاي ساحلي درشهربررسي معيارهاي موثربرحضورپذيري افراددرساحل شهرنور

 

1231. پايداري انرژي مصداقي از پايداري فرهنگي درمعماري

 

1232. پايداري در باغ ايراني - جستجوي الگوي معماري سبز در معماري ايران نمونه موردي باغ ايراني

 

1233. پايداري درخيابان هاي شهري رويكردي به اصول پايداري درخيابان هاي شهري

 

1234. پايداري درشهرازتهران قديم تا زواره كهن

 

1235. پايداري درهويت معماري بومي استان مازندران با تكيه بربررسي فرهنگ و اجزاي معماري بومي منطقه مطالعاتي

 

1236. پايداري سيماي خيابان،وسيله اي موثر براي طراحي هاي پايدار شهري

 

1237. پايداري معماري سنتي ايران - نمونه موردي : اقليم گرم و خشك

 

1238. پايداري و انعطاف پذيري در طراحي فرم و عملكرد مسكن با رويكردي تاثير پذير از فرهنگ اجتماع

 

1239. پايش اتوماتيك توسعه شهرتبريزبااستفاده ازتصاويرماهواره اي چندزمانه

 

1240. پايش سرزندگي درفضاهاي عمومي شهرزنجان باتاكيدبرمنظرشهري

 

1241. پايش سلامتي سازه سدهاي بتن غلتكي بااستفاده ازحسگرهاي هوشمند

 

1242. پتانسيل بافت هاي تاريخي درجذب توريست مطالعه موردي: شهرقزوين

 

1243. پتانسيل بافتهاي تاريخي درجذب توريست مطالعه موردي: شهرقزوين

 

1244. پتانسيل سنجي تابش خورشيدي در ايران مطالعه موردي روستاهاي استان گيلان

 

1245. پتانسيل يابي مناطق مستعد وجود سفره هاي آب زيرزميني با استفاده ازفناوري سنجش از دور به كمك مدل تلفيق همپوشاني شاخص وزن دار

 

1246. پدافند غير عامل وجايگاه معماري وشهرسازي در كاهش آسيب ها

 

1247. پديدارشناسي خانه هاي نيئين درخوزستان ونقش آن درشكل گيري مسكن بومي خوزستان

 

1248. پديده باران اسيدي وتاثيرات آن برمحيط زيست شهري

 

1249. پنجرهي هواجريان؛ ايدهاي نوين براي حل تعارض بين تهويه و عايقبندي حرارتي در پوستههاي نورگذر ساختمانها

 

1250. پياده روهاي هوشمند:راهكاري نوين به منظور تشويق تردد پياده درشهر

 

1251. پيامدهاي هوشمندسازي خدمات شهري درشهرهاي ايران منطقه 2شهرداري تهران

 

1252. پيش بيني SPI خشكسالي دراستان يزد بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي

 

1253. پيش بيني پاسخ شتاب زلزله به كمك شبكه ي عصبي فازي

 

1254. پيش بيني دبي ورودي به مخزن سد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي - مطالعه موردي: سد لار

 

1255. پيش بيني شاخص ريسك كاويتاسيون سرريزسدها بااستفاده ازمدل نزديكترين همسايگي مطالعهموردي: سدشهيدعباسپوركارون 1

 

1256. پيش بيني غلظت مونوكسيدكربن هواي بخشي ازشهرتهران باروش سري زماني باكس - جنكينز

 

1257. پيش بيني لرزش زمين با استفاده از مدل تركيبي رگرسيون چند متغيره وشبكه عصبي

 

1258. پيش بيني نرخ نفوذماشين هاي تونل بري تمام مقطع حفاري tbmبااستفاده ازشبكه هاي عصبي - فازي مطالعه موردي؛تونل انتقال آب گلاب

 

1259. پيش بيني نشست سطح زمين ناشي از حفر تونل با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي - مطالعه موردي؛ خط 2 متروي مشهد

 

1260. پيش بيني نشست سطحي مترو خط 2 تبريز با استفاده از مدل سازي عددي و مدل هاي تجربي و مقايسه نتايج حاصل از آن ها

 

1261. پيش بيني نموداربار - نشست آزمايش بارگذاري صفحه PLT ازطريق نتايج حاصل ازآزمايش نسبت باربري كاليفرنيا CBR

 

1262. پيشبيني خردايش حاصل از انفجار با استفاده از شبكه عصبي مطالعه موردي: معدن شماره يك سنگ آهن گلگهر

 

1263. پيشبيني مقاومت فشاري تك محوره تودهسنگ با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، مورد مطالعاتي: معدن سنگ آهن گلگهر

 

1264. پيشنهادشتاب نگاشت هاي مناسب براي استفاده تحليل دوبعدي غيرخطي درحوزه دوربراي ايران و تعيين مقياس جهت قابهاي فولادي خمشي

 

1265. پيشينه گرمابه هاي تاريخي قزوين و معماري حمام قجر

 

1266. پيوند زيبايي شناسي معماري و ادبيات ايران

 

1267. تاب آوري ساختن شهرها؛رويكردي راهبردي براي مديريت مخاطرات طبيعي درراستاي دستيابي به توسعه پايدارشهري

 

1268. تاثير آب در القاي حس قدسي در مسكن - نمونه موري: سه مورد از خانه هاي سنتي ايراني

 

1269. تاثير آرماتور طولي بر مد گسيختگي و مقاومت تيرهاي بتن مسلح تحت بارگذاري موج انفجاري

 

1270. تاثير استفاده از پركننده بر روي ويژگيهاي بتن

 

1271. تاثير استفاده تركيبي ژئوسنتتيك برظرفيت باربري مدلهاي خاك مسلح

 

1272. تاثير افزايش زاويه برخورد جريان در افزايش آبشستگي موضعي پايه مستطيلي پل

 

1273. تاثير اقليم بر شكل گيري عناصرمعماريبوميايراناز طريق قياس بازار وكيل شيراز وبازار تبريز

 

1274. تاثير باد بر كالبد ساختمان ها به عنوان عاملي تجديدپذير

 

1275. تاثير بازار در هويت بخشي به معماري اسلامي ايراني

 

1276. تاثير بناهاي مذهبي بر سيماي شهري، نمونه موردي تاثير ارسن شيخ صفي الدين اردبيلي بر محله ي گازران

 

1277. تاثير پايههاي قرباني شونده بر كاهش عمق آبشستگي در زاويه برخوردجريان و مقايسه با زواياي متناظر بدون حفاظت در پايههاي مستطيلي پل

 

1278. تاثير پهنه و موقعيت بازشو بر عملكرد چرخهاي دالهاي بتن آرمه به روش اجزاي محدود

 

1279. تاثير دبي و موقعيت استقرار بر ابعاد حفره آبشستگي آبشكن T شكل مستقر در قوس

 

1280. تاثير رنگ و فرم در طراحي بيمارستان كودكان

 

1281. تاثير روان كننده ها و فوق روان كننده ها بر ويژگي هاي بتن

 

1282. تاثير زاويه قرارگيريGFRPو نوع پروفيل و مقاومت مشخصه بتن بر روي مقاومت ستونهاي كامپوزيتي بتني ، تحت اثر بارهاي تركيبي

 

1283. تاثير شيب بستر بر جريان ناشي از شكست سد بر روي بستر فرسايشپذير،مطالعه آزمايشگاهي

 

1284. تاثير عوامل فيزيكي محيط گرما - رطوبت برعملكرد كاركنان فعال درپروژه هاي عمراني

 

1285. تاثير عوامل محيطي بر عملكرد سلولهاي خورشيدي

 

1286. تاثير كيفيت مصالح سابگريد و اساس بر روي ضخامت زير اساس روسازي بتني بلوكي

 

1287. تاثير گازوئيل بر مقاومت چسبندگي آرماتور و بتن سبك سازهاي حاوي الياف پليپروپيلن و نانوسيليس

 

1288. تاثير گرافيك محيطي بر منظر شهري نمونه موردي:خيابان انقلاب تهران

 

1289. تاثير مدرنيسم بر روند شهرسازي مناطق كوهستاني غرب ايران - نمونه موردي مهاباد

 

1290. تاثير مشخصات مكانيكي خاك و ژئوگريد بر ظرفيت باربري پي نواري واقع بر خاك ماسه رسدار

 

1291. تاثير مشخصات مكانيكي خاك و ژئوگريد بر نشست پي نواري واقع بر خاك مسلح تحت بارگذاري استاتيكي و ديناميكي

 

1292. تاثير مواد نانو بر دوام ملات خود تراكم حاوي خاكستر پوسته برنج

 

1293. تاثير مواد هوشمندو نانو بر ساختمان هوشمند و معماري پايدار

 

1294. تاثير مولتي سيليكا بر خواص مكانيكي بتن حاوي پلي استايرن منبسط شده - EPS

 

1295. تاثير نانوسيليس روي ميزان تورم و پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط خاك و آهك در شرايط آزمايشگاهي

 

1296. تاثير نسبت اختلاف عمق بالادست و پائين دست به ميزان بازشدگي دريچه بر ضريب آبگذري در حالت مستغرق

 

1297. تاثير ورودي مطلوب بر كيفيت بصري ساكنين منازل مسكوني حياط دار

 

1298. تاثير هماهنگي سازه با ايده وفرم در معماري

 

1299. تاثيرآرماتورهاي طولي در شكل پذيري قابهاي بتن مسلح

 

1300. تاثيرآموزش دوچرخه سواري ايمن به كودكان بربهبود عملكرد آنها مطالعه برروي شهرنجف آباد - استان اصفهان

 

1301. تاثيرات استفاده از نانو ذرات در رفتار ملات خود تراكم حاوي خاكستر پوسته برنج

 

1302. تاثيرات استفاده ازپوزولان موجود دركاشي هاي ضايعاتي برروي مقاومت فشاري بتن

 

1303. تاثيرات بكارگيري ديواربرشي بتني به جاي ديوارفولادي طبقات تحتاني درسيستم دوگانه قاب خمشي فولادي ويژه به همراه ديواربرشي فولادي سخت نشده

 

1304. تاثيرات سيستم هاي آموزشي درپرورش خلاقيت طراحي معماري

 

1305. تاثيرات فضايي ايستگاه هاي متروبرسازماندهي حوزه نفوذمطالعه موردي: شهرتهران

 

1306. تاثيراتصال باديافراگم خارجي برزاويه رانش طبقات درقابهاي فولادي

 

1307. تاثيرافزودن پيوندهاي زانويي به قاب خمشي فولادي درتوزيع نيروهاي داخلي المان هاي قاب درمناطق نزديك گسل

 

1308. تاثيرافزودن ديواربرشي بررفتارسازه هاي بتني نامنظم بااستفاده ازتحليل ديناميكي غيرخطي

 

1309. تاثيراقليم منطقه برروي طرح و شكل ساختمانهاي موجود درسيستان

 

1310. تاثيرالحاق جداسازلرزه اي برروي ضريب كاهش ميرايي B درقابهاي فولادي

 

1311. تاثيرالمان هاي معماري اسلامي - ايراني دررونق بيشترحمل ونقل عمومي مطالعه موردي كلانشهر شيراز

 

1312. تاثيرالمان هاي مياني طبقه بررفتارلرزه اي ديواربرشي فولادي

 

1313. تاثيرالمان هنري بركيفيت محيط شهري وشهروندان نمونه موردي: بلوارآزادي،زندومعالي آباد شيراز

 

1314. تاثيرالياف بررفتارهيسترزيس تيرهاي بتن آرمه خودتراكم

 

1315. تاثيراندركنش خاك و سازه برپاسخ لرزه اي ساختمان هاي فولادي تحت زلزله دورونزديك

 

1316. تاثيراندركنش مخزن و فونداسيون درپاسخ لرزه اي سدهاي بتني وزني

 

1317. تاثيرانديشه هاي فلسفي هگل برمعماري قرون اخير

 

1318. تاثيرانعطاف پذيري اتصالات برروي سختي جانبي سيستم هاي قاب بندي شده

 

1319. تاثيربارمحوري برعملكردديواربرشي كوتاه بالدار

 

1320. تاثيربرنامه ريزي كالبدي بركاربريهاي اراضي شهري

 

1321. تاثيربهسازي باجداگرلرزه اي lrbبرسطح عملكرد سازه هاي فولاديداراي اتصالات خورجيني

 

1322. تاثيرپارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه براندركنش تونل و سازه هاي سطحي بااستفاده ازروش عددي اجزاء محدود مطالعه موردي پروژه تونل نيايش

 

1323. تاثيرپارامترعملياتي MLSS بروي حذف موادآلي وگرفتگي غشادربيوراكتورغشايي غوطه ور

 

1324. تاثيرپارامترهاي مختلف برروي ستونهاي بتن آرمه مربعي با استفاده ازروش اجزاءمحدود غيرخطي

 

1325. تاثيرپارامترهاي ميراگرTADAS برميزان جذب انرژي و برش پايه درديوارهاي برشي فولادي

 

1326. تاثيرتحولات تكنولوژي ارتباطات برمعماري

 

1327. تاثيرتغييرصفحه سيستم مهاربندي واگرا دررفتارلرزه اي سازه هاي نامنظم درپلان و ارتفاع

 

1328. تاثيرتكنولوژي ديجيتال برفضاي تعاملي

 

1329. تاثيرتكنولوژي روزبرروي بتن به عنوان يكي ازمصالح به كاربرده شده درصنعت ساختمان

 

1330. تاثيرتيرهاي عرضي درتنظيم تنش شاهتيرها وخرپاهاي بادهانه هاي بزرگ

 

1331. تاثيرتيرهاي همبند بتني درسيستم هسته برروي رفتارسيستم هاي تركيبي درارتفاع درحوزه دورونزديك

 

1332. تاثيرجداسازي لرزه اي برعملكرد پل ها

 

1333. تاثيرحاشيه نشيني وسكونتگاه هاي غيررسمي برجرايم مطالعه موردي شهرسنندج

 

1334. تاثيرحس تعلق به مكان برپايداري فضاي شهري نمونه موردي: بازار تبريز

 

1335. تاثيرخوانايي نماها و فضاهاي شهري برامنيت رواني كاربران نمونه موردي محله سپه ومحله كوثرقزوين

 

1336. تاثيررفتاررانندگي تراكم وسايل نقليه وكاهش شتاب لازم بركاهش نرخ تصادفات جلو به عقب ناشي ازتغييرخط دربزرگراه هاي چندخطه

 

1337. تاثيرساخت صنعتي پلهاي بتني بصورت سگمنتال پيش ساخته درتوسعه پايدارشهري

 

1338. تاثيرسازه گرايي برتحول فضاي معماري

 

1339. تاثيرسخت كننده ها بربهبود رفتارچرخه اي ديواربرشي فولادي داراي بازشو

 

1340. تاثيرسرباره كوره بلندذوب آهن برروي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي بتن خودمتراكم درمعرض افزايش دما

 

1341. تاثيرطبيعت بر معماري خانه هاي روستايي با رويكرد الگوهاي معماري الكساندر - نمونه موردي:روستاي كندلوس

 

1342. تاثيرطرح erp برترافيك، حمل و نقل و توسعه شهري

 

1343. تاثيرعدد فرود جريان براندازه مولفه هاي سرعت سه بعدي درقوس توام با آبشكن سرسپري به روش عددي

 

1344. تاثيرعناصراقليمي درمعماري سنتي شهرقزوين

 

1345. تاثيرعوامل هويت بخش اجتماعي باتاكيد برهويت محله اي برسرزندگي بافت كهن شهري

 

1346. تاثيرفرم هاي بصري ازنظرزيبايي شناسي برپايداري محيط شهري

 

1347. تاثيرفضاهاي آموزشي برادراك حسي دانش آموزان مطالعه موردي: هنرستانهاي فني و حرفه اي شهرستان آمل

 

1348. تاثيرفضاهاي عمومي شهردردستيابي به پايداري اجتماعي با توجه به نيازهاي انسان

 

1349. تاثيرفضاهاي گمشده برهويت ورودي هاي شهري نمونه مطالعاتي ورودي شهرگرگان

 

1350. تاثيرفناوري نانو دربهينه سازي مصرف انرژي ساختمان بارويكردمعماري پايدار

 

1351. تاثيركاربرد عناصرمبلمان شهري درحمل و نقل شهري مطالعه موردي: ميدان انقلاب تاميدان معلم شهربوكان

 

1352. تاثيركيفيت فضاي بازمحله برايجادامنيت اجتماعي

 

1353. تاثيركيفيت مصالح سابگريدواساس برروي ضخامت زيراساس روسازي بتني بلوكي

 

1354. تاثيرمجموعه هاي هم پيوندبرطراحي دربافت تاريخي شهرتبريز به عنوان رويكردي نو درپيوند بافت قديم و جديد

 

1355. تاثيرمحيط مسكوني مجتمع هاي آپارتماني برشادي ساكنان آن درشهراردبيل

 

1356. تاثيرمخزن وفونداسيون برروي مودهاي ارتعاشي وفركانس درسدهاي بتني قوسي

 

1357. تاثيرمعماري بومي درشكل گيري معماري مسكوني معاصرنمونه موردي: استان گيلان

 

1358. تاثيرمقاومت بتن پي درتوزيع تنش كف ستونهاي فولادي

 

1359. تاثيرمنابع درآمدي شهرداري برتوسعه پايدارشهري مطالعه موردي، شهرسردشت

 

1360. تاثيرمولفه قائم زلزله برمقاومت درون صفحه ديوارهاي آجري غيرمسلح

 

1361. تاثيرمولفه هاي اقليم برمعماري فضاهاي آموزشي مطالعه موردي:دانشكده معماري دراراك

 

1362. تاثيرميراگرهاي ويسكوز برپاسخ هاي سازه هاي بتني موجود

 

1363. تاثيرميزان پرشدگي برعملكرد لرزه اي مخازن ذخيره مايعات روزميني

 

1364. تاثيرنمايشگاه هاي جهاني اكسپورها، برآفرينش نظريه هاي نودرمعماري

 

1365. تاثيرنوع اتصال تيربه ستون برعملكرد قابهاي با مهاربندي همگرا

 

1366. تاثيرنوع اتصال تيرهاي رابط لوله ي داخلي و خارجي درسازه هاي لوله قابي

 

1367. تاثيرهندسه بازشوهاي شش ضلعي ايجادشده درجان تيرهاي لانه زنبوري برضريب يكنواختي لنگر

 

1368. تاملي بر مفهوم هويت در خانه ايراني -اسلامي

 

1369. تاملي برصورت ومعناوتجلي آن درمعماري اسلامي

 

1370. تاملي در معماري بومي

 

1371. تاملي در يكي از وجوه پنهان معماري پايداربا نگاهي بر اسباب خرابي خانه در ذهنيت قدما

 

1372. تاملي درريشه هاي نماد دربيان حقيقت زيبايي

 

1373. تأثير امنيت بر طراحي مجتمع مسكوني پايدار

 

1374. تأثير پارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه بر اندركنش تونل و سازههاي سطحي با استفاده از روش عددي اجزاء محدود مطالعه موردي پروژه تونل نيايش

 

1375. تأثير پوزولان زئوليت بر رفتار مكانيكي بتن

 

1376. تأثير زاويه باريك شدگي شمعهاي مقطع متغير بر ظرفيت باربري فشاري گروه شمع با استفاده از روش عددي

 

1377. تأثير فاصله بر توزيع انرژي درسازه هاي فولادي در اثر ضربه

 

1378. تأثيرات سايه تكنولوژي بر هويت شهر جهت تبيين مفهوم شكل خوب شهر - نمونه موردي:بررسي پروژه مونوريل كرمانشاه

 

1379. تأثيرگذاري بام هاي سبز در كاهش دماي محيط

 

1380. تبديل آلودگي هاي صوتي به انرژي رايگان درراستاي توسعه شهري پايدار

 

1381. تبيين اصول طراحي مدارس پايدار

 

1382. تبيين اصول مسكن پايدار؛ راهي به سوي توسعه پايدار شهري

 

1383. تبيين اصول و معيارهاي نشانه هاي شهري درراستا يهويت بخشي به شهر نمونه موردي: آرامگاه بوعلي سينا

 

1384. تبيين الگوهاي حريم و محرميت دربافت هاي سنتي ايران نمونه موردي بافت سنتي شهربوشهر

 

1385. تبيين الگوهاي معماري پايداردربناهاي بافت مسكوني تبريز نمونه موردي:خانه شربت اوغلي

 

1386. تبيين بحران هويت درمعماري معاصرايران

 

1387. تبيين پايداري ساختاركالبدي محلات شهري مطالعه موردي: محله ده ونك تهران

 

1388. تبيين تاثيرعناصرزيباشناسانه برپايداري مكان هاي شهري

 

1389. تبيين جايگاه اكولوژي و زيبايي در معماري بر پايه انديشه مازلو

 

1390. تبيين ضعف هاونيازهاي مبلمان شهري درارتباط با ايجادوگسترش محيط شهري بدون مانع براي معلولين مطالعه موردي: مسيرخيابان امام ، شهرتبريزويژه نابينايان

 

1391. تبيين عناصراصلي سازمان فضايي و مفهوم محله دربابل

 

1392. تبيين عوامل موثردرعدم تحويل به موقع پروژه هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي مطالعه موردي: شركت هاي راه سازي بارتبه يك و دوسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور

 

1393. تبيين مدل ارتقاء حس مكان درميدانهاي شهري تاريخي

 

1394. تبيين مفهوم زمينه گرايي در شكل گيري معماري پايدار

 

1395. تبيين نقش حيات اجتماعي درارتقاء گردشگري روستايي نمونه موردي روستاي ابيانه

 

1396. تبيين نقش طراحي مجموعه ي يادماني درارتقاء حس مكان: مقبره الشعراي تبريز

 

1397. تثبيت و بهسازي خاك هاي مسئله دار با رويكرد بازيافت نخاله هاي ساختماني

 

1398. تثبيت/جامدسازي فلزسنگين نيكل توسط ملاتهاي مختلف سيمان

 

1399. تجزيه و تحليل تصادفات ناشي ازعمليات عمراني وارائه راهكارهاي كاهش آنها مطالعه موردي راه هاي استان مازندران 1390-1386

 

1400. تجزيه و تحليل روند تغييرات كيفيت آب زيرزميني دشت مازندران با استفاده از آزمون ناپارامتري مان كندال

 

 

1401. تجزيه و تحليل روند تغييرات كيفيت آب زيرزميني دشت مازندران با استفاده از روش اسپيرمن

 

1402. تجزيه و تحليل معماري سبز و پايدار و بررسي آن در ايران

 

1403. تجلي انرژي هاي نو و تجديد پذير در معماري سبز - پايدار

 

1404. تجلي معماري پايدار در خانه هاي سنتي يزد

 

1405. تجلي هنروتزئين كاشي كاري درمعماري اسلامي ايران

 

1406. تجلي هويت دركالبدشهرقديم و بحران هويت شهرمعاصر

 

1407. تحقق توسعه اجتماعات پايداربابه كارگيري برنامه ريزي توسعه اجتماع نمونه مطالعاتي محله كارون شمالي

 

1408. تحليل آماري پارامترهاي اثرگذاربرتصادفات خياباني درون شهري وارائه مدل پيش بيني رگرسيون لجستيك اين تصادفات شهرفريدونكنار

 

1409. تحليل اثرات متقابل سياستهاي حمل ونقل دراقتصادشهري بااستفاده ازروش AHP

 

1410. تحليل احتمالاتي پايداري جبهه حفاري تونل در خاك همگن به روش مونت كارلو

 

1411. تحليل احتمالاتي خطرلرزه اي درساختگاه هاي مختلف و تعيين طيف طرح يكنواخت درگستره شهرايلام

 

1412. تحليل احتمالاتي سازه بتني در مقابل بار انفجار

 

1413. تحليل ادراكي محيطي از نقش و عملكرد عناصرمعماري با رويكرد توسعه پايدار در ميدان نقش جهان اصفهان

 

1414. تحليل ارتباط انسان وطبيعت درچارچوب طراحي محيط به كمك رويكردهاي معرفت شناختي

 

1415. تحليل ارتعاش تيرغيرمنشوري متكي برشالوده كشسان بااستفاده ازروش dsc

 

1416. تحليل ارتعاشي سقف مركب تحت اثرحركت انساني

 

1417. تحليل استاتيكي سه بعدي سدهاي سنگريزه اي بارويه بتني CFRD بادرنظر گرفتن رفتارالاستوپلاستيك دال بتني

 

1418. تحليل استاتيكي و ديناميكي سد سنگريزه اي با رويه ي بتني CFRD

 

1419. تحليل استاتيكي ورقها با بكارگيري توابع شكل حداقل مربعات متحرك درروش احجام محدود

 

1420. تحليل الگوي گسترش كالبدي - فضايي شهرهمدان با استفاده ازمدلهاي آنتروپي شانون وهلدرن

 

1421. تحليل اندركنش ديناميكي سدهاي وزني و مخزن با روش تركيبي المان محدود المان مرزي

 

1422. تحليل انرژي هيسترتيك قاب هاي خمشي بادرنظر گرفتن اثرات خاك و پي سطحي

 

1423. تحليل انواع انرژي هاي پايدار در ساختمان هاي با آب هواي گرم خشك - بياباني

 

1424. تحليل انواع انرژيهاي پايداردرساختمانهاي با آب هواي گرم خشك بياباني

 

1425. تحليل بادگيرهاي منازل مسكوني استان يزد

 

1426. تحليل بارش ماهانه بندرانزلي بااستفاده ازنظريه آشوب

 

1427. تحليل بارش ماهانه بندرانزلي درشرايط تغيير اقليم

 

1428. تحليل بدنه ي خيابان هاي شهرتبريز مطالعه موردي: خيابان امام خميني محدوده چهارراه شريعتي تاتقاطع شهيدبهشتي

 

1429. تحليل برمقاصدگردشگري اكوتوريسم مبتني برمدل Swot مطالعه موردي شهرستان مراغه

 

1430. تحليل پارامترهاي موثربرميزان كل موادجامد محلول درآب رودخانه ها

 

1431. تحليل پارامتريك خطوط لوله فلزي پيوسته مدفون تحت اثرزمين لغزش

 

1432. تحليل پايداري پي سدهاي بتني وزني در برابر لغزش با استفاده از نظريه كاتاستروف

 

1433. تحليل پايداري در باغ سازي ايران - نمونه موردي باغ چشمه علي دامغان

 

1434. تحليل پايداري ديواره نهايي شمالي معدن 1 گل گهرباروشهاي تعادل حدي و المان مجزا

 

1435. تحليل پايداري ديوارهي جنوب شرقي معدن مس سونگون با روشهاي عددي

 

1436. تحليل پايداري سازمان فضايي سكونتگاه هاي استان سمنان

 

1437. تحليل پايداري شهري درسكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي: اراضي نه دره شهر مشهد

 

1438. تحليل پايداري و تخمين نگهداري تونل شماره 4 راهآهن قزوين رشت با روش SRC

 

1439. تحليل پي گسترده متكي برشمع درخاكهاي رسي با استفاده ازروش تفاضلات محدود سه بعدي

 

1440. تحليل تاريخچه زماني غيرخطي ساختمانهاي بنايي غيرمسلح بااستفاده ازروش قاب معادل

 

1441. تحليل ترك با استفاده از روش عددي بدون المان فرم ضعيف مبني بر توابع پايه شعاعي و معادلات ناوير

 

1442. تحليل تطبيقي مفهوم عرفان در معماري مجموعه آرامگاه هاي مشتاقيه و شاه نعمت الله ولي در كرمان

 

1443. تحليل تغييرات كالبدي خانه ها با روش پس س كنايي در روانشناسي محيطي مطالعهء موردي : شهرك شركت هاي شهر آبادان

 

1444. تحليل توزيع فضايي پارك هاوفضاي سبزشهري بااستفاده ازgis نمونه موردي فضاي سبزشيروان

 

1445. تحليل تيرها با استفاده ازبرنامه Matlab و مقايسه نتايج با نرم افزار تحليل و طراحي سازه Prokon

 

1446. تحليل جغرافيايي مبلمان شهري بخش مركزي شهرشيراز

 

1447. تحليل حساسيت آزمايشگاهي مدول شكست بتن سبك سازه اي

 

1448. تحليل خطرلرزه اي براي منطقه حرم مطهرامام رضا (ع)

 

1449. تحليل خطرمنطقه قم براساس كاتالوگ زمين لرزه

 

1450. تحليل خمشي ورق و بررسي پديده قفل شوندگي برشي به روش اجزاي محدود

 

1451. تحليل دوبعدي اثرات ديناميكي ساختگاه تپه به روش تركيبي اجزاء محدود - نامحدود

 

1452. تحليل دوبعدي ترك توسط روش حجم محدود توسعه يافته درمواد ايزوتروپ

 

1453. تحليل ديناميكي تأثير فشار جانبي خاك بر تعداد رديف مهارها درديافراگم بتني

 

1454. تحليل ديناميكي ترافيك شهري بااستفاده ازSystem Dynamics نمونه موردي ميدان آزادي زنجان

 

1455. تحليل ديناميكي تونل خط هفت متروي تهران دراثربارهاي ناشي اززلزله بااستفاده ازروش عددي

 

1456. تحليل ديناميكي سدخاكي باتوجه به ويژگيهاي لرزه زمين زلزله بم مطالعه موردي سدخاكي تنگوئيه سيرجان

 

1457. تحليل ديناميكي سيستم سدبتني وزني و مخزن درمحدوده فركانس با استفاده ازتقريبي براي روش عدد موج

 

1458. تحليل راهبردي از عملكرد عناصر اربعه درمعماري سنتي ومدرن

 

1459. تحليل راهبردي از عوامل تاثير گذار دراحياء و گسترش مسكن سنتي در مناطق شمالي كشور - مطالعه موردي: شهرستان ساري

 

1460. تحليل راهبردي از قابليت ها و تنگناها درگسترش مسكن سنتي - مطالعه موردي در شهر ساري

 

1461. تحليل راهبردي ازنقش وعملكردعناصرمعماري ميدان گنجعلي خان كرمان

 

1462. تحليل راهبردي نقش مجتمع هاي ايستگاهي درتوسعه حمل و نقل محورtod مطالعه موردي ايستگاه متروي صادقيه

 

1463. تحليل روش هاي عددي درحل معادلات ديفرانسيل معمولي كاربردي جهت تعيين هيدروگراف خروجي سد

 

1464. تحليل روندجدايي گزيني اكولوژيكي - اجتماعي روستاهاي پيرامون محدوده حوزه نفوذمجموعه كلانشهر تبريز

 

1465. تحليل روندرشدمراكزسكونتگاهي پيراشهري دراراضي باقابليت بالاي كشاورزي درمنطقه كلانشهري تهران

 

1466. تحليل رويكردتعاملي جهاني - منطقه اي وراهكارهاي تحقق آن درمعماري معاصرايران

 

1467. تحليل ريزش قاب خمشي فولادي بااتصالات ضدزلزله

 

1468. تحليل زمين لغزش كلاته عيشك به كمك نرم افزارهاي rock pack3,GIS

 

1469. تحليل ساختارحاكم برسكونتگاه هاي غيررسمي شهرخرم آبادمورد: محله علي آباد

 

1470. تحليل سازهاي پل تاريخي خان به روش آناليز اجزا محدود - با استفاده از نرم افزار Ansys

 

1471. تحليل سلسله مراتب برهويت معماري مسكوني سنتي وتاثيرآن برمعماري مسكوني امروزي نمونه موردي خانه زينت الملك شيراز

 

1472. تحليل سه بعدي استاتيكي پانلهاي استوانه اي ساندويچي با پوسته هاي هدفمند و هسته همگن تحت شرايط مرزي گوناگون با استفاده ازروش نيمه تحليلي

 

1473. تحليل شكل گيري سبك عربي ساساني بررسي نمونه موردي مسجدتاريخانه ي دامغان

 

1474. تحليل شيوه هاي رويارويي باسكونتگاه هاي غيررسمي براساس تفكرراهبردي؛نمونه موردي شهركرج

 

1475. تحليل عددي پايداري ستونهاي داراي لايههاي پيزوالكتريك

 

1476. تحليل عددي پايه پل به روش VOF تحت مدل هاي آشفتگي و صحت سنجي آن با دادهي آزمايشگاهي

 

1477. تحليل عددي تاثير استفاده از ستون هاي سنگي در خاك هاي سست

 

1478. تحليل عددي چاله آبشستگي پايين دست پرتاب كننده هاي جامي با استفاده از مدل عددي Flow-3D

 

1479. تحليل عددي رفتارستون هاي مقاوم سازي شده با الياف پليمري كربن درپلهاي بتن مسلح به كمك نرم افزار اجزا محدود

 

1480. تحليل علل لزوم بكارگيري انرژيهاي نووتجديدپذيردركاربري مسكوني باتوجه به بحرانهاي زيست محيطي كمبود منابع انرژي ومسائل اقتصادي

 

1481. تحليل عملكردحلقه ي بتني درمقاوم سازي گنبدسلطانيه زنجان با استفاده ازنرم افزار ansys

 

1482. تحليل عملكردي فضاهاي شهري براساس معيارpps نمونه موردي: پارك ايرانشهر

 

1483. تحليل عوامل موثربرتوسعه گردشگري درشهرتبريز بااستفاده ازمدل راهبردي SWOT

 

1484. تحليل عوامل موثربرجمعيت پذيري شهرجديد پرند

 

1485. تحليل غيرخطي ساختمان بنايي به روش ستون معادل وارائه راهكارهاي بهسازي

 

1486. تحليل غيرخطي وتوسعه منحني شكنندگي براي قاب هاي خمشي فولادي تقويت شده با ديواربرشي

 

1487. تحليل فضايي توزيع خدمات شهري ازمنظرعدالت اجتماعي مورد:محله هاي شهرمريوان

 

1488. تحليل فضايي خدمات اقتصادي - اجتماعي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با تاكيد برپويش ساختاري - كاركردي

 

1489. تحليل فضايي خطرپذيري سانحه آتش سوزي پس اززلزله دراستانهاي تهران و البرز

 

1490. تحليل قابليت اطمينان خرابي سكوهاي دريايي براثرتسليم پس ازخستگي

 

1491. تحليل قياسي دسته بندي هفت گانه استاندارد LEED در كشورهاي خاورميانه

 

1492. تحليل كاربري اراضي شهربناب

 

1493. تحليل گسترش افقي شهربابه كارگيري سنجش ازدورومتريك هاي فضايي ت نمونه موردي: شهرمراغه

 

1494. تحليل گسترش دوغاب درتزريق تونل با استفاده ازروش GIN

 

1495. تحليل لرزه اي لوله هاي مدفون مجاور هم به روش شبه استاتيكي - مطالعه پارامتريك

 

1496. تحليل مخازن مدفون با در نظر گرفتن اندركنش آب سازه و خاك

 

1497. تحليل معادلات حاكم بر شبكه هاي توزيع آب با استفاده از تئوري گراف خطي

 

1498. تحليل مفهوم زيبايي و سنت از منظر عرفان وسنت گرايان

 

1499. تحليل مكاني فضايي بافت شهري باتاكيدبرنقش محوري محلات نمونه موردي شهرنائين

 

1500. تحليل مكاني نقاط داغ جرم درگيري ونزاع به تفكيك محدوده كلانتري بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: شهركرمانشاه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1501. تحليل ميزان رضايت مندي شهروندان ازفضاي سبزشهري نمونه موردي: شهرياسوج

1502. تحليل و ارزيابي پتانسيل هاوراهبردهاي توسعه اكوتوريسم درمنطقه حفاظت شده آينالو

1503. تحليل و ارزيابي شاخصهاي فيزيكي - كالبدي بافت هاي فرسوده شهري درشهرهاي كوچك اندام مطالعه موردي: بافت فرسوده شهردوگنبدان

1504. تحليل و بررسي الگوهاي اجرايي معماري پايدار با مطالعه موردي آكادمي علوم كاليفرنيا

1505. تحليل و بررسي تزئينات معماري و طرح معماري خانه ابراهيمي اردبيل

1506. تحليل و بررسي تزيينات معماري درمسجدگوهرشادمشهد

1507. تحليل و بررسي تناسبات و تزئينات سر درخانه هاي دوره قاجار شهر اردبيل

1508. تحليل و بررسي تناسبات وهندسه درشكل گيري بقعه سيدالحمزه تبريز

1509. تحليل و بررسي رفتار لرزه اي سازه ها به كمك ميراگرها

1510. تحليل و بررسي رويكردهاي ساكنين بومي منطقه ميزبان باتوجه به متغيرهاي جمعيت شناختي به اثرات اجتماعي صنعت گردشگري مطالعه موردي شيراز

1511. تحليل و بررسي عوامل پايداري در بازارها - نمونه موردي: بازار خوي، بازار قديمي سنندج، بازار قديم كرمانشاه

1512. تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم منطقه سرد و كوهستاني بر مبناي مدلهاي گيوني، اوانز، شاخص دماي موثر - نمونه موردي شهرستان سراب

1513. تحليل و بررسي نشانه هاي زيبايي شناسي دربناهاي فرهنگي مذهبي ايران - نمونه موردي: بقعه سيد حمزه تبريز

1514. تحليل و بررسي نمود رنگ در معماري خانه هاي دوره قاجار شهر اردبيل

1515. تحليل و بررسي نمودنوردرمعماري حمام هاي تاريخي اردبيل

1516. تحليل و بررسي و مقايسه و تطبيق تزئينات شاه نشين در خانه هاي سنتي شهر اردبيل

1517. تحليل و بررسي هرمنوتيك وخوانش آن درهنرومعماري

1518. تحليل وارزيابي ميزان پايداري فضاهاي ورزشي درشهردوگنبدان بامعيارهاي دسترسي معلولين

1519. تحليل وبررسي تناسبات وتزئينات سردرخانه هاي دوره قاجارشهراردبيل

1520. تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهرتكاب بر مبناي مدل هاي - ماهاني ، گيوني، الگي

1521. تحليل وضعيت پياده راه خيابان امام خميني ره شهررشت

1522. تحليل وطراحي ناوگان ماشين آلات عمليات خاكي بوسيله تابع چندمنظوره، الگوريتم ژنتيك

1523. تحليل ويژگيهاي فردي موثربرميزان ادراك محيطي دربافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: محله آبكوه مشهد

1524. تحليل هم هندسي توسعه يافته براي مواد دوسانگرد

1525. تحليلي بر نقش و عملكرد عنصر آب در معماري بوستان عباس آباد بهشهر

1526. تحليلي برآسيب شناسي آپارتمان سازي وپيامدهاي آن برناپايداري محيط زيست شهري

1527. تحليلي برالگوي گسترش كالبدي فضايي شهرورويكردهاينوين درسنجش ميزان پراكنده رويي مطالعه موردي: شهرشيراز

1528. تحليلي بربخش بندي بازارتوريسم شهري مطالعه موردي كلانشهر تبريز

1529. تحليلي برتوسعه شهرسردشت بارويكرداستراتژي توسعه شهري CDS

1530. تحليلي برجايگاه فضاي عمومي درشهرهاي اسلامي

1531. تحليلي برچالشهاي توسعه و تحول مدرنيسم درمحله ايراني

1532. تحليلي برشاخصهاي پايدارشهري مطالعه موردي استان خوزستان

1533. تحليلي برضوابط بلندمرتبه سازي تورنتووبه كارگيري آن براي شهرتهران

1534. تحليلي برمكان يابي مجتمع هاي مسكوني بارويكردبرنامه ريزي كاربري زمين مطالعه موردي طراحي مجتمع مسكوني گلشن شبستر

1535. تحليلي برموقعيت ژئوپوليتيكي بندرچابهارونقش آن درتوسعه منطقه اي وملي

1536. تحليلي برنقش اعتماداجتماعي درتحقق پذيري طرح هاي بهسازي مشاركتي بافت فرسوده

1537. تحليلي بروضعيت ناهنجارمساكن درسكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي: محله عباس آبادشهرنكا

1538. تحليلي ساختاري براستراتژي توسعه شهري مطالعه موردي: شهربم

1539. تحليلي فضايي ازوضعيت سازگاري كاربريها درمحلات اسكان غيررسمي مطالعه موردي: محلات حاشيه نشين شهرمهاباد

1540. تحول فضاهاي شهري درعصررسانه هاي الكترونيك درراستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار

1541. تحولات مفهوم محله ازگذشته تا امروزنمونه موردي محله عودلاجان

1542. تخمين بارمعلق رودخانه هابااستفاده ازمدل فازي - عصبي مطالعه موردي: رودخانه سيمينه رود

1543. تخمين تاخيروسايل نقليه درمسيرهاي ورودي به تقاطعات چراغ داربه روش تابع اميددرشرايط زيراشباع براي تقاطع ايزوله

1544. تخمين دبي متوسط ماهيانه با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي درايستگاه هيدرومتري چمريز واقع بر رودخانه كر

1545. تخمين دبي هواده هاي سريزهاي شوت به منظور جلوگيري از پديده كاويتاسيون با بكارگيري روشهاي تجربي و رگرسيون خطي چندگانه

1546. تخمين ظرفيت حركت U-Turn در راه هاي شرياني

1547. تخمين ميانگين سالانه سيلاب حوضه هاي آبريزآذربايجان بااستفاده ازمدل درختي M5

1548. تخمين ميزان كل كاتيونها ،مقدارسديم ونسبت جذب سديم با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي در ايستگاه هيدرومتري چمريز واقع بر رودخانه كر

1549. تخمين هدايت الكتريكي و كل املاح محلول آب بااستفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي در ايستگاه هيدرومتري چمريز واقع بر رودخانه كر

1550. تدابيرتحقق ساختمان هاي سبزمرتفع - عمودي سازي پايدار

1551. تداوم هويت و چگونگي كاربست آن درمعماري امروزنمونه موردي : هويت درمناره

1552. تدوين راهبردهاي ساماندهي منطقه تاريخي - فرهنگي تبريز منطقه 8شهرداري تبريز به روش Swot

1553. تدوين راهنمايي جهت توليد،نگهداري،حمل،پخش و كوبيدن آسفالت پليمري

1554. تدوين شاخصه هاي پايداري بافت هاي فرسوده شهري ازطريق بازشناسي اسنادهدايت و كنترل

1555. تدوين شاخصها و معيارهاي ايجادمحلات پايدارزيست محيطي

1556. تدوين مدل سنجش امنيت اجتماعي درراستاي تحقق مفهوم محله پايدارنمونه موردي: محله ملاصدراي شهرقزوين

1557. تدوين واولويت بندي مولفه هاي كيفيت محيط درمحيطهاي مسكوني طبقه متوسط جديدشهري؛موردپژوهي ناحيه 4منطقه 6شهرداري تهران

1558. ترتيب گرهي براي مدلهاي توليد شده توسط ضرب گراف ها

1559. ترسيم مدلهاي عملكرد تابش بر سقفهاي گنبدي دراقليم گرم و خشك ايران

1560. ترفندهاي ايمني ابنيه درمقابل زلزله دربناهاي سنتي اردبيل

1561. ترميم و بهسازي سازه هاي بتني بااستفاده ازموادپلي اورتان نمونه موردي پوشش وترميم بتن سازه سرريزوگالري سدعلويان

1562. تشخيص خرابي تيرهاي سراسري فلزي پلها با استفاده ازآزمايشهاي استاتيكي واندازه گيري هاي تغيير مكان

1563. تعامل درفضاهاي شهري نقش طراحي فضاي سبزبرايجادحس شادي دركودكان

1564. تعامل فرم و سازه دربلندمرتبه ها

1565. تعامل معماري و انرژي هاي پايدار؛جهت نگهداشت و بهينه سازي مصرف انرژي

1566. تعيين آرايش بهينه ميخ گذاري درپايدارسازي گودها

1567. تعيين آزمايشگاهي ضريب دبي سرريز فيوزگيت قبل از واژگوني با افزايش جرم وزنه

1568. تعيين بهترين جهت استقرار ساختمان و محاسبه ي عمق سايبان در راستاي تحقق اصول طراحي اقليمي - مطالعه موردي: شهر كرمانشاه

1569. تعيين بهترين محل و طول شمع مسلحكننده در شيرواني خاكي منطقهي سوادكوه با استفاده از نرمافزارPlaxis

1570. تعيين بهترين مدل آشفتگي در شبيه سازي جريان برروي سرريز هاي پلكاني با مدل عددي ANSYS CFX

1571. تعيين بهترين نوع مخزن نگهداري آب شرب درشهرستان بابلسربااستفاده ازروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

1572. تعيين بهينه تراز تعبيه مستهلك كننده هاي انرژي جرمي مايع جهت عملكردمطلوب سازه

1573. تعيين پارامترهاي موثربرپايداري سدهاي بتني وزني بامطالعه موردي برروي سدهاي Pine Flat ، Blue Stone و Folsom

1574. تعيين پروفيل سه بعدي رسوب و عمق مناسب در حوض هاي ته نشيني تصفيه خانه هاي فاضلاب به كمك ديناميك سيالات محاسباتي

1575. تعيين تغييرمكان وسط خطوط لوله مدفون مستقيم تحت اثرانتشارامواج زلزله

1576. تعيين توزيعهاي آماري حاكم بر ويژگيهاي ناپيوستگي ها با استفاده ازنرمافزار @risk مورد مطالعاتي: معدن شماره 1 گل گهر

1577. تعيين حداقل شعاع قوسهاي افقي براي افزايش ايمني و پايداري حركت كاميونهاي ترانزيتي در محل انطباق قوسهاي افقي و قائم

1578. تعيين رفتارديوارهاي برشي داراي بازشوتقويت شده با صفحات frp با استفاده ازنرم افزارABAQUS

1579. تعيين روش توزيع آب شهري با هدف كاهش هدر رفت آب و بهينه سازي مصرف انرژي - مطالعه موردي شبكه توزيع آب شهر ملك آباد از استان البرز

1580. تعيين روش مناسب جهت محاسبه ظرفيت استاتيكي محوري شمع توربين بادي دريايي

1581. تعيين ريسك نقاط حادثه خيز راهها و ارائه الگويي جهت ايمن سازي دوربرگردان ها و تقاطع هاي محور اهواز انديمشك

1582. تعيين سرعت بحراني حركت روي پلهاي راه آهن تحت اثرعبوريكطرفه قطارهاي سريع السير

1583. تعيين سطح عملكردقابهاي فولادي مهاربندي داراي طبقه نرم

1584. تعيين سطوح توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي استانهاي كشوربااستفاده ازتكنيك فازي

1585. تعيين شاخص فشردگي - Cc براي خاك رس منطقهاي از شهر كرمان

1586. تعيين شيب بحراني در جاكت سكوهاي ثابت دريايي در آب هاي عميق قبل از شمع كوبي

1587. تعيين ضريب رفتارقابهاي مهاربندي كمانش محدوددرپيكربندي برون محور BRBF-E

1588. تعيين ضريب رفتارلرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي قيفي شكل

1589. تعيين ضريب شكل پذيري درقابهاي فولادي باسيستم تركيبي تحت تاثيرزمين لرزه هاي نزديك گسل

1590. تعيين ضريب ميرايي B تحت زلزله هاي ايران

1591. تعيين طول زهكش افقي روي پي نفوذپذيربادرنظر گرفتن صعودمويينگي

1592. تعيين ظرفيت باربري براساس مقاومت برشي خاك درمسيرخط يك قطارشهري تبريز مطالعه موردي: حدفاصل چهارراه آبرساني تا ميدان شهرداري

1593. تعيين ظرفيت باربري شمع با استفاده از نتايج پرسيومتري PMT - درخاكهاي دانه اي - مطالعه موردي: مسير توسعه شرقي خط 2 متروي تهران

1594. تعيين عمق حوضچه و ابعاد ديواره بافل با مدل سازي عددي در حوضچه هاي ته نشيني تصفيه خانه هاي فاضلاب

1595. تعيين فرايندتهيه طرحهاي توسعه راهبردي شهري باهدف دستيابي به مديريت شهري بهينه

1596. تعيين فشارسينه كاردرحفاري مكانيزه epb تونل با استفاده ازروشهاي عددي وتجربي - تحليلي مطالعه موردي خط 2متروي تبريز

1597. تعيين محدوده زمان آسايش حرارتي براي شهريزد

1598. تعيين مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγ براي پي هاي رينگي واقع بر خاك هاي لايه اي با استفاده از روش عددي

1599. تعيين مكان بهينه براي ميراگرهاي tadas نصب شده درسيستم ديوارهاي برشي فولادي

1600. تعيين ميرايي بناي تاريخي ارگ تبريز با استفاده از روش كاهش تصادفي - Random Decremen

1601. تعيين نوع زمين به وسيله مايكروترمورهاوسرعت موج برشي مطالعه موردي: ايستگاه فلكه دانشگاه خط يك قطارشهري تبريز

1602. تعيين وزن شاخص هاي مخازن نگهداري آب شرب در شهر بابلسر بااستفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

1603. تعيين ويژگيهاي محافظتي در برابر اشعه گاما براي بتنهاي نرمال و سنگين

1604. تعيين هندسه دامنه هاي حوضه هاي ابخيزبااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و تاثير آن برروي رواناب سطحي

1605. تغيير شكل هاي بزرگ و شكست ترد در سازه ها وپيش بيني آن به روش اجزاء محدودنمونه موردي : سازه هاي چوبي

1606. تفكيك گونههاي پياده راه هاي موجود درتهران و بررسي عوامل موثربهبود عملكرد آنها

1607. تقابل فرم و عملكرد در زيباشناسي معماري

1608. تقسيم بندي انواع صدمات وارده به سردرتصادفات موتورسيكلت وارزيابي نقش كلاه ايمني دركاهش اين صدمات باپيشنهادشاخص HIC براي تعيين ميزان ايمني كلاه

1609. تقويت بتن C25 با الياف فلزي و خاكستر بادي و مطالعه بعضي ويژگيهاي بتن و تاثير آن برمقدار كربناته شدن بتن

1610. تقويت حيات جمعي درطراحي فضاهاي عمومي

1611. تكنولوژي نانو در ساخت مصالح هوشمند

1612. تكنولوژي وتاثيرگذاري آن برهويت معماري مسكن ايراني

1613. تلاش درجهت افزايش پياده مداري وتعاملات اجتماعي درفضاي خيابان درراستاي اهداف توسعه شهري پايدار

1614. تلفيق الگوريتم هاي فراابتكاري و گراف به منظور استفاده ازهواپيماي بدون سرنشين درتوسعه پايدارشهري

1615. تلفيق ديدگاه هاي آنارشيسم وفوتوريستم درشكل گيري شهرپايدار

1616. تمركززدايي مراكز آموزش عالي و دانشگاهي ازسطح شهرتهران ازديدگاه طبقه دانشگاهي

1617. تمهيدات پدافندغيرعامل درراستاي ارتقاء نظم و امنيت شهرمطالعه موردي كلانشهررشت

1618. تمهيدات و مشخصات سازه هاي حفاظتي

1619. توانمندسازي شهرهاي كوچك راهكاري درراستاي تعادل بخشي به نظام منطقه اي جهت تحقق توسعه پايدارنمونه موردي شهرمحمديه زيباشهر

1620. توانمندسازي مديريت بحران شهري درجهت كاهش بلاياي طبيعي زلزله با تاكيد برشهرتبريز

1621. توانمندي مديريت بحران با تكيه بر طراحي معماري - مطالعه ي موردي: ستاد مديريت بحران استان مازندران

1622. توجه به مفهوم هويت معماري اسلامي براي طرح هاي معماري

1623. توسعه پايدار در ساختمان هاي بلند مرتبه

1624. توسعه پايدار شهري با تمركز بر مديريت سيلاب هاي شهري - مطالعه موردي شهر آق قلا

1625. توسعه پايدار و رهيافتي به معماري پايدار درشهر تبريز

1626. توسعه پايدارجزيره قشم باتاكيد برگردشگري شهري

1627. توسعه پايدارشهري با تمركزبرمديريت سيلاب هاي شهري مطالعه موردي شهرآق قلا

1628. توسعه پايدارشهري باتاكيدبرشاخصه هاي اجتماعي

1629. توسعه پايدارشهري واهداف آن درطرح هاي نوسازي وبهسازي بافت هاي فرسوده شهري

1630. توسعه پايدارگردشگري روستايي بامداخله كالبدي دربافت روستا موردمطالعاتي: روستاي ديوا ازتوابع شهرستان بابل

1631. توسعه پايدارو پياده راه سازي؛مطالعه موردي پياده راه هفده شهريور تهران

1632. توسعه پايداروپارادايم هاي جديد توسعه شهري شهرفشرده وشهرگسترده

1633. توسعه پايدارومتوازن بامشاركت همگاني با رويكردتحول درتهيه طرح هاي توسعه مطالعه موردي زابل

1634. توسعه تحليل خسارت پذيري شكنندگي پل هاي بزرگ راهي با استفاده ازروشهاي تحليلي مختلف

1635. توسعه دروني،سياستي كارآمددرجهت نيل به توسعه پايدار

1636. توسعه روشهاي طراحي تصفيه لجن ناشي ازفاضلابهاي شهرك صنعتي شهيدسليمي

1637. توسعه شهري مبتني برحمل و نقل عمومي محور TOD درقلب رويكردنواحي بهبود كسب وكارBID

1638. توسعه ميان افزاراهبردي جامع درجهت دستيابي به پايداري كالبدي شهر

1639. توسعه ناپايداروعوامل موثر

1640. توسعه يك مدل پوياي عامل مبنا جهت ايجاداولويت كاربري براي هرقطعه زمين

1641. توليد آجرهاي سازگار با محيط زيست از خاك لتريت با استفاده از ژئوپليمريزاسيون

1642. تونل مشترك تاسيسات شهري براي شهرزاهدان

1643. تهيه طرح جامع رنگي؛تلاشي براي مديريت رنگها درشهرنمونه مطالعاتي:خيابان امام بهشهر

1644. تهيه مدل سه بعدي دقيق ازاثارونمادهاي شهري به منظور نگهداري و مرمت آن ها با استفاده ازفتوگرامتري بردكوتاه

1645. تيپولوژي برخورد با ساختمانهاي موجود جهت بهسازي؛ نمونه موردي: طرح استفاده مجدد از كارگاهي در منطقه چهار شيراز

1646. جامعه شناسي پيوست فرهنگي درحوزه مديريت شهري

1647. جانمايي سنسورهاي هوشمنددرمخازن استوانه اي بااستفاده ازالگوريتم MAC

1648. جايگاه اقتصادي بازار در توسعه پايدارشهري: مطالعه موردي بازار قزوين

1649. جايگاه بازارهاي سنتي ايران درزمينه ي گردشگري همراه با توسعه ي پايدار

1650. جايگاه تعاملات اجتماعي دربازاررفسنجان

1651. جايگاه دانش روان شناسي محيطي درميزان رضايت مندي ازمجتمع هاي مسكوني

1652. جايگاه سامانه اطلاعات جغرافيايي در فرآيندطراحي معماري منظر در ايران در مقايسه با كاربردهاي جهاني

1653. جايگاه طرح هاي توسعه و عمران شهري درايران باتاكيدبرچالشها ورويكردها

1654. جايگاه فرهنگ درمعماري

1655. جايگاه فرهنگ و هويت در المان هاي شهري

1656. جايگاه كيفيت هاي طراحي شهري درايستگاه هاي متروباتاكيد برالگوهاي بومي نمونه موردي: ايستگاه هاي متروي امام خميني، هفت تير، ميدان انقلاب

1657. جايگاه معماري بومي دربازآفريني هويت معماري شهرهاي ايراني

1658. جايگاه و تبيين نقش خداگرايي در نحوه ي طراحي معماري بناهاي مسلمين

1659. جايگاه و نقش مساجددرهويت بخشي به ساختارشهري نمونه موردي: مسجدجامع عتيق شيراز

1660. جستاري برمفاهيم معماري منظرومنظرشهري

1661. جستاري برنظريه گشتالت در زيبايي شناسي معماري

1662. جستاري درمفاهيم و ديدگاه هاي حقوق شهروندي و نقش آن درمديريت شهري باتاكيدبرايران

1663. جلوههايي از مصاديق طراحي پايداردر معماري بومي شهر تبريز ازنظر گرمايش، سرمايش و روشنايي - نمونه موردي:بازار تبريز

1664. جهاني شدن و معماري پايدارتحليل شكل گيري تبريزوگسترش فضايي و پيدايش مناطق حاشيه نشين با ديدگاه پايدار

1665. چالش هاي محيط زيست شهري درپيشروي وفرسايش ساحل آبهامطالعه موردي منطقه چاه نيمه دراستان سيستان و بلوچستان

1666. چالشها ومشكلات فراروي قراردادهاي دو عاملي درايران

1667. چالشهاتوسعه گردشگري مجازي درايران

1668. چالشهاوراهكارها دربافت هاي تاريخي ايران - نمونه موردي محله سنگ سياه شيراز

1669. چالشهاي مديريت شهري درافغانستان مورد مطالعه شهركابل

1670. چشم انداز طراحي توسعه پايدار كالبدي روستاهاي كشور و برنامه ريزي محيطي ساختار روستايي در جهت پيوند با الگوي معماري بومي

1671. چشم اندازساخت وتوسعه ساختمانهاي زيرزميني درايران به عنوان بعدجديد فضاهاي شهري

1672. چشم اندازمعماري شهري و افزياش سطح سرويس معابربااولويت توسعه وحفظ محيط زيست درهزاره سوم

1673. چگونگي ارتقاي جايگاه گورستان ها در جوانب فرهنگي واجتماعي توسعه پايدار شهري در ايران

1674. چگونگي تاثير فرهنگ بر محيط انسان ساخت ،با مطالعه موردي مسكن

1675. چگونگي تاثيرآثارسالوادور دالي برمعماري سورئاليسم

1676. چگونگي تاثيرگذاري معماري بومي بر بناي آب ابنارها: مقايسه تطبيقي آبانبارهاي شهر لار و يزد

1677. چگونگي تقويت تيرچه هاي بتن مسلح بالايه هاي frp

1678. چگونگي عرصه هاي گروهي مجتمع هاي مسكوني درراستاي افزايش سرمايه اجتماعي

1679. چگونگي وارد كردن اثرات زلزله حوزه نزديك درتحليل خطر تهران

1680. چگونه بامعماري انسان رامي توان به كمال رساند؟

1681. چهارچوب طراحي شهري بامحوريت گردشگري شهري نمونه موردي بخشي ازبافت تاريخي كرمان

1682. چيدمان بهينه بادبندي درقابهاي مستوي فولادي

1683. چيستي و راهبردهاي انرژي هاي پاك در تعامل با معماري پايدار

1684. حاشيه نشيني چالشي جدي فراروي توسعه پايدارشهري

1685. حاشيه نشيني وسكونتگاه هاي غيررسمي

1686. حذف فلزات سنگين ازپساب ها به كمك فرآيندتثبيت وجامدسازي

1687. حقوق شهروندي درمديريت شهري

1688. حقوق شهري باتمركزبه نقش مشاركت مردمي درپيشرد آن ونقش طراحي محيطي درپيشگيري ازجرم

1689. حكمروايي خوب شهري ، الگوي جايگزين مديريت سنتي شهري بانگاهي برتجربه آلمان وايران

1690. حكمروايي شايسته شهري وچگونگي به كارگيري آن درايران درراستاي توسعه پايدارشهري

1691. حل مسائل الاستيسيته صفحهاي با استفاده از روش حجممحدود تطابقي

1692. حمل ونقل وتوسعه پايدارپياده محوري مطالعه موردي پياده راه خيابان خيام شهرقزوين

1693. حوضخانه مطالعه موردي خانه هاي سنتي شيراز در محله سنگ سياه

1694. حيات در حياط - نقش آب در خانه هاي سنتي حاشيه كوير ايران

1695. حيات زيرسطحي راهكاري درجهت توسعه پايداروهم سوي شريانهاي شطرنجي وارگانيك دربافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي: بافت قديم شهركرمانشاه

1696. حياط مركزي در ساختمانهاي سنتي نماد معماري پايدار در اقليم گرم و خشك - نمونه موردي : خانه هاي قديمي شهر كرمان

1697. حياط مركزي عنصري پايدار در معماري خانه هاي سنتي شهر يزد با بررسي دونمونه ازخانه ها

1698. حياط مركزي، كهن الگويي اقليمي در معماري ايران

1699. حياط مسجد، عرشهي عرش الهي:بررسي تفاوتها و شباهتهاي ساختار مساجد شبستاني و چهار ايواني در كالبد، عملكرد و ماهيت

1700. خاك عنصري ازجبرتااختياردرمعماري مناطق خاك مركزي ايران

1701. خانه ايراني ، مفهوم پايداري

1702. خانه هاي سنتي گذشته نماد وايده براي معماري آينده

1703. خانه هنرتبريز تعامل جامعه، هنرومعماري با رويكردمعماري بيونيك

1704. خدمات متقابل گردشگري وتوسعه پايداردرحومه شهرها مطالعه موردي: شهرهاي مراغه و عجب شير

1705. خلاقيت درپروسه طراحي فرم معماري وروشهاي ايجادآن

1706. خوانش معماري وشهرسازي ايراني - اسلامي بارويكردادراكات حسي وروانشناسي محيطي سنجش ونگرش به روش افتراق معنايي

1707. خيابان ازعرصه گذرتاعرصه ارتباطي بازشناسي نيروهاي تاثيرگذاربرتحول آن درگذرزمان مطالعه موردي: خيابان انقلاب تهران

1708. خيابان پايدارسازگاربامحيط زيست به عنوان يك ابزار موثردرطراحي شهري پايدار

1709. خيابانهاي قابل زيست و پياده مداررويكردي شاخص محور درسنجش كيفيت زندگي شهري پايدارنمونه موردي بلوارپيروزي مشهد

1710. درآمدي برلزوم به رسميت شمردن نيازهاي گروه هاي اقليت جامعه درمعماري فضاهاي شهري مطالعه موردي: معماري دوستداراوتيسم

1711. درجستجوي هويت معماري سنتي ايران درمعماري معاصر

1712. درك مفهوم خانه در طراحي معماري،پيامدي در عرصه ساختار كالبدي فضاهاي ايده آل زندگي

1713. درك و مفهوم مولفه هاي هويت بخش به فضاهاي آموزشي براساس ديدگاه اسلامي

1714. درون مايه هاي فهم سرشت معماري ايران با رويكرد توسعه پايدار كشف فضاي معمارانه شوادان - نمونه موردي:خانه عبدي

1715. دستيابي به توسعه پايدارشهري با بهره گيري ازفضاهاي زيرسطحي درمحدوده مركزي شهرها نمونه موردي: ميدان امام خميني ره تهران

1716. دلايل توليد ضايعات ساختماني و راههاي مديريت و ساماندهي ضايعات

1717. دوام فولاد تقويت شده با بتن در محيط كلرايد

1718. ديناميك غيرخطي ميزان ازن روزانه شهرتبريز

1719. ديوارهاي برشي فولادي پايداركمانشي BR-SPSW

1720. رابطه بين مقاومت فشاري و كششي دربتن خودتراكم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي

1721. رابطه توسعه پايداروطراحي اقليمي بناهاي شهراراك

1722. رابطه معماري راديكال باخلاقيت ونوآوري

1723. رابطه مولفه هاي توسعه پايدارباكارآمدي مديريت شهري نمونه موردي شهريزد

1724. رابطه همبستگي بين كيفيت زندگي وتوسعه پايدارشهري باتبيين پارادايم سرزندگي نمونه موردي: فولادشهر

1725. راز ماندگاري نماهاي معماري سنتي ايران با نگرش بر استفاده از تناسبات الهي به عنوان اشتراكي بين معماري و موسيقي - با بررسي نماي مسجد امام و مسجد شيخ لطف الله اصفهان

1726. راه « هاي رسيدن به خلاقيت در هنر» معماري

1727. راهبردها توسعه اقتصادبيرجندباتكيه برقابليتهاوپتانسيلهاي بالقوه شهربااستفاده ازمدل Swot

1728. راهبردهاي احياي هسته تاريخي شهراهواز محله عامري

1729. راهبردهاي توسعه مراكزشهري پايدارنمونه موردي محدوده مركزي اصفهان

1730. راهبردهايي براي نيل به سيستم هاي هوشمندحمل و نقل درآزادراه تهران - قزوين

1731. راهكارتطابق حق الزحمه شركت هاي مهندسين مشاوروكاركردشركت هاي پيمانكاردرقراردادهاي فاز3 اجراونظارت

1732. راهكارهاي ايمني طراحي هندسي قوس هاي افقي درراه هاي ايران درراستاي توسعه پايدار

1733. راهكارهاي برقراري پايداري محيطي و اجتماعي در فضاهاي فرهنگ محور

1734. راهكارهاي توسعه پايداردرنواحي مرزي ايران

1735. راهكارهاي توسعه حمل و نقل پايدارباتاكيدبرپياده مداري نمونه موردي: محله شهرآرا

1736. راهكارهاي كاربردي كاهش دي اكسيدكربن درساختمانهاي معاصر ايران

1737. راهكارهايي درجهت طراحي - بهسازي بافت تاريخي با تاكيدبرگردشگري پايدارنمونه موردي: بافت تاريخي شيراز

1738. راهكارهايي درزمينه گسترش فضاهاي فراغتي پارك و فضاهاي سبزشهري درجهت افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان نمونه موردي ناحيه 4منطقه 14تهران

1739. راهكاري بر طراحي معماري پايدار - سيستم لايههاي ساختماني منعطف V.B.L.S 1

1740. راهكاري نوين درآموزش معماري پايدار

1741. راهنماي بررسي ساختاري مصرف و مدل تقاضاي انرژي بنزين درحمل و نقل جاده اي كشوربارويكرداصلاح الگوي مصرف

1742. رتبهبندي ريسك در پروژههاي تونلسازي با استفاده از روش تركيبي Fuzzy AHP و Fuzzy TOPSIS

1743. ردپاي اكولوژيكي درنواحي شهري كشورهاي درحال توسعه

1744. رفتار پي حلقوي بر روي خاك هاي مسلح تحت اثر بار زلزله

1745. رفتار رئولوژيكي بتن هاي سبك خودتراكم حاوي پوزولان هاي تركيبي

1746. رفتاروظرفيت تيربتن مسلح تقويت شده دربرش با frp باروش اجزاي محدود

1747. رمزگشايي معماري پايدار در اصول معماري ايران از ديدگاه استاد پيرنيا

1748. روانشناختي محيط درمدارس

1749. روانشناسي فضاهاي آموزشي

1750. روانشناسي محيطي درمعماري پايدارباتاكيدبرتوسعه پايدارشهري

1751. روستابه مثابه يك زيستگاه بومي ايراني نمونه موردي: روستاي دره - كاشان

1752. روش آموزش اصول زيبايي شناسي در تركيب حجم براي معماران

1753. روش اجراي سه راهي با مقطع بزرگ و بررسي تاثيراحداث آن بررفتاروپايداري تونل بانرم افزار FLAC3D و داده هاي ابزاردقيق درتونل مترو قم

1754. روش MPS براي مقياس كردن شتابنگاشت ها

1755. روش جديد براورددقيق پروفيل سطح آب درجريان متغيرتدريجي برمبناي روش رانگ كوتاي مرتبه پنجم وفقي

1756. روش يادگيري تقويتي دربهينه سازي استوكاستيك سيستم مخزن

1757. روشهاي افزايش مشاركت ساكنان محدوده فرسوده درپروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري منطقه زينبيه اصفهان

1758. روشهاي برآورد منفعت اجتماعي بناهاي تاريخي

1759. روشهاي بهينه سازي منحني قائم سرريزوتونل آب برجهت كاهش خطركاويتاسيون

1760. روشهاي مقاوم سازي اتصالات بتني

1761. روشي ساده جهت ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي بنايي كلاف دار

1762. روشي نوين دربهبود كنترل ترافيك وامنيت حمل و نقل

1763. روند تحول مساجد ايراني 1 و آناتولي 2 و تفاوتهاي آنها

1764. روند طراحي معماري يك مركز مركبات با الهام از طبيعت و بهكارگيري تناسبات طلايي

1765. روندافزايش جمعيت شهري وچالشهاي مرتبط باآن ازديدگاه برنامه ريزي و توسعه پايدارشهري باتاكيد براستان آذربايجان غربي

1766. روندتحول مساجدايراني وآناتولي وتفاوت هاي آن ها

1767. رونديابي سيل به روش ماسكينگام و ماسكينگام - كانج مطالعه موردي رودخانه اهرچاي

1768. رويكرد بنچ ماركينگ در طرح مسكن سازگاربا اقليم

1769. رويكرد پايداري محيطي در فرآيند صنعتي سازي ساختمان

1770. رويكردبازگرداني حس تعلق مكان به فضاي كالبدي بافت سنتي نمونه موردي محله بهبهاني هابافت قديم بوشهر

1771. رويكردپايداري درمتن طراحي شهري

1772. رويكردعمومي به سياست هاي مديريت تقاضاي سفرمطالعه موردي: ناحيه مركزي شهراصفهان

1773. رويكردمطلوب جهت بهسازي ونوسازي بافت فرسوده شهر تهران نمونه موردي محله نعمت آبادمنطقه 19شهرداري تهران

1774. رويكردهاي الگوبرداري از طبيعت در معماري ايراني

1775. رويكردهاي كاربردي طراحي شهري درراستاي ارتقاي كيفيت خيابانهاي شهري نمونه موردي خيابان آكسفورد لندن

1776. رويكردي تحليلي درچيستي معنويت فضاوچگونگي كيفيت بخشي به فضاهاي عبادي نمونه هاي موردي: مسجدمركزاسلامي رم، كليساي نور

1777. رويكردي جامع به معماري پايداردرابعاداكولوژي،انرژي و اقليم

1778. رويكردي معمارانه به مفاهيم ومعيارهاي طراحي پاركهاي علم وتكنولوژي به همراه طراحي معماري پارك تكنولوژي تبريز

1779. رهيافتي برطرح ساماندهي بافت هاي تاريخي نمونه موردي: محله طوي اردبيل

1780. ريشه يابي كاربرد هندسه در تزئين و معماري اسلامي

1781. ريشههاي ايدهپردازي در معماري و باغسازي آرامستان حافظ شيراز

1782. زبان فضا، حلقه ي گمشده ارتباط معماري سنتي و معماري معاصر

1783. زلزله : بايدونبايدها، پيامدها و تاثيرات آن بركالبدشهري مطالعه موردي: بررسي زلزله خيزي شهرستان دورود بانگرشي بربهسازي ونوسازي شهري

1784. زمين شناسي مهندسي قسمت سيستم تلمبه ذخيره اي سد و نيروگاه رودبار لرستان

1785. زمينه هاي گردشگري روستايي و راهكارهاي فعال سزي آن درمنطقه طارم سفلي

1786. زيبايي شناسي درمعماري نمونه موردي مباني ادراك

1787. زيبايي شناسي منظر نيروي اوليه در دستيابي به پايداري فرهنگي شهر پژوهشي قياسي بر اساس ديدگاه رلف

1788. زيبايي شناسي و تاثير الگو در آن

1789. زيبايي شناسي و معاني و مفاهيم آن درمعماري ايران

1790. زيبايي شناسي و معاني و مفاهيم آن درمعماري ايران

1791. زيبايي و زيبايي شناسي در هنر و معماري اسلامي

1792. زيرساختهاي سبزساختارهاي اجتناب ناپذير توسعه پايدارشهرهاي آينده نمونه موردي: سبزراه ها

1793. زيرساختهاي سبزمفاهيم و تعاريف زيربناي توسعه پايدارشهري

1794. ژئومديسين گامي نو درشهرسازي و توسعه پايدار

1795. ساباط در معماري آذربايجان

1796. ساخت بتن سبك خودمتراكم با استفاده از درشت دانه ي پوكه ي معدني وبررسي اثر نوع فيلر در مشخصات مكانيكي آن

1797. ساخت و تعيين خواص مهندسي سيمان هاي مركب شامل سيمان كارخانه سيمان كرمان، پوزولان سيرجان و سنگ آهك در بتن

1798. ساخت وساز پايدار با دال هاي بتني پيش تنيده پس كشيده

1799. ساخت وساز سنتي يا معماري پايدار - مطالعه موردي خانه هاي قديمي شهر قزوين

1800. ساختار درختي برنامه ريزي بيان ژن جهت شبيه سازي نوسانات تراز آب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1801. ساختار گرايي هوشمند در كالبد فضاي زندگي براي تحقق معماري ايده آل از بعد روانشناسي محيط

 

1802. ساختمان سبزگامي بسوي توسعه پايدار شهري

 

1803. ساختمانهاي صفرانرژي الگويي مناسب براي دستياب يبه مصرف انرژيهاي تجديدپذير

 

1804. ساختمانهاي هوشمند و معماري پايدارنمونه موردي - بررسي نقش عملكرد بادگير در اقليم گرم و خشك

 

1805. سازه هاي متحرك و پاسخگو به محيط بر اساس الگوهاي برگرفته از طبيعت

 

1806. ساماندهي بافت تاريخي شهرها بارويكردTND و برپايه پايداري محله اي نمونه موردي: محله آقازمان سنندج

 

1807. ساماندهي بافت فرسوده شهررشت مطالعه موردي محله رودبارتان

 

1808. ساماندهي محلات شهري وايجادسرزندگي درآن باتاكيدبررويكردtndنمونه موردمطالعه:محله ويجويه تبريز

 

1809. ساماندهي نظام حركتي دربافت محله هاي شهري براساس اصول نوشهرسازي وبااستفاده ازنرم افزار GIS بافت مركزي شهركاشمر

 

1810. ساماندهي و ساماندهي مبلمان شهري پاوه

 

1811. سبزراهه ها؛راهكارانسجام منظرطبيعي درشهرپايدارمطالعه موردي: محله امام زاده معصوم (ع) و هفت چنار تهران

 

1812. سبك شناسي معماري ايراني ونقش آن درجذب گردشگرمطالعه موردي: سبك پارتي

 

1813. سخن پر رمزو راز - تجسم در تقابل با هنر

 

1814. سقفهاي قوسي وگنبدي با مصالح خشت وآجر از مصاديق معماري پايدار درمعماري سنتي ايران

 

1815. سكونت پايدار مبتني بر فرهنگ ايراني بررسي ملاكهاي برتري فضاهاي داخلي خانه هاي مسكوني از منظر ساكنين خانه هاي معاصر ايران - نمونه موردي: خانه هاي معاصر اصفهان

 

1816. سناريونگاري رويكردآينده پژوهانه درمديريت بحران و برنامه ريزي پاسخ به سانحه زلزله

 

1817. سنجش آگاهي شهروندي ازحقوق شهروندي خودباسازمان زيباسازي شهرداري تبريز مطالعه موردي منطقه 4شهرداري تبريز

 

1818. سنجش پايداري اجتماعي درمحلات شهري مطالعه موردي: محله هاي مرداويج و مفت آبادشهراصفهان

 

1819. سنجش پايداري اجتماعي محلات براساس ديدگاه ساكنان نمونه موردي: محله فيض آبادشهركرمانشاه

 

1820. سنجش پايداري حمل و نقل درون شهري كلانشهر تبريز بامدل Swot

 

1821. سنجش شاخصهاي فقرشهري درمحلات فرودست شهرهاي مياني بااستفاده ازسيستم gis نمونه موردي محله ي حسين آباد ابهر

 

1822. سنجش كيفيت فضاهاي شهري براي استفاده زنان باتاكيد برويژگيهاي كالبدي نمونه موردي: محله جاهدشهردركلانشهر مشهد

 

1823. سنجش كيفيت منظرفضاي شهري براساس ديدگاه صاحب نظران نمونه موردي ميدان صاحب الامرتبريز

 

1824. سنجش ميزان پايداري محله هاي قديم وتوسعه هاي جديدشهراردستان بااستفاده ازمدل تحليل شبكه اي

 

1825. سنجش ميزان تاثيرگذاري كيفيت هاي محيطي برامنيت شهروندان درفضاهاي شهري بااستفاده ازمدل AHP محله سپه ومحله تبريز قزوين

 

1826. سنجش وطراحي شاخصهاي كيفي موثردرسواحل گردشگري باتاكيدبرمعيارهاي پايداري نمونه موردي: درياچه زريوارشهرمريوان

 

1827. سهم اجتماع پذيري معماري در طراحي معماري پايدار

 

1828. سير از ماده به فضا با سمبوليسم نوردر معماري ايران و جهان

 

1829. سير تحول بازارهاي شمال كشور بر مبناي نگرش شكلي از گذشته تاكنون

 

1830. سير تحولات بافت هاي كهن شهري و دشواري هاي شهر نشيني درعصر حاضر

 

1831. سير هنر كاشيكاري در ايران و دلايل افول آن

 

1832. سيرتحول عملكرد فضايي بناهاي مسكوني شهرتبريز دردهه هاي اخيربارويكردپايداري

 

1833. سيرتكاملي توسعه شهري - روستايي درمنطقه شاهوارنمونه موردي: شهرستانهاي شاهرودوميامي

 

1834. سيستم تاسيسات هواي زيرسطحي راهكاري براي بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

 

1835. سيستم طرح وساخت - از سيستم هاي اجراي پروژه

 

1836. سيستم مديريت هوشمند ساختمان - BMS و لزوم بكارگيري آن در جلوگيري از مصرف انرژي

 

1837. سيستم هاي ساختماني با رويكرد توسعه پايدار

 

1838. سيستم هاي سازه اي نوين راهكاري درراستاي پاسخ به نيازهاي عملكرد معماري

 

1839. سيستم هاي نوين ساختماني، ساخت و ساز پايدار وتوسعه پايدار

 

1840. سيستم هاي نوين نگهداري زمستاني زيرساخت حمل ونقل جاده

 

1841. سيستمهاي نماي دو پوسته 1 ، خط مشي پايدار در نماي ساختمانها - رهيافتي در اقليم گرم و مرطوب

 

1842. سيماي فرهنگستان هنر و ارزيابي آن بر منزلت  هنر از آرمان تا واقعيت

 

1843. شاخصهاي تعميم پذيربراي شناسايي محدوده مركزشهري

 

1844. شاخصهاي كيفي سكونتگاه هاي غيررسمي مطالعه موردي: محله اسلام آباد زنجان

 

1845. شبكه عصبي مصنوعي تركيب شده با الگوريتم رقابت استعماري به منظور برآورد رسوب در رودخانه

 

1846. شبيه سازي پاسخ ديناميكي دال بتن مسلح تحت اثر بارهاي ناشي از انفجار

 

1847. شبيه سازي توزيع عرضي سرعت در رودخانه ها با استفاده مدل رياضي شبه دو بعدي شيونو و نايت - مطالعه موردي رودخانه قره سو

 

1848. شبيه سازي جريان و بررسي فشار ديناميكي بر روي جام پرتابي مثلثي

 

1849. شبيه سازي دبي رودخانه با استفاده ازمدلهاي هوشمند عصبي - فازي ANFIS مطالعه موردي رودخانه قره آقاج ايستگاه بندبهمن

 

1850. شبيه سازي دماي داخلي ساختمان مسكوني تحت شرايط تهويه مصنوعي به منظور ايجاد ساختمان هوشمند

 

1851. شبيه سازي سه بعدي عددي در بالادست پايه پل بوسيله صفحات مستغرق در يك طرف و دوطرف پايه پل در جهت كاهش پديده آبشستگي با استفاده از نرم افزار SSIIM

 

1852. شبيه سازي سيستم هاي محافظتي در مقابل فرود ناموفق هواپيما در انتهاي باند فرودگاه

 

1853. شبيه سازي عددي تاثير عوامل هيدروليكي و موانع سازه اي درپهنه بندي سيلاب - مطالعه موردي: سرندچاي

 

1854. شبيه سازي عددي تأثير طول و زاويه قرارگيري صفحات مستغرق در كاهش آبشستگي ديوارههاي قائم تكيهگاه پل

 

1855. شبيه سازي عددي جريان روي حوضچه پايين دست سرريز پلكاني - مطالعه موردي سرريز سد سياه بيشه بالا با استفاده از FLOW-3D

 

1856. شبيه سازي عددي دوبعدي جريان حول آبشكنها در فلوم پيچانرودي

 

1857. شبيه سازي عددي رفتار جريان چگال در كانال شيب دار با در نظر گرفتن مدلهاي مختلف آشفتگي با استفاده از نرم افزار FLUENT

 

1858. شبيه سازي عددي رفتارجريان چگال دركانال محدود با انحناي 180درجه بادرنظر گرفتن مدلهاي مختلف آشفتگي بااستفاده ازنرم افزار FLUENT

 

1859. شبيه سازي عددي رفتارجريان چگال دركانال نامحدود سينوسي با درنظر گرفتن مدلهاي مختلف آشفتگي بااستفاده ازنرم افزار fluent

 

1860. شبيه سازي عددي ظرفيت باربري گروه شمع روگذر ولي عصر ساري،مقايسه با روابط موجود و آيين نامه آشتو

 

1861. شبيه سازي كامپيوتري شبكه توزيع آب و بهينه سازي مدل با استفاده ازالگوريتم ژنتيك و داده هاي gis مطالعه موردي شهرقم

 

1862. شبيه سازي معتبررفتارقابهاي عرضي درپلهاي فولادي خميده

 

1863. شبيه سازي هوشمندعمق آبشستگي پايه هاي پل بااستفاده ازالگوريتم هاي تكاملي

 

1864. شبيه سازي هيدروليكي جريان رودخانه جهت تعيين مقادير حداكثر پهنه سيلاب بااستفاده از نرم افزار Mike11 - مطالعه موردي: بازه پايين دست بند انحرافي نوروزلو تا شهر مياندوآب

 

1865. شبيهسازي عددي پرش هيدروليكي بر روي بسترهاي موجدار مثلثي شكل

 

1866. شكست سدبراثرپديده آبشويي، مطالعه عددي

 

1867. شناخت آسيب هاي وارد آمده به زلزله تسوج و ورمقان در مرداد 91

 

1868. شناخت الگوهاي معماري بومي در بناهاي مسكوني بافت قديم بوشهر، نمونه موردي عمارت نوذري

 

1869. شناخت الگوهاي معماري بومي در سكونتگاه هاي روستايي شمال ايران - بررسي موردي روستاي گالشكلا

 

1870. شناخت امكانات ومحدوديت هاي استان قزوين درراستاي نيل به توسعه پايدارگردشگري منطقه

 

1871. شناخت تكنيك هاي طراحي پايدار در معماري بناهاي سنتي كرمانشاه

 

1872. شناخت مفاهيم پايداري درمعماري خانه هاي سنتي يزد

 

1873. شناخت مفهوم گردشگري الكترونيك و تفاوت شناخت حاصل ازگردشگري واقعي وگردشگري مجازي

 

1874. شناخت و مقايسه تكنيك هاي مختلف كاهش زمان در پروژه

 

1875. شناسايي آسيب درسدها با استفاده ازآناليز موجك

 

1876. شناسايي پديده هيسترسيس ترافيكي درسطح جزيي و كلي نگرمبتني بررفتارسنجي راننده

 

1877. شناسايي پهنه هاي مسئله دارمحله بارويكردپايداري اجتماعي بااستفاده ازمدل Ahp نمونه موردي: محله فيض ابادشهركرمانشاه

 

1878. شناسايي پهنه هاي مناسب جهت دفن پسماندهاي شهري بااستفاده ازمدل تلفيقي GIS,SAW مطالعه موردي: بخش شهريار

 

1879. شناسايي توانمندي هاومحدوديت هاي زيست محيطي يك سازمان و ارائه استراتژيهاي مديريتي درراستاي اهداف hse به روش SWOT مطالعه موردي: مجتمع بندري امام خميني ره

 

1880. شناسايي چندين ترك درتيرچندپله اي به كمك شبكه عصبي مصنوعي وآناليز المان محدود

 

1881. شناسايي خرابي پل براساس تبديل موجك ثابت دوبعدي بااستفاده ازشكل مودي سازه

 

1882. شناسايي شاخص مناسب خطرلرزه اي براي تهيه منحنيهاي شكنندگي پلهاي فلزي متداول بزرگراهي

 

1883. شناسايي عوامل تاثيرگذاردرشكل گيري منظررنگي پايداردرشهرها

 

1884. شناسايي عوامل تاثيرگذارمعماري وشهرسازي دربازارمسكن مطالعه موردي: شهرساري

 

1885. شناسايي عوامل خاطره انگيز مكتبخانه ها ازطريق بررسي فرهنگ رفتاري

 

1886. شناسايي مسائل وراهكارهاي حمل و نقل گردشگران والزامات آن

 

1887. شناسايي مشخصات ديناميكي پل ها با استفاده ازآزمايش ارتعاش محيطي

 

1888. شناسايي مصالح نوين ساختماني و به كارگيري آن در معماري مدارس اقليم سرد

 

1889. شناسايي معابردرون شهري ازتصاويرهوايي رقومي با استفاده ازخوشه بندي فازي وسيستم استنتاج نوروفازي انطباق پذير

 

1890. شناسايي معيارهاي موثربرتصادفات موتورسيكلت وميزان اهميت هريك ازآنها به روش تصميم گيري گروهي

 

1891. شناسايي مقاطع حادثه خيزمحور هرازبراساس اطلاعات خام تصادفات

 

1892. شناسايي موانع و مشكلات پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني درشركت هاي عمراني و راه حل مقابله با آنها

 

1893. شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي تونل سازي بروش AHPمطالعه موردي در پروژه قطار شهري قم

 

1894. شناسايي و تجزيه و تحليل ريسك هاي سدبااستفاده ازتكنيك FMEA مطالعه موردي سدالبرز بابل

 

1895. شناسايي و طبقه بندي ريسك پروژه هاي PPP

 

1896. شناسايي وارزيابي مولفه هاي تاثيرگذاربركيفيت فضاهاي بازشهري تحكيم وتوسعه روابط شهروندي درمسيرهاي شهري:نمونه موردمطالعه مسيرصلوات آبادسنندج

 

1897. شناسايي واولويت بندي ريسك هاي تونل سازي بروش TOPSIS مطالعه موردي: پروژه قطارشهري قم

 

1898. شناسايي وتجزيه و تحليل معيارهاي انتخاب پيمانكاردرقراردادهاي طرح و ساخت

 

1899. شناسنامه داركردن نقاط ومقاطع پرحادثه درراستاي ارزيابي اقدامات اصلاحي مطالعه موردي: استان لرستان

 

1900. شناشير،شاهكار معماري بومي بوشهر

 

 

1901. شوادان،الگوه ي كهن معماري پايداردراقليم گرم و مرطوب ايران نمونه موردي شوادان هاي شهرستان دزفول

 

1902. شوادون، الگويي از معماري پايدار در خانه هاي سنتي دزفول

 

1903. شوراي شهر،عاليترين نهادمردم سالاري ديني ومشاركت اجتماعي درتوسعه پايدارشهري

 

1904. شوشتر؛كهن الگويي براي معماري وشهرسازي پايدار

 

1905. شهر سبز ، شاخص ها ، چالش ها و رويكردها

 

1906. شهرپايدار، آلودگيهاي محيطي و سرزندگي شهري

 

1907. شهرخورشيدي همگام با توسعه پايدار

 

1908. شهرسازي نوين وپياده سازي آن دركلانشهرها

 

1909. شهرسازي وتوسعه ناپايدارشهري؛مطالعه موردي متروپل تبريز

 

1910. شهرفشرده و توسعه پايدارشهري

 

1911. شهرهاي خلاق، ماهيت وروشها

 

1912. شيارافتادگي در روسازي بتن آسفالتي ،مكانيزم ها و بررسي عوامل اثرگذار

 

1913. صنعت گردشگري وتوسعه پايدارمطالعه موردي شهرك توريستي شهرستان چادگان اصفهان

 

1914. ضرورت احياي بافت فرسوده شهري مشكلات وراهكارهابااستفاده ازروش تحليلي swot

 

1915. ضرورت ايجادفضاي سوم دربافت هاي سنتي شهرها

 

1916. ضرورت بررسي و تحليل مميزي انرژي درساختمان براي بهينه سازي مصرف انرژي

 

1917. ضرورت بكارگيري فناوري هاي نوين ساختماني با بهره گيري از معماري سنتي و تأكيد بر معماري پايدار

 

1918. ضرورت پاسخگويي به نيازهاي فردي - اجتماعي انسان دربسترعمومي شهربه منظورتحقق اهداف توسعه پايداراجتماعي

 

1919. ضرورت تبيين طرح جامع شبكه پياده راه هاي شهري درايران بامقايسه تطبيقي طرح هاي جامع پياده سه شهرپاريس ، اوكلند وبركلي

 

1920. ضرورت تدوين راهنماي طراحي شهري باهدف بهينه سازي مصرف انرژي

 

1921. ضرورت توجه به ابعاداجتماعي پايداري درطراحي محلات جديد مطالعه ي موردي:محله ي دامپزشكي شهرتبريز

 

1922. ضرورت توجه به بوم گرايي درطراحي مجموعه هاي تفريحي اكوتوريستي درراستاي گردشگري اكوتوريسم فرهنگي پايدارنمونه موردي سواحل درياي خزر

 

1923. ضرورت توجه به معماري پايدار در شهرستان اروميه

 

1924. ضرورت طراحي خانه هاي هوشمند در شهرستان آمل

 

1925. ضرورت طراحي روسازي مسيرهاي brt مطالعه موردي شهراصفهان

 

1926. ضريب اطمينان درتحليل پايداري شيرواني هاي خاك مسلح تحت اثربارزلزله درحالت دوبعدي

 

1927. ضريب برشي ماسه بابلسر مسلح با رشتهها با توزيع تصادفي در حين روانگرايي

 

1928. ضريب دبي در مدل سرريز اوجي با قوس در پلان و زاويه تقرب به سمت پايين دست

 

1929. طبقه بندي و مديريت ريسك درپروژه هاي احداث تونل شهري مطالعه موردي تونل نيايش تهران

 

1930. طبيعت گردي پايدارگامي موثر درجهت توسعه پايدارگردشگري

 

1931. طراحي آسمان خراش ها با رويكرد معماري پايدار - نمونه موردي تحليل آسمانخراشهاي سيدني

 

1932. طراحي اقليمي ساختمان هاي مسكوني با تأكيدبر جهت گيري وسامانه عملكردي پايدار - نمونه موردي:ابنيه سنتي مسكوني دزفول

 

1933. طراحي اقليمي متناسب با جريان باد و نقش آن درتهويه مطبوع - نمونه موردي محله قم آباد در قصرالدشت شيراز

 

1934. طراحي اكولوژيك مناظرسبزشهري بارويكردجذب توريست نمونه موردي شهرهمدان

 

1935. طراحي براساس قابليت اطمينان سازه هاي داراي پارامترهاي نامعين با استفاده ازروشهاي تكامل تدريجي

 

1936. طراحي بهينه سازه هاي خرپايي مبتني برقابليت اعتمادبااستفاده ازالگوريتم كرم شب تاب

 

1937. طراحي پايدارفضاهاي عمومي باتاكيدبرپياده راه سازي به منظوربهبود زيست محيطي شهرها

 

1938. طراحي جاده و تنظيم ايمني جاده و تضمين ايمني رانندگان

 

1939. طراحي جاده وتنظيم قوانين ايمني جاده و تضمين ايمني رانندگان

 

1940. طراحي چارچوب مديريت ريسك هاي تأمين مالي پروژه هاي ساختماني

 

1941. طراحي حاشيه ي راههاي برون شهري باهدف افزايش بخش پذيري راه دربرابرخطاي انساني

 

1942. طراحي خانه پايدار با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي

 

1943. طراحي خيابان هاي براي استفاده بهينه ازانرژي خورشيد درجهت دستيابي به توسعه پايدار

 

1944. طراحي خيابانهاي پياده محور،افزايش تعاملات اجتماعي، تشويق به ايجادشهرهايي انساني تر

 

1945. طراحي سازههاي معماري الهام گرفته ازساختار طبيعت

 

1946. طراحي سرشمع به روش مدل خرپايي stm و مقايسه آن با روشهاي دقيق

 

1947. طراحي سرويس هاي بهداشتي براي كلانشهر تبريز

 

1948. طراحي شبكه راه هاي استان خوزستان درمحيط GIS بمنظورآناليزاقتصادي فاصله حمل

 

1949. طراحي شهري امن دردفاع پذيرنمودن فضاهاي بي دفاع شهري

 

1950. طراحي شهري بر اساس هويت هاي تاريخي وجغرافيايي به منظور توسعه صنعت گردشگري - نمونه موردمطالعه سنندج

 

1951. طراحي شهري براساس اصول پدافندغيرعامل

 

1952. طراحي عرشه پل هاي دوعنصري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك

 

1953. طراحي فضاي شهري پايداربارويكرداجتماع پذيري نمونه موردي: محورفرهنگي - تاريخي دردشت

 

1954. طراحي قابهاي عرضي Cross-frames درپل هاي خميده درپلان

 

1955. طراحي متناسب با اقليم درشهرتهران بااستفاده از نرم افزارClimate consultant

 

1956. طراحي مجتمع فرهنگي درتبريز با ديدگاه پايدارتحليل شكل گيري تبريز و گسترش فضايي و پيدايش مناطق حاشيه نشين باديدگاه پايدار

 

1957. طراحي مجتمع فرهنگي درتبريز باديدگاه پايدار

 

1958. طراحي مجتمعهاي اقامتي تفريحي و گردشگري با رويكرد معماري بومي در گيلان

 

1959. طراحي مجموعه تاريخي - تفريحي تخت سليمان مقصدگردشگري آينده با استفاده ازروش SOWT آناليز IEA و ماتريس QSPM

 

1960. طراحي مجموعه هاي فرهنگي با رويكرد معماري بومي در گيلان

 

1961. طراحي محلات سنتي شهري TND رهيافتي به سوي بازتوسعه شهري

 

1962. طراحي محله ي مسكوني پايداربارويكردارتقاء كيفيت محيطي و تداوم حيات اجتماعي درمراكزمحلات مطالعه موردي: محله ي آقاجاني بيگ شهرهمدان

 

1963. طراحي مركزرشدوتوسعه اقتصادي بارويكرداقتصادي پايدارمحلي درقالب بازارچه مرزي شهرستان مريوان

 

1964. طراحي مستقيم قابهاي فولادي بابادبندهم مركز براساس تغيير مكان

 

1965. طراحي مسكن شهري با رويكرد محيط رفتار مطالعه موردي: اصفهان ،چهارباغ بالا

 

1966. طراحي نظام حركتي پياده مداربرمبناي روابط متقابل آن باديگرعرصه هاي حيات

 

1967. طراحي و بررسي پايداري در سازه هاي شناور بسيار بزرگ

 

1968. طراحي و پيش بيني مدل زمان سفراتوبوس هاي درون شهري بامدل سازي spss

 

1969. طراحي و تغير اقليم و نقش آن در صرفه جويي انرژي مطالعه موردي شهرستان دماوند

 

1970. طراحي و معماري پايدار در خانه هاي تاريخي تبريز

 

1971. طراحي هوشمندسيستم كنترل جرم ميراگرتنظيم شده ساختمانهاي بلند

 

1972. طرح بهينهي سازههاي كنترل سيلاب شهري، با اعمال عدم قطعيت به روش شبيهسازي مونتكارلو

 

1973. طرح پلهاي عابرپياده مكانيزه پل موزه هاي مكانيزه

 

1974. طرح جامع نورپرداري شهري بامطالعه ي موردي روي شهرپوتراجايا

 

1975. طرح ساماندهي گذرمروي ازمنظركنشگران

 

1976. طرح ساماندهي و توسعه معماري اماكن مقدس - امامزاده ها نمونه موردي امامزاده سيد محمد كججاني تبريز

 

1977. طرح كنترل، هدايت و آرام سازي ترافيك درشهرترانزيتي رودهن

 

1978. طرح هاي توسعه استراتژيك شهري و ارائه شاخصهاي سنجش پايداري دركشورهاي درحال توسعه

 

1979. ظرفيت باربري جانبي ديواربرشي با پوشش osb درقابهاي سردنورد شده

 

1980. ظرفيت باربري جانبي مهاربند ضربدري در قابهاي سرد نورد شده

 

1981. ظهور مجدد گنبد در معماري ايران پس از اسلام و تجلي باورهاي اعتقادي و مفاهيم عرفاني در آن

 

1982. عارضه سنجي ترافيكي ساختمان هاي جاذب سفربااستفاده ازروش هم ارزي كاربريها مطالعه موردي مجتمع ايستگاهي متروي شرق تهران

 

1983. عايق بندي ساختمان،آسايش صوتي وراهكارهاي اكولوژيكي، اكوستيكي درطراحي معماري

 

1984. عملكرد ابنيه ايستگاه هاي t.b.s صنعت گازتحت اثرانفجار

 

1985. عملكرد استفاده ازسيستم مهاربندمقاوم دربرابركمانش brb

 

1986. عملكرد فوق روانكنندههاي نوين بر مقاومت فشاري و كارايي بتن

 

1987. عملكرد مخازن بتني و روشهاي مقاوم سازي مخازن

 

1988. عملكردغشابعنوان ديوارداخلي براي كنترل پاسخ ديناميكي مخازن

 

1989. عملكردلرزه اي ديوارهاي برشي بتني باآرماتورگذاري مورب

 

1990. عملكردلرزه اي سيستمهاي سازه اي قاب صلب لوله اي دسته شده فولادي درزمين لرزه هاي حوزه نزديك پالس گونه

 

1991. عملكردلرزه اي قابهاي خمشي ويژه بلندمرتبه فولادي درحوزه نزديك گسل

 

1992. عملكردوطراحي سازه راه ماهي استخروسرريزوشبيه سازي عددي جريان با استفاده ازنرم افزار fluent

 

1993. عناصر وجزييات پيش ساخته در ساخت سريع پل

 

1994. عوامل تاثير گذار بر فرآيند خريد در مراكزتجاري با تاكيدي بر عوامل محيطي - مركز تجاري سعيديه و مركز تجاري آريان واقع در همدان

 

1995. عوامل موثر در ايجاد مفهوم مكان با تاكيد بر سه فضا، خانه،پارك، پاساژها

 

1996. عوامل موثر در شكلگيري روستاهاي پلكاني در كردستان

 

1997. عوامل موثرازويژگيهاي عناصرفضاي عمومي دربالا بردن كيفيت پارك همسايگي

 

1998. عوامل موثربرحفظ فضاي شخصي افراد دركتابخانه ها

 

1999. عوامل موثربرمكان يابي فضاهاي آموزشي مطالعه موردي: دانشكده معماري دراراك

 

2000. عيبيابي سازهها با استفاده از الگوريتم بهينهسازي جستجوي گرانشي

 

 

2001. عيبيابي سازهها با استفاده از روش دو مرحلهاي مبتني بر الگوريتم بهينهسازي فاخته

 

2002. فرم شناسي و فن شناسي طاق وگنبدساساني به عنوان الگوي معمارانه طاق و گنبد دوره اسلامي درايران

 

2003. فرمال شهر:جستاري برمفهوم شناسي سوپرمدرنيته

 

2004. فرهنگ و رفتارهاي انساني و تاثير آن بر مبلمان شهري و رفتارهاي ترافيكي

 

2005. فضاهاي پيرامون خانه هاي سنتي

 

2006. فضاهاي شهري و عوامل تاثيرگذاربرحيات جمعي شهروندان

 

2007. فضاي سبزشهري ونقش آن درتوسعه پايدارنمونه موردي: فضاي سبزشهربوشهر

 

2008. فضاي عمومي شهري و تعاملات اجتماعي مطالعه موردي: مجموعه زنديه شيراز

 

2009. فضاي مقدس در معماري و بررسي آن از ديدگاه اسلام

 

2010. فقرشهري،رويكردها وراهبردها

 

2011. فلسفه ي آب و نقش آن برمعماري ايراني

 

2012. فن ساختمان و شيوه ي معماري آب انبارها

 

2013. فناوري اطلاعات و ارتباطات وتاثيرات آن برمحيط زيست

 

2014. فناوري هاي نوين معماري وبهينه سازي مصرف انرژي درصنعت ساختمان

 

2015. فنون مرمت خشت وسازه هاي گلين بانگاهي به كارگاه مرمتي ارگ بم بعداززلزله

 

2016. فهم معماري بومي، الگويي براي طراحي معماري غير فعال

 

2017. قاب بتني پيوسته - روش قالب تونليو افزايش بهره وري در صنعت ساختمان

 

2018. قابليت نرم افزار FLOW-3D در شبيه سازي عددي تغييرات سرعت برروي سرريز سد بالارود

 

2019. قالب بندي دال بتني و افل اكسپوز وپيشنهادبهينه ترين روش اجراي آن

 

2020. كار جديد و قيمت جديد

 

2021. كارآيي پايههاي قرباني شونده بر كاهش آبشستگي موضعي پايههاي مستطيلي پل در زاويههاي برخورد جريان

 

2022. كارآيي شبكه هاي بيزين درتحليل عوامل موثربرميزان كل موادجامدمحلول رودخانه ها

 

2023. كاربرد GIS در محاسبه ميانگين بارندگي سالانه و تعيين همبستگي آن با عامل ارتفاع ميانگين در حوزه آبريز آجيچاي

 

2024. كاربرد GIS درمطالعات زمين شناسي تونل قطارشهري

 

2025. كاربرد تراكم ديناميكي در لند فيل ها و روش هاي ارزيابي آن

 

2026. كاربرد تزريق جهت جلوگيري از تراوش در پي سدهاي بتني

 

2027. كاربرد تكنولوژي نانودر صنعت ساختمان

 

2028. كاربرد حساب تغييرات درتحليل سكوي دريائي تحت اثرارتعاش قائم امواج دريا با انواع مدلهاي ديناميكي و مقايسه فركانسهاي طبيعي

 

2029. كاربرد ديوار ترومب و آبي در ابنيه تبريزبراي رسيدن به طرحي پايدار

 

2030. كاربرد روش استخوان ماهي دربررسي اثرات زيست محيطي سيستمهاي حمل و نقلي - مطالعه موردي اتوبوسهاي خط هفت تندروي تهران

 

2031. كاربرد روش معادلات مجزا در حل مسايل دوبعدي الاستواستاتيك همگن وغيرهمگن

 

2032. كاربرد روش هاي تكاملي در بهينهسازي چندهدفه شبكههاي توزيع آب

 

2033. كاربرد روش هاي زمين اماري در درون يابي آب هاي زيرزميني دشت مازندران

 

2034. كاربرد روش هزينه يابي فعاليت محور جهت مديريت هزينه در صنعت ساخت و ساز

 

2035. كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي عمران

 

2036. كاربرد ضايعات چون ساخت و بازيافتي با هدف توسعه و عمران پايدار

 

2037. كاربرد علوم ميان رشته اي درآموزش معماري

 

2038. كاربرد فن ارزيابي مشاركتي روستايي دربرنامه ريزي ارتقاي سكونتگاه هاي غيررسمي مبتني بررويكردارتقاي كيفيت محيطي مطالعه موردي: سكونتگاه اسلام آباد منطقه 2شهرداري تهران

 

2039. كاربرد مدل بوك - ون درشبيه سازي حلقه هاي پسماندنيرو - جابجايي داراي سخت شدگي مجدد

 

2040. كاربرد مدل درختي M5 در مدل سازي بار رسوبي معلق رودخانه مي سي سي پي

 

2041. كاربرد مواد تغيير فاز دهنده در ساختمان با هدف كاهش مصرف انرژي

 

2042. كاربرد موج شكن هاي شناور در منطقه خمير

 

2043. كاربرد مهندسي ارزش دركشورضرورت ها مشكلات و راهكارها

 

2044. كاربردgis درشناسايي وپهنه بندي آب تالاب انزلي

 

2045. كاربردgis درمحاسبه ميانگين بارندگي سالانه و تعيين همبستگي آن باعامل ارتفاع ميانگين درحوزه آبريزآجي چاي

 

2046. كاربردGISوRS درمطالعات هيدرولوژي هيدروليك و آبشستگي پلهاي رودخانه اي مطالعه موردي:پل كن محور راه آهن تهران - تبريز

 

2047. كاربردپلي پروپيلن مسلح درعرشه پل ومقايسه آن با عرشه بتني مسلح

 

2048. كاربردرنگ درطراحي فضاهاي شهري وشكل گيري فرهنگ پايدار

 

2049. كاربردريزشمع ها براي بهبود مشخصات ژئوتكنيكي خاك ها

 

2050. كاربردمحتواي ارزيباي چارچوب طراحي اكولوژيك درتوسعه پايدارعرصه هاي رودكناري كلانشهرها روده دره مقصودبيك تهران

 

2051. كاربردنانوموادونانوپوشش ها دركاهش خسارت ناشي از زلزله بارويكردمقاوم سازي مصالح

 

2052. كاربردنماهاي دوپوسته فن آوري نودرجهت تحقق اهداف معماري پايدار

 

2053. كاربردهاي نرم افزار WEAP دربرنامه ريزي منابع آب

 

2054. كاربست مدل رشدخودهمبسته جهت دستيابي به توسعه پايدارنمونه موردي: استان گلستان

 

2055. كاركردهاي پايدار مصالح چوبي در معماري نوين

 

2056. كاهش آسيب پذيري شهرها دربرابر سوانح با رويكردمديريت بحران

 

2057. كاهش آسيب هاي ناشي اززلزله با بهره گيري ازحمل و نقل درمديريت بحران

 

2058. كاهش اثرات تغييرات آب وهوايي ازطريق شهراكولوژيك

 

2059. كاهش خوردگي بتن در تصفيه خانه صنعتي با استفاده از ميكروسيليس

 

2060. كاهش خوردگي درتصفيه خانه فاضلاب بااستفاده ازبتن پليمري حاوي رزين اكريليك

 

2061. كاهش روانگرايي خاك با استفاده از روش هاي زيست محيطي

 

2062. كسب درآمدهاي پايداربراي شهرداريهاي كشور

 

2063. كشف خسارت درسازه هاي بتن آرمه با بررسي شكل مدهاي به دست آمده ازآناليز مودال

 

2064. كمانش غيرارتجاعي پوسته هاي استوانه اي فولادي داراي سخت كننده هاي عمودي L شكل تحت اثربارمحوري خالص

 

2065. كمانش مخازن استوانه اي فولادي نفت تحت اثربارهاي ديناميكي زلزله به روش اجزاءمحدود

 

2066. كنترل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي با مواد پيزوالكتريك

 

2067. كنترل ارتعاشات ساختمانهاي بلند و معرفي روشهاي نوين

 

2068. كنترل پديده ضربه قوچ با استفاده ازمحفظه هواوشيريكطرفه بررسي موردي ايستگاه پمپاژ بخش ايري

 

2069. كنترل و كاهش آب شستگي موضعي اطراف پايه استوانه اي پل با نصب طوق بر روي پايه و بررسي تغيير قطر طوق بر ميزان آب شستگي

 

2070. كنترل وكاهش آب شستگي موضعي اطراف پايه استوانه اي پل با نصب كابل به دورپايه و تاثيرتغيير قطركابل بر ميزان آب شستگي

 

2071. كيفيت زيبايي شناسي درمنظرشهري براساس درك مفهوم زمان درمحيط

 

2072. گذرازمفهوم شمايل نگاري درمسيحيت تاخطاطي دردوره اسلامي

 

2073. گردشگري، توسعه پايدار و لزوم بهرهگيري ازپتانسيلهاي محلي در منطقه گيلان با توجه نمونه موردي مجتمع اقامتي گردشگري سقالكسار

 

2074. گزارش طراحي سيستم تهويه تونل غيرمكانيزه - NATM مترو قم

 

2075. گونه شناسي تزئينات در خانه هاي قاجاري تبريز

 

2076. گونه شناسي توالي فضايي مسجدازمنظرسيرتقرب نمازگزاربه ملكوت ازورودي تا محراب

 

2077. گونه شناسي حمامهاي دوره قاجار با رويكرد كاربري به حمامهاي عمومي و خصوصي شهر شيراز - نمونه موردي حمام باغ عفيفآباد و حمام توكلي

 

2078. گونه شناسي خانه هاي بافت قديم شهر بابل با رويكردي بر معماري پايدار

 

2079. گونه شناسي درب هاي داخلي بناهاي مسكوني شهر كاشان

 

2080. گونه شناسي وتبيين مفهوم هويت درمعماري وشهرسازي معاصروجايگاه آن دربرنامه هاي توسعه كشور

 

2081. گونهشناسي مساجد قاجاري تبريز

 

2082. گياه پالايي روشي جهت پايش آبهاي آلوده به فلزسنگين توسط جلبك سبز

 

2083. لزوم ارائه نرم افزاربومي مديريت بحران زمين لرزه درشهرهاي ايران بادرنظرگرفتن تجربيات زلزله هاي بم، ارسباران

 

2084. لزوم استفاده ازسازه سامانه هواده درتنداب هاي معمولي ومكان يابي

 

2085. لزوم توجه به هويت شهري درشهرهاي ايران مطالعه موردي شهرستان اروميه

 

2086. لزوم كاربرد پدافندغيرعامل و بررسي تاثيرات آن درشهرهاي مرزي

 

2087. مباني طراحي مراكز درماني باتوجه به اصول طراحي اكولوژيك تحت عنوان محيط كارآمد شفا بخش

 

2088. مباني معماري بومگرا در بافت تاريخي شهرسمنان از دريچه معماري پايدار

 

2089. متروضرورتي براي توسعه پايدارشهرتبريز

 

2090. متصل سازي سازه هاي برشي همجوار به كمك فنر براي كنترل حداكثردريفت ويافتن محل بهينه قرارگيري فنرهاي اتصال دهنده

 

2091. محاسبه تغييرات تاخيرواحتمالهاي رخ دادن سطح سرويس هاي متفاوت درتقاطع چراغداربراساس تغييرات تصادفي ورود وسايل نقليه به تقاطع

 

2092. محاسبه ي پارامترهاي بهينه ميراگرجرمي تنظيم شده جهت كاهش پاسخ لرزه اي سازه با استفاده ازالگوريتم شبكه عصبي

 

2093. محرميت دركالبدوروح معماري خانه ايراني - اسلامي

 

2094. محله هاي منجسم اسلامي در شهر اسلامي

 

2095. محيط زيست و نقش آن درتوسعه پايدارشهري باتاكيدبرعملكردفضاي سبزكلانشهرتبريز

 

2096. محيطهاي شهري عامل موثري براي امنيت كاربران دريك فرايندتوسعه پايدارشهري

 

2097. مد لسازي ماكروي ديوار برشي بتني همراه با بازشوهاي متقارن

 

2098. مدرسه اجتماعي، ترجمان انديشههاي مسجد مدرسه در شهرهاي نوين

 

2099. مدل احتمالاتي براي تخمين عمرمفيدسازه هاي بتني براساس ميزان نفوذكلردربتن

 

2100. مدل برنامهريزي خطي جهت بهينه سازي تعداد ماشين آلات با هدف كاهش زمان و هزينه عمليات خاكي در پروژههاي شهري

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

2101. مدل بهينه بهره برداري مخازن متوالي سدهاي لتيان و ماملو

 

2102. مدل بهينه بهره برداري مخزن بارويه شرايط واقعي، مطلوب وجيره بندي وكاربرد آن درتهيه منحني فرمان مخازن سدهاي لتيان وماملو

 

2103. مدل تخريب ناشي ازاثرباران اسيدي بربتن و نتايج ازمايش با بتن معمولي وتوانمند

 

2104. مدل سازي المان محدود تيرهاي مركب بتني - فولادي تقويت شده با صفحات FRP باعرض متغير

 

2105. مدل سازي انتقال مواد رسوبي معلق در كانال آبگير جانبي قائم با كاربرد روش رديابي ذره

 

2106. مدل سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از روش المان تحليلي

 

2107. مدل سازي جريان رودخانه آجي چاي با استفاده سيستم هوشمند برنامه ريزي ژنتيك

 

2108. مدل سازي جريان ناشي از شكست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود

 

2109. مدل سازي ديوارحائل مقابل جت خروجي سدها با استفاده از نرم افزارANSYS - مطالعه موردي سد قشلاق

 

2110. مدل سازي رفتاركوپلاژهاي ازجنس آلياژهاي حافظه دار نيكل - تيتانيوم

 

2111. مدل سازي سازه بنايي بااستفاده ازروش قاب معادل والمان پوسته براي ارزيابي آسيب پذيري سازه هاي بنايي غيرمسلح

 

2112. مدل سازي عددي بررسي پارامتر هاي مؤثر در آبشستگي پايه پلها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS

 

2113. مدل سازي عددي روند يابي جريان هاي غيردائمي و آناليز حساسيت پارامتر ضريب زبري مانينگ به كمك نرم افزارHEC-RAS مطالعه موردي: بازه پايين دست سد بوكان تا روستاي خولينه

 

2114. مدل سازي عددي نشست خاك ساختگاه برخطوط لوله نفت مدفون قوسي شكل عبوري اززيربستررودخانه

 

2115. مدل سازي قابهاي بتني مسلح با ميانقاب مصالح بنايي تحت بارچرخه اي ومقاوم سازي آن با استفاده ازكامپوزيت هاي CFRP

 

2116. مدل سازي وتحليل ميان قابها وضوابط موجود آيين نامه ها

 

2117. مدلسازي آبخوان دشت مرودشت - خرامه با استفاده ازgis

 

2118. مدلسازي اجزا محدود تير مركب نيمه محصور شده متشكل ازGFRPو بتن تحت اثر بارگذاري كنترل تغييرمكان

 

2119. مدلسازي استفاده از كمربند ايمني براساس مشخصات راننده، كاركرد خودرو و نوع مسير

 

2120. مدلسازي اندركنش امواج تنها و موجشكن بهروش هيدروديناميك ذرات هموار

 

2121. مدلسازي بارش دشت اردبيل با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي

 

2122. مدلسازي بهره وري منابع انساني درصنعت ساخت و سازشهري باارائه مدل كيفي HR.P.S

 

2123. مدلسازي تحليل فركانسي قاب سه طبقه فولادي سه بعدي ومقايسه با فركانسهاي تجربي و تلحيلي متعارف

 

2124. مدلسازي تراوش اززيرپي سدخاكي با استفاده ازنرم افزارPLAXIS مطالعه موردي سدنهند

 

2125. مدلسازي تفرق و نفوذ امواج به درون بنادر، مطالعه موردي: بندر دير

 

2126. مدلسازي تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوري صف

 

2127. مدلسازي جريانهاي حركتي عابرپياده براساس نيروهاي اجتماعي

 

2128. مدلسازي خاك هاي تخريب پذيرباخاك هاي سيماني شده و بررسي پارامترهاي مقاومتي خاكهاي سيماني

 

2129. مدلسازي رفتار فشاري ماسه فيروزكوه تحت تحكيم همسان و ناهمسان با استفاده از يك مدل حالت بحراني

 

2130. مدلسازي رفتارديوارهاي متعامددرسازه هاي بلندتحت اثربارهاي جانبي

 

2131. مدلسازي عددي اثر ارتفاع اوليه موج - H0 - بر ارتفاع نهايي موج در محل برخورد با موج شكن هاي توده سنگي سنتي

 

2132. مدلسازي عددي اثر شيب بستر دريا برميزان استهلاك ارتفاع امواج در حال حركت به سمت ساحل

 

2133. مدلسازي عددي جريان درون شيب شكن گردابه اي مماسي

 

2134. مدلسازي عددي و تخمين ضرايب هيدروليكي آبخوان دشت خاش به كمك نرم افزار GMS7.1

 

2135. مدلسازي لايه لايه شدگي مواد frp و بررسي تاثيرآن برمقاومت ستون بتني تقويت شده

 

2136. مدلسازي مزوسكوپيك بتن مسلح شده با فيبر فلزي تحت ضربه

 

2137. مدلسازي موج شكن هاي شناورومدل پيشنهادي جهت موج شكن شناوركاتاماران

 

2138. مدلسازي و تجزيه و تحليل مساله الدر با استفاده از نرم افزارvisual MODFLOW 4.2 مدلSEAWAT

 

2139. مدلهاي غيرخطي پيش بيني تعيين محل ايستگاه نزديك اتوبوس درتقاطع هاي مجهز به چراغ راهنمايي

 

2140. مدلي براي بررسي تاثير فواصل قوس هاي افقي در تصادفات راههاي دو خطه برون شهري - مطالعه موردي محور كرج چالوس

 

2141. مديريت استراتژيك بحران و كاهش خطرپذيري سوانح طبيعي با استفاده ازفناوري فضايي RS,GIS

 

2142. مديريت بحران دربافت هاي شهري شطرنجي؛مطالعه ي موردي:بافت تاريخي اراك

 

2143. مديريت پسماندشهري فرصت هاوتهديدهامنطقه آزاد تجاري و صنعتي ارس

 

2144. مديريت ريسك وپدافندغيرعامل دربرابرحوادث غيرمترقبه درمدارس

 

2145. مديريت شهرهاي مياني به واسطه كاهش انتشاركربن راهكاري براي رسيدن به توسعه پايدارشهري

 

2146. مديريت شهري و كيفيت زندگي محلات اسكان غيررسمي وبرنامه ريزي شده نمونه موردي: محلات اسلام آباد، ترانس وكارمندان شهرزنجان

 

2147. مديريت شهري، حاشيه نشيني و جرم و پيشگيري از جرم

 

2148. مديريت فضاي سبزشهري درمناطق سردوكوهستاني

 

2149. مديريت مصرف ا نرژي در خانه هاي هوشمند

 

2150. مديريت منابع آب برنامه ريزي براي توسعه پايدار

 

2151. مديريت منظركلان شهربجنورد با استفاده از توابع سلولي و برداري محيط GIS

 

2152. مديريت و بازيافت نخاله هاي ساختماني حاصل ازساخت وتخريب

 

2153. مديريت و بهينه سازي بحران انرژي در خانه هاي امروز و راهكارهاي كنترل آن

 

2154. مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هوشمند

 

2155. مديريت هزينه احداث معابرشهري بااستفاده ازgis مطالعه موردي: شهرستان سلطان آباد

 

2156. مديريت هزينه پروژه هاي عمراني: دوباره كاري و اثرات آن

 

2157. مديريت هزينه درساخت پروژه هاي زيربنايي ايران

 

2158. مرمت مناظرفرهنگي تاريخي نمونه موردي اثرتاريخي بناي اشكاني خورهه

 

2159. مرمت وبازسازي آيينه كاري وگچ بري شومينه خانه رشوند قزوين

 

2160. مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملكرد هيدروليكي سرريزهاي كنگرهاي

 

2161. مروري برالمان هاي شكل پذيرمورد استفاده درمهاربندهاي همگرا

 

2162. مروري برتاثيرگذاري معماري پست مدرن درنماهاي شهري نمونه موردي: شهردزفول

 

2163. مروري برتحقيقات انجام شده دررابطه با آمايش ومديريت زمين درمناطق شهري وروستايي دردودهه اخيرمطالعه موردي: چين

 

2164. مروري برديدگاه هاي مختلف درخصوص عوامل موثربرتمايل ساكنان بافت هاي تاريخي به مهاجرت ازبافت

 

2165. مروري برديوار آب بند بتن پلاستيك سد كرخه با تأكيد بر كيفيت اتصال بين پانلهاي ديوار- آيا اين آب بند مي تواند روشي درست باشد؟

 

2166. مروري برريشه هاي معضلات ونابسامانيهاي معماري امروز ايران

 

2167. مروري بركاربرد نانودرروسازي هاي انعطاف پذير

 

2168. مروري برمدلهاي شبيه سازي براي تخمين زمان تخليه خودروهادرمحدوده بحرانهاي شهري وتحليل نرخ تقاضاي تخليه

 

2169. مروري برمطالعات امكان سنجي احداث پياده راه درمنطقه 12شهرتهران وتاثيرآن برترافيك وسايل نقليه

 

2170. مروري برمفاهيم سيستم هاي حمل ونقل هوشمند و بررسي اين فناوري درايران

 

2171. مروري تحليلي بر مفاهيم زيبايي و ارزش هاي زيباشناختي در معماري

 

2172. مروري كلي بر روشهاي تحليل پايداري سينه كار تونل حفر شده به روش EPBS

 

2173. مزيت تركيب سيستم گلخانه خورشيدي و ديوارترومب در طراحي اقليمي مسكن امروز اصفهان

 

2174. مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري مهندسي تخريب توسعه پايدارشهري

 

2175. مسكن مهرورويكردي تحليلي برطراحي و برنامه ريزي كالبدي كاربريهاي شهري آن موردشناسي ؛كلان شهرزاهدان

 

2176. مسيرپياده مدار؛گزينه ي حياتي توسعه ي پايداراجتماعي

 

2177. مشابه سازي عددي رفتارخمشي تيربتني مسلح تحت اثرپديده واكنش قليايي سنگدانه ها با روش عناصرمحدود

 

2178. مشاركت مردم دراحيا بافت قديم شهري

 

2179. مشاركت مردمي، حلقه گمشده دربافت هاي فرسوده

 

2180. مشكلات تجديدحيات بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي بافت امامزاده يحيي ساري

 

2181. مطا لعه عددي بررسي فشار جانبي خاك در حالت سكون با دو حالت اكتيو و پاسيو خاك بر ديوارهاي حائل انعطافپذير - Cut off Wall

 

2182. مطالعات دوچرخه وپيشنهادمسيرويژه دوچرخه درشهرتبريز

 

2183. مطالعات زمين لغزش وتثبيت زمين درمحدوده شهرك طالقاني

 

2184. مطالعات عددي بررفتارخمشي تيربتن مسلح مقاوم شده با الياف frp به روش اتصال خارجي EBR و نزديك به سطح NSM

 

2185. مطالعه آزمايشگاهي براي بررسي نحوه ي اتلاف فشارآب حفره اي درفرايند تحكيم

 

2186. مطالعه آزمايشگاهي براي بررسي نحوهي اتلاف فشار آب حفرهاي در فرايند تحكيم

 

2187. مطالعه آزمايشگاهي براي بررسي نشست تحكيمي خاك ريزدانه دراثربارچرخه اي

 

2188. مطالعه آزمايشگاهي تاثير پارامتر چسبندگي خاك بر زمان و نحوه شكست سدهاي خاكي تحت روگذري

 

2189. مطالعه آزمايشگاهي تأثير ستون سنگي مسلح شده با ژئوسنتتيك بر ميزان بهبود باربري خاك هاي سست

 

2190. مطالعه آزمايشگاهي طول پرش نوع S با بستر زبر

 

2191. مطالعه آسيب شناسانه ميزان رعايت اصول پدافندغيرعامل دربرابرخطرات ناشي اززلزله درتاسيسات ساختمان صداوسيماي مركز بوشهر

 

2192. مطالعه آييننامهاي پايداري تير پيوند در قابهاي فولادي واگرا - مطالعه موردي: مبحث دهم ايران، AISC ، JSCE BCJ - ، EC8 و CAN/CSA

 

2193. مطالعه اثرات زلزله هاي نزديك گسل پي درپي برنيازهاي تغييرمكان جانبي نسبي قابهاي بتن مسلح بلندمرتبه

 

2194. مطالعه اي آزمايشگاهي برنحوه تاثيرالياف نخ تايرضايعاتي برروي مقاومت فشاري 28روزه بتن خودتراكم حاوي 100 درصد سنگدانه هاي بازيافتي بتن

 

2195. مطالعه پارامتريك برروي پارامتر افت تنش درمدل گسلهاي محدود براي منطقه ي شمال ايران و نزديك به كلانشهر تهران

 

2196. مطالعه پارامتريك رفتار خرابي شبكه هاي دو لايه قطري جهت دستيابي به رفتار خرابي شكل پذير

 

2197. مطالعه تاثيرآرايش ژئوتكستايل تراكم نسبي و اثراندازه برظرفيت باربري ماسه بابلسر

 

2198. مطالعه تاثيراحداث سواره روبر مشخصات هندسي و هيدروليكي جريان رودخانه مهرانه رود با كمك نرم افزار HEC-RAS

 

2199. مطالعه تاثيرميانقابهاي بنايي دررفتارلرزه اي قابهاي فولادي خمشي به دوروش تك دستكي و سه دستكي

 

2200. مطالعه تطبيقي روشهاي سنجش سطح توسعه يافتگي اقتصادي درمطالعات منطقه اي نمونه موردي شهرستانهاي ناحيه گيلان مركزي

 

 

2201. مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي درمحلات شهرمشهدمطالعه موردي: منطقه يك شهرداري مشهد

 

2202. مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي شهروندان درمحله هاي شهرخرمدره

 

2203. مطالعه حركات دروني سدستارخان درزلزله سال 91 اهر ورزقان

 

2204. مطالعه رابطه بين نوع ساختارسازماني وعدالت سازماني ادراك شده درشهرداري ساري

 

2205. مطالعه راهكارهاي مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي با مصالح بنايي شهرستان نهاوند

 

2206. مطالعه رفتارديناميكي غيرخطي سازه هاي با ديوارهاي برشي فولادي تحت زلزله هاي نزديك گسل

 

2207. مطالعه رفتارقاب خمشي فولادي با ميانقاب تحت بارهاي جانبي

 

2208. مطالعه رفتارقابهاي خمشي بتني مقاومسازي شده بابادبندهاي فولادي ماكرو

 

2209. مطالعه رفتارلرزه اي ديواربرشي فولادي تقويت شده با تيرمياني

 

2210. مطالعه رفتارلرزه اي سازه هاي نگهدارنده لوله درپتروشيمي هاي پارس جنوبي درحالت جداسازي پايه

 

2211. مطالعه روند تغييرات سالانه دبي جريان در رودخانه زنگمار ماكو

 

2212. مطالعه روندآزمايش ديوارهاي برشي فولادي تحت بارگذاري دوره اي

 

2213. مطالعه زمين لغزش روستاى بالازرين آباد استان مازندران

 

2214. مطالعه عددي تاثيرسرباربرمقاومت بيرون كشش ژئوگريد پليمري مدفون درخاك ماسه اي به روش اجزا محدود

 

2215. مطالعه عددي تأثير طول بال و جان آبشكن T شكل بر الگوي جريان درقوس 09 درجه با شعاع انحناي R=3B با استفاده از نرم افزار FLOW-3D

 

2216. مطالعه عددي رفتاربيرون كشش ژئوگريد پلي پروپيلن مدفون درخاك ماسه اي به روش اجزاء محدود

 

2217. مطالعه عددي موقعيت قرارگيري نوارهاي CFRP برباربحراني كمانش ستونهاي قوطي شكل فولادي

 

2218. مطالعه عدم تعادل درسلسله مراتب شهري وتاثيرات آن برناپايداري اكوسيستم شهري موردي شهرايلام

 

2219. مطالعه قوانين آكوستيكي در ساختمان هاي پايدار

 

2220. مطالعه مقايسه اي بر روي ظرفيت باربري پي سدها با مطالعه موردي سدهاي نرگسي و چشمه عاشق

 

2221. مطالعه موردي پايدارسازي ديواره گود مجتمع تجاري اداري كيان با استفاده از مهارگذاري

 

2222. مطالعه ميزان توانشهاي محيط درفضاهاي شهري باتاكيدبررويكردروانشناسي محيطي

 

2223. مطالعه نتايج آزمايشات شيميايي خاك براي تشخيص شرايط محيطي درمسيرخط 2 قطارشهري تبريز

 

2224. مطالعه و ارزيابي الگوهاي بهكار رفته درمعماري بومي بوشهر؛ - بررسي موردي: بناهاي مسكوني

 

2225. مطالعه و بررسي تزئينات سردر مسجد جامع كرمان

 

2226. مطالعه و بررسي رفتارديناميكي غيرخطي سيستم دوگانه درساختگاه نزديك و دورازگسل

 

2227. مطالعه و كاربرد جريان پايدار و عبور جريان ناپيدار مدل رياضي براي شبكه هاي كانال

 

2228. مطالعه ومقايسه مدلهاي آرايش سخت كننده ها دررفتارديواربرشي فولادي بدون بازشو وبابازشوي لبه دار

 

2229. مطالعه ومكان يابي محل استقرار صنايع آلاينده ومزاحم شهري بااستفاده ازنرم افزارGIS و روش تحليل سلسله مراتبي AHP:مطالعه موردي شهرستان ازنا

 

2230. مطالعه هويت شهرسرآغازي برمرمت بافت تاريخي باززنده سازي آثاروطراحي معماري مثال موردي اردبيل شهرمقدس

 

2231. مطالعه ي پارامتريك رفتارقابهاي ستون درختي فولادي درمجاورت آتش

 

2232. مطالعه ي تطبيقي تجارب توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي باتاكيدبرروش هاي تامين منابع مالي وجلب مشاركت مردمي پايدار

 

2233. مطالعه ي مفهوم وضرورت بكارگيري فاكتوركاهش نيرو

 

2234. معادله بارميستر در مختصات كروي

 

2235. معاصرسازي وچگونگي تاثيرپذيري آن ازويژگيهاي بافت هاي تاريخي مطالعه موردي: بافت مركزي خوي

 

2236. معرفي المانهاي شكل پذيرمورد استفاده درمهاربندها براي سازه هاي فولادي

 

2237. معرفي بناوبررسي مصالح بكاررفته دربافت تاريخي عباس آبادبهشهر

 

2238. معرفي پاركهاي جيبي واولويت بندي معيارهاي آن مطابق بافرهنگ ايراني بااستفاده ازمدل Ahp

 

2239. معرفي راه كارهاي مهاراثرات منفي توسعه شهري با بهره گيري ازتكنيك هاي نوين طراحي شهري درعصرانقلاب شهري

 

2240. معرفي ژئوسنتتيك ها و بررسي خصوصيات و كاربرد آنها درمهندسي عمران

 

2241. معرفي سيستم قالب عايق ماندگار

 

2242. معرفي سيستم مهاربند كابلي با آرايش Y شكل جهت بهبود عملكرد قاب خمشي فولادي

 

2243. معرفي عرشه هاي كامپوزيتي و بررسي عملكرد سازه اي آنها

 

2244. معرفي عمارت شهرباني سابق درشهرستان فسا به عنوان نمونه ارزشمندمعماري قاجاري

 

2245. معرفي مسيرداراي بالاترين قابليت اطمينان بين ميدان آزادي وبيمارستان ميلاددربرابرزلزله بادرنظرگرفتن خرابي پل هاي بزرگراه ها

 

2246. معرفي نرم افزار PCM EXPRESS جهت شبيه سازي ساختمان هاي حاوي مواد تغيير فاز دهنده PCM

 

2247. معرفي نرمافزار ابداعي براي محاسبه جريمه وسايل نقليه حامل اضافهبار بر اساس خسارات وارده بر روسازي جادههاي كشور

 

2248. معرفي و ارزيابي شاخصهاي خرابي لرزه اي براي تحليل لرزه اي سازه

 

2249. معماري آب انبارهاي ايران با نگاهي موردي به آب انبار شش بادگيري شهرستان يزد

 

2250. معماري الگوريتمي ابزاري در جهت تحقق ايدهاي نو

 

2251. معماري ايراني اسلامي در راستاي پايداري

 

2252. معماري با خاك ؛ مورد مطالعاتي نمونه كاره هاي استاد نادر خليلي

 

2253. معماري براي انسان از منظر حكمت هنراسلامي

 

2254. معماري برگرفته ازدل خاك

 

2255. معماري بومي به مثابه يك معماري زمينه گرا؛نگاهي به معماري بومي شوشتر

 

2256. معماري بومي و اهميت تاثير آن بر شكل گيري ارزش شهرهاي جديد

 

2257. معماري پارامتريك چالشي جديد در معماري وشهرسازي پايدار

 

2258. معماري پايدار

 

2259. معماري پايدار و مفاهيم آن در معماري سنتي ايران نمونه موردي: روستاي سيمين ابرو

 

2260. معماري پايداردرساختاركبوترخانه هاي اصفهان

 

2261. معماري پايداروبررسي آن درحوزه محيط زيست

 

2262. معماري جداره هاي خياباني معاصردر تقابل با معماري گذشته

 

2263. معماري سبزبراي طراحي مجتمع اقامتي توريستي براي گردشگران منطقه پارس اباد مغان

 

2264. معماري معبود ازكعبه تابيت المقدس راهي به سوي بيداري ديني وگفتگوي اديان ابراهيمي

 

2265. معماري معبود ازكعبه تابيت المقدس راهي به سوي بيداري ديني وگفتگوي اديان ابراهيمي نمونه موردي بيداري اسلامي

 

2266. معماري و هويت شهري

 

2267. معماري وشهرسازي دردوران اكسپرسيونيسم

 

2268. معماري همساز با اقليم و بهره گيري ازفناوري هاي جديد رهيافت تحقق توسعه پايدار در ايران

 

2269. معماري همسازبااقليم درمناطق سردسيروراه كارهاي اصولي آن

 

2270. معناشناسي كاركردي عناصرهويت بخش فضاهاي شهري درمعماري سنتي بارويكردكاربردي درمعماري مدرن

 

2271. معيارهاي اصلي انتخاب نوع بدنه درساخت سدهاي خاكي وسنگريز

 

2272. معيارهاي انتخاب و طراحي مسيرهاي پياده نمونه موردي شهر اصفهان

 

2273. معيارهاي بازآفريني نظام ارتباطي محلات سنتي باتاكيد برطراحي مراكزمحله اي

 

2274. معيارهاي پايداري دربرنامه ريزي كاربري اراضي منطقه اي

 

2275. معيارهاي تاثيرگذاردرارتقاءتعاملات اجتماعي درفضاي عمومي شهري

 

2276. معيارهاي جانمايي پاركينگ وتاثيرات آن برساماندهي ترافيك مطالعه موردي بخش مركزي كلانشهررشت

 

2277. معيارهاي درك زيبايي شناسانه محيط در طراحي فضاهاي معماري

 

2278. معيارهاي طراحي مدرسه سبزارزيابي وكاربردگواهينامه بين المللي LEED

 

2279. مفاهيم،مولفه هاومعيارهاي تحليل دسترسي درارزيابي سيستم كاربري زمين و حمل ونقل

 

2280. مفهوم تطبيق پذيري وعوامل موثربرآن درفضاهاي كالبدي معماري

 

2281. مفهوم زيبايي ومولفه هاي بصري تاثيرگذارآن درطراحي شهري

 

2282. مفهوم سكون در بازار ايراني - نمونه موردي: تكيه پهنه در بازار تاريخي شهر سمنان

 

2283. مفهوم شدن درمعماري

 

2284. مفهوم شناسي معماري بومي مجتمع تجاري وخدماتي بورس پنيرايران وتاثيرآن شهرسازي معاصردرمجاورت شهرك خاوران وشهرباسمنج

 

2285. مفهوم يكپارچگي منظرشهري درگذرزمان

 

2286. مقاوم سازي تيرهاي بتن آرمه به روش نصب درنزديك سطح NSM

 

2287. مقاوم سازي دال هاي تخت بتن آرمه دربرابر برش پانچ با استفاده ازFRP

 

2288. مقاوم سازي ديوارهاي برشي فولادي با تنش تسليم پائين توسط الياف FRP

 

2289. مقاوم سازي ساختمان هاي بتن مسلح به كمك الياف پليمري مسلح شده - FRP

 

2290. مقاوم سازي ستونهاي بتني مربعي آسيب ديده ازآتش با دورپيچ FRP و اصلاح شكل با بتن انبساطي

 

2291. مقاوم سازي قابهاي خمشي بتن ارمه ي كوتاه مرتبه با ورقهاي cfrp تحت اثربارناشي ازانفجارداخلي

 

2292. مقايسه آزمايشگاهي تاثير نسبت عمق بالادست به ميزان بازشدگي دريچه برضريب آبگذري دريچه كشوئي لبهتيز با نيم استوانه اي درحالت مستغرق

 

2293. مقايسه آزمايشگاهي جذب انرژي درتيرهاي كوپله فولادي با مقاطع I,BOX

 

2294. مقايسه اثرات سخت كننده ها بررفتارچرخه اي ديواربرشي فولادي بازشودار

 

2295. مقايسه اثرنامنظمي جرم با سختي و مقاومت درارتفاع سازه تحت زلزله نزديك گسل

 

2296. مقايسه استهلاك انرژي در رژيم جريان تيغه اي و رويه اي بر روي سرريزهاي پلكاني بااستفاده از مدل عددي

 

2297. مقايسه اقتصادي محور بندر امام خميني - ره با بندر شهيد رجايي در مسيركريدور شمال جنوب

 

2298. مقايسه انواع قراردادهاي عمراني به لحاظ فني

 

2299. مقايسه انواع لوله هاي مورداستفاده درروش هاي نوين حفاري بدون ترانشه دراجراي شريانها وسامانه هاي آب وفاضلاب شهري

 

2300. مقايسه برش پايه سازه ي بتني مسلح قابي با شكل پذيري متوسط درمقابل بارهاي انفجارسطحي

 

 

2301. مقايسه برشهاي بدست آمده ازروشهاي تحليل استاتيكي وديناميكي درسازه هاي منظم و نقدوبررسي روابط آيين نامه 2800 زلزله ايران

 

2302. مقايسه پارامترهاي عمق و سرعت و عدد فرود بين مدل عددي وآزمايشگاهي در سرريز اوجي با تنداب و پرتاب كننده جامي شكل

 

2303. مقايسه تاثير خاك رس و خاكستر بادي بر روي مقاومت و رواني مخلوط كنترل شده با مقاومت پايين - CLSM

 

2304. مقايسه تاثير نانوسيليس و نانورس بر روي حدود اتربرگ خاك رس مونت موريلونيت

 

2305. مقايسه تاثيرات بوم شناسي درمدلهاي طراحي محيط انسان ساخت

 

2306. مقايسه تحليل پوش اورارتقايافته و ديناميكي غيرخطي دربررسي آسيب پذيري ساختمانهاي بتني بلند

 

2307. مقايسه تحليلي استفاده از كيسون بتني به جاي سنگ در ساخت موج شكن - مطالعه موردي بر روي بندر خدماتي تمبك

 

2308. مقايسه تحليلي وقوع تخريبهاي برشي ومحوري درستونهاي بتن مسلح موجود با آئين نامه ASCE/SEI41-07 تحت آناليز استاتيكي غيرخطي

 

2309. مقايسه تطبيقي تجارب احياء وبازسازي بافت هاي تاريخي درايران و جهان

 

2310. مقايسه تطبيقي سلسله مراتب نيازهاي مزلو با فطرت انساني

 

2311. مقايسه تطبيقي شاخصهاي توسعه پايدارشهري بامتوسط نظام شهري كشورنمونه موردي: شهرنطنز

 

2312. مقايسه تغيير مكان نسبي طبقات يك ساختمان بلند مرتبه فولادي با سيستم هاي بار بر جانبي مختلف به روش تحليل ديناميكي طيفي

 

2313. مقايسه تكنيك هاي كشف تغييرات كاربري اراضي مناطق شهري وارايه مدل بهينه ارزيابي تغييرات بااستفاده ازسنجش ازدور وgis

 

2314. مقايسه خصوصيات مقاومتي آسفالت اليافي و آسفالت معمولي

 

2315. مقايسه خيزلرزه اي درساختمانهاي بدون ميراگرومجهز به ميراگرهاي اصطكاكي

 

2316. مقايسه ديدگاه شهروندان و متخصصان درخصوص عناصرفرمي نماهاي شهري نمونه موردي شهربوشهر

 

2317. مقايسه رژيم هاي مختلف به وجود آمده در پرش هيدروليكي مستغرق همراه با بلوك هاي مياني حوضچه آرامش

 

2318. مقايسه رفتارالاستيك وغيرالاستيك ساختمان جداسازي شده تحت ركوردهاي حوزه نزديك

 

2319. مقايسه رفتارديناميكي ديوارهاي برشي فولادي وبادبندهاي بزرگ مقياس درسازه هاي بلند تحت نگاشت هاي حوزه نزديك ودورازگسل

 

2320. مقايسه رفتارديناميكي غيرخطي قابهاي فولادي مجهزبه مهاربندكمانش ناپذيرBRB تحت تاثير زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور

 

2321. مقايسه رفتارغيرخطي قاب مهاربند مقاوم دركمانش BRBF باقاب مهاربندبرون محور EBF

 

2322. مقايسه رفتارلرزه اي ديواربرشي فولادي موجدارذوزنقه اي باديواربرشي فولادي ساده

 

2323. مقايسه رفتارلرزه اي سيستم ديواربرشي فولادي بامهاربند درقاب مركب فولادي به كمك تحليلي استاتيكي غيرخطي

 

2324. مقايسه روابط تحليلي با مقاديرعددي براي آناليز مودال درمخازن آب بادرنظر گرفتن اندركنش آب و سازه

 

2325. مقايسه روش هاي تجربي و اجزاي محدود نشست تاج سدخاكي تحت نيروي زلزله

 

2326. مقايسه روش هاي تعيين نقاط پرتصادف جاده اي و معرفي مناسب ترين روش براي ايران مطالعه موردي محور گچساران بهبهان

 

2327. مقايسه روشهاي امختلف مقاوم سازي سازه هاي آموزشي بتني

 

2328. مقايسه روشهاي بهسازي روكش بتن مسلح، روكش فولادي و روكش FRP جهت مقاوم سازي لرزه اي تيرهاوستونهاي بتن مسلح

 

2329. مقايسه روشهاي تجربي كاهش و افزايش سطح در توزيع رسوب مخزن سد ساوه - الغدير

 

2330. مقايسه روشهاي مقاوم سازي خاكريزها درزيرسازي راه آهن

 

2331. مقايسه روشهاي مقاوم سازي ديواره سازه هاي خشتي وگلي با استفاده ازرفتارلرزه اي آنها

 

2332. مقايسه روشهاي هيدرولوژيكي و مدل تجربي فرسايش و رسوب در برآورد ميزان رسوبات وارد به مخزن سدها و واسنجي آن با نتايج هيدروگرافي مطالعه موردي سد ايلام

 

2333. مقايسه زمان و هزينه ا جراي سيستم ساختماني قالب عايق ماندگاربتني با ساختمان اسكلت بتني سنتي

 

2334. مقايسه سيستم قالب تونلي و قالب يكپارچه در خانه سازي صنعتي

 

2335. مقايسه شبيه سازي عددي شكل جريان پرتابي ازجام انتهايي سرريزشوت باروابط تجربي موجود

 

2336. مقايسه ضريب رفتارسيستم ديوارهاي برشي فولادي و بادبندهاي بزرگ مقياس درسازه هاي بلند فلزي به روش اجزاي محدود

 

2337. مقايسه طرح بهينه گنبدهاي فضاكار به روش ASD و LRFD

 

2338. مقايسه طيف هاي الاستيك وغيرالاستيك زمين لرزه

 

2339. مقايسه عددي رفتار پي نواري واقع بر خاك رسي لايه بندي شده و خاك رسي واقع بر بستر سنگي

 

2340. مقايسه عملكرد روش المان محدود با مرزهاي جاذب و روش كوپل المان محدود نامحدود در برخورد امواج لرزهاي با درههاي ذوزنقهاي شكل

 

2341. مقايسه عملكرد سازه هاي اصلاح كننده الگوي جريان درقوسها

 

2342. مقايسه عملكرد متاكائولن بر خواص تازه و مقاومتي بتن خود تراكم وبتن سبك خود تراكم

 

2343. مقايسه عملكردفروپاشي پيش رونده درقابهاي مهاربندي شده برون محور فولادي وقابهاي خمشي فولادي

 

2344. مقايسه عملكردلرزه اي مهاربندهاي كمانش ناپذيرومعمولي با آرايش مهاربندمتفاوت درزلزله هاي نزديك گسل

 

2345. مقايسه عملكردميراگر مايع و ميراگرتسليمي TTD برتوزيع انرژي ساختمانهاي فولادي دراثرضربه

 

2346. مقايسه عملكردهيدروليكي روزنه هاي مربعي و دايره اي درجريان متغيرمكاني باكاهش دبي

 

2347. مقايسه كارائي روشهاي MIMSC,IMSC دركنترل نيمه فعال يك ساختمان سه بعدي

 

2348. مقايسه كالبدي - عملكردي نماوجداره معابربافت قديم و جديدشهريزد نمونه موردي: گذرفهادان و بلوارشهيد قندي

 

2349. مقايسه كميت وكيفيت حمل و نقل درمحدوده فرهنگي - اجتماعي شهرجهاني تورنتو بامحدوده مشابه درتهران

 

2350. مقايسه گونه شناختي معماري مساجدسرپوشيده ايران و عثماني مطالعه موردي : مسجد كبود تبريز

 

2351. مقايسه مدل هاي توربولانسي در بررسي جريان رويه اي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل عددي

 

2352. مقايسه مدل هاي رفتاري موهر كولمب و خاك سخت شونده جهت ارزيابي رفتار سدهاي خاكي، در حالت سه بعدي با نرم افزار PlaxiS 3D Foundation - مطالعه موردي سد خاكي كبودوال

 

2353. مقايسه مدلهاي ارزيابي نياز زيست محيطي رودخانه ها

 

2354. مقايسه مدلهاي توربولانسي دربررسي جريان رويه اي برروي سرريزهاي پلكاني بااستفاده ازمدل عددي

 

2355. مقايسه مدلهاي توربولانسي دربررسي جريان رويه اي برروي سرريزهاي پلكاني بااستفاده ازمدل عددي

 

2356. مقايسه مصرف انرژي سيستم ساختماني قالب عايق ماندگاربتني باساختمان اسكلت بتني سنتي

 

2357. مقايسه مقاومت درجاي بتن معمولي المان هاي سازه اي با مقاومت نمونه هاي مكعبي آزمايشگاهي آنها بااستفاده ازروش پيچش

 

2358. مقايسه منحني هاي رفتاري ستونها ومهاربندهاي فولادي دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود ASCE/SEI 41-06وFEMA356

 

2359. مقايسه نتايج حاصل از روابط ديناميكي كوبش و آزمون PDA همراه با مطالعه موردي

 

2360. مقايسه نتايج مدلسازي عمق ترك و خوردگي دربتن مسلح با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي

 

2361. مقايسه نتايج مدلهاي HEC-RAS و MIKE11 در شبيهسازي پروفيل سطح آب در رودخانه ها - مطالعه موردي: رودخانه قرهسو

 

2362. مقايسه نتايج مدلهاي ظرفيت ميدان تك خطه و انتخاب مناسب ترين مدل براي ايران با استفاده ازشبيه سازي ميكروسكوپيك - مطالعه موردي

 

2363. مقايسه نصب ميراگرسيال لزج دربادبندقاب فولادي جداشده همگراوواگرا تحت زلزله السنترو

 

2364. مقايسه و بررسي توابع هدايت هيدروليكي غيرخطي در خاك هاي غيراشباع

 

2365. مقايسه و بررسي چگونگي تأثير ضريب تخريب D - در طراحي و ساخت تونلهاي انتقال آب

 

2366. مقايسه و تحليل آماري تصادفات استان خوزستان باكشورهاي ايران، تركيه، تايلندومالزي

 

2367. مقايسه هزينه در واحد سطح و زمان اجراي دو سيستم ميخكوبي و مهاري با بلوك هاي بتني براي پايدارسازي گود هاي عميق

 

2368. مقايسه هيدروديناميك سه بعدي سرريزهاي كليدپيانويي و كنگره اي مستطيلي

 

2369. مقايسه ي استفاده ازجداگرهاي لاستيكي - سربي پاندول اصطكاكي وميراگرهاي جرمي تنظيم شده درساختمان بتني

 

2370. مقايسه ي تطبيقي مدلهاي تنش كرنش ارائه شده براي مقاوم سازي ستونهاي محصور شده با مصالح FRP

 

2371. مقايسه ي روش كلاسه بندي دبي ها و روشPsiac در محاسبه ي رسوبات وارد به مخزن سدها - مطالعه موردي سد ايلام

 

2372. مقايسه ي كاربري واستفاده ازچندسدكوتاه درحوضه آبريز به جاي يك سدبلنددرپايين دست

 

2373. مقايسه ي نتايج شبكه ي عصبي با مدل هاي تجربي جهت تخمين طول پرش هيدروليكي بر روي بسترهاي زبر با المان هاي مكعبي

 

2374. مقايسهي رفتار مخلوطهاي رس خرده لاستيك و رس ماسه با دانهبندي يكسان

 

2375. مقدمه اي برمعماري صنعتي ايران

 

2376. مكان گزيني بهينه ايستگاه هاي انرژي خورشيدي درمبلمان شهري سمنان بااستفاده ازGis وفرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp

 

2377. مكان گزيني پايگاه هاي چندمنظوره مديريت بحران با استفاده ازروش شاخص همپوشاني وزني نمونه موردي: بافت قديم شهركرمانشاه

 

2378. مكان يابي اراضي مناسب ايجاداردوگاه هاي گردشگري درشهرفرهنگي اصفهان

 

2379. مكان يابي بهينه ايستگاه هاي انرژي بادشهرسمنان درراستاي توسعه پايداربامحوريت محاسبه ضرايب ارتفاع آزادوسرعت نقطه اي به كمك gis

 

2380. مكان يابي پاركينگهاي شهري با استفاده ازسيستم استنتاج فازي دربافت مركزي شهرآمل

 

2381. مكان يابي پاركينگهاي عمومي بامدل AHP درمحيط GIS مطالعه موردي: منطقه 1شهرداري اصفهان

 

2382. مكان يابي پلاك خودروبراي سيستم هاي حمل ونقل هوشمندبااستفاده ازعملگرهاي مورفولوژيكي والگوريتمي جديد براي تاييد صحت عملكرد

 

2383. مكان يابي پناهگاه هاي جمعي با استفاده ازتكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي؛نمونه موردي شهرهمدان

 

2384. مكان يابي تئاتر خياباني در جهت افزايش ميزان تعاملات اجتماعي شهروندان در محيط هاي شهري

 

2385. مكان يابي سيستم زباله سوزمركزي با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي براس سه شهرستان اليگودرز ازنا ومومن آباد

 

2386. مكان يابي شهرك صنعتي بااستفاده ازمدل ANP براساس شاخص هاي توسعه پايدارنمونه موردي: ناحيه تبريز

 

2387. مكان يابي گسترش فضاهاي كالبدي منفصل مادرشهرهاي ايران بااستفاده ازروش AHP نمونه موردي مادرشهرتبريز

 

2388. مكان يابي مجتمع فرهنگي و ورزشي باشگاه معماران با استفاده ازتحليل كيفي كاربري زمين مطالعه موردي كلانشهر رشت

 

2389. مكان يابي محل دفن زباله شهري بااستفاده ازgis مطالعه موردي: شهرستان سلطان آباد

 

2390. مكان يابي محلهاي مناسب براي اسكان موقت درشهرتهران بادرنظرگرفتن سه سناريوي زلزله گسل هاي شمال تهران مشا و ري

 

2391. مكان يابي و طارحي بوستان شهري براساس دموكراسي نمونه موردي: استان زنجان

 

2392. مكان يابي ونقش سيستم هاي حمل و نقل سبزدرپايداري حمل و نقل درون شهري مطالعه موردي: شهريزد

 

2393. مكانهاي داخلي عمومي وهويت جمعي

 

2394. مكانيابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني بااستفاده ازمدل AHP بارويكردپدافندغيرعامل ؛نمونه موردي ، شهربهبهان

 

2395. مكانيابي بهينه فضادربافت هشرتوسط GIS مطالعه موردي فضاهاي ورزشي شهرتالش

 

2396. مكانيابي بهينه ي مراكز درماني و بهداشتي در جهت بهسازي ساختار كالبدي شهرها و بر پايه ي طراحي توسعه پايدار شهري

 

2397. مكانيابي محل مناسب جهت دفن پسماندشهربجنوردبااستفاده ازتلفيق منطق بولين WLC,OWA

 

2398. مكانيابي مراكز ثانويه شهري موردمطالعه شهربناب

 

2399. مكانيابي ونقش سيستم هاي حمل و نقل سبز درپايداري حمل و نقل درون شهري مطالعه موردي: شهريزد

 

2400. ملاحظات پدافندغيرعامل درطراحي شهرها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

2401. ملاحظات طراحي و اقتصادي در ابعاد هسته رسي سد هاي خاكي غير همگن

 

2402. ملاحظات محيطي درطراحي وبهسازي خيابانهاي شهري براساس رهيافت انسان گرا؛نمونه ي مطالعاتي خيابان هراز آمل

 

2403. مناسب سازي فضاهاي شهري باتاكيد برنيازهاي افرادكم توان مطالعه موردي پياده راه خيابان زندشيراز

 

2404. منحني تشخيص شرايط جريان براي دريچه كشويي با انتهاي استوانه اي

 

2405. منظر پايدار رويكردي نوين در معماري منظر

 

2406. منظرشهري درسكونتگاه هاي غيررسمي ايران مطالعه موردي شهرستان علي آباد كتول

 

2407. منظرشهري وتوسعه پايدارزيست محيطي مديريت باتاكيدبرنماي شهري

 

2408. موانع وچالشهاي تحقق توسعه پايدارشهري درايران نمونه موردي شهراصفهان

 

2409. ميادين شهري كالبدتعاملات اجتماعي شهروندان تحت تاثيرهويت القايي ايستگاه هاي مترودرعرصه هاي كلان شهري

 

2410. ميدان،نقش گمشده آن درشهرسازي وراهكارهاي طراحي آن درراستاي اهداف توسعه پايدار

 

2411. ميزان استفاده كودكان ازخدمات رفاهي شاخصي ازعدالت اجتماعي درتوسعه پايدار

 

2412. ميزان اطمينان به پدافندغيرعامل درشهرسازي

 

2413. ميزان تاثيرطبيعت سبز - - گياه ودرخت بر رويكرد طراحي معماري

 

2414. ميزان تاثيرمداخله ها بركيفيت زندگي ساكنان محلات فرسوده شهري نمونه موردي: محله جويباره وشهشهان اصفهان

 

2415. ميزان نشست تحت تاثيرروانگرايي درآبرفتهاي شهرگناوه

 

2416. نانوتكنولوژي ونقش آن درمصالح ساختماني

 

2417. نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر

 

2418. نسل جديدي از فناوري هاي نوين در بتن سازي ،بارويكرد بتن خود متراكم

 

2419. نظريه معماري بيوفيليك

 

2420. نقش استعاره و تفكر استعاري در شكل گيري ايده اثر معماري

 

2421. نقش استفاده ازدوچرخه دركاهش ترافيك مطالعه موردي: بخش مركزي اصفهان

 

2422. نقش اعداد مقدس در معماري اسلامي

 

2423. نقش اقتصاد در توسعه پايدار ومعماري پايدار

 

2424. نقش اقليم در شكلگيري معماري بومي مناطق كوهستاني غرب ايران

 

2425. نقش اقليم وپدافندغيرعامل درشكل گيري معماري پايدار بررسي نمونه هاي موردي معماري دست كندشهرهاي نوش آباد كاشان ودرينكويي تركيه

 

2426. نقش اكوموزه در معرفي معماري پايدار درسايت هاي تاريخي

 

2427. نقش ايوان در معماري بوم گراي روستايي - روستاي كنگ

 

2428. نقش بازارهاي سنتي درهويت بخشي به شهرايراني اسلامي مطالعه موردي بازارقيصريه اصفهان

 

2429. نقش باغهاي عمودي درايجاداقليم خرد معتدل وارتباط اكولوژيك بامحيط

 

2430. نقش بهسازي بافت فرسوده درتوسعه پايدارشهركرج

 

2431. نقش پديده هاي ژئومورفولوژيكي گسلهاي زلزله خيزدربرنامه ريزي شهري بااستفاده ازنرم افزار GIS مطالعه موردي: شهرك باغميشه تبريز

 

2432. نقش پيشرفت تكنولوژي پايداردرخلق طراحي معماري بابررسي هويت درسفارت نمونه موردي: سفارت ايران درسئول كره جنوبي

 

2433. نقش توسعه پايداردرفضاهاي گمشده وروديهاي شهري نمونه مطالعاتي ورودي شهرگرگان

 

2434. نقش توسعه صنعت گردشگري درتوسعه پايدارشهري با استفاده ازتكنيك swot مطالعه موردي شهرايلام

 

2435. نقش حاكميت كاربرد نماددربافت هاي تاريخي درشهرهاي ايراني - اسلامي مطالعه موردي: بقعه سيدتاج الدين غريب درشهرشيراز

 

2436. نقش حس مكان وپايداري درهويت پاركهاي شهري كرمانشاه مطالعه موردي پاركهاي:شيرين، لاله، معلم، فدك

 

2437. نقش رموز عرفاني درپايداري مجموعه آرامگاه شاه نعمت الله ولي

 

2438. نقش رنگ درارتقاء كيفيت محيطهاي يادگيري

 

2439. نقش زمين درطراحي پايدار:بررسي انرژي ژئوترمال درگرمايش وسرمايش ساختمان

 

2440. نقش زيرساخت حمل ونقل درتوسعه صنعت گردشگري ايران

 

2441. نقش ساباط بر امنيت فضاهاي شهري نمونه موردي شهر اصفهان

 

2442. نقش ساختمانهاي هوشمنددرتوسعه شهرپايدار

 

2443. نقش سرمايه اجتماعي درروندنوسازي بافت فرسوده شهرهابابررسي نمونه موردي محله امام زاده عبدا... تهران

 

2444. نقش سكونتگاه هاي زيرزميني دردستيابي به آسايش اقليمي:نمونه موردي روستاي ميمند

 

2445. نقش سيستم مديريت وسيستم مديريت زيست محيطي درمديريت ضايعات ساخت وسازوتخريب

 

2446. نقش شهرداري درافزايش تعاملات اجتماعي درشهر با تاكيد برتبديل خيابان امام سمنان به پياده راه

 

2447. نقش صنعت توريسم در توسعه پايدار كهن شهر شوش

 

2448. نقش صنعت توريسم درتوسعه پايدارشهرها

 

2449. نقش طراحي شهري درفرم هاي شهري بارويكردتوسعه پايدار

 

2450. نقش طراحي شهري دركاهش بزهكاري وجرم زايي

 

2451. نقش طراحي و برنامه ريزي شهري دركاهش مخاطرات زلزله

 

2452. نقش عوامل شكل دهنده منظرشهري درپيشگيري ازنابهنجاري هاي رفتاري

 

2453. نقش عوامل كالبدي درشكل گيري دلبستگي به مكان

 

2454. نقش عوامل مديريتي تاثيرگذاردرتوسعه پايدارگردشگري بناهاي تاريخي ومعماري سنتي استان يزد

 

2455. نقش فرم و سازه بيمارستان كودكان درساختار زيبا شناسي معماري

 

2456. نقش فرهنگ وصنايع خلاق دربازآفريني شهري

 

2457. نقش فضاهاي تجاري پياده مداردرافزايش سطح سرمايه مكاني پايدار

 

2458. نقش فضاهاي سبزشهري درذخيره سازي ومصرف بهينه انرژي

 

2459. نقش فضاهاي شهري درشكل گيري هويت اجتماعي مطالعه ي جوانان 18-24ساله ي شهر شهركرد

 

2460. نقش فضاي باز دانشگاهها در پايداري و تداوم آموزش

 

2461. نقش كاربريها درارتقاء كيفيت پياده راهها نمونه موردي: بافت قديم گرگان

 

2462. نقش كالبددرشكل دهي به فضاهاي عمومي پايداربررسي ساختاردوقطبي ها درايجادفضاهاي تعامل گراي شهري

 

2463. نقش كشاورزي شهري درتوسعه پايدارشهري و راهكارهاي گسترش آن درشهرهاي ايران

 

2464. نقش كشاورزي شهري درهم پيوندي شاخصهاي توسعه ي شهري پايدار

 

2465. نقش كيفيت فضاهاي شهري در افزايش خلاقيت كودكان

 

2466. نقش گردشگري شهري درتوسعه پايدارشهرها

 

2467. نقش ماديها در پايداري شهر اصفهان

 

2468. نقش محلات درساختارهاي اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران به عنوان عنصرهويت بخش به شهراسلامي

 

2469. نقش محيط زيست و اقليم در معماري وشهرسازي پايدار - راهكارهاي اقليمي در ساخت يك خانه مسكوني كويري

 

2470. نقش محيط كالبدي درشكل گيري دلبستگي به مكان

 

2471. نقش مديريت مشاركتي دركاهش محروميت هاي اجتماعي - اقتصادي نمونه ي موردي: شهرمهابادمحله ي پشت تپ

 

2472. نقش مرتبط معماري و اجتماع بر بازپروري نوجوانان بزهكار - چالش ها و راهكارها

 

2473. نقش معماري دركاهش اثرات مخرب زيست محيطي

 

2474. نقش معماري و شهرسازي اسلامي در خوانايي محلات سنتي

 

2475. نقش معماري وشهرسازي درباززنده سازي هويت شهرها جهت تبديل آنها به قطب گردشگري نمونه موردي: ميدان حسن آبادتهران

 

2476. نقش معماري وشهرسازي درتوسعه گردشگري شهري مطالعه موردي گردشگري شهرتبريز

 

2477. نقش ميادين درهويت بخشي به فضاهاي اجتماعي شهري درمعماري ايران

 

2478. نقش نماهاي شهري درسيماي بصري شهر

 

2479. نقش نورپردازي برافزايش امنيت فضاهاي شهري

 

2480. نقش و اهميت مديريت شهري درارتقاءحقوق شهروندي

 

2481. نقش و جايگاه شهروند درمديريت شهري ايران

 

2482. نقش و جايگاه واقعيت مجازي در ارزيابي فرآيند طراحي معماري پايدار

 

2483. نقش وتاثيرسامانه اتوبوس هاي تندروبرآلودگي هواي شهرتبريز

 

2484. نقش وجايگاه سيستم هاي هوشمندحمل ونقل درحمل ونقل درون شهري بارويكردزيست محيطي بابازمطالعه سيستم هاي منتخب

 

2485. نقش وكاربرد مصالح بوم آورد درتوسعه پايدارمعماري بومي ايران مطالعه موردي: نواحي جنوبي درياي خزر

 

2486. نقش هنربركيفيت زندگي مردم درفضاهاي عمومي مطالعه موردي: موسيقي

 

2487. نگاهي به معماري مسجد كبود در شهرتبريز

 

2488. نگاهي به ويژگيهاومعيارهاي شهرزيست پذير

 

2489. نگاهي تطبيقي به ساختاروچالشهاي پيشروي مديريت وتوسعه شهري درايران و جهان

 

2490. نگاهي نو به آتريوم در ايجاد منظر شهري پايدار

 

2491. نگاهي نوبه حياط، بازآفريني حضورطبيعت دربناهاي مسكوني ايراني - اسلامي نمونه موردمطالعه : خانه هاي دوره ي قاجارتبريز

 

2492. نگرشهاي پياده محوروسواره محور درشبكه حمل و نقل شهري

 

2493. نگرشي بر معماري اقليمي در مناطق مسكوني استان گيلان با رويكرد پهنهبندي درجه روزهاي نياز به سرمايش و گرمايش

 

2494. نگرشي برنظام حقوق شهروندي و مسائل شهري

 

2495. نگرشي برهدايت هيدروليكي آسترهاي رسي ژءوسنتتيك GCLs

 

2496. نگرشي به جلوه هاي سنت خانه هاي تهران عهدقاجارباتاكيدبرفضاهاي ورودي

 

2497. نگرشي راهبردي به مفاهيم و اصول معماري وشهرسازي پايدار

 

2498. نماد پردازي اعداد و اشكال در هندسه وتناسبات معماري اسلامي

 

2499. نمادپردازي ايوان در معماري ايران پس ازاسلام

 

2500. نمادنشانه هاي تزئينات نماي خانه هاي دزفول

 

 

2501. نمادها ونشانه هاونقش آن درهويت بخشي فضاهاي شهري

 

2502. نماهاي ساختماني دريچه اي به سوي هويت شهري وكيفيت بصري سيماي شهر

 

2503. نماي پاسخگو به تغييرات محيطي دربناهاي اداري با توجه به الگوي طراحي هندسي ايراني

 

2504. نماي دو پوسته، راهكاري براي مصرف بهينه انرژي در اقليم هاي مختلف

 

2505. نمود فضاي معماري ايراني عرفاني – درطراحي مجموعه فرهنگي شمس تبريزي

 

2506. نوآوري در سيستم تهويه عمودي با تركيب بادگير و دودكش خورشيدي براي مناطق گرم ومرطوب

 

2507. نور طبيعي و نقش آن در معماري ايراني - با ارائه نمونه موردي

 

2508. نوسازي مشاركتي وضرورت اصلاح رويكردهاي مديريتي

 

2509. نوسازي، بهسازي وبازسازي بناهاي تاريخي وفرسوده ي شهري مطالعه موردي احياي ميدان عتيق امام علي ع - شهراصفهان

 

2510. نوشهرگرايي وراهكارهاي آن دراحياي بافت تاريخي شهرها

 

2511. نهادينه كردن اصول معماري پايدار در كودكان از طريق نگاشت آموزشي الگوهاي معماري پايدار

 

2512. نيازهاي مردم و شكل گيري الگوهاي معماري بومي حاشيه كوير ايران براساس نظريه زبان الگوي الكساندر - گذري تحليلي بر بازار سيرجان

 

2513. واسازي، راهكاري تعاملي با سنت درراستاي تداوم حيات بناي تاريخي

 

2514. واسنجي هوشمند مدل پيش بيني سيلاب : مطالعه موردي حوضه آبريز تمر

 

2515. واكاوي انديشه ي پلوراليسم درمعماري،شهرسازي ومعماري پايدار

 

2516. واكاوي مفهوم محله درايران و جهان و بازتعريف آن درشهرهاي جديد ايران باتاكيدبرابعادومعيارهاي برنامه ريزي نمونه موردي:شهربهارستان

 

2517. واكاوي نقش پياده راه درپايداري شهر

 

2518. واكاوي نقش و تاثير فناوريهاي نوين برطراحي ساختمان

 

2519. واكاوي و آسيب شناسي ساختار كالبدي وعملكردي محله ؛ نمونه مورد مطالعه، محله جفره بوشهر

 

2520. وجوه اشتراك مساجد ايراني 1 و آناتولي 2 ونمودآن در مسجد امام اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول

 

2521. ورودي درمعماري خيابان تاثيرورودي خانه سنتي درسرزندگي خيابان ها

 

2522. وقف، سيستم خود سازمان دهنده و پايدار درمعماري و شهرسازي

 

2523. ويژگي هاي شاخص اقليمي حاكم بر مناطق سرد وكوهستاني و تاثيرات آن برشكل گيري معماري مساكن منطقه - مطالعه موردي: شهر تبريز

 

2524. هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

 

2525. هسته اوليه وروندشكل گيري شهرنجف آباددرطول تاريخ

 

2526. هستي شناسي درساحت معمارومعماري ازشرق تاغرب ازفلسفه تا عرفان

 

2527. هم افزايي معماري زمينهگرا و معماري پايداردر راستاي پايدارسازي محيطي نمونه موردي محور فرهنگي تاريخي كاخ خورشيد ومسجد كبود گنبد، كلات

 

2528. همزيستي تكنولوژي ،انسان و محيط زيست

 

2529. هندسه نظري در معماري ايراني - معنا واصول

 

2530. هندسه و تناسبات درحمات تاريخي رهنان

 

2531. هندسه، تناسبات وپيمون در معماري ايراني

 

2532. هنر قدسي و تعامل آن با فناوري هاي نوين

 

2533. هوشمندسازي بندرامام خميني ره با استفاده ازتكنولوژي RFID ، RTLS

 

2534. هوشمندسازي بندرامام خميني ره بااستفاده ازتكنولوژي GPS,GIS وتصاوير ماهواره ايي دريافتي ازGoogle Earth

 

2535. هويت بخشي شهرهاي دوره صفويه ازمنظرنمادونشانه مطالعه موردي: شهر اصفهان

 

2536. هويت بخشي واحياي ساختاركالبدي سراي افشاريان شيراز كاروانسراي افشاريان

 

2537. هويت بويم درعوامل منظرسازمراكزمحله اي بافت تاريخي شهر يزد

 

2538. هويت پذيري شهرهاي كهن ايران متاثر ازعوامل طبيعي و انساني - بررسي موردي، شهر شوشتر،شهري با مهندسي انساني در دل طبيعت

 

2539. هويت نمودهاي معماري سنتي و اسلامي درمعماري معاصر ايران

 

2540. هويت و معماري

 

2541. هويت وفضاهاي عمومي شهري

 

2542. هويت ومعماري معاصرايران بانگاهي فرهنگي برآن

 

2543. يخچالهاي تاريخي سبزوار، سازه هاي بومي پايدار

 

2544. يكپارچه سازي شاخصهاي پايداري براي برنامه ريزي شهري پايدار

 

2545. A BREIF SURVEY ON TREND TO MODERNISM IN IRANIAN ARCHITECTURE FROM THE YEAR 1800 UP TO PRESENT

 

2546. A Comparison between Some Mechanical Properties of Self Compacting Concrete and Normal Concrete

 

2547. A Comparison of different Non-linear Numerical Models for Pier Shaft interaction analysis for study of the seismic performance of Bridges

 

2548. A Comprehensive Study on the Seismic Behavior of Double-Layer Space Structure Domes

 

2549. A Grey-based Multi-criteria Decision Making for Material Selection in Sustainable Buildings

 

2550. A new index for single damage detection in beams using static responses data

 

2551. A Pushover approach for bi-directional excitation, including its evaluation for 3D steel building frames

 

2552. A study of tension fields effects on plastic moment of intermediate HBEs in steel plate shear wall

 

2553. A survey on hidden openings in fill space of masonry arch bridges: A case study from Khan Bridge Iran

 

2554. A survey on sustainability patterns in vernacular architecture of Dezful, Khouzestan Case Study: Shavadan

 

2555. A Survey on Wind Catcher and Conserving it as a Solution toward Green Architecture Case study: Wind Catchers of Yazd, Iran

 

2556. Accuracy of Stress Data Measured by Earth Pressure Cells Installed in Embankment Dams

 

2557. Achieving Social Justice in Urban Planning; Focusing on Zoning

 

2558. Achieving the Right to the City Through Community Asset Based Development Case Study: Ekbatan Residential Complex, Tehran, Iran

 

2559. Adoption of an Appropriate Excavation Method in construction process Case Study: Sabzkuh Tunnel, Iran

 

2560. AN ANALYSIS OF MUNICIPAL TOOLS PROMOTING GREEN ROOF TECHNOLOGY INTO DENSE URBAN DEVELOPMENT

 

2561. An Investigation on Active Control of Structural Vibration by Classic and Smart Algorithms

 

2562. An Investigation on the Accuracy of Pushover Analysis for Estimating the Seismic Perfarmance of Steel Plate Shear Walls Subjected to the TOHOKU Eearthquake

 

2563. An Urban Evacuation Routing Plan for an Emergency Response System Using Real-Time Traffic Data

 

2564. Analysing responsive environments based on an interaction between environment and user’s.

 

2565. Analytical investigation of local buckling behavior of flanged-cruciform stub columns

 

2566. Ant Colony Optimization Algorithm Solution for Critical Depth in Circular and Parabolic Open Channels

 

2567. Application of Artificial Neural Networks to the Prediction of TBM Penetration Rate in TBM-driven Golab Water Transfer Tunnel

 

2568. Application of Damage Indexes in Seismic Analysis of Steel Structures

 

2569. Application of Nano materials in Energy Efficiency of Buildings in Green Architecture

 

2570. Application of Nanotechnology in Pavement Engineering

 

2571. Application of the AHP in poultry houses Construction and selection management

 

2572. Architecture For schizophrenia

 

2573. artificial intelligence for modeling of civil engineering nonlinear systems:compressive strength and slump flow of HPC

 

2574. Artificial Neural Network Simulator for Prediction of Compressive Strength in Geopolymer Composites

 

2575. Assessment of Day Lighting Supply of Orsi Windows and Their Application In Current Architecture

 

2576. aThe Influence Of Attributes To The Pocket Parks On Behavior

 

2577. Automated Collision Resolution for Unmanned Aircraft Systems using Multi Agent System Technology

 

2578. Automatic detection of city lungs using aerial images and LiDAR data for a better policy-making in urban sustainable development

 

2579. Backward Calculation for Bearing Capacity Estimation of Geogrid Reinforced Foundation by Finite Element Method

 

2580. BASE ISOLATION DESIGN MADE SIMPLE

 

2581. Bed concentration Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study

 

2582. Benchmarking Labor Productivity in erecting steel structures in Tehran

 

2583. Biomimetics and Nanotechnology

 

2584. Calculation of Semicircular arch Natural Frequency Using Artificial Neural Networks

 

2585. CARBON NUETRAL STRATEGIES: LEARNING FROM IRANIAN TRADITIONAL ARCHITECTURE

 

2586. Choose the best route variants based on environmental parameters using remote sensing and Geographic Information System

 

2587. Clean Energy Supply Through Solar Buildings Based on Sustainable Architecture

 

2588. Climate Patterns of houses in Tropical Climates Case study: Houses of Bandar-e-Lenge

 

2589. Comparison between analytical and numerical methods of vertical stress analysis in the soil

 

2590. Comparison of 2D and 3D seepage analysis with the real measured quantities of earth-filled dams

 

2591. Comparison of current method for internal stability design of Mechanical Stabilized Earth walls

 

2592. Comparison of four loss methods in flood simulation

 

2593. Comparison of retrofit methods for mechanical systems based on their seismic behavior

 

2594. Compatibility of new architectural approach to designing buildings with climate in environmental

 

2595. Composite steel_concrete - highway bridge fatigue assessment

 

2596. Considering the effect of taking the model of local markets in proper designing of commercial centers in Talesh Case study: Talesh- Iran Weekly Market -

 

2597. Contemporary Architecture and Reflection of Prosperous Identity in Case of Iran

 

2598. Controlling Sustainability of Aquatic Ecosystems:Application of Genetic Programming

 

2599. Cost - benefit analysis of steel braced frames with infill panels using seismic damage fragility curves

 

2600. Cr VI - Removal from Wastewater by Adsorption on Elaeagnus angustifolia fruit powder

 

 

2601. Cultural Aspects of Reconstruction; Case Study: Rudbar Region in Gillan 1990 Earthquake

 

2602. Damage assessment using pseudo residual force vector and gravitational search algorithm

 

2603. Damage localization and quantification by direct structural dynamic parameters updating method

 

2604. Determining the Rock Mass Deformability Optimized Module Based on the Rock Mass Score

 

2605. Determining the Rock Mass Deformability Optimized Module Based on the Rock Mass Score Result of the Dilatometric Test

 

2606. Develop a sustainable environment through ecological architecture design

 

2607. Development of RStO-01 for Designing the Asphalt Pavements in USA and Compare with AASHTO 1993

 

2608. Distribution of internal forces in steel moment frames with knee braces in the near-fault region

 

2609. Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm

 

2610. Ecodistrict: an innovative answer to an old problem A comparative study of traditional urbanism in hot arid zone of Iran with the principles of ecodistrict

 

2611. Ecotourism Feasibility of Ramsar City with SWOT- FANP

 

2612. Effect of arsenic content in Shour River on groundwater resources in irrigated area at Rafsanjan plain

 

2613. Effect of constitutive models in prediction of displacement fields and structural forces of the support system elements used in urban excavations

 

2614. Effect of Soil Constitutive Models on Determination of Deformations Caused by Deep-Excavations

 

2615. Effect of water to binder ratio on chloride diffusion parameters into concrete in Persian Gulf

 

2616. Effective of the energy damping amount in seismic behavior of water tanks

 

2617. Effects of Aggregate Size on SCC under Cyclic Loading

 

2618. Effects of Aggregate Size on SCC under Cyclic Loading

 

2619. Effects of cement and lime treatment on geotechnical properties of a low plasticity clay

 

2620. Effects of Soil Movement on Pile Group in Term of Negative Skin Friction NSF - using FEM

 

2621. Effects of surfactants on cleaning up sandy soil contaminated with kerosene through soil washing

 

2622. Enhancement in photo-Fenton degradation efficacy using heterogeneous catalyst/chelating agent: A review

 

2623. Enhancement of Pile Uplift Capacity by Geogrid and Asphalt Coating Technique in Dry Sand

 

2624. Environmental Element and Mental Impact on Spectator

 

2625. Establishing the Passive Defense Rules for the use zonings in master Plan: A Sustainable Development Approach

 

2626. Estimating Agricultural Water Consumption impacts on water level fluctuations of Urmia Lake, Iran

 

2627. Estimation the Scour Depth Downstream of Block Ramps Using ANN and ANFIS

 

2628. Evaluating Sustainable Communities, Case of Renovation Project in Navab District, Tehran

 

2629. Evaluating the influence of piles length on the stability of reinforced slope

 

2630. Evaluation of application of intelligent information systems in reduction of Motorcycle Traffic accidents; Case study: Tabriz Kassaie Highway

 

2631. Evaluation of Countermeasures to Urban Heat Islands in Tehran Metropolitan

 

2632. EVALUATION OF DISTRESS REASONS IN AIRPORT CONCRETE PAVEMENT AND REHABILITATION METHODS

 

2633. EVALUATION OF JOINTS INFLUENCE ON SEGMENTAL TUNNEL LINING BEHAVIOR

 

2634. Evaluation of Liquefaction Triggering Considering The Pertinent Uncertainties

 

2635. Evaluation of Load Patterns in Nonlinear Static Analysis for Estimating Dynamic Behavior of Structures Including Soil-Structure Interaction

 

2636. Evaluation of Site Effects on Strong Ground Motion

 

2637. Evaluation of the Most Appropriate Implementation of Dolaei Tunnel Support System A Fuzzy Logic

 

2638. Evaluation the reliability of indeterminate truss structure by matrix-based system reliability method

 

2639. Evolutionary of BIM and Integrated Sustainable Design Process From Hand-drafting to ID technology

 

2640. Examining the Role of City Brand in Introducing Iranian Cities to the World

 

2641. Finite element analysis of buried steel pipelines under reverse fault displacements

 

2642. Form evolution of airport design styles in the twentieth century

 

2643. Fuzzy based control application in active vibration control of structures

 

2644. Garden-Schools; From Environmental Education to Sustainable Development

 

2645. Governance and community participation in ecosystem services of urban areas

 

2646. Hierarchy Analysis on traditional residential architectural identity and its impact on modern residential architecture Case study : Zinatol molk Houses -

 

2647. how to the renewable energies use in the past architecture of iran case study:the historic city of yazd

 

2648. Identification of Effective Factors on Mineral Processing Plant Site Selection and Ranking them by AHP Method

 

2649. Improving of Special Truss Moment Frame STMF - Using Shear Panel

 

2650. Inclined Sharp Crested Suppressed Rectangular Weir: Experimental and CFD Modeling

 

2651. Influence of mesh size and interface element on geotechnical numerical modeling

 

2652. Influence of non-visual factors on visual preferences of Tabriz small urban parks using SEM

 

2653. Influences of depth and shape of corrosion pits on the ultimate compressive strength of plate elements

 

2654. Infrastructure of Zero Energy Building with focused on Renewable Energy and Area Conditions:Case Study for Design of Academic Center for Education, Culture and Research

 

2655. Integrated Modeling of Global and Regional Model in Investigation of Tidal Current in Port of Bushehr Iran

 

2656. Intelligent Buildings by Using Smart Materials in Architecture and Design

 

2657. Investigating the Technical and Economical Application of the Nano Particles in Producing Multi-Purpose Concrete

 

2658. Investigation and Application of Nanotechnology in the Energy Efficiency of Buildings

 

2659. Investigation of chaotic signals in monthly

 

2660. Investigation of chaotic signals in monthly rainfall

 

2661. Investigation of Power and its Practices in Built Environment

 

2662. Investigation of the shear lag phenomenon and structural behavior of framed-tube and braced-tube tall structures

 

2663. Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: Bazaar-e-Vakil in Shiraz

 

2664. Laboratory Study on Mechanical Strength and Mix Proportions of RCC Pavements in Cold Regions

 

2665. Loading capacity behavior of circular footing using numerical modeling and experimental approach

 

2666. MANAGEMENT VARIETIES in PROJECT MANAGEMENT for BUILDING CONSTRUCTION

 

2667. Mashhad line 2 metro tunnel excavation impact on ZISTKHAVAR tower and BEHESHTI high school subsidence and analysis stress

 

2668. Memorial Garden Design with the use of symbolic receptions of the plants

 

2669. Modeling East Azarbaijan’s Eco-Environmental Capacities for Industrial Development

 

2670. Multi Agent Based Solution for Free Flight Conflict Detection and Resolution using Particle Swarm Optimization Algorithm

 

2671. Multi- Reservoirs Management by Applying Harmony Search Algorithm: Water Resources System in Tehran

 

2672. Nanostructured materials and smart materials in the construction industry

 

2673. Near-fault Effects on Inelastic Displacement Ratios of Soil-MDOF structure Systems

 

2674. Near-fault pulse effects on building structures with nonlinear shallow foundation-soil interaction

 

2675. Neighborhood Sustainability Assessment in the New Developments of Tabriz case study: Roshdieh

 

2676. New urban development, suburbanization, increasing rate of commuters and their effects on the transportation of Tabriz

 

2677. Nonlinear Dynamic Analysis the Effects of FRP on Existed Crack in the Shear Walls Opening

 

2678. Numerical Analysis and Evaluation of Buried Pipeline Response to Strike-Slip Fault Motion

 

2679. Numerical analysis on the rockburst in coal roadway under stress-wave disturbance

 

2680. Numerical modelling of coastal sedimentation using 2D tidal model, case study: Bushehr Port

 

2681. Numerical nonlinear analysis of structural members using fiber element method

 

2682. Numerical study of the effect of the changes of elastic modulus on thermal cracking of asphalt pavements

 

2683. On the behavior of 2D frames with different lateral load resisting systems

 

2684. Optimization of Retaining Walls Using Genetic Algorithm and Neural Network Hybrid

 

2685. Passive control of structures with optimal tuned mass damper

 

2686. Performance Analysis of Damage and Corrosion Concrete Columns of Reinforced with FRP

 

2687. Performance of crumb rubber in concrete with silica fume

 

2688. Performance of fiber beam–column elements in the cyclic analysis of composite shear wall

 

2689. Planning urban open spaces as a contribution to livable and sustainable cities

 

2690. Planning-spatial principles of the formation of towns Of Islamic Republic of İran and Azerbaijan Republic

 

2691. Prediction of peak shear strength of rock joints using fuzzy C means clustering

 

2692. Prioritization of Land Use-Transport models and Introduction of Parallel Approach for Integrated Modelling

 

2693. Process of thinking in the architectural design process

 

2694. Providing architectural model of primary Creative schools in Urmiya.Iran

 

2695. Psycology And Architecture

 

2696. Quadruplet Scared Elements of Persian Garden and Sustainability of Today’s Landscapes

 

2697. Recommended Method for Soil Nailing to Provide Stability of Drill Hole in the Loose Soil

 

2698. Reduction of Freeway Accidents through Using of Intelligent Vehicular Networks

 

2699. ResOS, a web application to investigate reservoir operation methods: simulation and optimization

 

2700. Response modification factor of dual momentresistant frame with buckling restrained brace BRB

 

2701. Response of soil-structure systems to pulse and high-frequency components of near-fault motions

 

2702. Review of Corrosion Models in Initiation and Propagation Phases

 

2703. Review on Biodegradability enhancement of refractory effluents using photo-Fenton oxidation system

 

2704. Secure Built Environment by Using Bionic Architecture Case study: Isfahan Museum Park

 

2705. Seismic behaviour of isolated liquid tanks subjected to far-field earthquake

 

2706. Seismic Fragility Curves for Mid-rise RC Frames

 

2707. Seismic Linear Finite Element Analysis of Quay walls under Horizontal Earthquake Motions by Considering Water-Structure Interaction

 

2708. Seismic risk mitigation of building structures: The role of risk aversion

 

2709. Seismic Stability Analysis Of Concrete Gravity Dams with Penetrated Cracks by Considering Effects of Tangent stiffness and Damping Coefficient

 

2710. Sensitizing the Concept of Reverse Logistics RL - for Construction Context

 

2711. Shear behavior of filled discontinuities

 

2712. Shear Failure phenomenon In Column Under Level Difference on Sloping Ground

 

2713. Shifting to Numerical Paradigms for Architectural Design Process

 

2714. Simulation of Aboozar Oil and Gas Production Platforms Complex Flares SOx Emission by Means of Primary Transfers Model and Assessment of Further Intermediate and Advanced Transfer Models

 

2715. Smart Cities & Urban Development: New perspective for Iranian Sustainable Urban Development

 

2716. Stability of concrete gravity dams against sliding contact on the bottom of dam foundation using the software ABAQUS and RS-DAM

 

2717. Static and Seismic Analysis of Pile in Dry and Saturated Soils

 

2718. Story Ductility Demand of the 3D RC Structures Considering Bi-Direction Seismic Excitations

 

2719. Stripping resistance of asphalt concrete Based on Physico-chemical characteristics

 

2720. Structural damage detection using Basis Pursuit

 

2721. Structural damage identification by sensitivity of modal strain energy based on optimization function

 

2722. Study and analysis of sustainable architectural plans in housing during latter period of Ghajar, Tehran

 

2723. Study in New method of projects financing and present appropriate recommendations

 

2724. Study of Flow over a Triangular Broad-Crested Weir

 

2725. Study of the sustainable architecture patterns in the buildings of the ancient urban context of Bam City Bam Old Citadel

 

2726. Study, analysis and applying the PHC and black jetties and their seismic performance

 

2727. Studying the effect of skewness on seismic behavior of horizontally curved RC bridges by elastic analysis

 

2728. SUSTAINABILITY IN IRAN

 

2729. Sustainable Ventilation Analyses of Showadan Approaching Energy Efficiency in Hot -Humid Climate of Shushtar and Dezful Cities in Iran

 

2730. tensegrified folded glass ghells and domes

 

2731. The assessment of urban stability using A cluster analysis model Case Study: Ilam city 2012

 

2732. The behavior of the panel zone in steel MR frames based on previous experimental studies

 

2733. The Effect of Olive Pomace on Asphalt Binder Properties

 

2734. The Effects of Silica Modulus and Aging on Compressive Strength of NaOH-Activated Pumice-Based Geopolymer Composites

 

2735. THE EFFECTS OF VERTICAL COMPONENT OF EARTHQUAKE GROUND MOTION ON ELEVATED SHAFT-SUPPORTED CYLINDRICAL TANKS

 

2736. The Effects Of Woody Debris Accumulations On, Local Scour And Hydrodynamic Loads At Bridge Piers

 

2737. The emergence of Iranian Chaharbagh in Baruk era

 

2738. The Evaluation of Instantaneous Semi-Active Control Performance on a 3-Dimensional Building

 

2739. The Evolution of Dome from Iranian Traditional Architecture to Contemporary Global Architecture

 

2740. The examination of the effect of wind catcher on the Identity of city

 

2741. The Impact of Environmental Element on the Mental Map Case Study: Shahzade Garden

 

2742. The Interaction of Vernacular Architecture and Environment , An Inquiry in Design Attributes

 

2743. The Linking of Population Growth and Natural Disaster Risk in Mega Cities

 

2744. The neighborhood school for a sustainable approach to development of schools

 

2745. The Relationship between NDVI and LST in the urban area of Mashhad, Iran

 

2746. The role of religious tourism on sustainable development in city Case study: Mashhad City

 

2747. The role of sustainable architecture in the utilization of solar energy case study: Isfahan Museum Park

 

2748. THE ROLE URBANISIM IN REDUCING EARTHQUAKE'S DAMAGES

 

2749. The simplified method for estimation of liquefaction potential based on shear wave measurements

 

2750. The study and Identification of Pineapple Dome Ourchin - in terms of form,structure and construction

 

2751. Thorough investigation of vertical seismic excitation effects on a high detailed bridge

 

2752. Three-Dimensional Finite Element Analysis of Soil Nailing

 

2753. Transferred Contamination by Recycled Asphalt Pavements Case Study: Qazvin,Iran

 

2754. Transport Demand Management Measures and Impacts; A World-wide Review

 

2755. Uncertainties in the Slope Stability Analysis: Case Study: Portal of Sabzkuh Tunnel, Iran

 

2756. Urban Body, Beauty or chaos Case study: A part of the Tabriz Imam Street body

 

2757. Urban design aspects of Resilience,Adaptation in times of change

 

2758. Urban sustainable development and color of cities

 

2759. Use of Porous Materials for Enhanced Night Cooling of Naturally Ventilated Building

 

2760. Using Renewable Energy to Building Energy Supply Based on Sustainable Architecture

 

2761. USING SCORIA AS FINE AGGREGATE IN LIGHTWEIGHT MORTAR AND CONCRETE

 

2762. Vernacular architecture: a model for sustainable housing design

 

2763. Wave-passage effects on pounding between adjacent buildings near earthquake faults

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
لینک های دانلود پاک شده لطفا پیگیری کنید

 

متأسفانه حجماشون خیلی بالاس :icon_pf (34):

هرکدوم از مقالات رو میخواین بگین واستون آپلود کنم بذارم :w16:

بعداً سر فرصت به مرور مجدد آپلودشون میکنم. فقط دو قسمت 1 و 2 رو ندارم و 9 قسمت دیگه رو میتونم آپلود کنم.

 

ولی خب فعلاً مقاله هایی که میخواین رو بگین تا جداگونه آپلودشون کنم :a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
کنفرانس عمران، معماری و توسعه پایدار شهری سال 92 در تبریز برگزار شد که نزدیک به 3000 مقاله فارسی و انگلیسی در 11 محور همایش پذیرش شد که از لینک های زیر می تونید مقالات مربوطه رو دانلود کنید:

 

1- مهندسی عمران و توسعه پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2- سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3- مهندسی معماری و توسعه پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5- شهرسازی و توسعه شهری پایدار

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6- ترافیک، حمل و نقل و زیر ساخت شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7- معماری معاصر، سبک شناسی و هویت شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

8- فضای سبز و محیط زیست شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

9- مرمت بافت های و آثار تاریخی

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

10- جامعه شناسی و روانشناسی شهری

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11- محیط زیست و اثرات زیست محیطی طرح ها

مقاله انگلیسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله فارسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

منبع: ایران سازه

سلام ببخشید چه جوری دانلود کنم؟نشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام ببخشید چه جوری دانلود کنم؟نشد

 

متأسفانه لینک دانلود از کار افتاده. کدومش رو میخواین که آپلود بشه؟

به غیر از سه موضوع اول، بقیه رو قبلاً دانلود کردم و دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
متأسفانه لینک دانلود از کار افتاده. کدومش رو میخواین که آپلود بشه؟

به غیر از سه موضوع اول، بقیه رو قبلاً دانلود کردم و دارم.

 

سلام مهندس...

من تو قسمت سرچ زدم...

اینو...

توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل ahp و تکنیک gis (مطالعه موردی: شهر همدان)

 

 

بعد همون پیج رو اورد...

فکر کنم تو قسمت شهرسازی ش باشه??????

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام مهندس...

من تو قسمت سرچ زدم...

اینو...

توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل ahp و تکنیک gis (مطالعه موردی: شهر همدان)

 

 

بعد همون پیج رو اورد...

فکر کنم تو قسمت شهرسازی ش باشه??????

 

سلام. همچین مقاله ای اصلا تو این کنفرانس نبوده :ws38: لیست مقالات تو همون صفحه اول اومده.

منم 500 تا مقاله مربوط به بخش 4 و 5 که شهرسازی بود رو نگاه کردم، نبود توشون. بعدا یادم افتاد لیست مقالاتو صفحه اول ببینم که اصلا همچین مقاله ای بوده یا نه. که دیدم نبوده :icon_pf (34):

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...