رفتن به مطلب

اهداف عمده طراحی اقلیمی وراهکارهای عملی آن در معماری ایران


آتیه معماری

ارسال های توصیه شده

راهکارهای کاهش اتلاف حرارت ساختمان

 

1- اجتناب از احداث ساختمان در شیب های منفی وفرورفتگی ها

شیب منفی شیب پشت به آفتاب است که برای احداث ساختمان مخصوصا در مناطق کوهستانی مناسب نیست احداث ساختمان در شیب های منفی پشت به آفتاب باعث کمترین استفاده از نور خورشید می شود با توجه به زاویه تابش آفتاب از سمت جنوب اکر ساختمان در این شیب ها ساخته شود نمی توان از لحاظ بهره گیری از نورخورشید بهترین استفاده را نمود مخصوصا زمستان که زاویه تابش کم است می توان گفت حتی در بعضی اوقات نوری به ساختمان تابیده نمی شود سمت شمالی کوه که همیشه در سایه وسرد است مکان خوبی برای زندگی نیست دامنه های شمالی موقعیت مناسبی برای احداث خانه ها نیست اگر روستا پایین دره باشد شب هنگام هوای سرد سنگین تر است ونفوذ پیدا می کند وموجب سرمای زیادی می شود.

 

2- استقرار ساختمان های به هم پیوسته در بخش های میانی شیب های روبه جنوب

ساختمان های به هم پیوسته سبب کاهش سطح خارجی شده در نتیجه انرژی وگرمای کمتری به محیط خارج بازتاب ومبادله می شود.

شیب هایی که به طرف جنوب است در زمستان بیشترین پرتو آفتاب را نسبت به سطوح دیگر دریافت می کند در بهار وپائیز سطوح شیبدار جنوبی 20 درصد بیشتر از سطوح شیبدار شرقی غربی در معرض تابش خورشید است .

ب ه دلیل سرمای شدید بهتر است ساختمان ها بطور پیوسته ومتراکم قرار گیرند ساختمان های متراکم سطح تماس دیواره ها با فضای خارجی کاهش می یابد واتلاف حرارت کم می شود در مورد بافت شهری پیشنهاد می شود که پلان ها به هم پیوسته طراحی شود والگوها مکعبی شوند ودر زمین های شیبدار رو به جنوب فاصله ساختمان ها می تواند کمتر شود زیرا سایه ساختمان ها کمتر است در حالی که در زمین های شیبدار روبه شمال به علت بلند تر بودن سایه فاصله بیشتری لازم است سطوحی که جهت آنها شرقی غربی است در تابستان مقدار انرژی بیشتری دریافت می کند.

 

3- پوشاندن حاشیه خارجی ساختمان باد بوته ها وگیاهان سبز

در اقلیم سرد باید جلوی بادهای زمستانی سد شود که گیاهان همیشه سبز برای این اقلیم مناسب است زیرا مانع بسیار خوبی در مقابل بادهای زمستانی هستند بوته های کوتاه در هدایت باد موثر می باشد سطوح کوتاه گیاهی مانند چمن از انعکاس بیش از حد آفتاب به داخل بنا جلوگیری می کند هم چنین درختان از کاهش گردو غبار ، انتقال سرب ، تصفیه هوا موثر هستند و شرایط مناسب زیستی را نیز فراهم می کند پیچک های بالارونده هنگامی که روی سطح خارجی ساختمان رشد می کند باعث سایه در تابستان می شود وبه عنوان حائلی برای بین تابش مستقیم آفتاب و پوسته خارجی عمل می کند ودرجه حرارت خارجی را کاهش می دهد ومقدار هدایت حرارتی از خارج به داخل کاهش می یابد با پوشاندن حاشیه خارجی با بوتها و گیاهان همیشه سبز هوای بین دیواره های خارجی واین گیاهان مانند یک عایق عمل می کند که از نفوذ باد به ساختمان جلوگیری کرده وسبب کاهش اتلاف حرارت می شود وباعث می شود که گرما در داخل ساختمان بماند .

لینک به دیدگاه

4- احداث ساختمان در داخل زمین با پوشاندن دیواره های خارجی با خاک

ساختمان هایی که روی سطح زمین هستند در معرض شرایط سخت آب وهوایی با دامنه وسیع نوسانات دما وتغییرات رطوبت قرار دارد اکثر این شرایط درزیر زمین تخفیف می یابد وبرای ساختمان های زیرزمین مزیت محسوب می شود وسبب عایق حرارتی نمودن دیواره ها وسطح خارجی ساختمان می شود تبادل گرمایی کمتر صورت می گیرد طراحی ساختمان ها در زیرزمین موجب کنترل حرارتی حفاظت در مقابل باد – پایداری در مقابل رطوبت – حفاظت در برابر آتش سوزی ناشی از عوامل جوی – طوفان های شدید وصداهای شدید است .

احداث ساختمان در داخل زمین یا پوشاندن دیواره های خارجی با خاک سبب عایق نمودن دیواره ها وسطح خارجی می شود وحرارت با سرعت کمتری خارج می شود هم چنین پوسته زمین مانند یک حایل ساختمان را در مقابل اثرات عوامل جوی و نوسانات درجه حرارت حفظ می کند وحرارتی که در طول روز توسط زمین جذب شده در طول شب پس داده می شود وباعث اعتدال دمایی می شود .

 

5 - پیش بینی پلان های فشرده ومتراکم

این کار سبب ایجاد خانه کپسولی می شود باعث می گردد که هوای اتاق های منزل با هم تبادل داشته باشند وگرمای کمتری به بیرون انتقال یابد وفضای داخلی گرم باقی بماند

پلان فشرده ومتراکم باعث کاهش سطح خارجی می شود این عامل در کاهش اتلاف حرارت در مناطق سرد وکوهستانی موثر است . بهترین فرم ساختمان فشرده وپلان آن مربع می باشد که سطح تماس هوای داخل با بیرون به حداقل برسد بیشترین حجم کمترین سطح خارجی را دارد . به دلیل سرمای شدید در فصل زمستان فرم های باز یا فرم هایی که ضلع های شمالی جنوبی آنها بلندتر از ضلع های شرقی و غربی آنهاست مناسب نیست.

 

6- پیش بینی ساختمان های دوطبقه

بسته به نوع کاربردی در مناطق کوهستانی ودارای شیب اکثر ساختمان ها حداقل دارای دو طبقه هستند بدین طریق سطح تماس فضای پایین ومحیط مسکونی با سرمای خارج کم می شود سقف بین دو طبقه از هر دو طرف گرم می شود که برای هر دوطبقه مفید است . این ساختمان ها که فرمی نزدیک به مکعب دارند بهترین از نظر کنترل گرمای داخلی ساختمان در زمستان محسوب می شود ساختمان دو طبقه باعث می شود که گرمای طبقه اول به جای انتقال به خارج وهدر رفتن به طبقه دوم منتقل شود .

 

لینک به دیدگاه

7- در مجموعه ساختمانی استفاده بیشتر از دیوارهای مشترک و بافت به هم پیوسته

زمانی که دو ساختمان مجاور هم ساخته می شوند بجای اینکه فصل مشترک آنها از دو دیوار مستقل تشکیل شده باشد یک دیوار برای هر دوی آنها در نظر می گیریم .حرارت به راحتی از یک ساختمان به ساختمان مجاور نفوذ می کند در این صورت از اتلاف انرژی حرارتی نیز کاسته می شود وجریان باد سرد به داخل این فضاها کمتر نفوذ می یابد . در مناطق کوهستانی به دلیل سرمای زیاد دراین نواحی بافت شهری متراکم و ابنیه به هم متصل هستند تا بدین نحو سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کمتر شود وجریان باد سرد بداخل این فضاها کمتر نفوذ یابد .

8- پیش بینی فضاهای گرمازا مثل آشپزخانه در مرکز پلان ساختمان

بیشتر در اقلیم های سرد وکوهستانمی قرارگیری فضاهای گرمازا در مرکز پلان سبب این می شود که حرارت و انرژی آنها بجای انتقال وتبادل با محیط خارج به محیط داخل صورت می گیرد .

ساختمان های قدیمی مناطق شمالی ایالت متحده اغلب یک شومینه بزرگ در مرکز خود داشته که حرارت تمام قسمت های خانه را تامین می کرده است .

 

9- پیش بینی فضاهای کم اهمیت مانند انبار به عنوان عایق حرارتی در جداره ها یا قسمت های سرد

انبار وقسمت های غیر مسکونی خانه می توانند بعنوان فضای حایل به مانند عایق حرارتی عمل نمایند این کار وقتی میسر است که این فضاها در قسمت رو به باد ساختمان قرار گیرد وبه شکل مناسبی در قسمت های مسکونی ساختمان جدا شده باشد اتاق زیر بام شیبدار بعنوان یک فضای حایل بین قسمتی که دمای آن کنترل شده با قسمتی که از پوسته ساختمان که آفتاب تابستان وفشارهای زمستان را تحمل می کند بام تاثیر پذیرترین جزء ساختمان در برابر عوامل اقلیمی است تابش آفتاب تابستان و برف زمستان بیشتر بر بام ساختمان اثر دارد به همین دلیل در فصل زمستان یا مناطق سرد عمده ترین عامل اتلاف حرارت هوای داخل بام ساختمان است .

لینک به دیدگاه

10- اجتناب از پنجره های بزرگ درنماهای شمالی

به دلیل تاثیر کم پنجره های بزرگ در نماهای شمالی در تامین نورمناسب که وظیفه اصلی پنجره درساختمان می باشد بهتر است ازپنجره های سرتاسر دراین قسمت ساختمان جلوگیری شود چرا که دراکثر ساعات روز تامین کننده نور درجه یک نخواهد بود بلکه باتوجه به اقلیم کوهستانی موجب اتلاف حرارت داخلی به بیرون وبلعکس می شود .

 

11- استفاده از شیشه های دوجداره یا سه جداره

استفاده از شیشه های دوجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی وبرودتی وکاهش آلودگی صوتی درپنجره ساختمان ((بیمارستانها – کتابخانه ها – موزه ها وساختمانهای حاشیه خیابان های پرتردد )) کاربرد وسیعی دارند ومانع نفوذ هوای سرد بیرون به داخل ساختمان می شود .

 

12- استفاده از شبکه های متحرک پشت پنجره ها

شبکه های متحرک داخلی تیره رنگ 70 تا 80 درصد انرژی خورشیدی تابیده به پنجره را بداخل منتقل می کند وباعث گرم شدن فضای داخل خانه می شود این شبکه های متحرک دارای مکانیزم مکانیکی یا هیدرولیکی می باشد که در طراحی های خارجی یا داخلی در نظر گرفته می شود .

 

13- پیش بینی ورق های عایق حرارتی در داخل بازشوها

پیش بینی ورق های عایق حرارتی در داخل بازشوها مثل درها وپنجره ها مانع از انتقال نفوذ سرما به فضاهای اصلی زندگی می شود واز تبادل هوای گرم داخل با هوای سرد بیرون جلوگیری می کند . عایق های حرارتی مصالحی هستند که ساختار داخلی آنها جریان حرارت را کاهش می دهد . این مصالح اگر به درستی در محل مناسبی از پوسته خارجی اجرا شود می توانند صرفه جویی انرژی قابل ملاحظه ای را درطول عمر مفید ساختمان تضمین کنند عایق باید دارای مقاومت حرارتی زیاد جذب آب کم ، نفوذپذیری بخار آب کم ، دوام زیاد ، مقاومت دربرابر نیروهای وارده ، ضخامت و چگالی مناسب باشد .

 

چنین مصالحی عبارتند از ( پشم شیشه – پشم سنگ – چوب پنبه دانه ای و ...)

 

14- استفتده از انواع مختلف پرده شبکه عایق متحرک ودریچه پشت پنجره به منظور جلوگیری ازاتلاف حرارت ساختمان از بازشوها

سایه بان های خارجی می توانند تا 20 الی 25 درصد اثر حرارتی تابش آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش دهند .سایه بان های متحرک وقابل کنترل بنا به ضرورت می توانند انتقال نور وگرمای خورشید را بطوردلخواه کنترل کنند ولی سایه بان های ثابت عملکرد مشخصی نسبت به جهت ساختمان وتغییر موقعیت خورشید در فصل های مختلف دارند .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...