رفتن به مطلب

آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان


پست های پیشنهاد شده

شما می توانید آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان را در این پست دانلود نمایید

 

تا کنون 22 مبحث توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تدوین گشته است که در اینجا قرار خواهد گرفت

 

* جدول زیر مطابق با جدول منتشر شده سازمان مقررات ملی کشور می باشد اما لینک های دانلود بروز است

 

[TABLE]

[TR]

[TD]

مبحث

[/TD]

[TD]

عنوان مباحث

[/TD]

[TD]

اولین ویرایش

[/TD]

[TD]

دومین ویرایش

[/TD]

[TD]

سومین ویرایش

[/TD]

[TD]

چهارمین ویرایش

[/TD]

[TD]

Title

[/TD]

[TD]

Part

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Definitions

[/TD]

[TD]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Administration

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

3

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1380

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Building Fire Protection

[/TD]

[TD]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1387

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1392

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

General Building Requirements

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

5

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1369

[/TD]

[TD]

1382

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD=align: center]

1392

[/TD]

[TD]

Building Materials & Products

[/TD]

[TD]

5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1385

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1392

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Design Loads for Buildings

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

7

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1369

[/TD]

[TD]

1388

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Foundations

[/TD]

[TD]

7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Masonry Buildings

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

9

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1368

[/TD]

[TD]

1385

[/TD]

[TD]

1388

[/TD]

[TD=align: center] 1392[/TD]

[TD]

Design and Construction of Concrete Structures

[/TD]

[TD]

9

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1368

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1387

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent] 1392[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Design and Construction of Steel Structures

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

11

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1383

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Industrialized Construction

[/TD]

[TD]

11

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

12

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1372

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1385

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center] 1392[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Safety and Precautions in Construction

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

13

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1372

[/TD]

[TD]

1382

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Electrical Installations

[/TD]

[TD]

13

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

14

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1391

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Mechanical Systems

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

14

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

15

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1380

[/TD]

[TD]

1387

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Elevators and Escalators

[/TD]

[TD]

15

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

16

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1372

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1382

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1391

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Plumbing systems

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

17

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1381

[/TD]

[TD]

1387

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Natural Gas Piping

[/TD]

[TD]

17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

18

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1390

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Acoustics and sound Control

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

18

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

19

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1370

[/TD]

[TD]

1381

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Energy Conservation

[/TD]

[TD]

19

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Signs and symbols

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

21

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1391

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD=align: left]

Passive Defense

[/TD]

[TD]

21

[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD]

22

[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Care and maintenance

[/TD]

[TD]

22

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

پسورد: http://www.noandishaan.com

لینک ارسال
 • 5 months later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...

دانلود ویرایش جدید

از سایت دکتر حسین زاده

[TABLE=class: zarback, width: 450]

[TR]

[TD][h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1384 (ویرایش دوم)، چاپ 1392(چاپ سیزدهم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

1392 [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

1392چاپ سوم [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

1392 [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1382، چاپ 1392 (چاپ سیزدهم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1391 (ویرایش دوم)، چاپ 1391 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1391 (ویرایش سوم)، چاپ 1391 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1389 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1390 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1389، چاپ 1389 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1388 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1391، چاپ 1392 (چاپ پنجم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] ویرایش 1390، چاپ اول [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] 1.7Mb[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال

تشکر از دوستان که فایل ها رو بروز می کنند

من فقط این نکته اشاره کنم که برخی از مباحث ویرایش اخر انها برای گذشته بوده و ویرایش جدید ندارند

مثل همین مباحثی 16 و 14 که اشاره شده اخرین ویرایش آن برای سال 91 می باشد یا مبحث 13 که از سال 82 تغییری نکرده

:icon_gol:

لینک ارسال
 • 11 months later...
 • 1 year later...

همه مباحث قدیمی بودن از همه این مباحث جدیدترش رو دارم - فقط مدیریت محترم سایت بگذارید اول مرجعین محتویات سایت رو ببینن بعدا مراجعین رو مجبور به ثبت نام کنید

لینک ارسال
همه مباحث قدیمی بودن از همه این مباحث جدیدترش رو دارم - فقط مدیریت محترم سایت بگذارید اول مرجعین محتویات سایت رو ببینن بعدا مراجعین رو مجبور به ثبت نام کنید

 

اگر جدیدتر دارید، خوشحال میشیم مثل سایر دوستان تو تاپیک با دیگران به اشتراک بذارین :a030:

لینکها قابل مشاهده نبود، ولی سالشون قابل مشاهده بود قبل از دانلود :w16:

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...