رفتن به مطلب

نمونه سوالات امتحانی درس تکنولوژی قند


ارسال های توصیه شده

1-یک محموله چغندر به کارخانه وارد شده است وزن کامیون همراه با محموله 7000 کیلو گرم و وزن کامیون پس از تخلیه 4000 کیلو گرم اندازه گیری شده است. از محموله نمونه ای به وزن 50 کیلوگرم برداشته شده و پس از شستشو و جداسازی مواد خارجی وزن نمونه 48 کیلو گرم بدست آمده است در صد افت وزنی چعندر چقدر است؟

الف- 120 ب- 4 ج-2880 د-16

 

2-در تست شماره 1 مقدار کیلوگرم افت وزنی چقدر خواهد شد؟

الف- 120 ب- 4 ج-2880 د-16

 

3-در تست شماره 1 وزن خالص محموله چند کیلو گرم میشود؟

الف- 120 ب- 4 ج-2880 د-16

 

4-در تست شماره 1 اگر عیار چغندر فوق 17% باشد و قیمت پایه هر تن چغندر با عیار 16%، 175000 ریال باشد چه مبلغی باید به کشاورز بپردازیم؟

الف-539280 ریال ب-352980ریال ج-809253 ریال د-925380 ریال

 

5-اگر 1000 کیلو گرم شربت رقیق را از بریکس 15 به بریکس 62درصد برسانیم، چند کیلو گرم آب را باید بخار کنیم؟

الف-241.93 ب-758.07 ج-854.23 د-421.39

 

6-ده تن شربت با بریکس 14 درصد در هر ساعت وارد یک دستگاه تبخیر می گردد و با بریکس 56 درصد از آن خارج میگردد مقدار بخار تولید شده در هر ساعت چند کیلو گرم است؟

الف-2500 ب-4500 ج-6000 د-7500

 

7- مقدار کل تیتراسیون آهک مصرفی در تصفیه،حدود 1.245%cao محاسبه شده است میزان cao برحسب چغندر مصرفی برای کشش 125%چقدر است؟

الف-1.245 ب-1.56 ج-2.5 د-3.1

 

8-اگر میانگین قند در گل صافی در یک بهره برداری 4 ماهه برابر 0.5 درصد و ظرفیت کارخانه 3000تن چغندر باشد ،ضایعات قندی از طریق گل صافی چند تن است؟

الف-180 ب-250 ج-380 د-400

 

9- اگر به ازاء هر 100کیلو چغندر خریداری شده با درصد قند 17% ،90کیلوگرم شربت با درصد قند 16 داشته باشیم مقدار ضایعات قندی چقدر است.

الف-چغندر مصرفیkg 100 /kg 1.6 ب-چغندر مصرفیkg 100 /kg 2.6

ج-چغندر مصرفیkg 100 /kg 3.6 د--چغندر مصرفیkg 100 /kg 4.6

 

10-pH آهک خور اول در چه حدودی است؟

الف-8 ب- 12.8 ج-10.8 د-9

 

11-اهداف اشباع یک کدام است؟

الف-ترسیب آهک اضافی به صورت کربنات کلسیم

ب-جدا کردن ساکارز از ساکارات

ج- از آنجایی که کربنات کلسیم دارای بار مثبت است کلوئیدهای با بار منفی را جذب سطحی میکند

د- هر سه مورد

 

12- شربت زلال خارج شده از دکانتور و شربت خارج شده از ***** خلاء به کجا میرود؟

الف- به اشباع یک میرود ب- به آهک خور دو میرود

ج-از ***** تحت فشار عبور میکند د- به مرحله طباخی میرود

 

13-درجه خلوص شربت رقیق چقدر است؟

الف-90-92% ب- 98-99%

ج-89% د-79%

 

14-اگر pH در اشباع یک از 10.8 کمتر رود کدام مورد زیر اتفاق نمی افتد؟

الف-خلوص شربت کم میشود ب- مواد غیر قندی جدا شده مجددا حل میشوند

ج-رنگ شربت تیره میشود د- آهک به طور کامل جدا نمیشود

 

15- اگر ارتفاع شربت در اواپراتور بیش از حد بالا برود؟

الف- موجب افزایش درجه خلوص میشود.

ب-موجب افزایش هیدرولیز ساکارز میشود.

ج-موجب افزایش بریکس میشود.

د-موجب بهبود رنگ شربت میشود.

 

16-کلسیم با ساکارز در چه دمایی ترکیب میشود؟

الف- هم در سرما هم در گرما ب- فقط در سرما

ج- فقط در گرما د- اصلا ترکیب نمیشود

 

17-کدامیک جزء موارد صرفه جویی در بخار مصرفی در اواپراتور ها نیست؟

الف-استفاده از تبخیر کننده لایه نازک صعودی

ب- استفاده از تبخیر کننده های چند مرحله ای

ج-استفاده از توربوکمپرسور

د- استفاده از ترموکمپرسور

 

18-کدام کربوناتور در روش دفکوکربناسیون به کار میرود؟

الف- کربوناتور سیستم دور

ب-کربوناتور سیستم بنینگ

ج-گزینه الف و ب

د- هیچکدام

 

19-برای نگهداری شربت غلیظ کدام مورد صحیح است؟

الف- بریکس 73 باشد و دما 10 درجه سانتیگراد

ب- بریکس 68-70 باشد و دما 15-20 درجه سانتیگراد

ج-بریکس60 باشد و دما 20-25 درجه سانتیگراد

د- شربت غلیظ قابل نگهداری نیست

 

20-کلرس 2 چیست؟

الف- شکر خارج شده از پخت دو را گویند

ب- شکر زرد که در آب مجددا حل شود

ج- محلول کلر در آب که برای ضدعفونی بکار میرود

د- یک روش دفکوکربناسیون است

 

21- چرا از مالاکسور پخت استفاده میشود؟

الف- افزایش راندمان کریستالیزاسیون

ب- تشکیل کریستالهای شکر

ج-کاهش دمای پخت

د- کاهش کوسیان پس آب و دما

 

22- کدام دیفوزیون بیشترین میزان شربت با کمترین درصد قند را تولید میکند به صورتی که تبخیر آب آن غیر اقتصادی میشود؟

الف-دی دی اس ب- RT ج-باطری د-جی

 

23-کدام دیفوزیون افقی است و با زاویه اندکی با سطح زمین قرار میگیرد و هلیس دوار دارد؟

الف-دی دی اس ب- RT ج-باطری د-جی

 

24-کارد زنی در کدام فرایند استفاده میگردد؟

الف- ساخت قند کله ب- ساخت قند حبه ج-تولید شکر سفید د-تولید شکر زرد

 

25-باگاس چیست؟

الف-نیشکر بعد از عصاره گیری

ب- چغندر بعد از عصاره گیری

ج-دستگاه عصاره گیری نیشکر

د- دستگاه عصاره گیری چغندر

 

26-کدام مورد صحیح است؟

الف- نیشکر قابلیت سیلو کردن به مدت طولانی را ندارد

ب-قند انورت نیشکر از چغندر بیشتر است

ج-شربت گیری نیشکر با استفاده از اسیاب(mils) انجام میشود

د- همه موارد صحیح است

 

27-هرچه عدد سوئدی بیشتر باشد

الف-عبور آب از لابلای شربت در دیفوزیون بهتر است

ب-درصد موس افزایش یافته

ج-قند تفاله بیشتر میشود

د-تفاله سخت تر پرس میشود

 

28-لوکونوستوک مزنتروئیدس قادر است در شربتهای قندی.......

الف- ساکارز را تبدیل به دکستران نماید

ب- ساکارز را به لوان تبدیل نماید

ج-ساکارز را به پکتین تبدیل نماید

د-ساکارز را به کیتین تبدیل نماید

 

29-کدامیک جزء کاربردهای روش تبادل یون است؟

الف-جداسازی املاح کلسیم از شربت ب- جداسازی سدیم در روش کوئینتن

ج-جداسازی مواد رنگی شربت د-همه موارد

 

30-شربت استاندارد چیست؟

الف-شربت غلیظ+ کلرس 2

ب-شربت فوق اشباع شکر

ج-شربت فروکتوز با درصد بالا

د- شربت خام + آب آهک

 

31-ملانوئیدین ها........

الف-در اثر واکنش بین قندهای احیا کننده و اسید امینه بوجود می آید

ب-مواد رنگی حاصل از فعل و انفعالات قهوه ای شدن آنزیمی می باشد.

ج-در اثر واکنش بین ساکارز و مواد پروتئینی بوجود می آید.

د-به راحتی و به طور کامل در مراحل تصفیه برخی از مواد غذایی مانند شربت ها ،جداسازی شده و در مرحله کریستالیزاسیون وجود ندارند

 

32-چرا در دیگها پخت درجه فوق اشباع نباید از حد معینی تجاوز نماید؟

الف-چون شکر به صورت توده در می آید.

ب-چون شربت خیلی چسبنده می شود.

ج-چون شکر زرد وسفید مخلوط بدست می آید.

د-چون اندازه شکر تولیدی یکسان نخواهد بود.

 

33- ساکارات کلسیم تولیدی در روش استفن در کدام یک از مراحل زیر اضافه می شود؟

الف-کربوناسیون ب- کریستالیزاسیون ج-مخزن شربت خام د- آهک زنی مقدماتی

 

34-منظور از قلیایی طبیعی شربت در صنعت قند سازی از چغندر عبارت است از مقدار درصد املاح.......

الف- سدیم و پتاسیم موجود ر چغندر قند

ب-معدنی موجود در چغندر قند

ج-معدنی و بازهای آلی موجود در چغندر قند

د-فلزهای قلیایی خاکی موجود در چغندر قند

 

35-قند سبز چیست؟

الف- کلرس 3

ب-ماسکوئیت شکر نیشکر

ج-ملاس رقیق

د- ماسکوئیت قند پس از قرار گرفتن در قالب

 

36-درصد گاز کربنیک در گاز کوره آهک حداقل چقدر باید باشد؟

الف-20 ب- 30 ج-45 د-50

 

37-کدام ترکیب چغندر قند در افزایش مقدار خاکستر شکر نقش مهمتری دارد؟

الف-آمیدها ب-بازهای ازت دار ج-نیترات ها د- نمکهای آمونیوم

 

38-اگر کشش دیفوزیون بیشتر از حد نصاب باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف-بریکس و درجه خلوص شربت خام و درصد قند تفاله کاهش می یابد

ب- ماده خشک تفاله و درصد قند تفاله افزایش می یابد

ج- بریکس شربت خام و درصد قند تفاله و درجه خلوص شربت خام افزایش می یابد

د-بریکس شربت خام و درصد قند تفاله کاهش می یابد ولی درجه خلوص شربت خام افزایش می یابد

 

39-برای کاهش ضایعات قندی ملاس و بهبود کیفیت شکر از کدام روش استفاده می شود؟

الف- رنگبری شربت غلیظ و پساب به وسیله کربن فعال

ب-کوئینتن

ج-سولفیتاسیون شربت غلیظ

د- سختی گیری شربت رقیق

 

40-ایراد آهک زنی به روش ددک چیست؟

الف-امکان دارد به طور موضعی قلیائیت بیش از حد افزایش یابد

ب- امکان دارد به طور موضعی قلیائیت بیش از حد کاهش یابد

ج- امکان دارد به طور موضعی اسیدیته بیش از حد افزایش یابد

د- امکان دارد به طور موضعی اسیدیته بیش از حد کاهش یابد

 

41-pH آب ورودی به دیفوزیون چه مقدار است؟

الف-4.5-5 ب-6

ج-5.5-5.8 د-8

 

42- حلالیت اکسید کلسیم با افزایش غلظت محلول ساکارز……

الف-کاهش می یابد ب- افزایش می یابد

ج-تغییر نمی کند. د-حل نمیشود

لینک به دیدگاه

1-کدامیک از گزینه های زیر اگر وارد ساختمان شکر شود ، در صورت حل کردن شکر در آب حاوی اسید( مثل نوشابه سازی) تولید رسوب کلوئیدی یا Floc formation میکند؟

الف- ساپونین ب-پکتین ج-رافینوز د-بتائین

 

2-در قند گیری از ملاس به روش استفن سعی بر آن است که ساکارز به .......... تبدیل شود که ......... می باشد

الف-منو ساکارات کلسیم-محلول ب- تری ساکارات کلسیم –محلول

ج- منو ساکارات کلسیم- نامحلول د- تری ساکارات کلسیم – نامحلول

 

3-کدام گزینه جز ازت مضره محسوب نمی شود؟

الف-بتائین ب-کولین ج-پروتئین د-اسید آمینه

 

4-رنگدانه ملانین در کدام قسمت از خط تولید شکر بیشتر به وجود می اید؟

الف-اواپراتور ب-کریستالیزاسیون

ج-حد فاصل آسیاب خلال تا دیفوزیون د-تصفیه

 

5-کدام مورد جزء علل به وجود آمدن نرمه نیست؟

الف-کند بودن تیغه اسیاب خلال ب-استفاده از تیغه با تعداد دندانه کم

ج-ایجاد خمش در لبه تیغه د-پلاسیده بودن چغندرها

 

6-کدامیک از تجهیزات شستشوی چغندر ضایعات قندی بیشتری دارد؟

الف-دستگاه چغندر شوی مجهز به بازوی چرخان ب-دستگاه چغندر شوی نوار نقاله ای مجهز به آبفشان

ج-دستگاه چغندر شوی با استوانه چرخان د-ضایعات قندی در همگی برابر است.

 

7-pH آب تازه ای که به دیفیوزر وارد میشود بهتر است چقدر باشد؟

الف-5/5-8/5 ب-6-2/6 ج- 8/6-2/7 د-8/10-2/11

 

8-اگر سوتیراژ دیفوزیونی به 135 برسد، مقدار قند تفاله و زمان کریستالیزاسیون چه تفاوتی میکند؟

الف-افزایش می یابد-افزایش می یابد ب-کاهش می یابد- کاهش می یابد

ج-افزایش می یابد-کاهش می یابد د-کاهش می یابد-افزایش می یابد

 

9-برای دیفوزیون BMA عدد سیلین را چقدر توصیه میکنید؟

الف-4 ب-9 ج-15 د-20

 

10-کدامیک از میکروارگانیسمهای زیر در دیفوزیون قادر به تولید لوان است؟

الف-لوکونوستوک مزنتروئیدس ب-باسیلوس سوبتلیس

ج-لاکتوباسیلوسها د-کلستریدیوم ترموساکارولتیکوم

 

11-کدامیک از دیفوزیونهای زیر بدنه متحرک دارد؟

الف-DDS ب-RT ج-BMA د-بوکاولف

 

12-عدد سوئدی یعنی........

الف- وزن خلالهای زیر یک سانتیمتر طول در 100 گرم

ب-مقدار خلالهای بالای 5 سانتیمتر طول تقسیم بر مقدار خلالهای زیر 1 سانتیمتر در 100 گرم خلال

ج-مقدار خلالهای بین 1 سانتیمتر و 5 سانتیمتر در 100 گرم خلال

د-طول 100 گرم خلال

 

13-شکر پخت دو اغلب به چه مصرفی میرسد؟

الف- کلرس دو می شود و در پخت سه مصرف میشود ب-کلرس دو میشود و در پخت یک مصرف میشود

ج-کلرس سه میشود و در پخت دو مصرف میشود د-کلرس سه میشود و در پخت یک مصرف میشود

 

14-سانتریفوژ کدام پخت بهتر است از نوع غیر مداوم باشد و چرا؟

الف- پخت اول- به دلیل انجام عمل کلرساژ ب-پخت اخر -به دلیل انجام عمل کلرساژ

ج- پخت اول- به دلیل انجام عمل خشک کردن د-پخت اخر -به دلیل انجام عمل خشک کردن

 

15-کدامیک از دلایل افت قلیاییت در اواپراتور نیست؟

الف- تجزیه آمیدها در اواپراتور و خروج گاز آمونیاک ب-تجزیه قند انورت در اواپراتور

ج-تجزیه نمکهای آمونیوم دراواپراتور د-حرارت کم اواپراتور

 

16- آمیدها بایستی در کدام مرحله تصفیه تجزیه شوند و حذف گردند؟

الف-پرشولاژ ب-شولاژ ج- ساتوراسیون یک د-اشباع دو

 

17-کوسیان عبارت است از...

الف-درصد پلاریمتری شربت تقسیم بر درصد بریکس شربت ضربدر 100

ب-درصد بریکس شریت تقسیم بر درصد پلاریمتری شربت ضربدر 100

ج-درصد Purity شربت تقسیم بر پلاریمتری شربت ضربدر 100

د-درصد پلاریمتری شربت تقسیم بر درصد Purity شربت ضربدر 100

 

18-کدامیک از قندهای زیر چپ گرد است؟

الف-ساکارز ب-فروکتوز ج-رافینوز د-گلوکز

 

19-به پساب پخت سه چه میگویند و چه فرایندی میتوان روی آن انجام داد؟

الف-تفاله- استفن ب-ملاس-استفن ج-تفاله-کویئنتن د-ملاس-کویئنتن

 

20-عملیات خراش سبز به چه منظور در تولید قند انجام میشود؟

الف- خروج بهتر پساب سانتریفوژ در قند کله ب-خروج حبابهای هوا از قالب قند کله

ج- پر و یکنواخت کردن قالبهای قند کله د-ایجاد ترک در قند کله برای شکستن بهتر

 

21-کدامیک از تفاوتهای نیشکر و چغندر نیست؟

الف-نیشکر قند انورت بیشتری از چغندر دارد ب-چغندر ساپونین دارد ولی نیشکر ندارد

ج-چغندر رافینوز بیشتری از نیشکر دارد. د-نیشکر سیلو میشود ولی چغندر قادر به سیلو شدن نیست

 

22-کدامیک از چغندرهای زیر تنفس کمتری در سیلو دارد؟

الف-چغندر درشت همراه با برگ ب-چغندر درشت بدون برگ

ج-چغندر ریز همراه با برگ د-چغندر ریز بدون برگ

 

23-به پساب حاصل از کلرساژ .....میگویند.

الف-ملاس ب-پساب ضعیف ج-پساب قوی د-تفاله

 

24-افزایش کدام گزینه در چغندر میتواند به افزایش خاکستر شکر سفید منجر شود؟

الف- نیترات ب-نمک امونیوم ج-اسید امینه د-کولین

 

25-هرچه ویسکوزیته ماسکوئیت بالاتر رود زمان کریستالیزاسیون .....شده و ابعاد بلور شکر...... میشود

الف-بیشتر- ریزتر ب-کمتر-ریزتر

ج-بیشتر –درشت تر د-کمتر-درشت تر

 

26-pH شربت خارج شده از گازخور دو چقدر است؟

الف-8/5-2/6 ب-8-9

ج-8/10-2/11 د-12

 

27-اگر دمای دیفوزیون بالا رود کدام مورد اتفاق نمی افتد؟

الف-کاهش درصد قند تفاله

ب-افزایش ویسکوزیته شربت

ج-افزایش میزان سوتیراژ

د-کاهش کوسیان شربت

 

28-جداسازی بخار آب از آب کندانس، با دستگاه....... انجام میگیرد.

الف- میک ب- نیسنر ج-بریگل مولر د-اورست

 

29-مهمترین مزیت کوره اهک کک سوز کدام است؟

الف- تولید خاکستر اندک ب- تولید گاز دی اکسید کربن بیشتر

ج-استفاده از سنگ اهک درشت د-عدم جوش کوره

 

 

30-در کدامیک از صافیهای زیر از نیروی ثقل برای صاف کردن به جای پمپاژ ، استفاده شده است؟

الف- شمعی ب-مکانیکی ج-صفحه و قاب د- برگی

 

31-کدامیک از دلایل جوش کوره نمی باشد؟

الف-استفاده از سنگ اهک درشت ب- دمای زیاد کوره

ج-هوادهی کم کوره و توسعه منطقه آتش د-استفاده از خلاء زیاد برای مکش گاز کربنیک حاصله

 

32-بتائین از ترکیبات .........غیر قندی بوده و در تصفیه حذف.........

الف- بدون ازت – می شود ب-بدون ازت – نمی شود

ج-ازت دار- می شود د-ازت دار- نمی شود

 

33-به درصد قند شربت دیفوزیون...... میگویند

الف-درافت ب- دیژسیون ج-سوتیراژ د-کوسیان

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...